Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В . А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 7. Система фінансового права


Правові норми, що регулюють фінансову діяльність,
групуються всередині галузі у відповідні правові ін
ститутов та підгалузі. Підгалузі фінансового права представля
ют собою систему взаємопов'язаних правових норм, об'єднаний
них внутрішньою єдністю, принципами та специфікою регули
вання. Правові інститути - це групи правових норм, ре
що регулюють однорідні видові відносини всередині підгалузі,
а також відносини, що існують самостійно. Порядок рас
положення підгалузей та інститутів всередині галузі права обус
ЛОВЛЕН самою системою суспільних відносин у сфері фінан
совою діяльності.
Фінансове право складається з двох частин - Загальної та Особен
ної. У структуру Загальної частини входять норми, що регулюють прин
ціпи, форми і методи фінансової діяльності, систему і компі
тенціі державних органів, що здійснюють фінансову
діяльність. До Загальної частини фінансового права належать норми,
визначають правове становище суб'єктів фінансових право
відносин, а також характеристику і зміст самих финансо
вих правовідносин. Окремим самостійним інститутом
Загальної частини є інститут фінансового контролю, в який
входять правова характеристика видів і методів фінансового

контролю, система фінансово -контрольних органів та їх повно
мочія.
Особлива частина фінансового права складається з розташований
них в суворій послідовності підгалузей та інститутів. Ос
новних і найбільшим розділом (подотраслью) фінансового
права є бюджетне право, оскільки саме бюджетне
право регулює відносини по формуванню , розподілу
і використанню всіх видів бюджетних фондів, призначений
них для фінансового забезпечення діяльності держави і
місцевого самоврядування. Бюджетне право включає в себе і ряд
правових інститутів, таких як інститут державних дохо
дов, інститут державних витрат, інститут финансирова
ня дефіциту бюджету. Окремим блоком норм регулюються
відносини, що виникають у процесі складання, розгляду,
затвердження та виконання федерального закону про бюджет. Право
виття інститут складають фінансово-правові норми, дію
щие в галузі державного кредиту, який також включа
ється в систему бюджетного права.
У фінансовому праві виділяються норми, що регулюють поря
док встановлення і стягнення податків і зборів, об'єднані в
підгалузь податкового права. Дана підгалузь тісно взаимосвя
зана з бюджетним правом, оскільки система податків і зборів
є складовою частиною доходів держави. У той же час на
лігво право має цілий комплекс самостійних норм, регу
лірующіх відносини по виконанню обов'язків по сплаті
податків і зборів, захисту прав платників податків та ін
Як правовий інститут і як підгалузь фінансового права
можна розглядати страхове право, особливістю якого яв
ляется те, що грошові кошти, що формуються в процесі
здійснення страхової діяльності, акумулюються в цент
ралізованного і децентралізовані фонди.
Особливим інститутом фінансового права є інститут фі
нанси підприємств, в якому фінансово-правові норми уста
навливают порядок формування фондів підприємств і регу
лируют всю їх фінансово-господарську діяльність.
В Особливу частину включається і інститут банківської креди
та, виступаючий елементом банківської системи держави та
регульований спеціальними нормами, які є склад
ляющая підгалузі банківського права. Для здійснення бан
ковской діяльності велике значення має порядок розрахунків,
встановлений у державі. Група норм, регулююча рас
парні відносини, складає окремий фінансово-правовий ін
ститут.
Фінансова діяльність заснована на грошах і грошовому про
рощення, тому в систему фінансового права входять інститут
грошей і грошового обігу, а також валютне право. Присутність

на фінансовому ринку іноземної валюти має велике значення
ня для держави, оскільки це істотно впливає на устої
чивость національної грошової одиниці і сприяє розви
тию зовнішньоекономічної діяльності, що є складовою
частиною фінансової діяльності. У державному кредиті, фі
Нансі підприємств, грошовому обігу та валютний праві осо
бій значення набувають норми інституту ринку цінних паперів.
Система фінансового права відображає існуючу фінан
совую систему держави. Таке єднання обумовлено не тільки
схожістю елементів (інститутів), але й відносинами, возника
ющими всередині цих елементів і між ними. Тому в Загальній
частини фінансового права закріплюються поняття і специфіка
фінансової діяльності, особливості фінансово-правових
норм, фінансові правовідносини та їх учасники, а також сі
стема органів фінансового контролю. У Особливої частини последо
вательно розташовані підгалузі та фінансово-правові інсти
тути, що є базою для вивчення фінансового права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Система фінансового права "
 1. 6. Система фінансового права. Особливості податкового права та бюджетного права в системі фінансового права.
  Системі, всередині якої фінансово-правові норми в певній послідовності і взаємозв'язку групуються в різні інститути і більші підрозділи. Система російського фінансового права - це об'єктивно обумовлене системою суспільних фінансових відносин внутрішнє його будова, об'єднання і розташування фінансово-правових норм у певній послідовності. Найбільш
 2. 32. Поняття і предмет бюджетного права Російської Федерації. Бюджетне право в системі фінансового права, його взаємозв'язок з інститутами фінансового права.
  Системі РФ, його координуючою роллю. БП - це розділ фінансового права, що складається з юридичних норм, що регулює суспільні відносини, які виникають у зв'язку з утворенням, розподілом і використанням грошових фондів, зосереджених в державних і місцевих бюджетах. Бюджетне право відрізняється від інших інститутів фінансового права своїм предметом, тобто вмістом
 3. Контрольні питання і завдання
  система фінансового права? 8. Назвіть джерела фінансового права. 1 Див: Указ Президента Російської Федерації від 9 березня 2004 р. № 314 «Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади» / / Собра ня законодавства РФ. - 2004. - № 11. - Ст.
 4. § 2. Система муніципального права
  систему, основою якої є структура галузі права, яку вона вивчає. Система наукової дисципліни муніципального права включає в себе наступні розділи: 1. Введення в муніципальне право, що розкриває поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела, історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи
 5. § 3. Джерела муніципального права.
  Систему органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст. ст. 130 - 133). На основі конституційних норм можна визначити наступні параметри правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення;
 6. § 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти.
  Системи муніципального права. У сукупності муніципальної-правові норми утворюють галузь муніципального права. Під муніципальної-правовими нормами розуміються правові норми, що регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування. Нормам муніципального права притаманні всі ознаки правових норм: загальнообов'язковість, забезпечення їх реалізації за допомогою системи державних гарантій,
 7. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  системі Російської Федерації необхідно враховувати ряд обставин. Насамперед, як уже зазначалося, це комплексний характер галузі муніципального права. Тому муніципальне право пов'язане з цілим рядом інших галузей права. Найбільш тісно муніципальне право пов'язане з конституційним правом і адміністративним правом. Муніципальне право організаційно оформилося і виділилося з
 8. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  Система виборів носила назву куріальних. По суті, в куріальних системі був закладений становий ценз. Відповідно до Положення про губернські і повітових земських установах від 1 січня 1864 до ведення земств відносилося: пристрій і утримання місцевих шляхів сполучення, земська пошта, земські школи, лікарні, притулки і богадільні; розвиток місцевої торгівлі і промисловості, народне
 9. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  систему. Принцип демократичного централізму відбивався і в конституціях радянського періоду, і в законах, що регламентують організацію діяльності окремих ланок Рад. Це Закон про селищних, сільських Радах народних депутатів РРФСР (1968 р.); Закон про міський, районний у місті Раді народних депутатів РРФСР (1971 р.); Закон про крайовому, обласному Раді народних депутатів (1980 р.). В
 10. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
  Системами в рамках території всього міста Москви. Освіта муніципальних утворень, встановлення їх територій і найменувань здійснюються в місті Москві спеціальним законом за поданням мера Москви з урахуванням історичних та інших місцевих традицій, географічних, містобудівних особливостей, соціально-економічних характеристик відповідних територій, розташування
© 2014-2022  yport.inf.ua