Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

КНИГА ШОСТА СПАДКОВЕ ПРАВО

Інститут спадкового права в системі цивільного права будь-якої правової системи, в тому числі правової системи України, тісно пов'язаний з усіма іншими видами майнових прав. З одного боку, після смерті певної особи найчастіше залишається майно, основу якого становлять право власності та інші речові права. Вони і є об'єктом переходу за спадщиною після смерті їх власника. З іншого боку, спадкування - це один зі способів набуття майнових прав, що зближує його із зобов'язальним правом. Тому інститут спадкового права в сучасних правових системах і в системі цивільного права нашої країни - один із найважливіших. Значення цього інституту зумовлено також тим, що об'єктом спадкування переважно є право власності. Питання про те, що залишається після смерті померлого власника, кому воно має перейти, в якому порядку й обсязі, з найдавніших часів (римського приватного права) до наших днів залишаються в центрі уваги суспільства і держави, законодавців і дослідників, кожної людини, оскільки вони тією чи іншою мірою стосуються їхніх інтересів. Логічним завершенням нового Цивільного кодексу України, де врегульовані питання переходу прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб, є спадкове право. Теперішня реальність свідчить про те, що розвиток спадкового права - один із аргументів на користь подальшої перебудови господарського механізму в нашій країні. Людина працює не тільки для себе і суспільства, а й для міцної матеріальної бази близьких їй людей. Отже, наявність і подальший розвиток інституту спадкування тісно пов'язані з утворенням одного з потужних стимулів для продуктивної праці. У спадковому праві нашої країни по-новому вирішується проблема усунення від спадкування, питання щодо спадкування окремих прав і обов'язків спадкодавця. За рішенням суду усувається від права спадкування особа, яка ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, коли він через поважні причини потребував її. Право на вклад у банках в усіх випадках має включатись до спадщини. Чимала кількість нових положень стосується спадкування за заповітом. Мається на увазі складання подружжям єдиного заповіту, право на складання заповіту з умовою, складання таємного заповіту тощо, які не були відомі цивільному праву УРСР. За новим законом передбачено шість черг спадкоємців. Змінено підхід до порядку прийняття спадщини. Передбачається можливість складання спадкового договору. Шоста книга містить сім глав (ст. 1216-1308) і завершує новий Цивільний кодекс України. На те щоб глибше зрозуміти значення спадкування, джерела його виникнення, розвитку та становлення на засадах сучасного приватного права, передусім і звернені наведені нижче питання та відповіді цього розділу посібника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Книга шоста СПАДКОВЕ ПРАВО"
 1. § 1. Поняття та структура цивільного законодавства
  Цивільне законодавство - це система нормативних актів, які містять цивільно-правові норми. Як співвідносяться між собою цивільне право і цивільне законодавство? Цивільне право - це сукупність юридичних норм. Цивільне законодавство - система нормативних актів. Цивільне право - внутрішня форма права, зміст якого визначається соціально-економічними особливостями суспільних відносин, що ним
 2. § 5. Створення ЦК України
  Підготовка проекту ЦК України, яка почалася у 1994 р., зумовила необхідність пошуку відповіді на низку концептуальних питань. Зокрема, чи має бути єдиний кодекс, що регулює майнові відносини? Яка система права має бути обрана як зразок? Якою має бути структура майбутнього кодексу? Чи має він регулювати сімейні відносини? У процесі обговорення цих питань знову виникла характерна для радянської
 3. § 3. Вторинні (похідні) способи набуття права власності
  За похідних способів придбання права власності право набувача грунтується на праві відчужувача. Такими способами є придбання майна за договором і в порядку спадкування. і. Договір, як узгоджене волевиявлення двох осіб, є підставою виникнення права власності в тих випадках, коли в ньому є намір передачі такого права від відчужувача до набувача. Це може бути купішія-продаж, дарування, міна тощо.
 4. § 4. Об'єкти спадкування
  Об'єктами спадкування є цивільні права й обов'язки спадкодавця, що можуть (мають здатність) переходити в спадщину. Разом із тим, варто підкреслити, що йдеться не про будь-які права та обов'язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, а лише про ті, існування яких не припиняється смертю певної фізичної особи (ст. 1218 ЦК). До об'єктів, які мають майновий характер, зокрема,
 5. § 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн
  У зарубіжних країнах джерелами цивільного і торгового права є закони, підзаконні нормативні акти, судова практика та звичаї. Проте співвідношення між цими видами джерел для конкретної країни чи групи країн, а також для різних історичних етапів розвитку неоднакове. Закон займає провідне місце у країнах романс-германської правової системи. Цивільне та торгове право у них, як правило,
 6. § 3. Источники муниципального права.
  Источниками муниципального права являются: 1. Конституция Российской Федерации, которая закрепила местное самоуправление как одну из основ конституционного строя, а также установила, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12). Правовому регулированию местного самоуправления в Конституции Российской Федерации посвящена гл. 8 "Местное
 7. § 1. Подряд
  Договоры подряда представлены в общегражданском законодательстве такими разновидностями, как строительный и бытовой подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ и подрядные работы для государственных нужд. Ко всем этим видам договоров подряда применяются нормы ст. 702-729 ГК, образующие как бы общую часть законодательства, регулирующего отношения в сфере производства работ и
 8. § 8. Доверительное управление имуществом
  Понятие договора доверительного управления имуществом. Имущество обычно приобретается в собственность для удовлетворения интересов собственника. Для этого закон наделяет собственника правомочиями по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом. Но в целом ряде случаев возникают ситуации, при которых сам собственник эффективно использовать это имущество не может, например, не владеет
 9. § 2. Предмет гражданского права
  Общие положения. С пониманием предмета гражданского права и определением существа образующих его общественных отношений в литературе связаны многочисленные споры как по самым общим, так и по частным вопросам. Не вдаваясь сейчас в их анализ и ограничиваясь ссылкой на специальные источники*(8), для установления предмета гражданского права обратимся к действующему закону. "Гражданское
 10. § 2. Источники гражданского права зарубежных стран
  Источники континентальной системы права. Основным источником континентального права является закон. Среди гражданско-правовых актов главный кодифицированный акт - гражданский кодекс. Например, современная правовая система Франции в основных чертах сформировалась в период Великой французской революции 1789-1794 гг. и в первые последовавшие за нею десятилетия, в особенности в годы правления
© 2014-2022  yport.inf.ua