Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Коментований пункт регулює питання, пов'язані з призовом на військову службу громадян, які не перебувають в запасі.
2. Типовим порядком організації роботи призовного пункту та призовної комісії при проведенні призову громадян на військову службу (додаток N 4 до п. 36 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400), встановлено наступне.
Громадяни, що викликаються на медичний огляд і засідання призовної комісії, зобов'язані особисто прибути у військовий комісаріат (на призовний пункт), маючи при собі наступні документи:
- паспорт (свідоцтво про народження);
- довідку про сімейний стан;
- довідку з місця роботи або навчання;
- документ про освіту ;
- медичні документи про стан здоров'я;
- що мають перший спортивний розряд або спортивне звання з військово-прикладних видів спорту - кваліфікаційні посвідчення;
- отримали військово-облікову спеціальність в освітніх установах РОСТО або освітніх установах початкової або середньої професійної освіти, - відповідне свідоцтво або посвідчення. Водії, крім того, - посвідчення на право керування автотранспортним засобом;
- пройшли підготовку у військово-патріотичних молодіжних та дитячих об'єднаннях, - довідки (посвідчення) про проходження підготовки в цих об'єднаннях.
3. Напередодні дня засідання призовної комісії її члени та лікарі-фахівці за документами особових справ призовників ретельно вивчають громадян, що викликаються на медичний огляд і засідання призовної комісії, знайомляться з вимогами до відбору призовників в команди, в які вони попередньо призначені.
4. Громадян, які прибувають у військовий комісаріат на медичний огляд і засідання призовної комісії, зустрічає черговий по призовного пункту (на період призову призначається з числа офіцерів або прапорщиків військового комісаріату), який знайомить їх з порядком проходження комісії, роз'яснює їм обов'язку призовників і веде облік з'явилися на підставі списків по днях явки.
5. У кожного прибулого громадянина начальник 2-го відділення військового комісаріату перевіряє наявність та відповідність встановленим вимогам поданих ним і наявних в особовій справі призовника документів і уточнює записи в обліковій карті призовника. У ході бесіди і зі змісту поданих документів виявляються зміни, що сталися в сімейному стані громадянина, стан його здоров'я, освіті, професійній підготовці та в інших питаннях. У разі відсутності у громадянина документів, що дозволяють призовної комісії винести щодо нього відповідне рішення, він прямує начальником 2-го відділення за відсутніми документами. При цьому йому встановлюється термін повторної явки на засідання призовної комісії з врученням під особистий підпис повістки.
Результати бесід заносяться в лист вивчення.
6. Після перевірки поданих документів та уточнення записів в особовій справі громадянин направляється до фахівця з професійного психологічного відбору для оцінки його нервово-психічної стійкості, а потім на медичний огляд.
7. Громадяни, що пройшли медичний огляд, направляються на засідання призовної комісії, робота якої організовується і проводиться в наступному порядку:
- лікар, керівний роботою лікарів-спеціалістів з медичного огляду громадян, доповідає результати медичного огляду громадянина, висновок про категорії його придатності до військової служби, показнику призначення до проходження військової служби;
- члени призовної комісії уточнюють у громадянина: склад сім'ї, матеріальне становище, житлові умови, його заробіток і заробіток членів його сім'ї, освіту , наявність військово-облікової спеціальності, наявність незнятої або непогашеної судимості за вчинення злочинів та інші відомості, необхідні для прийняття відповідного рішення, певного коментованим Законом.
Рішення призовної комісії приймається більшістю голосів.
Громадянин зобов'язаний особисто бути присутнім на засіданні призовної комісії. На його вимогу йому видається виписка з протоколу засідання призовної комісії, в який внесено зазначене рішення.
8. У кінці кожного робочого дня голова призовної комісії зобов'язаний особисто перевірити, чи всі громадяни з числа викликалися з'явилися на засідання призовної комісії, вжити заходів щодо встановлення причин неявки громадян і повторному їх викликом на комісію (по організації їх розшуку).
У разі ухилення громадянина від заходів, пов'язаних з призовом громадян на військову службу, голова призовної комісії або військовий комісар району в установленому порядку направляють до відповідного територіального органу внутрішніх справ персональні письмові звернення для вжиття заходів щодо забезпечення його прибуття на зазначені заходи.
9. Напередодні відправки призовників на збірний пункт військовий комісаріат району зобов'язаний:
- підготувати на відправляються особисті справи призовників;
- скласти в чотирьох примірниках іменний список призовників, які направляються у складі команди на збірний пункт для відправки до місця проходження військової служби;
- забезпечити призовників, при необхідності, продовольчо-дорожніми коштами. Відшкодування витрат особам, що призначаються з числа представників органу місцевого самоврядування та військового комісаріату для супроводження команд, до збірного пункту і назад, провадиться в порядку, визначеному для осіб, які направляються у службове відрядження.
10. У день відправки призовників на збірний пункт перевіряється повнота їх явки, вони опитуються про стан здоров'я, а також перевіряється наявність:
- паспорта;
- посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу;
- відповідних посвідчень про військово-облікових спеціальностях, отриманих в освітніх установах РОСТО, початкової та середньої професійної освіти;
- водійського посвідчення - у водіїв транспортних засобів;
- справної одягу та взуття (по сезону).
У призовників, що відправляються на збірний пункт, вилучаються посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, і під особистий підпис видаються військові квитки. Якщо з якихось причин відправка призовника не відбулася, посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, з виробленої в ньому відповідною відміткою повертається власнику, а військовий квиток у нього вилучається, про що робиться запис в обліковій карті призовника.
У разі неявки призовника для відправки у війська військовий комісар району в іменному списку на команду робить відмітку про причину його неявки за своїм підписом і завіряє її гербовою печаткою військового комісаріату. Вживаються заходи до повного укомплектування команди, що відправляється на збірний пункт.
Старшому з числа супроводжуючих команду призовників військовий комісар вручає під розпис:
- три екземпляри іменного списку призовників за формою N 25. Перший і другий примірники даного списку призначені для передачі начальнику збірного пункту, a третій, на якому начальник збірного пункту розписується в прийомі команди (із зазначенням кількості прийнятих громадян) і який запевняє гербовою печаткою військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації, повертається у військовий комісаріат району з супроводжуючим команди. У подальшому другий примірник списку в день відправлення команди зі збірного пункту до місця проходження військової служби повертається у військовий комісаріат району з відмітками проти кожного прізвища відправлених: коли (число, місяць і рік) і яким військовим ешелоном (командою) призовник відправлений у війська (на флот). Цей примірник списку підписується начальником збірного пункту і засвідчується гербовою печаткою військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації. Повернений із збірного пункту у військовий комісаріат району другий примірник списку враховується по журналу вхідних документів. На підставі даних списку у відповідній графі обліково-алфавітної книги проти прізвища кожного відправленого призовника робиться відмітка: "Відправлений" __ "___ р. військовим ешелоном (командою) N ___", після чого цей примірник списку підшивається і зберігається разом з третім екземпляром у справі військового комісаріату району протягом п'яти років. Перший примірник списку з відмітками, коли і яким військовим ешелоном (командою) відправлені особи, внесені до списку, підшивається до справи військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації і зберігається протягом п'яти років;
- особисті справи призовників (після закінчення терміну потреби, але не пізніше триденного строку після відправки призовників зі збірного пункту до місця проходження військової служби, особисті справи призовників повертаються у військові комісаріати районів);
- обліково-послужні картки;
- карти професійного психологічного відбору;
- карти медичного огляду громадян, які підлягають призову на військову службу.
Прибуття призовників на збірний пункт передбачається за дві доби до відправлення їх до місця проходження військової служби.
11. Відправка громадян, призваних на військову службу, проводиться зі збірних пунктів, створюваних рішенням органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.
12. Збірний пункт повинен мати такі обов'язкові елементи:
- приміщення для розміщення призовників, які прибули з військових комісаріатів районів і підлягають відправці до місця проходження військової служби;
- приміщення для санітарної обробки (лазня, душ) прибулих призовників;
- приміщення для проведення виховної та культурно-масової роботи з призовниками;
- кабінети для проведення медичного огляду з розрахунку по одному кабінету на кожного лікаря-спеціаліста;
- приміщення (місце) для флюорографіческой установки;
- приміщення для проведення заходів з професійного психологічного відбору;
- приміщення для відділення формування військових ешелонів (команд);
- приміщення для розміщення особового складу, що прибув для прийому і супроводу громадян, призваних на військову службу, до місця проходження військової служби;
- пункт харчування, буфети, обладнані місця для продажу товарів першої необхідності;
- санітарний пропускник з дезінфекційними камерами, ізолятор на два види інфекційних захворювань, санітарні вузли;
- місця для побудови призовників та проведення з ними стройових і спортивних занять;
- приміщення для проведення заходів дактилоскопічної реєстрації призовників.
Крім того, на збірному пункті повинні передбачатися місця для розміщення командування збірного пункту, чергової служби та інших осіб, що призначаються для підтримки порядку і дисципліни.
13. Для роботи на збірному пункті органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації спільно з військовим комісаріатом суб'єкта Російської Федерації створюється тимчасовий штаб адміністрації збірного пункту в наступному складі:
а) командування:
- начальник збірного пункту;
- два його заступника (з виховної роботи та господарської частини);
б) медичне відділення:
- начальник відділення - голова військово-лікарської комісії військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації або особа, яка його заміщає;
- лікарі-спеціалісти: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, при необхідності лікарі інших спеціальностей, чисельністю, що забезпечує роботу збірного пункту;
- медичні сестри - по одній на кожного лікаря-спеціаліста;
- рентгенотехніки;
- молодший медичний персонал;
в) відділення формування:
- начальник відділення;
- помічники начальника відділення (з урахуванням завантаження пункту);
- 2-3 друкарки (оператора персонального комп'ютера);
- посильні;
г) комендантське відділення:
- комендант збірного пункту;
- чергові помічники коменданта;
- патрульні.
Функціональні обов'язки посадових осіб збірного пункту затверджуються заступником військового комісара суб'єкта Російської Федерації.
14. Ha збірному пункті проводяться:
- приймання від супроводжуючих посадових осіб призовників, які підлягають відправці до місця проходження військової служби, за іменними списками. Про осіб, які не доставлених на збірний пункт, з числа включених у зазначені списки, в усіх примірниках списків в установленому порядку робиться відмітка із зазначенням причини неявки;
- простановка, при необхідності, у графі 17 обліково- послужний картки номерів військово-облікових спеціальностей і кодів військових посад, за якими необхідно підготувати громадян під час проходження військової служби. Виробництво в графі 24 картки і розд. VII "Особливі відмітки" військового квитка записи: "Відправлено до місця проходження військової служби" ___ "___ р.", яка завіряється начальником збірного пункту і гербовою печаткою військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації;
  - Медичний огляд призовників, які підлягають відправці до місця проходження військової служби, лікарями-спеціалістами (хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматовенерологом і, при необхідності, лікарями інших спеціальностей). Лабораторні та інструментальні дослідження, а також санітарна обробка призовників з дезінфекцією їх білизни, одягу та взуття проводяться за показаннями;
  - Перевірка правильності оформлення карт професійного психологічного відбору, обгрунтованості та достовірності які у них висновків про професійну придатність призовників до підготовки та службі на конкретних військових посадах;
  - Проведення в установленому порядку заходів та складання облікових документів дактилоскопічної реєстрації призовників;
  - Розподіл спільно з начальником військового ешелону громадян, що підлягають відправці до місця проходження військової служби, по командам, а в них - по ротах, взводам, відділенням та передача їх представникам військ (сил);
  - Передача начальнику військового ешелону (команди) за іменним списком громадян, призваних на військову службу, що відправляються військовим ешелоном (командою) зі збірного пункту. Іменний список складається на кожний відправляється військовий ешелон (команду) у трьох примірниках, перший і другий примірники разом з обліково-послужні картками, картами медичного огляду громадянина, що підлягає призову на військову службу, і картами професійного психологічного відбору вручаються начальником збірного пункту начальнику військового ешелону (команди), а третій примірник списку з розпискою начальника військового ешелону (команди) про прийом громадян, призваних на військову службу, що відправляються у складі військового ешелону (команди) до місця проходження військової служби, залишається у військовому комісаріаті суб'єкта Російської Федерації.
  15. Bo час знаходження призовників на збірному пункті вони забезпечуються гарячою їжею за нормами загальновійськового пайка в порядку, що визначається положенням про продовольче забезпечення в Збройних Силах Російської Федерації в мирний час, прийнятим в установленому порядку, для військовослужбовців, наступних у складі військового ешелону.
  16. Повертати зі збірних пунктів до військових комісаріатів районів призовників, придатних, в тому числі з незначними обмеженнями, до військової служби за станом здоров'я, що не мають права на відстрочку та звільнення від призову, забороняється.
  17. З призовниками на збірному пункті проводиться виховна та культурно-масова робота. При цьому передбачається проведення лекцій та бесід про історію Росії, її Збройних Силах та їх бойових традиціях, про військовій присязі, про основні положення загальновійськових статутів, про порядок проходження військової служби, про права та обов'язки військовослужбовців, про пільги для громадян, що проходять військову службу, і їх сім'ям, про правила поведінки на шляху прямування.
  Організовуються зустрічі з ветеранами війни та праці, військовослужбовцями, зразково виконують військовий обов'язок, перегляд кінофільмів, телепрограм, інші культурно-масові заходи, а також проводиться роз'яснювальна робота з батьками громадян, призваних на військову службу.
  Виховна та культурно-масова робота на збірному пункті організується і ведеться за участю представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, юстиції, науки і культури, громадських організацій, офіцерів, перебувають в запасі Збройних Сил та у відставці, і повинна носити не тільки масовий характер, а й індивідуальну спрямованість.
  Військові комісаріати разом з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування організовують на збірних пунктах урочисті проводи громадян, призваних на військову службу, що відправляються до місця проходження військової служби.
  18. Особовий склад, призначений для прийому і супроводу громадян, призваних на військову службу, до місця проходження військової служби, повинен прибувати на збірний пункт не пізніше ніж за дві доби до відправлення військових ешелонів (команд) з оформленою в установленому порядку довіреністю на право отримання цих громадян . Довіреність долучається до третього екземпляру іменного списку громадян, призваних на військову службу, що відправляються військовим ешелоном (командою), і зберігається у військовому комісаріаті суб'єкта Російської Федерації.
  Зазначений особовий склад під час знаходження на збірному пункті підпорядковується начальнику збірного пункту і зобов'язаний разом з командуванням збірного пункту брати участь у формуванні військового ешелону (команди), вивчати одержуваних громадян шляхом бесід і по особистих справах призовників, проводити з ними заняття зі стройової підготовки, супроводжувати їх для прийому їжі, проходження санітарної обробки і брати участь в інших заходах, передбачених розпорядком роботи збірного пункту.
  Начальникам військових ешелонів (команд) та іншим особам, які прибули з військ для отримання й супроводження до місця проходження військової служби громадян, призваних на військову службу, категорично забороняється пред'являти при цьому будь-які вимоги щодо відбору призовників, які не передбачені нормативними правовими актами Російської Федерації, Міністерства оборони Російської Федерації та директивами Генерального штабу.
  Начальнику військового ешелону (команди) видаються військові перевізні документи на перевезення військового ешелону (команди) та атестат на продовольство.
  19. Призов на військову службу зазначених громадян організовують військові комісаріати та здійснюють призовні комісії, створювані в муніципальних районах, міських округах і на внутрішньоміських територіях міст федерального значення рішенням вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) за поданням військового комісара суб'єкта Російської Федерації. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua