Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Характер і обсяг прав, які після звільнення з військової служби в запас або відставку надаються військовослужбовцям за військову службу (на пенсійне, житлове, медичне забезпечення, виплату компенсацій та ін.), ставляться законодавством у залежність від підстав звільнення. Це стимулює більш якісне виконання військовослужбовцями обов'язків військової служби.
У п. 7 постанови Пленуму Верховного суду Російської Федерації "Про деякі питання застосування судами законодавства про військовий обов'язок, військову службу і статус військовослужбовців" від 14 лютого 2000 р. N 9 передбачено, що при звільненні військовослужбовців з військової служби у зв'язку з досягненням граничного віку, за станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами за ними зберігається ряд пільг і переваг, передбачених Федеральним законом "Про статус військовослужбовців".
У зв'язку з вищесказаним за наявності у військовослужбовця одночасно декількох підстав для звільнення з військової служби, передбачених статтею (за винятком звільнення у зв'язку з позбавленням військового звання і набранням законної сили вироку суду про призначення покарання в вигляді позбавлення волі, тобто на підставі подп. "д" і "е" п. 1 коментарів статті), він має право вибору одного з них на свій розсуд.
2. Наявність передбачених коментованим Федеральним законом підстав звільнення і порядку звільнення в кожному підставі є важливою юридичною гарантією реалізації військовослужбовцями права на працю. Звільнення з військової служби правомірно лише за наявності одночасно наступних трьох обставин:
1) підстава звільнення зазначено в законі;
2) дотриманий порядок звільнення з цієї підстави;
3) є юридичний акт звільнення з військової служби, оформлений у вигляді правового акта (наприклад, указу Президента Російської Федерації, наказу міністра оборони Російської Федерації).
У тлумачному словнику російської мови під редакцією С.І. Ожегова і Н.Ю. Шведової (М., 1995) поняття "підстава" характеризується як істотний ознака, за якою розподіляються явища, поняття, а поняття "причина" - як явище, що викликає, обумовлює виникнення іншого явища; підстава, привід для яких-небудь дій. Таким чином, причина обумовлює виникнення звільнення за підставі, зазначеному в законі, яке є істотною ознакою звільнення.
Підстава звільнення з військової служби вдруге стосовно причини звільнення. Поняття підстави звільнення має ширше значення, ніж причина звільнення з військової служби (наочним прикладом виступає така підстава звільнення з військової служби, як звільнення за сімейними обставинами).
З одного боку, підстави звільнення з військової служби виступають конкретними юридичними фактами, з якими законодавець пов'язує настання правових наслідків у вигляді звільнення з військової служби, тоді як, з іншого боку, причини звільнення з військової служби - це фактичні життєві обставини, що виступають в ролі передумов юридичних фактів закінчення військової служби.
3. Вміщені в коментованому Федеральному законі підстави звільнення з військової служби можна класифікувати за такими групами:
а) підстави звільнення за категоріями військовослужбовців (суб'єктам), на яких вони поширюються:
- на всіх військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом та за призовом;
- на офіцерів, які проходять військову службу за контрактом;
- на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом на військових посадах, для яких штатами передбачені військові звання до старшого прапорщика або старшого мічмана включно;
б) суб'єктивні та об'єктивні підстави звільнення:
- суб'єктивні (індивідуально- психологічні та владно-вольові), що відображають внутрішній стан військовослужбовця та командира (начальника), їх ступінь переконаності в наявності конкретних умов, необхідних для звільнення; наприклад, звільнення у зв'язку з невиконанням військовослужбовцям умов контракту; звільнення у зв'язку з відрахуванням з військового освітнього закладу професійної освіти та ін;
- об'єктивні, не залежні від волі і внутрішнього стану сторін, але враховують специфіку правового становища військовослужбовців; наприклад, звільнення за віком; звільнення за станом здоров'я та ін;
в) підстави звільнення, що надають максимальну кількість соціальних гарантій, переваг і компенсацій при звільненні з військової служби і не мають таких.
До перших відносяться звільнення за віком; звільнення за станом здоров'я; звільнення у зв'язку з організаційно-штатними заходами.
До числа другого можна віднести, наприклад, звільнення у зв'язку з позбавленням військовослужбовця військового звання; звільнення у зв'язку з набранням законної сили вироку суду про призначення військовослужбовцю покарання у вигляді позбавлення волі;
г) дострокові підстави звільнення з військової служби та після закінчення терміну контракту (військової служби);
д) підстави звільнення, що залежать від обставин, пов'язаних з проходженням військової служби за контрактом, і не пов'язані з проходженням військової служби.
До перших можна віднести, наприклад, звільнення у зв'язку з переходом на службу в органи внутрішніх справ, митні органи, звільнення у зв'язку з невиконанням військовослужбовцям умов контракту, звільнення у зв'язку з істотним і (або) систематичним порушенням стосовно військовослужбовця умов контракту.
У число других можна включити, наприклад, звільнення за сімейними обставинами, звільнення за власним бажанням за наявності у військовослужбовця поважних причин;
е) які є дисциплінарними стягненнями і які не є такими.
Відповідно до ст. 104 ДУ ЗС РФ дисциплінарне стягнення "дострокове звільнення в запас з військової служби" застосовується стосовно військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, за невиконання ним умов контракту.
4. Підстави звільнення з військової служби, перераховані у коментованому пункті, застосовуються незалежно від волевиявлення військовослужбовця і містять причини, які об'єктивно не дозволяють військовослужбовцю продовжувати військову службу.
5. Різні за військовим званням і посадовим положенням категорії військовослужбовців в період військової служби повинні мати різний вік, так як фізичне навантаження у них по службі неоднакова.
Підвищуючи або знижуючи граничні віки стану на військовій службі, держава регулює віковий склад військовослужбовців, а також швидкість оновлення різних категорій військовослужбовців.
У ст. 49 коментованого Федерального закону встановлено граничний вік перебування на військовій службі.
З військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, новий контракт про проходження військової служби може бути укладений на строк до 10 років включно за рішенням відповідної посадової особи в порядку, що визначається ст. 10 Положення про порядок проходження військової служби, але не понад досягнення ними віку 65 років.
Залежно від складу військовослужбовців граничний вік їх перебування на військовій службі становить 45-65 років. Якщо врахувати, що фізичні можливості людей в середньому однакові, а посади вищих офіцерів потребують не меншої фізичної напруги, ніж посади молодших офіцерів, то напрошується висновок про скорочення різниці в граничних віках.
6. З військовослужбовцями органів федеральної служби безпеки, які є висококваліфікованими спеціалістами та досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть бути укладені контракти про проходження військової служби на період до досягнення ними 65-річного віку в порядку, що визначається директором Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ст. 16 Федерального закону "Про федеральну службу безпеки" від 3 квітня 1995 р. N 40-ФЗ).
7. Відповідно до п. 3 ст. 19 Федерального закону "Про державну охорону" від 27 травня 1996 р. N 57-ФЗ з військовослужбовцями федеральних органів державної охорони, які є висококваліфікованими спеціалістами та досягли граничного віку перебування на військовій службі, можуть бути укладені контракти про проходження військової служби на період до досягнення ними 65-річного віку в порядку, що визначається керівниками федеральних органів державної охорони.
8. Для військовослужбовців кадрового складу органів зовнішньої розвідки Російської Федерації порядок встановлення граничного віку має свої особливості (Указ Президента Російської Федерації "Про порядок встановлення граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців кадрового складу органів зовнішньої розвідки Російської Федерації" від 21 квітня 1996 р. N 574).
Встановлення граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців кадрового складу органів зовнішньої розвідки Російської Федерації здійснюється шляхом продовження терміну їх перебування на військовій службі. Право прийняття рішення про продовження терміну перебування на військовій службі військовослужбовців кадрового складу органів зовнішньої розвідки Російської Федерації, які досягли граничного віку, встановленого коментованим Законом, надано:
- міністру оборони Російської Федерації;
- директорові Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації;
- директору Федеральної служби безпеки Російської Федерації.
Продовження терміну перебування на військовій службі здійснюється з урахуванням кваліфікації, ділових та моральних якостей, стану здоров'я військовослужбовця.
Рішення про продовження терміну перебування на військовій службі реалізується шляхом укладення з кожним з військовослужбовців, які досягли граничного терміну перебування на військовій службі, контракту про проходження військової служби строком на один рік, три роки або п'ять років у порядку , передбаченому відомчими нормативними правовими актами.
9. Судді військових судів, придатні за станом здоров'я до військової служби, не можуть бути звільнені з військової служби без їх згоди до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, встановленого федеральними законами. Суддям військових судів, які досягли граничного віку, встановленого для перебування у відповідному військовому званні, термін військової служби може бути продовжено до 10 років Головою Верховного суду Російської Федерації за рекомендацією кваліфікаційної колегії суддів військових судів, але не понад досягнення ними віку 65 років (п. 3 ст. 26 Федерального конституційного закону "Про військових судах Російської Федерації" від 23 червня 1999 р. N 1-ФКЗ).
У разі почесного догляду (почесного видалення) у відставку суддів військових судів і Військової колегії з одночасним звільненням з військової служби зазначеним суддям за їх вибором виплачується або одноразова допомога при звільненні з військової служби, передбачене для військовослужбовців Федеральним законом "Про статус військовослужбовців", або вихідна допомога, передбачена Законом Російської Федерації "Про статус суддів в Російській Федерації". Суддям військових судів і Військової колегії, що отримали вихідну допомогу за період роботи на посаді судді та залишилися на військовій службі, згодом при звільненні з військової служби одноразова допомога, передбачене для військовослужбовців, за вказаний період не виплачується (п. 5 ст. 29 Федерального конституційного закону "Про військових судах Російської Федерації").
У разі почесного догляду (почесного видалення) у відставку суддів військових судів і Військової колегії з одночасним звільненням з військової служби зазначеним суддям за їх вибором виплачується або не обкладене податком щомісячне довічне утримання, передбачене федеральним законом для суддів , або пенсія, передбачена для військовослужбовців, або пенсія, передбачена для громадян (п. 1 ст. 30 Федерального конституційного закону "Про військових судах Російської Федерації").
10. Відповідно до підп. "А" коментованого пункту військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби за віком - після досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
По даній підставі підлягають звільненню військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, в тому числі і ті, з якими укладені контракти понад граничного віку, - після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі.
Уклавши контракт про проходження військової служби понад граничного віку перебування на військовій службі, військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби при закінченні терміну, на який йому продовжена військова служба в порядку, передбаченому п. 3 ст. 49 коментованого Федерального закону, або при небажанні продовжувати військову службу протягом терміну, на який вона йому продовжена після досягнення ним граничного віку перебування на військовій службі.
11. Аналіз судової практики показує, що зустрічаються випадки, коли після закінчення терміну, зазначеного в контракті, військовослужбовець реалізує своє право на працю за допомогою або подальшого проходження військової служби - до забезпечення його жилим приміщенням, або звільнення з військової служби - з умовою його подальшого забезпечення житлом по місця майбутнього проживання. Як вказує Конституційний суд Російської Федерації у визначенні від 30 вересня 2004 р. N 322-О, за відсутності письмової згоди військовослужбовця на звільнення до поліпшення його житлових умов і при закінченні терміну, зазначеного в контракті, такого військовослужбовця слід вважати проходять військову службу в добровільному порядку тільки до дня забезпечення житловим приміщенням.
  12. Звільнення після закінчення терміну військової служби за призовом проводиться відповідно до подп. "Б" коментованого пункту при закінченні терміну військової служби за призовом при відсутності інших підстав для звільнення. За вказаною підставі звільняються солдати, матроси, сержанти і старшини, які проходять військову службу за призовом, а також офіцери, призвані на військову службу.
  В термін військової служби за призовом не зараховується:
  а) час перебування військовослужбовця в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
  б) час відбування дисциплінарного стягнення у вигляді арешту;
  в) час самовільного залишення військової частини або місця військової служби тривалістю понад 10 діб незалежно від причин.
  Можливість заліку часу перебування в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців в строк військової служби військовослужбовцю, звільненому з дисциплінарної військової частини, передбачена за умови його бездоганної служби відповідно до п. 6 ст. 3 Положення про порядок проходження військової служби, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 16 вересня 1999 р. N 1237.
  Зазначеним Положенням визначено, що час перебування в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців може бути зараховано в строк військової служби командуючим військами військового округу або командиром (начальником), йому рівним і вище, в порядку, що визначається керівниками федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачена військова служба.
  Залік часу перебування в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців може бути проведений не тільки звільненому, але і звільняються з дисциплінарної військової частини після закінчення терміну його призову військовослужбовцю. Така можливість передбачена абз. 1 п. 6 ст. 3 Положення про порядок проходження військової служби. Засудженому військовослужбовцю, оволодів військової спеціальністю, що знає і точно виконує вимоги військових статутів та бездоганно несе службу, звільняються з дисциплінарної військової частини після закінчення терміну його призову, час перебування в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців може бути зараховано в термін його військової служби.
  Командувачу військами військового округу (флотом) надається право зараховувати час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців до загального терміну військової служби засудженим військовослужбовцям, що опанував військової спеціальністю, що знають і точно виконують вимоги військових статутів та бездоганно несуть службу, звільняються з дисциплінарної військової частини після закінчення терміну їх призову.
  Клопотання про залік часу відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців до загального терміну військової служби може бути порушено командиром дисциплінарної військової частини щодо осіб, у яких закінчився термін військової служби, за один-два місяці до закінчення терміну покарання.
  Клопотання про залік часу відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців до загального терміну військової служби зазначеним особам, звільненим умовно-достроково, доповідається відповідному командувачу не пізніше ніж через три дні після надходження в дисциплінарну військову частину копії ухвали суду про умовно-дострокове звільнення.
  Час самовільного залишення військової частини або місця військової служби тривалістю понад 10 діб незалежно від причин в термін військової служби не зараховується.
  13. Солдати, матроси, сержанти і старшини, які вислужили встановлені терміни військової служби за призовом, якщо вони не виявили бажання продовжувати військову службу за контрактом, звільняються з військової служби.
  Відповідно до п. 99 Керівництва з комплектування Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами, затвердженого наказом міністра оборони Російської Федерації від 16 січня 2001 р. N 30, що звільняються з військової служби солдати, матроси, сержанти і старшини, які проходили військову службу за призовом, направляються у військові комісаріати за місцем проживання. Напрямок цих осіб в інші пункти дозволяється тільки у випадках зміни місця проживання їх сімей, підтвердженого документально.
  Військовослужбовці, які проходили військову службу за призовом, звільняються з військової служби, повинні мати такі документи:
  - Військовий квиток;
  - Обліково-послужні картку;
  - Карту професійного психологічного відбору;
  - Припис;
  - Військові перевізні документи до місця постановки на військовий облік (місцем проживання).
  Атестати на продовольство, речове майно та грошові атестати даними військовослужбовцям не видаються. Про задоволення їх продовольчо-дорожніми коштами і грошовим постачанням робляться відповідні відмітки в приписі.
  14. Згідно п. 102 Керівництва, затвердженого наказом міністра оборони Російської Федерації 2001 р. N 30, про звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, в розд. II військового квитка вказується номер і дата наказу міністра оборони Російської Федерації про звільнення зі Збройних Сил Російської Федерації військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, які вислужили встановлені терміни військової служби, та про черговий призов громадян на військову службу.
  Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, яким певний час не зарахував у строк військової служби, крім того, у військовому квитку в п. 15 "Проходження служби" і в обліково-послужний картці в п. 16 "Призначення і переміщення по службі" робиться відмітка : "Час з ___ по ___ в строк військової служби не зараховано у зв'язку з ___ (зазначається причина, з якої не зараховано час в строк військової служби)". Вказані відмітки засвідчуються підписом командира військової частини і скріплюються відбитком гербової печатки військової частини.
  Начальники штабів військових частин зобов'язані не пізніше ніж за 10 днів до звільнення особисто перевірити у осіб, що звільняються з військової служби, наявність документів і правильність їх заповнення.
  Перед звільненням з військової служби військовослужбовцям роз'яснюються права та соціальні гарантії, передбачені для них нормативними правовими актами Російської Федерації.
  15. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом і підлягають звільненню з військової служби, але перебувають у відпустці через хворобу або за особистими обставинами, термін якого закінчується не більше ніж за п'ять діб до закінчення їх терміну військової служби (не рахуючи часу, необхідного для проїзду від місця проведення відпустки до місця проходження військової служби і назад), до місця військової служби можуть не повертатися, а звільняються з військової служби військовими комісарами районів за місцем проведення відпустки, про що сповіщаються командири військових частин. При цьому, військовослужбовці, які перебувають у відпустці через хворобу, звільняються після засвідчення ВВК для визначення категорії придатності до військової служби (п. 103 вищеназваного Керівництва). У цих випадках командири військових частин зобов'язані вислати до відповідних військові комісаріати за їх запитами необхідні документи для зарахування військовослужбовців у запас і їх особисті речі.
  16. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, вислужили встановлені терміни військової служби і перебувають на лікуванні в лікувальних установах, оглядаються ВЛК після закінчення лікування або визначився результату захворювання (поранення, контузії, травми, каліцтва). Звільнення цих військовослужбовців проводиться начальниками військово-медичних установ, про що повідомляється командирам відповідних військових частин.
  17. Звільнення з військової служби військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни військової служби за призовом, у підрозділах, військових частинах і з'єднаннях, які виконували завдання в умовах збройних конфліктів, організовується з пунктів постійної дислокації військових частин, в яких військовослужбовці проходили військову службу до відрядження в райони збройних конфліктів.
  У військових квитках звільнених військовослужбовців проводиться запис в п. 17 розділу "Загальні відомості" такого змісту: "У період з" __ "___ 200_ р. по" __ "___ 200 __ р. проходив військову службу в складі (найменування військової частини (з'єднання), що виконував завдання в умовах збройного конфлікту). При цьому протягом ___ днів фактично брав участь у бойових діях у складі діючої армії ". Даний запис засвідчується підписом командира військової частини і гербовою печаткою.
  Крім того, звільняються військовослужбовцям видається довідка про час проходження військової служби у складі з'єднань, військових частин і підрозділів, що виконують завдання в умовах збройних конфліктів, і про час фактичної участі в бойових діях, на зворотному боці якої фінансовий орган військової частини робить запис про вироблених розрахунках з військовослужбовцем на момент його звільнення (форма довідки наведена в додатку N 20 до вищевказаного Керівництву).
  18. Відповідно до п. 106 Інструкції по комплектуванню Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами звільнення з військової служби військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни військової служби за призовом і перебувають на лікуванні у військово-медичних установах внаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань , одержаних у період проходження військової служби у складі з'єднань, військових частин і підрозділів, які виконували завдання в умовах збройних конфліктів, організовується безпосередньо з військово-медичних установ.
  При звільненні вищевказаних військовослужбовців у триденний строк у військову частину за місцем постійного проходження ними військової служби направляються виписки з наказів про їх звільнення, на підставі яких ці військовослужбовці повинні виключатися зі списків особового складу військової частини.
  У разі потреби на зазначених військовослужбовців командири військових частин за місцем їх постійного проходження військової служби висилають в триденний термін за запитами відповідних начальників військово-медичних установ військові квитки, обліково-послужні картки, продовольчі, речові та грошові атестати, а також довідки про час проходження військової служби у складі з'єднань, військових частин і підрозділів, що виконують завдання в умовах збройних конфліктів, і про час фактичної участі в бойових діях.
  При втрати військових квитків зазначеними військовослужбовцями їх дублікати оформляються відповідними військовими комісаріатами за заявками начальників лікувальних установ в установленому порядку.
  Записи у військових квитках виробляються за встановленою формою у військово-медичному закладі з відміткою: "... При цьому протягом ___ днів фактично брав участь у бойових діях і перебував на лікуванні у військово-медичних установах внаслідок військової травми".
  19. Звільнення з військової служби після закінчення строку контракту про проходження військової служби здійснюється відповідно до подп. "Б" коментованого пункту при закінченні терміну контракту про проходження військової служби за відсутності інших підстав для звільнення.
  Конституція Російської Федерації (ст. 59) передбачає, що громадянин Російської Федерації несе військову службу відповідно до федеральним законом. Несення військової служби передбачено коментованим Законом. Початок військової служби визначено п. 10 ст. 38 цього Закону.
  Закінченням військової служби вважається дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. Військовослужбовець повинен бути виключений зі списків особового складу військової частини в день закінчення терміну його військової служби, за винятком випадків, зазначених у п. 11 ст. 38 коментованого Федерального закону і Положенні про порядок проходження військової служби (див. коментар до п. 11 ст. 38).
  Відповідно до п. 1 ст. 38 коментованого Федерального закону термін військової служби встановлюється для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, на термін, зазначений у контракті про проходження військової служби.
  20. Відповідно до п. 6 ст. 34 коментованого Федерального закону командир (начальник) військової частини приймає рішення про укладення нового контракту про проходження військової служби або про відмову в його укладенні з військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну діючого контракту.
  Військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, який прийняв рішення про звільнення з військової служби після закінчення строку контракту, підлягає звільненню з військової служби на підставі, передбаченій подп. "Б" коментованого пункту.
  Разом з тим, відповідно до п. 1 ст. 23 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" військовослужбовці не можуть бути звільнені з військової служби всупереч їх бажанням до набуття права на пенсію за вислугу років, за винятком випадків дострокового звільнення з військової служби. Зазначене означає, що якщо військовослужбовець не досяг граничного віку перебування на військовій службі, відповідає вимогам, що пред'являються до військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, не має права на пенсію за вислугу років і у командування відсутні підстави для його дострокового звільнення з військової служби, командир військової частини не вправі відмовити в укладенні контракту про проходження військової служби такій військовослужбовцю (п. 10 ст. 9 Положення про порядок проходження військової служби).
  21. Подання на військовослужбовця та необхідні документи до його звільнення з військової служби за вказаною підставі повинні бути підписані командиром (начальником) військової частини і спрямовані на адресу вищого кадрового органу не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну діючого контракту і повинні надійти в інстанцію, що видає наказ , не пізніше ніж за два місяці до закінчення вищевказаного терміну.
  Відповідно до п. 11 ст. 38 коментованого Федерального закону дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини вважається днем закінчення військової служби. Військовослужбовець повинен бути виключений зі списків особового складу військової частини в день закінчення терміну його військової служби (термін військової служби зазначений у контракті), крім випадків, які з об'єктивних причин не дозволяють це зробити. Таким чином, останній день, зазначений у контракті, є останнім днем військової служби і повинен збігатися з днем виключення зі списків особового складу військової частини, що підтверджується абз. 3 п. 4 ст. 3 Положення про порядок проходження військової служби.
  Якщо термін контракту закінчився і військовослужбовець не виключений зі списків особового складу частини без поважних причин, зазначених у п. 11 ст. 38 коментованого Федерального закону, в наявності порушення його прав. Такий військовослужбовець не може залучатися для несення бойового чергування, вартової і внутрішньої служб.
  Посадові особи, винні у несвоєчасному звільненні військовослужбовця з військової служби, можуть бути притягнуті до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за несумлінне виконання своїх службових обов'язків.
  22. Відповідно до підп. "В" коментованого пункту військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби за станом здоров'я - у зв'язку з визнанням його ВВК не придатним до військової служби.
  Звільнення військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, у зв'язку з визнанням його не придатним до військової служби проводиться у відставку і на військовий облік він не ставиться.
  23. Направлення на огляд військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, проводиться прямими начальниками від командира полку (командира корабля 1 рангу), їм рівними і вище, військовим судом або прокуратурою.
  Огляд проводиться лікарями-спеціалістами: хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, оториноларингологом і при необхідності лікарями інших спеціальностей за відповідними графами Розкладу хвороб і таблиці додаткових вимог.
  До початку огляду, проводяться:
  - Флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки у двох проекціях (якщо воно не проводилося або в медичних документах відсутні відомості про даному дослідженні протягом останніх шести місяців);
  - Загальний аналіз крові;
  - Загальний аналіз сечі.
  Особам старше 40 років проводяться ЕКГ-дослідження, вимірювання внутрішньоочного тиску, визначення рівня цукру в крові.
  За медичними показаннями можуть проводитися інші дослідження. На військовослужбовців, які направляються в мирний час на огляд, в ВВК представляються:
  - Направлення на огляд з зазначенням військового звання, номери військової частини (найменування установи), прізвища, імені, по батькові, року народження, місяця та року призову або вступу на військову службу за контрактом у Збройні Сили Російської Федерації (інші війська), цілі опосвідчення і попереднього діагнозу;
  - Медична книжка;
  - Службова і медична характеристики на осіб з психічними розладами;
  - Довідка про травму на осіб, які отримали в період проходження військової служби (військових зборів) каліцтво (поранення, травму, контузію).
  У медичній характеристиці повинні бути зазначені відомості про результати диспансерного динамічного спостереження за станом здоров'я військовослужбовця, про обертаністю його за медичною допомогою і про кількість днів трудопотерь за останні два роки, пов'язаних із станом здоров'я. Відомості, зазначені в медичній характеристиці, повинні бути підтверджені даними медичної книжки та іншими медичними документами.
  У довідці про травму вказуються обставини, при яких військовослужбовець отримав каліцтво (поранення, травму, контузію), а також пов'язане або не пов'язане каліцтво (поранення, травма, контузія) з виконанням обов'язків військової служби.
  24. У разі якщо військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, визнаний не придатним до військової служби і в період оформлення звільнення не може за станом здоров'я виконувати обов'язки військової служби, ВЛК одночасно з висновком про придатність до військової службі виносить висновок такого змісту: "Підлягає повного звільненню від виконання обов'язків військової служби на термін, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 діб ".
  Залежно від стану здоров'я оглянутий, нужденності його в медичній допомозі і стороннього догляду ВВК може виносити висновок про проїзд Опосвідчені та супроводжуючих його осіб до місця проживання повітряним, залізничним (у плацкартному або купейному вагоні, а щодо вищих офіцерів - у вагоні категорії "СВ ") або водним транспортом.
  25. Відповідно до підп. "Д" коментованого пункту військовослужбовець підлягає звільненню у зв'язку з позбавленням його військового звання.
  Згідно ст. 48 коментованого Федерального закону військовослужбовець може бути позбавлений військового звання тільки за вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
  У ст. 48 КК РФ уточнено, що позбавлення військового звання провадиться судом при засудженні військовослужбовця за вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину з урахуванням особи винного.
  26. Суд, який виніс вирок про позбавлення засудженого військового звання, після набрання ним законної сили направляє копію вироку посадовій особі, який привласнив засудженому звання (ст. 61 ДВК РФ).
  Посадова особа в установленому порядку вносить до відповідних документів запис про позбавлення засудженого військового звання, а також вживає заходів щодо позбавлення його прав і соціальних гарантій, передбачених для осіб, які мають відповідне звання.
  Копія вироку суду щодо військовослужбовця запасу направляється у військовий комісаріат за місцем військового обліку.
  Посадова особа протягом одного місяця з дня отримання копії вироку повідомляє в суд, який виніс вирок, про його виконання.
  27. Звільнення військовослужбовців з військової служби у зв'язку з позбавленням військового звання проводиться за поданням командування за наявності відповідного вироку військового суду з дня початку відбування покарання, зазначеного у вироку суду (п. 27 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  Відповідно до п. 3 ст. 52 коментованого Федерального закону громадянину, позбавленому військового звання за рішенням суду, одночасно із зарахуванням в запас військовим комісаром або посадовою особою іншого органу, що здійснює військовий облік, присвоюється військове звання рядового чи матроса.
  Присвоєння зазначеного звання можливе після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі, так як громадяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, не підлягають військовому обліку (п. 4 Положення про військовий облік, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 25 грудня 1998 р. N 1541) .
  28. У зв'язку з набранням законної сили вироку суду про призначення військовослужбовцю покарання у вигляді позбавлення волі він підлягає звільненню з військової служби відповідно до подп. "Е" коментованого пункту.
  Днем звільнення з військової служби є дата початку відбування покарання, зазначеного у вироку суду.
  По даній підставі звільняються військовослужбовці, засуджені до позбавлення волі за скоєні злочини без позбавлення військового звання (п. 18 примітки до Примірного зразкам формулювань наказів про звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків (мічманів) (вказівка ГУК та ВО МО РФ від 16 квітня 1998 р . N 173/2/599, із змінами від 10 липня 1998 р. N 173/2/1102).
  29. Усі примірники особових справ військовослужбовців, засуджених до позбавлення волі за скоєні злочини без позбавлення військового звання, висилаються у військовий комісаріат за місцем проживання сім'ї (родичів). Однак громадяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, на військовому обліку не перебувають (п. 1 ст. 8 коментованого Федерального закону).
  30. Відповідно до підп. "Ж" коментованого пункту військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби у зв'язку з відрахуванням його з військового освітнього закладу професійної освіти (ад'юнктури, військової докторантури) і за відсутності інших підстав для звільнення (подп. "з" п. 3 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  Причиною звільнення з військової служби по даній підставі є суб'єктивні обставини, пов'язані з невиконанням основної військової освітньої програми, порушенням вимог загальновійськових статутів Збройних Сил Російської Федерації слухачами, курсантами, ад'юнктами і докторантами (п. 25 Типового положення про військове освітній установі вищої професійної освіти, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 18 червня 1999 р. N 650). Відрахування з військового освітнього закладу професійної освіти в зазначених випадках застосовується як захід дисциплінарного впливу до наступних категорій військовослужбовців: військовослужбовцям чоловічої статі, які не досягли віку 18 років; військовослужбовцям жіночої статі, які не мають військового звання офіцера або прапорщика (мічмана); військовослужбовцям чоловічої статі, які пройшли військову службу за контрактом (за винятком військовослужбовців, що підлягають направленню для проходження військової служби за призовом), а також військовослужбовцям жіночої статі, які мають військове звання офіцера або прапорщика (мічмана), які не бажають укладати новий контракт.
  На основі аналізу норм Положення про порядок проходження військової служби можна зробити висновок, що відрахування військовослужбовця з військового освітнього закладу професійної освіти (ад'юнктури, військової докторантури) проводиться за недисциплінованість, неуспішність або небажання вчитися, а також як відмовився укласти контракт про проходження військової служби (п . 14 ст. 9, п. 8 ст. 15 Положення про порядок проходження військової служби). Порядок відрахування встановлюється нормативними правовими актами федерального органу, в якому передбачена військова служба.
  Звільнення відрахованого з військово-навчального закладу військовослужбовця на підставі, передбаченій подп. "Ж" коментованого пункту, провадиться начальником військово-навчального закладу, звідки відрахований військовослужбовець, або іншою посадовою особою, якій надано право звільнення даного військовослужбовця (п. 20 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  Військовослужбовці чоловічої статі, відраховані з військових освітніх установ професійної освіти за недисциплінованість, неуспішність або небажання вчитися, а також відмовилися укласти контракт про проходження військової служби, якщо до моменту відрахування із зазначених освітніх установ вони досягли віку 18 років, не має вислужили встановленого строку військової служби за призовом і не мають права на звільнення з військової служби, на звільнення або відстрочку від призову на військову службу, направляються для проходження військової служби за призовом (п. 4 ст. 35 коментованого Федерального закону).
  В даному випадку в строк військової служби військовослужбовцям зараховуються:
  - Тривалість військової служби за призовом до надходження у воєнний освітня установа професійної освіти;
  - Тривалість військової служби за контрактом до вступу у військове освітня установа професійної освіти з розрахунку два місяці військової служби за контрактом за один місяць військової служби за призовом;
  - Тривалість військової служби під час навчання у військовому навчальному закладі професійної освіти з розрахунку два місяці військової служби в зазначеному освітньому закладі за один місяць військової служби за призовом.
  Військовослужбовці чоловічої статі, відраховані з військових освітніх установ професійної освіти, які не досягли віку 18 років, звільняються з військової служби і направляються у військовий комісаріат для постановки на військовий облік і надалі призиваються на військову службу на загальних підставах. У разі звільнення військовослужбовців за вищевказаним підставах в строк військової служби за призовом їм зараховується тривалість військової служби під час навчання у військовому навчальному закладі професійної освіти з розрахунку два місяці військової служби в зазначеному освітньому закладі за один місяць військової служби за призовом.
  Військовослужбовці жіночої статі, відраховані з військових освітніх установ професійної освіти, звільняються з військової служби: не мають військово-облікової спеціальності, - без постановки на військовий облік; мають військово-облікову спеціальність, - з зарахуванням в запас і направленням до військового комісаріату за місцем проживання для постановки на військовий облік.
  За вказаною підставі звільняються при відрахуванні з військово-навчального закладу (ад'юнктури, військової докторантури) військовослужбовці жіночої статі, не мають військового звання офіцера або прапорщика (мічмана), а також військовослужбовці жіночої статі, що мають військове звання офіцера або прапорщика (мічмана), які не бажають укладати новий контракт про проходження військової служби (подп. "з" п. 3 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
  31. У Збройних Силах Російської Федерації з даного питання діє Керівництво з організації роботи вищого військово-навчального закладу Міністерства оборони Російської Федерації, затверджене наказом міністра оборони Російської Федерації від 12 березня 2003 р. N 80.
  Відповідно до п. 94 вказаного Керівництва за невиконання навчальних планів, порушення військової дисципліни слухачі та курсанти можуть бути відраховані з вузу.
  Курсанти до укладення ними контракту про проходження військової служби відраховуються з вищого військово-навчального закладу по неуспішності, недисциплінованості, небажанню вчитися, за станом здоров'я (на підставі висновку військово-лікарської комісії), у зв'язку з неможливістю продовжувати навчання з незалежних від них причин, а також при неукладення контракту про проходження військової служби.
  Слухачі і курсанти, які проходять військову службу за контрактом, відраховуються з вузу у зв'язку з невиконанням ними умов контракту (в тому числі в частині невиконання вимог до успішності і дисциплінованості навчаються), за станом здоров'я (на підставі висновку військово-лікарської комісії), у зв'язку з неможливістю продовжувати навчання з незалежних від них причин.
  У Міністерстві оборони Російської Федерації не передбачено відрахування з ВВНЗ (і отже, звільнення з військової служби) слухачів і курсантів, які проходять військову службу за контрактом, по небажанню вчитися.
  За неуспішності (невиконанню вимог до успішності) відраховуються слухачі та курсанти, які не склали в екзаменаційну сесію іспити (заліки з оцінкою) або не допущені до іспитів (заліків з оцінкою) за трьома і більше дисциплін, які отримали при перездачі іспитів (заліків з оцінкою) дві незадовільні оцінки, не ліквідували навчальну заборгованість у встановлені терміни, а також слухачі та курсанти, не допущені до підсумкової атестації або отримали незадовільну оцінку (оцінки) в ході підсумкової атестації.
  Курсанти військових авіаційних інститутів, що мають льотну неуспішність (професійну непридатність) або визнані за станом здоров'я непридатними до льотного навчання (на підставі висновку лікарсько-льотної комісії), можуть бути відраховані з вищого військово-навчального закладу або за їх бажанням переведені в інший вищий військово- навчальний заклад у порядку, визначеному в п. 96 зазначеного Керівництва.
  Справи слухачів і курсантів, які подаються до відрахуванню, розглядаються на вченій раді вузу (факультету). Відрахування з усіх курсів, крім випускного, здійснюється наказом начальника вузу. Відрахування слухачів та курсантів з випускного курсу здійснюється наказом начальника, якому підпорядкований вуз. Особам, відрахованим з вищого військово-навчального закладу, видається академічна довідка державного зразка. Особам, успішно освоїло частина військової професійної освітньої програми в обсязі не менше перших двох курсів навчання, видається диплом державного зразка про неповну вищу професійну освіту.
  Відповідно до пп. 27-28 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у системі післявузівської професійної освіти в Міністерстві оборони Російської Федерації, затвердженого наказом міністра оборони Російської Федерації від 15 липня 1999 р. N 310, докторанти та ад'юнкти, які не виконують індивідуальні плани роботи або не пройшли у встановлені терміни щорічну атестацію, а також систематично порушують військову дисципліну, за поданнями начальників вузів (НДВ) відраховуються з докторантури і ад'юнктури наказами тих начальників, рішеннями яких вони були зараховані.
  32. Оскільки вказана підстава звільнення з військової служби має імперативний припис на безумовне припинення військово-службових відносин з військовослужбовцями, відрахованими з військово-навчального закладу, остільки військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби. Разом з тим, виникає питання про можливість залишення відрахованих з військово-навчальних закладів військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, на військовій службі.
  Відповідно до п. 10 ст. 15 Положення про порядок проходження військової служби допускається можливість проходження військової служби за контрактом військовослужбовцям, відрахованим з військово-навчального закладу (ад'юнктури, військової докторантури). Така юридична дозвіл суперечить імперативності норми, що вимагає безумовно виробляти звільнення з військової служби. З метою усунення виникає протиріччя пропонується в коментований Федеральний закон внести зміну у цій підставі звільнення, виключивши його з п. 1 ст. 51 і помістивши в п. 2 ст. 51 з формулюванням: "військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, може бути звільнений з військової служби у зв'язку з відрахуванням з військово-навчального закладу".
  33. Відповідно до підп. "З" коментованого пункту військовослужбовець підлягає звільненню у зв'язку з набранням законної сили вироком суду про позбавлення військовослужбовця права обіймати військові посади протягом певного терміну.
  Причиною звільнення з військової служби у цій підставі виступає юридичний акт, що здійснюється судом, у вигляді вироку з наміром породити юридичні наслідки, спрямовані на припинення військово-службових відносин.
  Відповідно до ч. 2 ст. 45 КК РФ позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю застосовується в якості як основного, так і додаткового виду кримінальних покарань.
  Представляється, що включення розглянутого підстави звільнення в число об'єктивних, тобто що не залежать від волевиявлення суб'єктів, передбачалося законодавцем як наслідок застосування вищевказаного кримінального покарання в якості основного, так як застосування цього покарання в якості додаткового (в сукупності з призначенням покарання у вигляді позбавлення волі умовно) є правовою передумовою звільнення військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, на підставі, передбаченій подп. "Д" п. 2 коментарів статті.
  Згідно ст. 47 КК РФ позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю полягає в забороні займати посади на державній службі, в органах місцевого самоврядування чи займатися певною професійною або іншою діяльністю.
  Відповідно до п. 1 ст. 2 коментованого Федерального закону військова служба - вид федеральної державної служби. Військовослужбовець відповідно до п. 1 ст. 42 зазначеного Закону проходить військову службу на військовій посаді. Таким чином, вищеназване кримінальне покарання стосовно до військовослужбовцям представляє собою позбавлення права обіймати військові посади.
  Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю встановлюється на строк від одного року до п'яти років у якості основного виду покарання.
  Порядок виконання зазначеного кримінального покарання регулюється гл. 6 ДВК РФ.
  Відповідно до підп. "А" п. 2 ст. 34 ДВК РФ командир (начальник) зобов'язаний не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції звільнити засудженого від посади, яку він позбавлений права обіймати, або заборонити займатися певною діяльністю, направити в кримінально-виконавчу інспекцію повідомлення про виконання вимог вироку.
  34. Відповідно до підп. "І" коментованого пункту військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом, підлягає звільненню у зв'язку з обранням його депутатом Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, депутатом законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, депутатом представницького органу муніципального утворення або головою муніципального освіти і здійсненням зазначених повноважень на постійній основі. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua