Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 14. Методи фінансового контролю


Фінансовий контроль здійснюється різними методами,
які являють собою способи, прийоми організації конт-

рольних дій. Застосування тих чи інших методів фінансового
контролю переслідує одну мету - перевірку відповідності фактіче
ської фінансової діяльності чинному законодавству.
До основних методів фінансового контролю належать:
1) спостереження;
2) перевірка;
3) обстеження;
4) аналіз;
5) ревізія;
6) аудит.
Чіткого переліку методів фінансового контролю в законодав
тельстве немає, проте всі вищеназвані методи закріплені в
нормативних правових актах.
Спостереження являє собою візуальне ознайомлення з
об'єктом контролю. За допомогою спостереження можна визначити
напрямки фінансової діяльності підприємства, організує
ції, їх організаційну структуру управління, а також зробити
попередні висновки про їх рентабельності, системі доходів
і витрат. Слід врахувати, що при спостереженні не можна в точно
сти визначити фінансовий стан об'єкта, що перевіряється. Од
нако в більшості випадків зроблені висновки є досто
вірними, що підтверджується результатами безпосередньої
перевірки. Спостереження як метод фінансового контролю викорис
зуется і при здійсненні перевірок, обстеження та ревізії.
Так, спостереження застосовується в якості методу контролю фі
нансового стану організації при здійсненні процедури
банкротства1.
На відміну від спостереження перевірка здійснюється безпосередньо
ньо на об'єкті контролю з метою перевірки відповідності облік
них даних матеріальним цінностям в наявності. У той же час в
ході перевірки виявляються порушення фінансової дисципліни
і визначаються заходи щодо їх усунення. Перевірка є еди
нічной контрольним дією, тобто здійснюється один раз і
передбачає дослідження стану справ організації на визна
ленном ділянці діяльності. Питання організації і порядку про
верки закріплені Бюджетним і Податковим кодексами Росій
ської Федерації, Федеральним законом «Про бухгалтерський облік».
Результати перевірки оформляються спеціальним актом, з кото
рим ознайомлюють керівника організації. За результатами про
верки можуть застосовуватися різні заходи впливу дисципли
нарного, матеріального, адміністративного та іншого характеру.
Обстеження охоплює більш широке коло фінансово-еко
номических показників діяльності об'єкта. Воно проводиться для
1 Див: Федеральний закон від 26 жовтня 2002 р. № 127-ФЗ «Про неспроможність
(банкрутство)» (ст. 2) / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 43. - Ст. 4190.

Визначення фінансового стану, фінансової стійкості
і можливих перспектив розвитку організацій і підприємств.
При обстеженні не обов'язково перевіряються первинні бух
галтерского документи, можуть проводитися і контрольні заміри
робіт, витрат палива, електроенергії, перевірка прихованих
об'єктів фінансування та оподаткування шляхом опитування, ан
кетірованія, інспекції на місці і т.д.
Аналіз як метод фінансового контролю припускає деталь
ве вивчення періодичної або річної фінансово-бухгалтер
ської звітності з метою загальної оцінки результатів фінансової
діяльності, ліквідності, забезпеченості власним капі
талому, ефективності його використання і т.п. Даний метод
контролю відрізняється системним підходом і включає в себе ста
статистичні та економіко-математичні аналітичні прийоми:
зведення, угруповання, розрахунок узагальнюючих величин (абсолютних,
відносних і середніх), аналіз рядів динаміки, індексний,
табличний і графічний методи, побудова економіко-мате
матических моделей на базі розрахункових коефіцієнтів. Найбільш
широко аналіз застосовується для економічної оцінки діяч
ності господарюючих суб'єктів або окремих сторін финансо
во-господарської діяльності, наприклад, собівартості про
дукции, витрат на реалізацію та ін Особлива роль аналізу прояв
ляется в системі управління державними та місцевими фі
Нансі, оскільки його всебічне проведення служить осно
виття для вироблення довгострокової бюджетної політики, а також
регулювання соціально-економічних процесів. Наприклад,
відповідно до ст. 1152 Бюджетного кодексу Російської Феде
рації однією з умов надання державних і му
муніципальних гарантій є проведення аналізу фінансово
го стану принципала.
Найбільш глибоким і всеосяжним методом фінансового
контролю є ревізія. Ревізія являє собою систему
обов'язкових контрольних дій за документальною і факти
чеський перевірки законності та обгрунтованості скоєних хо
зяйственних і фінансових операцій ревізується організацією,
правильності їх відображення в бухгалтерському обліку та звітності,
а також законності дій керівника і головного бухгалтера
(бухгалтера) і інших осіб, на яких відповідно до законодав
тельством покладено відповідальність за їх здійснення.
Основним завданням ревізії є перевірка фінансово-хо
зяйственной діяльності організації за наступними направле
ніям:
1) відповідність здійснюваної діяльності організації
установчих документів;
2) виконання кошторисів витрат;
3) використання бюджетних коштів за цільовим призначенням;

4) забезпечення схоронності коштів та матеріальних
них цінностей;
5) дотримання фінансової дисципліни, правильність ведення
ня бухгалтерського обліку та складання звітності;
6) повнота і своєчасність розрахунків з бюджетом і внебюд
житнього фондами;
7) операції з основними засобами та нематеріальними ак
тівамі;
8) операції, пов'язані з інвестиціями;
9) розрахунки з оплати праці та інші розрахунки з фізичними
особами та ін
Питання організації проведення та змісту ревізії регу
люються різними нормативними правовими актами, в тому
числі Федеральним законом від 11 січня 1995 р. № 4-ФЗ «Про Рахунок
ної палаті Російської Федерації» 1, наказом Міністерства
фінансів Російської Федерації від 14 квітня 2000 р. № 42н
«Про затвердження інструкції про порядок проведення ревізії і
перевірки контрольно -ревізійними органами ». Ревізії мають
право проводити Рахункова палата Російської Федерації, Феде
ральное казначейство, контрольно-ревізійні органи міні
міністерств і федеральних служб. Ревізії можна класифікувати
по декількох підставах.
За своїм змістом ревізії бувають документальні та
фактичні. Документальні включають в себе перевірку фінан
совою документації, ведення обліку та звітності. У ході факти
чеський ревізії здійснюється перевірка наявності матеріальних
цінностей, грошових коштів.
За обсягом перевіряється діяльності ревізії діляться на кому
комплексні і тематичні. Комплексні ревізії охоплюють всі
напрямки фінансової діяльності суб'єкта, а тематичні
застосовуються для перевірки будь-якої однієї сфери (наприклад,
правильне використання фонду заробітної плати, витратою
ня цільових коштів тощо).
За часом проведення ревізії поділяються на планові
та позапланові. В основному ревізії проводяться відповідно до
планом, який складається у вищестоящих органах, міністер
ствах і службах, але в певних випадках можуть проводитися і
позапланові ревізії. Конкретні питання ревізії визначають
ся відповідною програмою або переліком основних об'єктів
тов і напрямків ревізії.
Терміни проведення ревізії не можуть перевищувати 45 днів і уста
навливаются керівником контрольно-ревізійного органу з
урахуванням обсягу майбутніх робіт і особливостей контролюєть
мій організації.
1 Див: Збори законодавства РФ. - 1995. - № 3. - Ст. 167.

По закінченні ревізії складається акт ревізії - документ,
має важливе юридичне значення. Він підписується чи
цями, проводили ревізію, а також керівником і глав
бухгалтером перевіряється юридичної особи. В акті реви
зии вказуються цілі ревізії, основні результати перевірки,
виявлені факти порушень фінансової дисципліни, ука
ни опиняються причини, що призвели дані порушення, особи, ві
новні в даних порушеннях, а також пропонуються заходи щодо
усунення виявлених порушень та міри відповідальності
винних осіб. У разі встановлення фактів нестач, розкрадань
матеріальних цінностей акт ревізії направляється следствен
вим органам, які можуть порушити кримінальну справу. Матері
али ревізії надаються керівнику контрольно-реві
Зіон органу у термін не пізніше трьох робочих днів після під
писання акта.
Новим для Росії методом фінансового контролю є
аудит, який за останні десять років отримав широке рас
пространение. У порівнянні з іншими методами контролю аудит
володіє рядом переваг, такими як дотримання аудитор
ської таємниці (результати перевірки відомі тільки керівнику
організації та аудитору), можливість добровільного проведен
ня, передачі прав організації на представлення своїх інтересів
сов в податкових суперечках аудиторській фірмі. Слід також зазна
тить, що обов'язковий аудит - це незалежна фінансова про
верка, що стосується тільки ведення бухгалтерського обліку та фінан
совою звітності. Однак добровільний аудит може охоплювати
будь-які напрямки і сфери діяльності, які визначають
ся договором з господарюючим суб'єктом. Ділення аудиту на обя
зательние і добровільний передбачає його широке застосування
ня. Обов'язковий аудит - це щорічна обов'язкова (в силу
вимог закону) перевірка. Відповідно до Федерального за
Коном від 7 серпня 2001 р. № 119-ФЗ «Про аудиторську діяльно
сти» 1 обов'язковий аудит проводиться в тому випадку, якщо:
1) організація має організаційно-правову форму відкри
того акціонерного товариства;
2) організація є кредитною організацією, страховою
організацією або суспільством взаємного страхування, товарною
або фондовою біржею, інвестиційним фондом, державним
вим позабюджетним фондом, джерелом утворення коштів
якого є передбачені законодавством Росій
ської Федерації обов'язкові відрахування, вироблені физи
тичними та юридичними особами, фондом, джерелами обра
тання засобів якого є добровільні відрахування
фізичних та юридичних осіб;
1 Див: Збори законодавства РФ. - 2001. - № 33. - Ст. 3422.

3) обсяг виручки організації або індивідуального підпри
приємець від реалізації продукції (виконання робіт, надання
послуг) за один рік перевищує в 500 тисяч разів встановлений за
конодательством Російської Федерації мінімальний розмір
оплати праці або сума активів балансу перевищує на кінець від
парного періоду в 200 тисяч разів встановлений законодавством
Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці;
4) організація є державним унітарним підпри
ятием, муніципальним унітарним підприємством, заснованим
на праві господарського відання, якщо фінансові показники
його діяльності відповідають вищевказаної нормі. Для муни-
  ціпальних унітарних підприємств законом суб'єкта Російської
  Федерації фінансові показники можуть бути знижені;
  5) обов'язковий аудит відносно цих організацій або ін
  дивидуально підприємців передбачений федеральним за
  коном (наприклад, у разі оголошення організації банкрутом
  або її ліквідації).
  При проведенні обов'язкового аудиту в організаціях, у вус
  тавной (складеному) капіталі яких частка державної
  власності або власності суб'єкта Російської Федера
  ції становить не менше 25 відсотків, укладення договорів
  надання аудиторських послуг має здійснюватися за підсумками
  проведення відкритого конкурсу. Порядок проведення таких кон
  курсів затверджується Урядом Російської Федерації, якщо
  інше не встановлене законом.
  За підсумками аудиторської перевірки складається аудиторський за
  ключение. Форма, зміст та порядок подання аудитор
  ського укладення визначаються федеральними стандартами ауді
  торской діяльності. У разі виявлення некваліфікованого
  проведення аудиторської перевірки, що призвела до збитків для дер
  дарства або господарюючого суб'єкта, з аудитора (аудиторської фір
  ми) ці збитки можуть бути стягнуті на підставі рішення суду.
  Складання завідомо неправдивого аудиторського висновку вле
  чет відповідальність у вигляді анулювання кваліфікаційного ат
  тестата аудитора і притягнення його до кримінальної відповідальності
  відповідно до законодавства Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 14. Методи фінансового контролю"
 1. 5. Фінансове право в системі російського права: взаємозв'язок з іншими галузями права. Особливості взаємозв'язків фінансового права та цивільного права, фінансового права та адміністративного права.
    методи фінансової діяльності держави, систему державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, і розмежування їх повноважень у цій галузі, основні риси фінансово-правового положення інших суб'єктів, з якими вони вступають у взаємини, форми і методи фінансового контролю та інші подібні їм фінансово-правові норми . Вони діють в масштабі всієї фінансової
 2. 6. Система фінансового права. Особливості податкового права та бюджетного права в системі фінансового права.
    методи фінансової діяльності держави, систему державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, і розмежування їх повноважень у цій галузі, основні риси фінансово-правового положення інших суб'єктів, з якими вони вступають у взаємини, форми і методи фінансового контролю та інші подібні їм фінансово-правові норми . Особлива частина складається з декількох
 3. 27. Методи фінансового контролю.
    метод, який використовується з метою встановлення законності фінансової дисципліни на конкретному об'єкті. 2. Спостереження - направлено на ознайомлення зі станом фінансової діяльності суб'єкта. 3. Обстеження окремих сторін фінансової діяльності. 4. Перевірка - метод, в ході якого використовуються балансові, звітні та видаткові документи з метою виявлення порушень
 4. В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008
    методів фінансового контролю. Основна увага приділяється висвітленню підгалузей та інститутів фінансового права, та ких як: бюджетне право, бюджетний процес, банківський кредит, де ніжна система, валютне право. Законодавчий і фактичний мате ріал дан станом на 1 квітня 2008 р. Для студентів середніх професійних навчальних
 5. § 7. Система фінансового права
    методи фінансової діяльності, систему і компі тенціі державних органів, що здійснюють фінансову діяльність. До Загальної частини фінансового права належать норми, що визначають правове становище суб'єктів фінансових право відносин, а також характеристику і зміст самих финансо вих правовідносин. Окремим самостійним інститутом Загальної частини є інститут
 6. § 10. Види фінансово-правових норм
    методу впливу на поведінку суб'єктів: - забороняють норми. Дані норми чітко встановлюють ті правила поведінки, які не допускаються у фінансових відносинах. Цей вид норм спрямований на дотримання принципу законності у фінансовій діяльності і забезпечує захист інтересів держави та інших суб'єктів. Так, відповідно до ст. 22 Федерального закону від 10 липня 2002
 7. Контрольні питання і завдання
    методи фінансового контролю. 7. Яке призначення та основні завдання ревізії? 8. Які особливості аудиту як методу фінансового
 8. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
    методи його прояви диференціюються залежно від сфери (галузі, області) управління, правового статусу органу влади, що здійснює контроль. Більше того, контроль як управлінська функція є владна діяльність, що впливає на вчинки, дії учасників спільної праці. Владність контролю проявляється в наявності у контрольних органів ряду повноважень, пов'язаних з можливістю
 9. § 2. Місцева адміністрація
    методів роботи органів місцевого самоврядування, підготовка проектів правових актів глави місцевої адміністрації з питань, що входять до компетенції відділу. Організаційний відділ бере участь у підготовці питань, пов'язаних з розвитком територіального громадського самоврядування. Він здійснює перевірку за листами, заявами і скаргами громадян, проводить суспільно-політичні заходи і т.д.
 10. § 1. Поняття комерційного права
    методів їх правового регулювання. Економічні відносини оформляють вільну економічну діяльність осіб, які складаються між собою в координаційної взаємозв'язку, взаємної непідлеглості, формальній рівності. Організаційно-регулятивні відносини оформляють невільну діяльність суб'єктів, які знаходяться між собою в субординационной взаємозв'язку, влади одного (публічного органу)
© 2014-2022  yport.inf.ua