Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 10. Види фінансово-правових норм


Класифікація норм фінансового права може бути проведен
на по різних підставах:
1) залежно від призначення :
- регулятивні (правовстановлюючі) норми фінансового
права. Ці норми встановлюють правові приписи, переді
складові учасникам фінансових правовідносин визначений
ві права і виникають з них обов'язки, а також регулюю
щие правила поведінки учасників у цілому у сфері фінансової
діяльності. Так, у ст. 80 Бюджетного кодексу визначено, що
надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не
є державними і муніципальними унітарними
підприємствами, спричиняє виникнення права державної або
муніципальної власності на еквівалентну частина статутних
(складеному) капіталів зазначених юридичних осіб, а в ст. 5 Фе
дерального закону від 7 серпня 2001 р. № 119-ФЗ «Про аудиторську
діяльності» - права та обов'язки аудиторських організацій і
індивідуальних аудиторів при проведенні аудиторської перевірки;
-охоронні норми. Вони спрямовані на забезпечення еф
фективности функціонування фінансової системи держави
ства. Для цього норми фінансового права такого виду устанав
ливают і регламентують заходи захисту прав та інтересів участ
ників фінансових відносин. При цьому охоронні фі-

нансово-правові норми в першу чергу забезпечують охра
ну публічного порядку в сфері фінансової діяльності дер
дарства ;
2) за методом впливу на поведінку суб'єктів:
- забороняють норми. Дані норми чітко встановлюють
ті правила поведінки, які не допускаються в фінансових
відносинах. Цей вид норм спрямований на дотримання принципу
законності у фінансовій діяльності і забезпечує захист
інтересів держави та інших суб'єктів. Так, у відповідності зі
ст. 22 Федерального закону від 10 липня 2002 р. № 86-ФЗ «Про Цент
рального банку Російської Федерації (Банку Росії)» Банк Рос
оці не має права надавати кредити Уряду Російської
Федерації для фінансування дефіциту федерального бюджету;
-зобов'язуючі норми. Ці норми визначають коло зобов'язань
учасників фінансових відносин і наказують в категори
чной формі здійснювати певні дії. Норми даного
виду містяться, наприклад, в Конституції Російської Федера
ції і поширюють свою дію на органи державної
влади, організації та громадян. Стаття 106 Конституції Росій
ської Федерації наказує Федеральним Зборам у зобо
тельном порядку розглядати федеральний закон про федераль
ном бюджеті, закони про федеральних податки і збори, закони в
сфері фінансового, валютного, кредитного, митного регу
лирования, грошової емісії. Зобов'язує норма в сфері на
даткування міститься в ст. 57 Конституції Російської Фе
дерации, відповідно до якої «кожен зобов'язаний платити за
кінно встановлені податки і збори»;
- уполномочивающие фінансово-правові норми. Норми цього
виду містять дозвільні приписи певним орга
нам, посадовим особам. У них характер приписів государ
ства поєднується з певними повноваженнями, які пре
доставляються учасникам фінансових відносин. При цьому дей
ствие уповноважує норми може бути суворо обмежене
в часі або за наявності певних обставин. Так, в
Відповідно до п. 2 ст. 117 Бюджетного кодексу від імені муници
смальни освіти муніципальні гарантії надаються
місцевою адміністрацією в межах загальної суми надається сезон
екпортувати гарантій, зазначеної в рішенні представницького органу
муніципального освіти про бюджет на черговий финансо
вий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). Упов
номочівающіе норми дозволяють юридичним і фізичним
особам обирати напрямки і форми виконання фінансових
зобов'язань. Це особливо проявляється у податковому законодавець
стве, де допускається, наприклад, як загальний режим оподаткування
жения, так і перехід на спрощену систему в добровільному
порядку;

3) за змістом фінансово-правові норми поділяють
ся залежно від характеру регульованих однорідних отноше
ний на:
-норми, що визначають види і методи фінансового контролю;
- норми, що закріплюють принципи побудови бюджетної
системи;
- норми, що встановлюють основи бюджетного процесу;
- норми, що регулюють структуру і діяльність банківської
системи;
- норми, що встановлюють відповідальність за правонаруше
ня в галузі фінансів, та ін;
4) залежно від порядку реалізації прав і обов'язків
учасників фінансових відносин:
- матеріальні фінансово-правові норми. Вони закріплюють
грошове, матеріальне утримання прав та обов'язків учас
ників фінансових відносин. Норми цієї групи устанавли
вають види і обсяг доходів бюджетів, визначають обсяг і на
правління витрат, зміст зобов'язань організацій, пред
ємств та громадян перед державою. Особливо широке при
менение матеріальних норм можна зустріти в бюджетному, на
лігвом та банківському законодавстві;
- процесуальні норми фінансового права. Ці норми уста
навливают порядок застосування та дії матеріальних норм,
тобто методи і процедури діяльності по реалізації прав і обов'яз
занностей учасників фінансових відносин. У фінансовому пра
ве є цілі інститути, регулювання яких здійснюва
ляется процесуальними нормами. Так, розділ бюджетного права,
а саме бюджетний процес, включає в себе норми, які
регулюють діяльність органів державної влади та місць
ного самоврядування щодо складання, розгляду, утвержде
нию і виконання бюджетів, а також щодо складання і затвердження
нию звітів про виконання бюджетів.
Існує класифікація фінансово-правових норм і по
інших підстав (за юридичною силою, за функціями і т.д.),
проте всі вони знаходяться у сфері фінансової діяльності дер
дарства і відображають специфіку фінансових відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 10. Види фінансово-правових норм "
 1. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  види контролю можна по самих різних підставах, виходячи з цілей класифікації, тобто з того, які властивості даного явища в даний момент становлять найбільший інтерес. Функція контролю може мати форми її реалізації: здійснення нагляду, проведення інспекційних перевірок, ревізій і т.д. Слід розрізняти контроль і нагляд, оскільки ці слова часто вживаються у ставленні до
 2. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  види надання публічних послуг: видача довідки чи інших документів; збір, підготовка або формування пакета документів, необхідних громадянину для реалізації свого права, і т.п. Віднесення органів місцевого самоврядування до того чи іншого статусу залежить від кола питань, які вони покликані вирішувати, від характеру їх діяльності та від обсягу повноважень при вирішенні конкретних питань. Тому
 3. § 2. Місцева адміністрація
  види таких управлінських структур, їх перелік встановлювався в масштабах всієї країни в нормативному порядку. Наприклад, в радянський період це робилося відповідно до Указу Президії Верховної Ради РРФСР від 1 липня 1982 "Про відділи і управліннях виконавчих комітетів крайових, обласних Рад народних депутатів, Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів,
 4. § 1. Поняття комерційного права
  види діяльності »), а в його протилежності: заборонах, обмеженнях (наприклад, у виняткових переліках заборонених видів підприємницької діяльності). общедозволітельного тип правового регулювання, що характеризує правовий режим підприємництва, виражається формулою: «можна все, крім забороненого» [3]. общедозволітельного правовий режим підприємництва базується на визнанні
 5. § 2. Джерела комерційного права
  види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі своїм
 6. § 1. Поняття і види підприємців
  фінансової звітності для оподаткування їхньої діяльності та ін Надаючи підприємцям додаткові права, законодавець закріплює за ними деякі прерогативи. Наприклад, комерційні організації мають виключне право на викорис-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 49 тання фірмового
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  види організацій дуже схожі між собою, оскільки основна особливість установ, а саме їх право на майно, однаково, точно так само однаковими у них можуть бути і цілі, для яких такі установи створюються. Тому відмінність між громадськими установами та установами як само-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
  види цінних паперів можуть розподілятися на папери з зобов'язально-правовим і речове-правовим змістом. Число перший явно переважає над другими. Практично всі відомі чинному цивільному праву цінні папери засвідчують саме зобов'язальні права вимоги. Такі, наприклад, акція, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікат, ощадна книжка на
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  види операцій, що і по розрахунковому рахунку, включаючи податкові платежі та обов'язкові платежі до державних позабюджетних фінансові фонди. На прохання клієнтів банки відкривають їм, крім розрахункового рахунку, допоміжні банківські рахунки, які призначені для проведення операцій з яких-небудь певних видів діяльності, наприклад, спеціальний рахунок фінансування капітальних вкладень,
 10. § 1. Загальні положення
  види об'єктів правової охорони у сфері правового регулювання підприємницької діяльності можуть бути розділені на три групи: - майнові права та інтереси, - немайнові права та інтереси, - організаційно-предпосилочних права та інтереси підприємця. До першої групи належать, насамперед, речові права підприємця: право власності (ст. 209 і 213 ЦК), право
© 2014-2022  yport.inf.ua