Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 11. Фінансові правовідносини: поняття, види, суб'єкти


Фінансові правовідносини - це врегульовані нормами
фінансового права специфічні суспільні відносини, кото
рие виникають в процесі формування, розподілу і використання
вання грошових фондів і спрямовані на фінансове забезпечення за
дач і функцій держави та місцевого самоврядування.

Фінансові правовідносини спрямовані в першу чергу на
процес створення фондів грошових коштів, отже, яв
ляють грошовими відносинами, які являють собою
відносини матеріального, майнового характеру. Однак
діяльність з формування грошових фондів і сфери де
ніжного звернення в цілому підлягає жорсткому державно
му регулюванню, тому фінансові правовідносини явля
ються владно-майновими відносинами.
Владно-майнові відносини властиві і адміні
стративно правовідносин (грошові штрафи, конфиска
ція та ін.), але вони виникають і діють в процесі управлен
чеський функції держави.
При здійсненні управлінської функції держави в оп
ределенной мірі забезпечується надходження грошових фон
дів в дохід держави, проте ця діяльність непосредствен
але не пов'язана з фінансовою діяльністю, оскільки ставить це
ллю не формування грошових фондів, а покарання правонару
шітелей.
Фінансові правовідносини тісно пов'язані також з грома
Данський-правовими відносинами, оскільки придбання иму
щества, виконання робіт або надання послуг у більшості своїй
супроводжується обов'язком по сплаті певного виду на
логу.
Таким чином, перша відмітна особливість фінансових
правовідносин полягає в тому, що ці відносини виникають
тільки в процесі здійснення фінансової діяльності дер
дарства та місцевого самоврядування.
Другою особливістю фінансових правовідносин є те,
що одним з учасників завжди виступатиме вищий чи ме
стние орган влади, а також уповноважений державою орган
(фінансовий орган, кредитна організація).
У певних випадках фінансові відносини можуть метушні
кати і між органами державної влади та місцевого само
управління.
Фінансові правовідносини також відрізняються тим, що об'єкти
тому цих відносин є грошове зобов'язання (грошовий
платіж) перед державою, яке необхідне виконати (на
приклад, сплата податку).
Підставами виникнення, зміни та припинення фінан
сових правовідносин є:
-юридичні факти, тобто передбачені нормами фінан
сового права дії або події, що викликають возникнове
ня, зміну або припинення у суб'єктів фінансових прав і
обов'язків;
- фінансові правові акти (фінансово-планові акти) нір
мативно або індивідуального характеру.
33
2 Мальцев

Нормативним актом у сфері фінансової діяльності го
сударства є федеральний закон про федеральний бюдже
ті, а індивідуальним - видача ліцензії юридичній або
фізичній особі на право здійснення будь-якої діяч
ності.
Фінансові правовідносини можна класифікувати за
їх матеріальним змістом (що в свою чергу залежить від
певної сфери суспільних відносин) на наступні
види:
-бюджетні правовідносини;
-податкові правовідносини;
- фінансові правовідносини в області державного та
муніципального кредиту;
-фінансові правовідносини у галузі страхування;
- фінансові правовідносини у сфері банківського креди
тованих;
- фінансові правовідносини у галузі грошового обігу
ня і розрахунків;
- валютні правовідносини та ін .
Суб'єктів фінансових правовідносин можна об'єднати в три
групи.
Перша група суб'єктів фінансових правовідносин вклю
чає в себе держава, державні та адміністративно-
територіальні утворення. Держава вступає в финансо
ші стосунки з суб'єктами Російської Федерації та органу
ми місцевого самоврядування. У цих правовідносинах государ
ство виступає в особі вищих і місцевих органів влади, а так
ж через спеціальні уповноважені фінансові органи,
які представляють інтереси держави.
Другу групу суб'єктів фінансових правовідносин складу
ляють господарюючі суб'єкти, тобто підприємства, організації та
установи різних організаційно-правових форм влас
ності. До господарюючих суб'єктів відносяться і селянські
(фермерські) господарства, а також індивідуальні предприни
МАТЬОЛА.
Суб'єктами фінансових правовідносин третьої групи яв
ляють окремі громадяни (у тому числі іноземні та особи
без громадянства), які проживають на території Російської Фе
дерации.
В окрему групу суб'єктів фінансових правовідносин вхо
дять міждержавні та міжурядові організації,
їх філії та представництва в Російській Федерації; посто
янние представництва іноземних юридичних осіб і саме
самостійні структурні підрозділи іноземних організує
ций, які не є юридичними особами і перебувають на
території Російської Федерації.

Суб'єкти даної групи є учасниками окремих
видів фінансових правовідносин (наприклад, податкових та ва
валютних).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 11. Фінансові правовідносини: поняття, види, суб'єкти "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  фінансові тощо [6]. На наш погляд, така розширювальні трактування поняття «господарські відносини» вихолощує його суть і спотворює реальну картину явищ. Господарські відносини - це економічна форма тільки вільною господарської (підприємницької) діяльності [7]. Інші відносини, що опосередковують невільну діяльність, до господарських не відносяться. Це
 2. § 2. Джерела комерційного права
  фінансових коштів, підтримка конкуренції, свобода економічної діяльності. ст. 34 гарантує кожному право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності. Найважливішим федеральним законом, своєрідним стрижнем приватного права є Цивільний кодекс РФ, [7] який об'єднує загальні норми приватного
 3. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  фінансового року вартість чистих активів підприємства виявиться менше розміру статутного фонду, орган, уповноважений створювати такі підприємства, зобов'язаний провести зменшення статутного фонду. При зменшенні вартість чистих активів на величину меншу розміру, визначеного спеціальним законодавством про державні підприємства, таке підприємство може бути ліквідовано за рішенням суду або
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  фінансових можливостей. Тому саме комерційні організації займають основну частку ринку акцій, облігацій та інших дохідних цінних паперів. Поняття цінного паперу та його характерні особливості. Визначення поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні організації. Правові відносини підприємців з комерційними банками та іншими кредитними організаціями також опосередковуються договорами, оскільки ці відносини засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників і,
 6. § 1. Загальні положення
  фінансова, соціальна, культурна, благодійна чи інша сфера діяльності підприємця, за будь-яких обставин і в будь-яких ситуаціях зводяться в кінцевому рахунку тільки до одного - збереження і примноження власного матеріального надбання підприємця. У легальному визначенні підприємницької діяльності (ч. 3 п. 1 ст. 2 ЦК) сказано, що вона спрямована «на систематичне
 7. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  фінансових санкцій тягне за собою зменшення накопичених капіталів. Наслідки застосування до підприємців адміністративно-фіскальних санкцій можуть бути більш істотними, ніж застосування майнових санкцій у сфері договірних зобов'язань. Ось чому проблема захисту прав та інтересів підпри-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 8. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  фінансові та інші засоби, пропонуючи за це деякий еквівалент у вигляді певного набору майнових прав, другі ж набувають такі права і виплачують за них відому компенсацію. Так, акціонерне товариство (емітент), розміщуючи власні акції, прагне залучити додатковий капітал. Набувач акції, сплачуючи за неї акціонерному товариству шуканий капітал, має майновий
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі. Від роботи банків багато в чому залежить нормальне функціонування грошового обороту і фінансової системи в цілому. Існуючі
 10. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  фінансового року; Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 330 - порядок оцінки земельних ділянок, земельних часток та іншого майна, що вноситься в рахунок пайового внеску; - порядок публікації відомостей про державну реєстрацію, ліквідації та діяльності кооперативу в офіційному органі; - порядок та умови
© 2014-2022  yport.inf.ua