Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В . А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 13. Види фінансового контролю


Фінансовий контроль можна класифікувати за різними
підставами: залежно від здійснюють його суб'єктів, по
часу проведення, по сферам фінансової діяльності.
Залежно від здійснюють його суб'єктів розрізняють
такі види фінансового контролю:
- державний;

- муніципальний;
- внутрішньогосподарський (внутрішньофірмовий);
- незалежний.
Державний фінансовий контроль здійснюється феде
ральних органами законодавчої та виконавчої влади,
в тому числі спеціально створеними органами. Він охоплює та
кі напрями діяльності, як виконання федерального
бюджету, надання та використання бюджетних кредитів,
державних запасів і резервів, погашення державно
го боргу, надання податкових пільг і ін Останнім часом
зросло значення парламентського контролю - контролю з сто
рони законодавчих (представницьких) органів, яким
надається право отримувати необхідну інформацію від
органів, які виконують бюджет, і виносити оцінку їх діяльно
сти, а також створювати власні контрольні органи. Наибо
леї потужна система контрольних органів створена виконавець
ної владою (Міністерство фінансів, Федеральна податкова
служба, Федеральна митна служба, Федеральне скарбник
ство, Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду, Фе
деральному служба з фінансового моніторингу та ін.) У систему
державного фінансового контролю входить і Центральний
банк Російської Федерації, який контролює всю банків
ську діяльність і здійснює контроль грошового обігу
ня. Державний контроль здійснюють також органи пред
ставітельной (законодавчої) і виконавчої влади суб'єктів
тов Російської Федерації.
Муніципальний фінансовий контроль забезпечує исполне
ня місцевих бюджетів, муніципальних контрактів на постачання
товарів, виробництво робіт і надання послуг, виконання дол
гових зобов'язань. Особливу увагу при здійсненні муни
ціпального фінансового контролю приділяється операціям з бюд
житнього засобами, їх цільового використання, а також фі
нансово -господарської діяльності комунальних унітарних
підприємств. Для цього в системі органів місцевого самоврядування
ня створюються спеціальні фінансово-контрольні органи (від
дели, палати, муніципальне казначейство). Повноваження цих
органів встановлюються як федеральними законами, так і нір
мативно правовими актами органів місцевого самоврядування.
Слід врахувати, що державний і муніципальний контроль
об'єднують мета, завдання та основні напрями, відмінність зі
стоїть в тому, що муніципальний контроль охоплює сферу фі
нансовой діяльності тільки муніципального освіти.
Внутрішньогосподарський (внутрішньофірмовий) фінансовий контроль
здійснюється безпосередньо на підприємствах, в організує
циях та установах різних форм власності. Основними
завданнями даного виду контролю є виявлення випадків хи-

домлення, недостач грошових коштів і матеріальних цінностей, а
також дотримання фінансової дисципліни. Внутрішньогосподарський
контроль охоплює сфери здійснення всіх фінансових опе
рацій, ведення обліку та звітності, дотримання договірних обя
зательств та ін У цих цілях можуть бути утворені спеціальні
контрольні підрозділи, наприклад ревізійні відділи, внут-
ріпроверочние комісії, а в деяких випадках такі органи зі
здаются в обов'язковому порядке1. На практиці функції внутріш
нього контролю покладаються на керівника і головного бухгалтера.
Незалежний фінансовий контроль проводиться спеціальними
організаціями - аудиторськими фірмами або індивідуальними
аудиторами. Аудиторський контроль (аудит) являє собою
незалежну перевірку бухгалтерського обліку та фінансової звіт
ності підприємств, організацій і індивідуальних предприни
мателей. На відміну від інших видів фінансового контролю аудит
є різновидом підприємницької діяльності та
проводиться на основі договору про надання аудиторських послуг
між господарюючим суб'єктом і аудиторською фірмою (аудито
ром). Аудиторський контроль не замінює державний і внут
ріфірменний контроль, оскільки його метою є висловлю
ня думки про достовірність проведених фінансових операцій
і Відповідно ведення бухгалтерського обліку з чинним зако
нодательством. Крім того, аудиторські фірми відповідно до
міжнародними аудиторськими стандартами і Федеральним за
Коном від 7 серпня 2001 р. № 119-ФЗ «Про аудиторську діяльно
сти »можуть надавати широкий комплекс послуг з консультування
нию, фінансовому аналізу, розробки інвестиційних проек
тов, навчання персоналу та ін
За часом проведення фінансовий контроль поділяється:
- на попередній;
-поточний (оперативний);
- наступний.
Попередній фінансовий контроль проводиться до вдосконалення
шення фінансових операцій і грунтується на перевірці про
гнозіруемих показників, розрахунків, фінансових планів. Предва
рительное контроль носить попереджувальний характер, спосіб
ствует запобіганню неефективного витрачання финансо
вих ресурсів, виявлення резервів зростання доходів. Цей вид конт
роля дозволяє вибрати найбільш ефективні рішення при пла
нировании напрямків бюджетних асигнувань, виборі інвестиційних про
стіціонного програм, що дають найбільший обсяг доходів.
1 Відповідно до п. 1 ст. 85 Федерального закону від 26 грудня 1995 р. № 208 -
ФЗ «Про акціонерні товариства» «для здійснення контролю за фінансово-
господарською діяльністю товариства загальними зборами акціонерів у соот
відповідне з статутом товариства обирається ревізійна комісія (ревізор) загально
ства »/ / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.

Поточний (оперативний) фінансовий контроль здійснюється в
момент здійснення фінансових операцій. Він проводиться в ході
виконання бюджету, кошторисів витрат бюджетних установ у цілях
виявлення порушень фінансової дисципліни, перевірки соблю
дення фінансових норм і нормативів, встановлених показників
щодо формування та використання грошових коштів держави.
Поточний контроль спирається на первинні документи оператив
ного бухгалтерського обліку і звітності та попереджає можли
ві зловживання при отриманні та витрачання грошових
коштів, а також дозволяє виявити недоліки або помилки, допу
щенние в ході попереднього контролю. При поточному контролі
більш точно враховується економічна ситуація, що дає можли
ність скорегувати фінансові плани, розрахунки і тим самим
отримати більший ефект від проведених фінансових операцій.
Наступний фінансовий контроль проводиться після соверше
ня фінансових операцій або завершення звітного періоду (фі
нансового року). Даний вид контролю дозволяє перевірити целесо
образність витрачання державних коштів при
виконанні бюджетів, виконанні фінансових планів підприєм
тий і організацій, кошторисів бюджетних установ. Подальший кон
троль проводиться шляхом аналізу та перевірки фінансової та бухгал
терской документації. При цьому виявляються причини відхилення
отриманих результатів від планових, повнота і своєчасність
надходження передбачених бюджетом коштів, правильність,
законність і доцільність зроблених витрат, вико
вання резервів підвищення прибутковості та ін На практиці вважається,
що наступний фінансовий контроль найбільш ефективний, по
кільки він дає можливість проаналізувати весь процес осуще
ствления фінансових операцій від планування до проведення та
отримання кінцевих результатів. Наступний фінансовий конт
роль дозволяє зробити висновки про ефективність всієї фінансової
діяльності господарюючих суб'єктів.
За сфер фінансової діяльності контроль можна розділити:
- на бюджетний;
- податковий;
- банківський;
- страховий;
- валютний та ін
Дані види фінансового контролю будуть розглянуті в готелі зі
ответствующих розділах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 13. Види фінансового контролю "
 1. Контрольні питання і завдання
  види фінансового контролю. 4. Що являє собою державний фінансовий контроль? 5. У чому сутність внутрішньогосподарського і незалежного фінансового контролю? 6. Назвіть методи фінансового контролю. 7. Яке призначення та основні завдання ревізії? 8. Які особливості аудиту як методу фінансового
 2. § 2. Система муніципального права
  види відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування; відповідальність перед населенням муніципального освіти, державою, фізичними та юридичними
 3. § 4. Компетенція представницького органу.
  Види контролю представницького органу муніципального утворення, як: контроль за виконанням місцевого бюджету (фінансовий контроль); контроль за виконанням органами та посадовими особами муніципального освіти повноважень щодо вирішення питань місцевого значення; контроль за дотриманням встановленого порядку розпорядження власністю муніципального освіти. Розглянемо дані
 4. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  види діяльності, що забезпечують контроль за виконанням місцевого бюджету, витрачанням коштів, виділених місцевим з інших бюджетів, а також за використанням об'єктів власності муніципального освіти. Найменування органів бюджетно-фінансового контролю в муніципальних утвореннях різному: контрольно-рахункові палати, контрольні палати, рахункові палати, ревізійні комісії та ін
 5. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  види контролю можна по самих різних підставах, виходячи з цілей класифікації, тобто з того, які властивості даного явища в даний момент становлять найбільший інтерес. Функція контролю може мати форми її реалізації: здійснення нагляду, проведення інспекційних перевірок, ревізій і т.д. Слід розрізняти контроль і нагляд, оскільки ці слова часто вживаються у ставленні до
 6. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  види засідань. Чергові засідання проводяться у встановлені регламентами представницького органу терміни. Вони скликаються головою представницького органу (або головою муніципального освіти). Позачергові засідання проводяться в міру необхідності, в силу виниклих обставин. Регламенти звичайно передбачають спеціальний порядок ініціювання позачергових засідань. Вони проводяться
 7. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  види робіт палати із зазначенням термінів їх проведення, відповідальних фахівців палати, необхідної кількості інших фахівців, у тому числі залучених на договірній і іншій основі. Обов'язковому включенню в плани і програми робіт палати підлягають доручення міської Думи. Обов'язковому розгляду при формуванні планів і програм підлягають запити голови міської Думи, його
 8. § 2. Місцева адміністрація
  види таких управлінських структур, їх перелік встановлювався в масштабах всієї країни в нормативному порядку. Наприклад, в радянський період це робилося відповідно до Указу Президії Верховної Ради РРФСР від 1 липня 1982 "Про відділи і управліннях виконавчих комітетів крайових, обласних Рад народних депутатів, Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів,
 9. § 2. Статут муніципального освіти
  види, порядок прийняття (видання), офіційного опублікування (оприлюднення) і вступу в силу муніципальних правових актів; 7) термін повноважень представницького органу муніципального утворення, депутатів, членів інших виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, а також підстави та порядок припинення повноважень зазначених органів та осіб; 8)
 10. § 3. Відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування перед державою
    фінансовому році, і (або) прострочена заборгованість муніципальних утворень по виконанню своїх бюджетних зобов'язань, що перевищує 40% бюджетних асигнувань у звітному році, за умови виконання бюджетних зобов'язань федерального бюджету і бюджетів суб'єктів РФ відносно бюджетів зазначених муніципальних утворень; 3) якщо при здійсненні окремих переданих державних
© 2014-2022  yport.inf.ua