Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Множинність проступків і її види.

В даний час проблема множинності стае досить актуальною. Першою ознакою множествен-ності є наявність кількох самостійних пра-вонарушения. Причому значення має не кількість дей-наслідком, а кількість складів. Другою ознакою множе ственности є єдність суб'єктів правопорушення. Всі протиправні діяння відбуваються однією особою, яка одночасно або різночасно виконує не-скільки самостійних складів правопорушення. Тре-тий ознака множинності: кожне з утворюють множинність діянь зберігає свою юр значимість на момент розгляду справи про декілька правопорушення або про останній правопорушення. Мають бути відсутні обставини, що перешкоджають залученню винного до відповідальності за кілька правопорушень відразу або за рецидив. Такими обставинами м б:
1) закінчення строків давності;
2) видання акта амністії;
3) помилування;
4) відсутність скарги потерпілого у кримінальних справах приватного обвинувачення.
Четвертою ознакою множинності є со-вершеніе нового правопорушення до або після притягнення до відповідальності за попереднє правопорушення. Виділяють:
1) сукупність (ідеальна і реальна);
2) рецидив.
81.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Множинність проступків і її види. "
 1. Глава III. Види адміністративних проступків та провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Особлива частина КпАП підрозділяється на розділи, що об'єднують групи однорідних проступків, залежно від видів підлягають захисту суспільних відносин. Найбільш численну групу складають проступки, що посягають на суспільні відносини у сфері промислової діяльності, торгівлі і фінансів. Їм присвячені п'ять із 10 глав КпАП, що визначають види адміністративних проступків (див. гл. 8 - 12
 2. A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК, 2000
  У підручнику розглянуті всі основні проблеми загальнообов'язкового курсу «Адміністративна відповідальність». У Загальній частині аналізуються базові інститути адміністративної відповідальності, представлені в Кодексі України про адміністративні правопорушення (КпАП); значну увагу приділено становленню та розвитку російського законодавства про адміністративну відповідальність, зокрема
 3. 1.4. Види правопорушень
  Класифікація правопорушень може бути проведена за різними підставами. Найбільш поширеним є розподіл їх на види залежно від того, норми якої галузі права порушені, а також за ступенем їх суспільної небезпеки (шкідливості). Найбільш небезпечними (шкідливими) для суспільства є злочини - протиправні діяння, передбачені кримінальним законом (кримінальні правопорушення).
 4. Поняття і форми множинності злочинів
  . Множинність переступив-й. МП - соверш-е особою двох і> встановлених вироком суду переступив-ї незалежно від попереднього засудження за них. МП характерно: 1) особою має бути зроблено не <2 самостійних переступив-й; 2) кожне з діянь має бути встановлено судом у вироку. (Якщо особа і здійснювало переступив-е, але уг.ое справа була припинена на попередньому слідстві), 3)
 5. 40. Види цивільно-правової відповідальності
  Види цивільно-правової відповідальності: грошова - за невиконання грошового зобов'язання; натуральна - за невиконання зобов'язання передати індивідуально-визначену річ. Залежно від підстав виникнення виділяють види цивільно-правової відповідальності: деліктна (позадоговірна), або відповідальність за заподіяння шкоди, - ця відповідальність виникає безпосередньо з
 6. Глава XIV. Множинність злочинів
  Глава XIV. Множинність
 7. 12.1. Види цивільно-правової відповідальності
  Види цивільно-правової відповідальності: грошова - за невиконання грошового зобов'язання; натуральна - за невиконання зобов'язання передати індивідуально-визначену річ. Залежно від підстав виникнення цивільно-правова відповідальність може бути: деліктна (позадоговірна), або відповідальність за заподіяння шкоди, - ця відповідальність виникає безпосередньо з
 8. § 1. Поняття і форми множинності злочинів
  Множинністю злочинів у теорії кримінального права визнається вчинення однією особою кількох злочинів. Вчинення особою декількох злочинів свідчить про більш високий ступінь суспільної небезпеки як самого особи, так і скоєних ним злочинів. Множинності злочинів приділялася увага в працях учених, у роз'ясненнях пленумів Верховних Судів СРСР (РРФСР) і РФ.
 9. Контрольні питання
  1. Поняття колізійної норми. 2. Який механізм дії колізійної норми? 3. Яка структура колізійної норми? 4. Яка класифікація і види колізійних норм залежно від різних критеріїв? 5. Якими функціями володіють колізійні норми? 6. Що таке множинність, розщеплення, кумуляція колізійних прив'язок? 7. Що розуміється під «ланцюжками» колізійних норм? 8.
 10. Сторони зобов'язання. Множинність осіб у зобов'язанні
  Суб'єктами зобов'язання є: - особа, уповноважених вимагати певної дії, - кредитор; - особа, яка зобов'язана вчинити таку дію, - боржник. Відповідно до цього в більшості зобов'язань розрізняються дві сторони: сторона кредитора і сторона боржника. У зобов'язанні крім боржника і кредитора можуть брати участь і інші суб'єкти - треті особи. Так, за загальним правилом
 11. 28. Загальні положення про зобов'язання. Сторони зобов'язання
  Під зобов'язанням розуміється правовідношення, в якому одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Для зобов'язання характерна відносність правовідносини; об'єктом
 12. Стаття 175. Рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
  Коментар до статті 1. У даній статті вказуються особливості викладу судового рішення за наявності процесуальної співучасті. За процесуально-правовим критерієм процесуальна співучасть поділяється на три види: активне, пасивне, змішане. При активній співучасті множинність осіб представлена на стороні позивача, тобто в рамках однієї справи беруть участь кілька співпозивачів. При пасивному
 13. Стаття 330. Дисципліна працівників, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів
  1. Відповідно до коментованої статті дисципліна працівників, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів, регулюється ТК і положеннями (статутами) про дисципліну, що встановлюються федеральними законами. В даний час також діють: Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту Російської Федерації (затверджено постановою Уряду РФ від 25.08.1992
 14. 1. Загальна характеристика інституту множинності
  Розглянуті в попередніх главах інститути кримінального права виходять з положення, що особою або співучасниками скоєно один злочин. Проте в деяких випадках особа вчиняє не одне, а два або більше злочини, що повинно знайти відображення в кваліфікації цих діянь і при призначенні покарання. Таким чином, множинність злочинів - це вчинення однією особою двох або більше
 15. М
  Малолітні - поняття М. II, 6, § 4 (1) - с. 162 - часткова дієздатність М. II, 6, § 4 (3) - з . 166 - 168 Матеріальні блага II, 11, § 1 (2) - с. 394 - 395 Матеріальна шкода III, 16, § 2 (3) - с. 601 Міжнародне приватне право в системі приватного права I, 1, § 2 (2) - с. 19 Міжнародні договори як джерела цивільного права I, 4, § 1 (4) - с. 90 - 91 Дрібні побутові угоди II,
 16. 23. Юридична відповідальність. Види
  Юридична відповідальність - це можливість настання несприятливих наслідків особистого, майнового та спеціального характеру (санкцій), які покладаються уповноваженими державними органами з дотриманням процесуального законодавства на правопорушника. Принципами юридичної відповідальності є: 1) невідворотність (тобто неминучість застосування заходів відповідальності
 17. 1. Дисциплінарна відповідальність.
  Дисциплінарна відповідальність передбачає накладення заходів за дисциплінарні проступки на робітників і службовців адміністрацією підприємств, установ, організацій. Залучення до дисциплінарної відповідальності має здійснюватися роботодавцем згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Процедура застосування дисциплінарних стягнень визначається в правилах внутрішнього трудового розпорядку в
 18. 18.1. Поняття і цілі адміністративного стягнення
  Відповідно до статті 23 КпАП України адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою: а) виховання особи, яка вчинила адміністративний проступок, в дусі дотримання законів України, поваги до правил співжиття, б) запобігання вчиненню нових проступків як самим правопорушником, так і іншими особами; в) покарання особи, яка вчинила проступок. З
 19. Загальні положення
  . Складність соціальних явищ зумовлює і множинність класифікацій цих явищ. Це міркування повною мірою можна застосувати і до договору. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному законодавстві. У той
© 2014-2022  yport.inf.ua