Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Реферат. Адміністративне право, 2011 - перейти к содержанию учебника

2. Особливості правового положення податкової міліції в в складі ДПА України. ДПА України правові основи організації роботи податкової міліції.

У складі органів Державної податкової служби є відповідні спеціа-льні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція. Це особливий вид міліційної служби з самостійним статусом. Податко-ву міліцію очолює начальник податкової міліції - перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України. Податкова міліція складається із спеціально утворених підрозділів, які діють у складі відповідних органів Дер-жавної податкової служби. До складу податкової міліції входять: Головне управління податкової міліції, слідче управління податкової міліції та Управ-ління по боротьбі з корупцією в органах Державної податкової служби Держа-вної податкової адміністрації України.
Відповідно до Закону України «Про міліцію», міліція України є держав-ним озброєним органом виконавчої влади, яка входить до структури Міністер-ства внутрішніх справ України. Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всієї міліцією республіки. Колишній самостійний оперативний підрозділ у складі кримінальної міліції МВС України по боротьбі з криміналь-ним ухиленням від сплати податків було виведено з підпорядкування Мініс-терства внутрішніх справ України і створено на його основі податкову міліцію в органах податкової служби. Природно, що виникає спірний підхід до оцінки підрозділів податкової міліції, які входять до складу системи органів Державної податкової служби, що мають спеціальну юрисдикцію.
Аналізуючи права податкової міліції, закріплені в ст. 22 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», можна помітити їх подвійну при-роду, що відрізняє їх від інших органів міліції і наближує певною мірою до ор-ганів прокуратури. Працівники податкової міліції наділені без винятку всіма правами, які передбачені для органів Державної податкової служби, а також правами, що містяться в окремих положеннях Закону України «Про мілі-цію».
Маючи спільні для всіх органів Державної податкової служби України завдання, податкова міліція має також і специфічні завдання, виконання яких пов'язане з її призначенням як спеціального підрозділу в складі органів Держа-вної податкової служби України. Для виконання цих завдань законодавець на-діляє підрозділи податкової міліції оперативно-розшуковою, кримінально-процесуальною та охоронною функціями. Для теорії і практики функціонуван-ня суб'єктів виконавчої влади правовий статус податкової міліції ставить бага-то складних запитань.
Податкова міліція здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, веде досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також провадить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї ком-петенції. Вона забезпечує безпеку працівників органів Державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків. Вона запобігає корупції та іншим службовим порушен-ням серед працівників Державної податкової служби, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Податкова міліція в організаційному і функціональному відношенні має складну квазіконтрольну природу. Для розвитку і зміцнення зв'язків, а також для відшукання найбільш оптимальних форм взаємодії підрозділів податкової міліції з відповідними органами Державної податкової служби необхідні нові законодавчі акти, які б враховували досвід інших країн.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» вищестоящі органи податкової служби мають право скасовувати рі-шення нижчестоящих, проте цей порядок не застосовується щодо рішень пода-ткової міліції. Саме тут і можуть виникати колізії службового характеру. Кері-вники відповідних органів Державної податкової служби, до складу яких вхо-дять підрозділи податкової міліції, не наділені повноваженнями втручатися у їхню діяльність, вимагати для перевірки матеріали і давати обов'язкові для ви-конання вказівки.
Правова природа податкової міліції як органічної частини Державної по-даткової адміністрації України обумовила її підпорядкування лише по вертика-лі - вищестоящим органам спеціальної компетенції. Це робить державне управління підрозділами податкової міліції більш предметним і конкрет-ним.
Працівники податкової міліції у межах наданих повноважень самостійно приймають рішення і несуть за свої протиправні дії або бездіяльність встанов-лену законом відповідальність. У разі порушення прав і законних інтересів громадянина відповідний орган Державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитись. Дії або рішення праців-ників податкової міліції можуть бути оскаржені у встановленому законом по-рядку до суду чи прокуратури.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "2. Особливості правового положення податкової міліції в в складі ДПА України. ДПА України правові основи організації роботи податкової міліції."
 1. План
  1. ДПА України - суб"єкт адміністративного права (ознаки органу вищої виконавчої влади влади України. Структуран побудова і її спільні риси з побудовою структури державних органіввиконачої влади) 2. Особливості правового положення податкової міліції в в складі ДПА України. ДПА України правові основи організації роботи податкової міліції 3. Задача При перевірці
 2. Стаття 401. Поняття військового злочину
  1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними під час проходження ними навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів. 2. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність військовослужбовці Збройних Сил
 3. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
  39.1 Звичайна ціна на товари (роботи, послуги) збігається з договірною ціною, якщо інше не встановлено цим Кодексом і не доведено зворотне, в тому числі в результаті неможливості визначення звичайної ціни із застосуванням положень пунктів 39.3-39.4 цієї статті. Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків: а) бартерних операцій; б) операцій з пов'язаними особами;
 4. Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації
  146.1. Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, поліпшення таких засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду), як окремий об'єкт амортизації. 146.2. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта,
 5. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що
 6. Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
  1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я,- карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 2. Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я - карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
 7. § 2. Акти цивільного законодавства України
  Характеризуючи акти цивільного законодавства України, слід звернути увагу на те, що ЦК розрізняє: основу цивільного законодавства України (Конституція) і акти власне цивільного законодавства як такого. Конституція не є актом цивільного законодавства у безпосередньому значенні, оскільки є основою усього законодавства України і містить норми різного характеру, визначаючи основи не лише
 8. § 2. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу
  Договори перевезення на загальному рівні регулюються гл. 64 ЦК. Глава 32 ГК регулює перевезення вантажів; ч. 6 ст. 306 цього Кодексу вказує, шо відносини, пов'язані з перевезенням пасажирів та багажу, регулюються ЦК та іншими нормативно-правовими актами. Спеціальне правове регулювання відносин перевезення вантажів, пасажирів і багажу залежить від виду транспорту, яким здійснюється таке
 9. § 3. Спільна діяльність
  Загальні положення щодо права фізичних та юридичних осіб (у тому числі суб'єктів господарювання) на ведення спільної господарської діяльності на умовах, визначених договором про спільну діяльність, містяться у гл. 77 ЦК та ст. 176 ГК. Порядок оподаткування спільної діяльності без створення юридичної особи та суміжні з цим процедури визначаються Законом "Про оподаткування прибутку підприємств" та
 10. § 1. Господарська діяльність: поняття та види
  Поняття «господарської діяльності» є визначальним для подальшого розуміння і засвоєння форм та методів державного регулювання виробництва суспільно - необхідних матеріальних благ, яке є результатом діяльності людини і одночасно засобом забезпечення її життєдіяльності та суспільних потреб. На початку розвитку людства воно відбувалося шляхом ведення натурального господарства. При такому способі
© 2014-2022  yport.inf.ua