Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Відкладення, зупинення та припинення виконавчих дій судовим приставом- виконавцем


У разі неможливості здійснення виконавчих дій та задоволення вимог, що містяться у виконавчому документі, у встановлені терміни судовий пристав-виконавець зобов'язаний довести це до відома суд (або орган, який видав виконавчий документ), стягувача та отримати від суду визначення, що дозволяє продовжити строки вчинення виконавчих дій. На підставі ухвали суду судовий пристав-виконавець виносить свою постанову про відкладення виконавчих дій або продовження термінів виконання.
Судовий пристав-виконавець може відкласти виконавчі дії як за заявою боржника, так і з власної ініціативи, але на строк не більше десяти днів. Відкладення виконавчих дій можливе за заявою стягувача або за визначенням судді. Термін відкладення не повинен бути менше двох місяців з тим, щоб відкладення виконавчої дії не привело до порушення терміну виконання виконавчого документа (ст. 13, 51, 63 ФЗ "Про виконавче провадження").
Види строків відкладення виконавчих дій:
- короткі терміни, т.е . відкладення;
- тривалі терміни, тобто відстрочка.
Виконавчі дії можуть відкладатися неодноразово. У разі відкладення виконавчих дій судовий пристав-виконавець повинен повідомити сторони, суд або інший орган, який видав виконавчий документ.
За загальним положенням, із заявою про відстрочку звертаються до початку виконання, коли виконання ще не проводилося, і тоді, у разі задоволення заяви, переноситься виконання виконавчого документа в цілому.
За наявності обставин, що перешкоджають здійсненню виконавчих дій, судовий пристав-виконавець може відкласти виконавчі дії на строк не більше 10 днів за заявою боржника або з власної ініціативи.
У разі надання відстрочки виконання повинні бути вжиті всі заходи, що виключають втрату можливості виконання виконавчого документа при закінченні відстрочки.
У разі відкладення виконавчих дій судовим приставом-виконавцем він виносить відповідну постанову, про що повідомляються сторони, суд або інший орган, який видав виконавчий документ.
Постанова судового пристава-виконавця про відкладення виконавчих дій може бути оскаржена до відповідного суду у 10-денний термін (ст. 19 ФЗ "Про виконавче провадження").
Запитання відстрочки, розстрочки виконання судових актів і актів інших органів, зміни способу та порядку їх виконання вирішує суд або інший орган, який видав виконавчий документ, питання призупинення виконавчого провадження у всіх випадках вирішує суд. Наприклад, розстрочка може бути надана за виконавчим документом про грошові вимоги, про постачання якої продукції.
Питання про зупинення виконавчого провадження може бути правильно дозволений тільки з урахуванням всіх обставин конкретного виконання, прав і законних інтересів стягувача і боржника . Строки зупинення виконавчого провадження, його поновлення визначаються не конкретною датою, а настанням певної події, яка вичерпує, робить незначущим для виконавчого провадження обставина, котре з'явилося підставою його призупинення.
--- --- T --- T --- ---
| Випадки обов'язкового | Звичайні випадки | Строки зупинення |
| призупинення | призупинення | виконавчого |
| виконавчого | виконавчого | виробництва |
| виробництва | виробництва | |
+ --- --- + --- + --- --- +
| 1) смерть боржника, | 1) звернення | 1) смерть боржника, |
| оголошення його померлою або | судового | оголошення її померлою або |
| визнання безвісно | пристава-виконай-| визнання безвісно |
| відсутнім, якщо | теля до суду чи | відсутнім, |
| встановлене судом | інший орган, | недієздатним, а також |
| правовідносини допускає | видав | збудження арбітражним |
| правонаступництво, а також | виконавчий | судом провадження у справі |
| збудження арбітражним | документ, з | про неспроможність |
| судом провадження у справі | заявою про | (банкрутство) боржника - |
| про неспроможність | роз'ясненні | до визначення його |
| (банкрутство) боржника; | прийнятого | правонаступників, передачі |
| 2) втрата боржником | ним судового акта | судом майна безвісно |
| дієздатності; | або акта іншого | відсутнього |
| 3) участь боржника в | органу, а також | керуючому, |
| бойових діях у складі | документа, | певного органами |
| Збройних Сил Російської | який в силу | опіки та піклування, |
| Федерації, інших військ і | закону є | або призначення |
| військових формувань, | виконавчим | недееспособному боржнику |
| створених відповідно до | документом; | опікуна чи прийняття |
| законодавством | 2) прохання | рішення за вказаною |
| Російської Федерації, або | боржника, | справі; |
| прохання стягувача, | що проходить | 2) проходження стягувачем |
| що знаходиться в таких же | військову | або боржником військової |
| умовах; | службу за призовом | служби за призовом в |
| 4) оспорювання боржником | у Збройних | Збройних Силах |
| виконавчого документа | Силах Російської | Російської Федерації, |
| в судовому порядку, якщо | Федерації, інших | інших військах, військових |
| таке оспорювання | військах, військових | формуваннях і органах, |
| допускається законом; | формуваннях і | знаходження в тривалій |
| 5) подача скарги до суду на | органах, | службовому відрядженні, |
| дії органів | створених у | стаціонарному лікувальному |
| (посадових осіб), | відповідно до | установі або розшук |
| уповноважених | законодавством | боржника, його майна |
| розглядати справи про | Російської | або розшук відібраного у |
| адміністративних | Федерації; | нього дитину - до |
| правопорушення; | 3) знаходження | звільнення з військової |
| 6) винесення постанови | боржника в | служби або початку |
| посадовою особою, | тривалої | проходження військової служби |
| яким федеральним | службової | за контрактом, повернення |
| законом надано | відрядженні; | з відрядження, виписки |
| право призупиняти | 4) знаходження | з лікувальної установи |
| виконання судового акта | боржника на | або завершення розшуку |
| або акта іншого органу, | лікуванні в | боржника, його майна |
| на підставі якого | стаціонарному | або завершення розшуку |
| видано виконавчий | лікувальному | відібраного у нього |
| документ, а також | установі; | дитини; |
| виконання документа, | 5) подача скарги | 3) оспорювання |
| який в силу закону | на дії | виконавчих дій, а |
| є виконавчим | судового | також виконавчого |
| документом; | пристава-виконай-| документа або судового |
| 7) пред'явлення до суду позову | теля | акта чи акта іншого |
| про виключення з опису | або відмова у його | органу, на підставі |
| (звільнення від арешту) | відвід; | якого він виданий, - до |
| майна, на яке | 6) розшук | остаточного |
| звернено стягнення за | боржника, | розгляду питання по |
| виконавчим документом | його майна або | суті; |
| | розшуку дитини; | 4) скарга на відмову в |
| | 7) знаходження | відведенні судового |
| | боржника або | пристава-виконавця - до |
| | стягувача у | розгляду скарги судом, |
| | відпустці за | а в інших випадках - до |
| | межами місця | припинення обставин, |
| | скоєння | стали підставою |
| | виконавчих | призупинення |
| | дій | виконавчого |
| | | виробництва. |
L --- + --- --- + ---
Підстави припинення виконавчого провадження (ст. 23 ФЗ "Про виконавче провадження"):
1) прийняття судом відмови стягувача від стягнення;
2) затвердження судом мирової угоди між стягувачем і боржником;
3) смерть стягувача-громадянина чи боржника-громадянина, оголошення її померлою, визнання безвісно відсутнім, якщо встановлені судовим актом або актом іншого органу вимоги або обов'язки не можуть перейти до правонаступника або керуючому майном безвісно відсутнього;
4) недостатність майна ліквідованої організації для задоволення вимог стягувача;
5) закінчення встановленого законом строку для даного виду стягнення;
6) скасування судового акта чи акта іншого органу, на підставі якого видано виконавчий документ, або документа, який в силу закону є виконавчим документом;
7) відмова стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника при виконанні виконавчого документа про передачу їх стягувачу.
Призупинення і припинення виконавчого провадження, порушеного на підставі виконавчого документа, виданого арбітражним судом, виробляються тим же арбітражним судом або арбітражним судом за місцем знаходження судового пристава-виконавця. У всіх інших випадках призупинення і припинення виконавчого провадження виробляються судом загальної юрисдикції за місцем знаходження судового пристава-виконавця. За зупинення або припинення виконавчого провадження ніякі виконавчі дії не допускаються.
Рішення про припинення виконавчого провадження приймається тільки судом. Якщо виконавче провадження було порушено на підставі виконавчого документа, виданого арбітражним судом, то припинення цього виробництва проводиться тим же арбітражним судом або арбітражним судом за місцем знаходження судового пристава-виконавця. В інших випадках питання про припинення виконавчого провадження вирішується судом загальної юрисдикції за місцем знаходження судового пристава-виконавця. Припинене виконавче провадження не підлягає поновленню, якщо ухвалу про припинення виконавчого провадження не було скасовано судом.
Після вступу ухвали суду про припинення виконавчого провадження законної сили судовий пристав-виконавець скасовує всі призначені ним заходи по виконанню. Зазначене визначення та виконавчий документ, в якому судовий пристав-виконавець повинен провести відповідні позначки, повертаються до суду або інший орган, який видав цей документ (ст. 25 ФЗ "Про виконавче провадження").
Закінчення виконавчого провадження - це його завершення судовим приставом-виконавцем в силу різних підстав, таких як:
1) фактичне виконання виконавчого документа;
2) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу, що видав документ, або стягувача;
3) повернення виконавчого документа (виконавчий документ, за яким стягнення не провадилося або вироблено частково, повертається стягувачу: 1) за заявою стягувача, 2) якщо порушений термін пред'явлення виконавчого документа до виконання; 3) якщо неможливо встановити адресу боржника-організації або місце проживання боржника-громадянина, місце знаходження майна боржника або отримати відомості про наявність належних йому грошових коштів і інших цінностей, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні в банках чи інших кредитних організаціях (за винятком випадків, коли ФЗ "Про виконавче провадження" передбачено розшук боржника або його майна); 4) якщо у боржника відсутні майно або доходи, на які може бути звернено стягнення, і прийняті судовим приставом-виконавцем всі допустимі законом заходи з відшукання його майна або доходів виявилися безрезультатними; 5) якщо стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, не продане при виконанні виконавчого документа; 6) якщо стягувач своїми діями (бездіяльністю) перешкоджає виконанню виконавчого документа);
4) направлення виконавчого документа в організацію для одноразової або періодичного утримання із заробітку (доходу) боржника;
5) направлення виконавчого документа з однієї служби судових приставів або одного підрозділу в інші;
6) припинення виконавчого провадження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відкладення, зупинення та припинення виконавчих дій судовим приставом-виконавцем "
 1. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  призупинення або припинення виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41, 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих питань не віднесено до компетенції
 2. Коментар до статті 31.7
    зупинення або припинення виконавчого провадження розглядається у десятиденний строк у порядку, передбаченому ст. 324 АПК. Визначення арбітражного суду про призупинення або припинення виконавчого провадження або про відмову в зупинення або припинення виконавчого провадження може бути оскаржено. Виконавче провадження поновлюється за заявою
 3. Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
    зупинення виконавчого провадження, за наявності яких суд зобов'язаний його призупинити, і факультативні, при виникненні яких його зупинення залежить від розсуду суду. 2. Частина 1 ст. 39 Федерального закону "Про виконавче провадження" * (378), до якого відсилає коментована стаття, передбачає наступні випадки повного або часткового обов'язкового зупинення
 4. Стаття 438. Поновлення виконавчого провадження
    відкладення виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (381), яка визначає строки призупинення виконавчого провадження. Ці терміни залежать від підстав призупинення, характеристика змісту яких дана в коментарі до ст. 436-437
 5. Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження
    зупинення виконавчого провадження на розсуд суду: оспорювання виконавчого документа або судового акта, на підставі якого видано виконавчий документ; оспорювання в суді акта органу або посадової особи, уповноваженої розглядати справи про адміністративні правопорушення; знаходження боржника в тривалому службовому відрядженні; прийняття до виробництва
 6. Виконавський збір
    відкладення виконавчих дій | | | (відстрочка, розстрочка, зміна способу і | --- + --- | порядку їх виконання, призупинення | | Основні | | виконавчого провадження) (ст. 18, | | обставини, + ---> | 19, 26 ФЗ "Про виконавче | | які можуть | | провадження")
 7. Спеціаліст у виконавчому провадженні
    виконавче провадження у багатьох випадках є важливим і необхідним. Для роз'яснення які виникають при вчиненні виконавчих дій питань, які потребують спеціальних знань, судовий пристав-виконавець з власної ініціативи або на прохання сторін може своєю постановою призначити фахівця, а при необхідності - кількох спеціалістів. Основні особливості, що стосуються
 8. Перекладач у виконавчому провадженні
    виконавчих дій у разі, якщо сторони не володіють державною мовою. На території Російської Федерації визнається державною мовою російську мову. Основні особливості, що стосуються перекладача у виконавчому провадженні: - перекладачем може бути дієздатний, повнолітній громадянин Російської Федерації, володіє мовами, знання яких необхідно для перекладу при
 9. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
    виконавчих листів, існує ймовірність перевищення меж стягнення і порушення прав боржників. Попередження такого положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені щодо одного боржника кілька виконавчих проваджень майнового характеру, а також порушені стосовно
 10. Витрати на проведення виконавчих дій
    припинення виконавчого провадження через скасування постанови, на підставі якого було видано виконавчий документ (ст. 84 ФЗ "Про виконавче провадження"); - авансовий внесок повністю повертається стягувачу при завершенні виконавчих дій; - стягувачу повертається частина авансового внеску, що перевищує витрати на проведення виконавчих дій , у випадках припинення
 11. Коментар до статті 17.8
    виконавче провадження "безпосереднє здійснення функцій з виконання судових актів і актів інших органів покладається на судових приставів-виконавців, об'єднаних в районні, міжрайонні або відповідні їм згідно з адміністративно-територіальним поділом суб'єктів РФ підрозділи судових приставів, очолювані старшими судовими приставами. Вимоги судового
 12. Сторони у виконавчому провадженні
    відкладення виконавчих дій (ст. 19 ФЗ "Про виконавче провадження"), на відстрочку, розстрочку або зміну способу і порядку виконання за наявності обставин, що перешкоджають здійсненню виконавчих дій, які оцінює суд чи інший орган, який видав виконавчий документ і т.п. Треба відзначити, що боржник зобов'язаний сплатити виконавчий збір і, як правило, витрати по
© 2014-2022  yport.inf.ua