Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 30. Пенсійний фонд Російської Федерації


Пенсійний фонд Російської Федерації утворений в 1991 р.
В даний час правове регулювання діяльності Фонду
здійснюється Федеральним законом від 15 грудня 2001
№ 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Росій
ської Федерації» 1, а також Федеральним законом від 17 грудня
2001 р. № 173-ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації» 2.
Пенсійний фонд, будучи державною установою і
страховиком з обов'язкового пенсійного страхування в Рос
сийской Федерації, разом з територіальними органами зі
ставляют єдину централізовану систему органів управління
коштами обов'язкового пенсійного страхування в Російській
Федерації. Пенсійний фонд Російської Федерації та його тер
ріторіального органи діють на підставі Федерального за
кону «Про управління коштами державного пенсійного
забезпечення (страхування) в Російській Федерації ».
Пенсійний фонд створюється на федеральному рівні. У респуб
ликах, краях, областях і містах діють його територіальні
органи, які є юридичними особами, що дозволяє про
мучити виплати пенсій та допомог незалежно від місця роботи
та проживання їх одержувачів. Безпосереднє керівництво Пен
Сіон фондом здійснюють правління та виконавча ді
рекціі. Пенсійний фонд Російської Федерації підпорядковується
Уряду Російської Федерації, якому направляє про
ект бюджету Фонду, звіт про його виконання, доповідає про ре
результатах своєї діяльності, вносить пропозиції щодо здійснений-
1 Див: Збори законодавства РФ. - 2001. - № 51. - Ст. 4832.
2 Див: Збори законодавства РФ. - 2001. - № 52 (частина 1). - Ст. 4920.

Ствованию пенсійного страхування та ін Бюджет Фонду склад
ляется на фінансовий рік з урахуванням обов'язкової збалансований
ності доходів і витрат і є консолідованим.
У складі бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації
окремо враховуються суми страхових внесків на накопичувач
ную частина трудової пенсії, кошти, що направляються на інвести
рование, виплати за рахунок коштів пенсійних накопичень, а так
ж витрати, пов'язані з формуванням та інвестуванням
коштів пенсійних накопичень , веденням спеціальної частини
індивідуальних особових рахунків і виплатою накопичувальної ча
сти трудової пенсії. Грошові кошти обов'язкового пенсіон
ного страхування зберігаються на рахунках Пенсійного фонду Росій
ської Федерації, відкритих в установах Центрального бан
ка Російської Федерації .
Бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації формиру
ється:
1) за рахунок податкових доходів, що розподіляються органами Феде
рального казначейства між бюджетами бюджетної системи Рос
сийской Федерації, від мінімального податку, що стягується у свя
зи із застосуванням спрощеної системи оподаткування за вус
тановленной нормативу;
2) неподаткових доходів (страхові внески на обов'язкове пен
Сіон страхування, недоїмки, пені та штрафи за внесками,
доходи від розміщення коштів Фонду та ін.);
3) безоплатних надходжень (міжбюджетні трансферти,
передаються Фонду з федерального бюджету, безоплатні
надходження від недержавних пенсійних фондів та інші
надходження).
Кошти бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації
мають цільове призначення і спрямовуються:
1) на виплату відповідно до законодавства Російської
Федерації і міжнародними договорами Російської Федера
ції трудових пенсій і соціальних допомог на поховання помер
ших пенсіонерів, які не працювали на день смерті;
2) доставку пенсій, що виплачуються за рахунок коштів бюджету
Пенсійного фонду Російської Федерації;
3) фінансове та матеріально-технічне забезпечення теку
щей діяльності страховика (включаючи зміст його цент
ральних та територіальних органів);
4) бюджетні інвестиції в об'єкти капітального будівельник
ства, не включені в цільові програми;
5) будівництво об'єктів соціального та виробничого
комплексів;
6) соціальні виплати, соціальну допомогу та інші цілі,
передбачені законодавством Російської Федерації про
обов'язкове пенсійне страхування.

Витрати, не передбачені бюджетом Пенсійного фонду
Російської Федерації на відповідний рік, здійснюють
ся тільки після внесення змін до зазначеного бюджет в уста
новленном федеральним законом порядку.
Порядок використання тимчасових вільних коштів Пен
сійного фонду Російської Федерації визначається федераль
вим законом. Відповідальність за нецільове витрачання денеж
них засобів Пенсійного фонду Російської Федерації визна
деляется відповідно до законодавства Російської Феде
рації.
Для забезпечення в середньостроковій і довгостроковій перспекти
вах фінансової стійкості системи обов'язкового пенсійно
го страхування в разі виникнення профіциту бюджету Пен
сійного фонду Російської Федерації створюється резерв1. Розмір
цього резерву, а також порядок його формування і витрачання
визначаються федеральним законом про бюджет Пенсійного
фонду Російської Федерації.
Контроль використання коштів бюджету Пенсійного фонду
Російської Федерації здійснюється Рахунковою палатою Росій
ської Федерації. Держава несе субсидіарну відповідальність
за зобов'язаннями Пенсійного фонду перед застрахованими
особами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 30. Пенсійний фонд Російської Федерації "
 1. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  пенсійних фондів, змушує комерційні банки шукати все нові шляхи залучення вільних грошей. Досить сказати, що перші загальні фонди банківського управління, зареєстровані Банком Росії, з'явилися лише в кінці 1997 р. Банки стали створювати загальні фонди банківського управління як альтернативу пайовим інвестиційним фондам, які з'явилися на фінансовому та фондовому ринках роком раніше.
 2. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  фонд та інші обов'язкові позабюджетні фінансові фонди, або розрахунки по інкасо - коли уповноважені органи виконавчої влади для списання недоїмок з податків та штрафних санкцій виставляють до банківських рахунків підприємців інкасові доручення на відповідні суми. Технологія безготівкових розрахунків. Найпоширенішою формою безготівкових розрахунків є розрахунки платіжними
 3. 6. Захист прав учасників майнового обороту в публічно - правових відносинах
  фонду, ціноутворення, Федерального казначейства та інших державних органів, які мають адміністративними повноваженнями. Ще п'ять років тому такі проблеми не потрапляли у сферу уваги державних арбітражів, оскільки спори за участю зазначених державних органів були виключені з числа суперечок, підвідомчих державним арбітражам. Однак введення в дію нового
 4. Стаття 201. Зловживання повноваженнями Коментар до статті 201
  пенсіонерів спричиняє недоотримання вигоди, але не утворює складу злочину. Аналогічним чином вирішуються різні питання про благодійні діях і т.п. При цьому слід звернути увагу на те, щоб такого роду дії не були фікцією і маскуванням приватного інтересу (наприклад, ухилення від сплати податків). Склад зловживання повноваженнями відноситься до числа матеріальних
 5. Стаття 186.4. Особливості встановлення вимог кредиторів у справі про банкрутство недержавного пенсійного фонду
  пенсійного забезпечення передбачають: 1) виплату викупних сум або їх переведення в інші фонди; 2) передачу обов'язки з виплати довічно призначених учасникам недержавного пенсійного фонду недержавних пенсій (далі - довічні недержавні пенсії) і коштів пенсійних резервів іншому недержавному пенсійному фонду за погодженням з контрольним органом для
 6. Стаття 186.5. Особливості використання коштів пенсійних резервів і коштів пенсійних накопичень
  пенсійних накопичень не включаються до складу ліквідаційної маси і використовуються тільки на цілі, передбачені підпунктом 1 пункту 7 статті 186.4 цього Закону. Кошти пенсійних накопичень передаються до Пенсійного фонду Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. 2. Кошти пенсійних резервів не включаються до складу ліквідаційної маси і використовуються
 7. Стаття 186.6. Рахунки недержавного пенсійного фонду в ході конкурсного виробництва
  пенсійних резервів, коштів пенсійних накопичень і коштів, що становлять майно, призначене для забезпечення статутної діяльності недержавного пенсійного фонду. 2. Зі спеціального банківського рахунку боржника - недержавного пенсійного фонду, на якому знаходяться кошти пенсійних резервів, здійснюється виплата або перерахування викупних сум відповідно до статті
 8. Стаття 186.7. Порядок задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів пенсійних резервів та пенсійних накопичень
  пенсійного фонду задовольняються за рахунок коштів пенсійних резервів в наступному порядку: 1) у першу чергу - вимоги учасників недержавного пенсійного фонду, щодо яких настала обов'язок такого фонду з виплати довічної недержавної пенсії шляхом визначення зобов'язань такого фонду з виплати довічних недержавних пенсій і виділення зі складу
 9. Стаття 186.8. Особливості задоволення вимог кредиторів недержавного пенсійного фонду
  пенсійного фонду, щодо яких настала обов'язок зазначеного фонду з виплати довічної недержавної пенсії і які не задоволені за рахунок коштів пенсійних резервів у порядку, встановленому підпунктом 1 пункту 1 статті 186.7 цього Закону; 2) вимоги з передачі до Пенсійного фонду Російської Федерації відображених на пенсійних рахунках накопичувальної частини
 10. 4.3. Правове регулювання відносин у сфері електронного документообігу
  пенсійного страхування "відомості до Пенсійного фонду Російської Федерації можуть представлятися як у вигляді документів у письмовій формі, так і в електронній формі (на магнітних носіях або по каналах зв'язку) при наявності гарантій їх достовірності та захисту від несанкціонованого доступу і спотворень. У цьому випадку юридична сила представлених документів повинна підтверджуватися електронної
© 2014-2022  yport.inf.ua