Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 29. Поняття і види бюджетів державних


позабюджетних фондів
З метою більш ефективного використання фінансових ресур
сов в державі можуть створюватися спеціальні фонди денеж
них засобів. Утворення таких фондів дозволяє зосередити
значні грошові ресурси і направити їх на вирішення важ
нейших соціально-економічних завдань. Формовані фонди
створюються на підставі законодавчого акту і утворюються від
дельно від федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Росій
ської Федерації і місцевих бюджетів . У той же час вони включе
ни в структуру бюджетної системи Російської Федерації. Середовищ
ства фондів є федеральною власністю і не біля
жат вилученню.
До складу державних позабюджетних фондів входять бюд
Жети державних позабюджетних фондів Російської Феде
рації і бюджети територіальних державних внебюджет
них фондов1.
До бюджетам державних позабюджетних фондів Росій
ської Федерації відносяться:
1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації;
2) бюджет Фонду соціального страхування Російської Феде
рації;
3) бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного
страхування.
Бюджетами територіальних державних позабюджетних
фондів є бюджети територіальних фондів обязатель
ного медичного страхування.
1 Спеціальні позабюджетні фонди створюються в різних країнах. У США
діє відразу більше десяти постійних і тимчасових фондів, серед них -
соціальні, науково-технічні та ін Позабюджетні фонди існують також
у Франції, Німеччині, Японії. - Прямуючи. авт.
97
4 Мальцев

До бюджетів державних позабюджетних фондів Російської
Федерації зараховуються такі види доходів :
1) податкові доходи. До них віднесені єдиний соціальний на
лог (за ставками, встановленими Податковим кодексом Росій
ської Федерації), а також доходи, що розподіляються органами Фе
дерального казначейства між бюджетами бюджетної системи
Російської Федерації, що надходять від сплати податків, пре
чених спеціальними податковими режимами;
2) неподаткові доходи. До їх складу входять страхові внески,
доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, недоїмки,
пені, штрафи за внесками, суми, які у результаті
відшкодування збитку, та ін;
3) безоплатні надходження. У першу чергу до них відно
сятся міжбюджетні трансферти з федерального бюджету (бюд
жетов суб'єктів Російської Федерації), що передаються фондам,
а також інші надходження.
Доходи бюджетів територіальних державних внебюд
житніх фондів обов'язкового медичного страхування форми
руются за рахунок єдиного соціального податку за ставкою, установ
ленной Податковим кодексом Російської Федерації, і відрахувань
ний від податків, передбачених спеціальними податковими ре
жимами за нормативами, встановленими ст. 146 Бюджетного ко
декса Російської Федерації. До складу доходів бюджетів терито
тивнотериторіального державних фондів включаються недоїмки по вне
сам до фондів, штрафи, санкції, суми, які у резуль
таті відшкодування шкоди, доходи від розміщення тимчасово свобод
них грошових коштів фондів у державні цінні папери,
банківські вклади. Крім цього в якості безоплатних поступ
лений зараховуються кошти, що надходять від міжбюджетних
трансфертів з Федерального фонду обов'язкового медично
го страхування, з бюджетів суб'єктів Російської Федерації, в
тому числі надходження до якості страхових внесків на обов'язкове
тельное медичне страхування непрацюючого населення.
Витрати бюджетів державних позабюджетних фондів осу
ються виключно на цілі, визначені законодав
тельством Російської Федерації, включаючи законодавство про
конкретних видах обов'язкового соціального страхування (пен
сійного, медичного) відповідно до бюджетів вказаний
них фондів, затвердженими федеральними законами, законами
суб'єктів Російської Федерації.
Управління державними позабюджетними фондами осу
ществляется спеціальними органами. Органи управління фондів
розробляють проекти бюджетів фондів на черговий фінан
совий рік і плановий період і представляють їх у федеральний
орган виконавчої влади , який здійснює вироблення дер
жавної політики і нормативне правове регулювання в

сфері охорони здоров'я і соціального развітія1. Зазначений фе
деральному орган вносить проекти бюджетів державних поза
бюджетних фондів у встановленому порядку в Уряд
Російської Федерації разом з проектом федерального закону про
тарифи страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування
ня від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань та іншими документами і матеріалами. У розробці
проектів бюджетів державних позабюджетних фондів при
нимает участь Міністерство фінансів Російської Федерації
(ст. 165 Бюджетного кодексу Російської Федерації) .
Бюджети державних позабюджетних фондів Російської
Федерації представляються Урядом Російської Федера
ції до Державної Думи і приймаються у формі федераль
них законів не пізніше прийняття федерального закону про феде
рального бюджет на черговий фінансовий рік і плановий пе
риод. У разі внесення проекту бюджету державного поза
бюджетного фонду з дефіцитом повинні бути затверджені источ
ники його фінансування.
Основними характеристиками закону про бюджет держави
них позабюджетних фондів Російської Федерації на черговий
фінансовий рік і плановий період є показники:
- прогнозованого загального обсягу доходів із зазначенням по
ступленій з інших бюджетів бюджетної системи Російської
Федерації;
- загального обсягу видатків;
- граничного обсягу дефіциту бюджету державного поза
бюджетного фонду та джерела його фінансування або пре
слушної обсягу профіциту бюджету державного внебюд
житнього фонду.
Проекти бюджетів територіальних державних внебюд
житніх фондів представляються вищими виконавчими орга
нами державної влади суб'єктів Російської Федерації
на розгляд законодавчих (представницьких) органів
суб'єктів Російської Федерації одночасно з поданням
ем проектів законів суб'єктів Російської Федерації про бюджет
і затверджуються у формі законів не пізніше прийняття законів
суб'єктів Російської Федерації про бюджет. Порядок розгляду
ня проектів законів суб'єктів Російської Федерації про бюд
жетах територіальних державних позабюджетних фондів
встановлюється законами відповідних суб'єктів Росій-
1 В даний час таким органом є Міністерство охорони здоров'я
і соціального розвитку Російської Федерації. Див ст. 1 Постанови Пра
вительства Російської Федерації від 30 червня 2004 р. № 321 «Про затвердження
Положення про Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Росій
ської Федерації »/ / Відомості Верховної Ради України. - 2004. -
№ 28. - Ст. 2898.

Ської Федерації. Рахункова палата Російської Федерації, органи
державного фінансового контролю, створені законодавець
вими (представницькими) органами державної влади
суб'єктів Російської Федерації, проводять експертизу проектів
бюджетів відповідно державних позабюджетних фондів
Російської Федерації та територіальних державних поза
бюджетних фондів. Внесення змін до федеральні закони про
бюджетах державних позабюджетних фондів здійснюється
в порядку, передбаченому для внесення змін та доповнення
ний у федеральний закон про федеральний бюджет.
Касове обслуговування виконання бюджетів державних
них позабюджетних фондів Російської Федерації і бюджетів
територіальних державних позабюджетних фондів осуще
ствляется органами Федерального казначейства.
Звіти про виконання бюджетів державних внебюджет
них фондів Російської Федерації складаються органами уп
равления фондами і представляються у федеральний орган виконавчої
чої влади, який здійснює вироблення державної
політики та нормативне правове регулювання в сфері здраво
ров'я і соціального розвитку, для внесення в установлений
ном порядку в Уряд Російської Федерації. У встанов
ленний Бюджетним кодексом термін Уряд Російської
Федерації направляє зазначені звіти до Рахункової палати Рос
сийской Федерації для їх зовнішньої перевірки. Після перевірки
звітів і підготовки висновку Рахункова палата передає ука
занние документи в Державну Думу і Раду Федерації,
а також направляє їх в Уряд Російської Федерації,
яке представляє звіти про виконання бюджетів фондів в
Державну Думу одночасно з проектом федерального
закону про виконання бюджетів державних позабюджетних
фондів Російської Федерації за звітний фінансовий рік і
іншої бюджетної звітністю. Порядок формування звітно
сти з виконання бюджетів державних позабюджетних фон
дов встановлюється Міністерством фінансів Російської Феде
рації.
За результатами розгляду річних звітів про виконання
бюджетів державних позабюджетних фондів Російської
Федерації Державна Дума приймає або відхиляє їх.
Затвердження або відхилення звітів проводиться у формі фе
дерального закону.
Звіт про виконання територіального державного поза
бюджетного фонду складається органом управління фондом і
представляється у вищий виконавчий орган державної
ної влади суб'єкта Російської Федерації. Перевірку звіту осу
ществляет орган державного фінансового контролю суб'єктів
та Російської Федерації, який складає висновок по ньому

і представляє його законодавчого (представницькому) орга
ну державної влади суб'єкта Російської Федерації. Вис
ший виконавчий орган державної влади суб'єкта Ріс
сийской Федерації являє звіт про виконання бюджету
територіального державного позабюджетного фонду зако
нодательную (представницькому) органу державної вла
сти суб'єкта Російської Федерації одночасно з проектом
закону про виконання бюджету територіального державного
ного позабюджетного фонду та іншої бюджетної звітністю в сро
ки, встановлені Бюджетним кодексом.
Контроль за використанням коштів державних внебюд
житніх фондів Російської Федерації, включаючи використання
наданих міжбюджетних трансфертів, здійснюється
Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 29. Поняття і види бюджетів державних "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поняття для всіх заходів з кількістю учасників більше трьох осіб. Але не всі збори носять публічний характер, що, на наш погляд, неправомірно розширює коло регульованих Федеральним законом "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування" правовідносин, більшість з яких не є предметом цього закону. Такі недоліки Федерального закону "Про збори,
 2. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
    види муніципальних утворень. Муніципальне утворення - міське чи сільське поселення, муніципальний район, міський округ або внутрішньоміське територія міст федерального значення. Обов'язковими ознаками будь-яких муніципальних утворень є наступні: наявність єдиної населеної території, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування; статут муніципального
 3. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
    поняттям виборів тісно пов'язане поняття виборчої кампанії. Виборча кампанія - діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного опублікування (публікації) рішення уповноваженого на те посадової особи, державного органу, органу місцевого самоврядування про призначення (проведенні) виборів, до дня подання виборчою комісією,
 4. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
    поняття "засідання". Сесії, засідання дають можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів і представляються ними виборців, приймати рішення, що найповніше відповідають інтересам населення, місцевих умов і традицій. Сесії, засідання представницького органу муніципального району додатково покликані узгоджувати інтереси входять до муніципальний район міських,
 5. § 1. Правова природа муніципальної служби
    поняття муніципальної посади. Муніципальна посаду - передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта РФ посаду з встановленими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за виконання цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з
 6. § 1. Поняття і види підприємців
    поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 7. § 6. Державні і муніципальні підприємства
    поняття дочірнього підприємства. Крім того, засновник затверджує статут дочірнього підприємства і призначає його керівника, директора. Діяльність дочірнього підприємства повинна строго відповідати цілям, для яких це підприємство створюється його засновником. Таку правоздатність можна визначити як цільову. Тут слід звернути увагу на те, що термін «дочірнє підприємство» може бути
 8. § 1. Перевезення
    поняттям мореплавства судна. При цьому ст. 129 КТМ розуміє під мореплавністю не тільки належний технічний стан судна, але і те, що для безпечного перевезення певного вантажу воно повинно бути належним чином технічно оснащене, мати спеціальні пристрої і пристосування, бути придатним для плавання в певному районі, судновий екіпаж повинен бути укомплектований особами , що мають
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
    поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 10. § 4. Страхування
    поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше, що ГК спеціальних вимог до страхувальників, громадянам, не передбачає. Справа в тому, що зазвичай сделкоспособность фізичної особи визначається в
© 2014-2022  yport.inf.ua