Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

ПЕРЕДНЄ СЛОВО


Кримінальний кодекс України (далі - КК) - це закон, який, з огляду на його особливе місце в системі законодавства, специфіку засобів впливу на поведінку осіб, які порушують веління закону, потребує абсолютно точного застосування. Однією з необхідних умов такого застосування КК судом, слідчим, прокурором та іншими посадовими особами, до повноважень яких належить притягнення до кримінальної відповідальності, що є запорукою дотримання на практиці принципу законності, є правильне розуміння його змісту. Останнє має також важливе профілактичне значення - воно дає змогу громадянам чітко визначити рамки своєї правомірної поведінки і не виходити за них у повсякденному житті.
Науково-практичний коментар КК у нашій країні завжди посідав особливе місце серед коментарів законів і йому відводилась вагома роль у застосуванні кримінального закону. Цілком очевидно, що роль коментарю нового КК істотно підвищилася. Це зумовлюється низкою причин: абсолютно новими правовими інститутами, істотними змінами раніше чинних положень, новими підходами до кримінально-правової оцінки діянь, наявністю численних оціночних категорій, а також іншими моментами, у т. ч. пов'язаними з недоліками нового КК,- зокрема такими, як нечіткість формулювань деяких його положень і відсутність повної уніфікованості у визначенні однорідних понять.
На сьогодні в Україні існує кілька коментарів до КК 2001 р., підготовлених різними авторськими колективами. На наш погляд, це є цілком нормальним явищем, яке, крім усього іншого, свідчить про досить високий рівень розвитку кримінально-правової науки в нашій країні. Від наявності кількох коментарів практика тільки виграє: вони не лише доповнюють один одного з тих чи інших питань, а й дають змогу практикам знайти найбільш правильні рішення при застосуванні КК. Крім того, різні підходи у тлумаченні одних і тих самих положень КК (що зовсім не виключається) дають можливість виявити найбільш істотні недоліки цього закону і сприяють їх усуненню, зокрема законодавчим шляхом і шляхом видання відповідних роз'яснень ПВС.
Пропонований коментар є виправленим і доповненим варіантом коментарю КК, підготовленого у 2001 р. авторським колективом (склад якого зазначено вище). За цей час коментар витримав кілька видань українською та російською мовами. За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002-2003 рр.) у номінації «Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання в галузі права» його відзначено другою премією, що є свідченням якості та затребуваності.
Порівняно з попередніми варіантами, цей коментар має ряд особливостей, які роблять його більш досконалим і корисним у правозастосуванні.
По-перше, в ньому відображено і прокоментовано усі зміни, внесені до КК 2001 р. за час його дії - на момент підписання книги до друку (див. наприкінці книги Перелік правових актів, згідно з якими вносились зміни до КК 2001 р.).
По-друге, значно збільшено обсяг коментарю, що дало змогу чимало його положень викласти детальніше, а також подати нові тлумачення з питань, які в попередніх коментарях не висвітлювалися. Своє відображення в коментарі знайшли деякі зміни поглядів авторів щодо розуміння окремих кримінально-правових термінів, ознак конкретних злочинів, підходів щодо кваліфікації тих чи інших злочинів, що стало результатом поглибленого наукового дослідження відповідних питань. Зазначене насамперед стосується розділів, присвячених закону про кримінальну відповідальність, звільненню від кримінальної відповідальності, примусовим заходам медичного характеру та примусовому лікуванню, особливостям кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, злочинам проти виборчих прав громадян, проти власності, у сфері господарської діяльності, проти довкілля, проти громадської безпеки, проти безпеки руху та експлуатації транспорту, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. З метою більш системного викладення матеріалу в необхідних випадках додатково виділено загальні положення до окремих розділів Особливої частини КК, перегруповано частину матеріалу, уніфіковано посилання тощо.
По-третє, у процесі доопрацювання коментарю враховано досить великий масив новел, яких зазнали закони та підзаконні нормативно-правові акти, що безпосередньо стосуються конкретних положень КК.
По-четверте, під час формулювання рекомендацій щодо розуміння тих чи інших положень кримінального закону, а особливо кваліфікації злочинів, використано результати практики застосування нового КК, у т. ч. нові роз'яснення Пленуму Верховного Суду України. Водночас слід зазначити, що багато сформульованих авторами у перших виданнях коментарю правових позицій щодо розуміння кримінального закону та кваліфікації діянь були взяті за основу при підготовці Верховним Судом України нових постанов Пленуму і знайшли відображення у постановах, прийнятих у 2002-2010 рр.
Водночас автори вважали за доцільне зберегти визначену раніше структуру тексту коментарю. Матеріал викладено у певній послідовності, яка базується на існуючій системі кримінального права і видається авторам і редакторам найбільш оптимальною. Як і в попередніх варіантах, у цьому коментарі для зручності користування ним і вивільнення його тексту від надмірних посилань на використану літературу, перелік джерел, з яких використано ті чи інші положення при коментуванні конкретної статті, а в окремих випадках і певних розділів, а також джерел, які мають безпосередній стосунок до їх застосування, дається після коментарю до конкретної статті чи розділу. Сам текст КК, наведений у книзі, відповідає тексту, надрукованому в «Офіційному віснику України», № 21 (К., 2001), а внесені до нього зміни - текстам відповідних законів України,, надрукованих у цьому ж або інших офіційних друкованих виданнях.
Коментар містить алфавітно-предметний покажчик, покликаний допомогти швидко віднайти за відповідним терміном необхідне кримінально-правове положення, визначити його зміст, особливості застосування тощо.
Доопрацьовуючи коментар, авторський колектив прагнув, щоб він повною мірою відповідав сучасним вимогам правозастосовної практики - враховував новітні наукові досягнення, останні зміни в законодавстві, був змістовним та зручним у користуванні.
Авторський колектив вдячний читачам за конструктивні зауваження до окремих положень попередніх варіантів коментарю та за пропозиції щодо його вдосконалення. Усі вони були враховані у процесі доопрацювання коментарю. Автори сподіваються на доброзичливе ставлення до результатів своєї діяльності і готові до подальшої співпраці у цьому напрямі.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "ПЕРЕДНЄ СЛОВО"
 1. § 1. Муніципальне право: признаки, предмет и функции
  словосочетания с ними применяются в отношении органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, объектов собственности и других объектов, целевое назначение которых связано с осуществлением функций местного самоуправления, а также в иных случаях, связанных с осуществлением населением местного самоуправления, как равнозначные. Поэтому можно было бы именовать отрасль права,
 2. § 2. Структура и организация работы представительного органа муниципального образования
  слово для докладов, содокладов, объявляет прения и т.д. После установления кворума вносится и утверждается повестка дня, в которой может быть один или несколько вопросов. Поэтому голосование может быть проведено по повестке как в целом, так и по каждому вопросу в отдельности. Кроме того, каждый депутат вправе внести в повестку дня дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы в обязательном
 3. § 1. Правовая природа муниципальной службы
  слово "служащий" ассоциируется со всеми работниками органа местного самоуправления (мэрии, администрации), которые находятся в административном здании, и т.д. Поэтому следует иметь в виду, что есть и другая категория работников, которая часто привлекается к аппаратной работе, однако не имеет статуса муниципальной службы. Штатное расписание. Постоянный, профессиональный характер деятельности
 4. § 7. Некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность
  слово «кооператив», или слова «потребительский союз» либо «потребительское общество». Поскольку Закон о потребкооперации, помимо этого, указывает на возможность существования так называемых «союзов потребительских обществ», необходимо провести различие между указанными понятиями. Оно состоит в следующем. Термины «потребительский кооператив», «потребительский союз» и «потребительское общество»
 5. § 2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  слово (underwriter), андеррайтинг означает принятие на себя профессиональным участником (обычно банком) обязательства выкупить весь выпуск или нереализованную часть выпуска по согласованной с эмитентом цене. «Если в силу каких-то причин реализация ценных бумаг проходит недостаточно активно, именно "андерайтер", а не эмитент несет убытки. В более широком значении термин "андеррайтинг" означает
 6. § 3. Основные институты гражданского права зарубежных государств
  слово, буква, цифра или любая их комбинация". Закон 1994 г. дает следующее определение торговой марки: "Под торговой маркой понимается любое графическое изображение, благодаря которому могут быть различены продукты или услуги различных лиц. Торговая марка может, в частности, состоять из слов (включая личные имена), рисунков, букв, цифр или формы товаров или их упаковок". Музыкальные звуки и
 7. § 3. Характерные черты некоторых форм некоммерческих организаций
  слово "ассоциация" или "союз", а также указание на основной предмет деятельности ее членов. В отличие от других некоммерческих организаций ассоциация (союз) коммерческих организаций ни при каких условиях не может самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность, таким образом, ее финансовое положение зависит от имущественных взносов ее членов*(322). Подобного ограничения в отношении
 8. § 1. Понятие ценной бумаги
  слово "requisitum" означает "требуемое"); 2) в нем говорится об удостоверении ценной бумагой имущественных прав, что делает определение слишком узким: оно не охватывает содержание акции, которая удостоверяет личное по своей правовой природе право членства в корпорации*(420); 3) заключенное в нем указание, что передача удостоверенного ценной бумагой права возможна только при предъявлении бумаги,
 9. § 5. Амортизация ценных бумаг
  слово "выдавшего" препятствует проведению вызывного производства в отношении бумаги, которая не была выдана ее составителем (например, предъявительской ценной бумаги, которую прежний держатель добросовестно приобрел от лица, укравшего бумагу у составителя). Наконец, предписание п. 3 ст. 294 ГПК делает весьма затруднительной амортизацию тратты, в которой трассантом указан, например, один из
 10. Краткий перечень латинских выражений, используемых в международной практике
  словосочетаний в названиях организаций и других структур" от 14 февраля 1992 г. N 2355-1; абз. 6 ст. 14 ФЗ "Об общественных объединениях" от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ; п. 5 ст. 8 ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ // СЗ РФ. 1997.N 39. Ст. 4465. *(387) Подр. о видах договорных обязательств см. § 3 настоящей главы. *(388) Подр. о видах договорных
© 2014-2022  yport.inf.ua