Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І.Б. Новицький. Римське право, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття приватного правопорушення

1. Приватним правопорушенням (delictum privatum) на відміну від кримінального злочину (crimen publicum) в Римі називалося таке правопорушення, яке розглядалося як порушення головним чином прав та інтересів окремих приватних осіб (а не прав та інтересів держави в цілому) і тому породжувало зобов'язання особи, яка вчинила делікт, сплатити потерпілому штраф або принаймні відшкодувати збитки.
Треба зауважити, що в коло приватних правопорушень римське право включає й такі, які, з сучасної точки зору, є тяжкими кримінальними злочинами (наприклад, каліцтво, крадіжка та ін.)
2. Зобов'язання з правопорушень є найдавнішим видом зобов'язань. У глибоку давнину їх санкцією була приватна помста з боку потерпілого і його родичів. Принаймні зміцнення держави й ускладнення господарського життя стали практикуватися угоди між правопорушником і потерпілим про заміну помсти грошовим штрафом; ці угоди були санкціоновані правом (система добровільних композицій). Подальший розвиток призвело до того, що застосування помсти було заборонено і було встановлено, що єдино допустимим наслідком є штраф і винагороду потерпілого за шкоду і образу.
3. Система деліктних зобов'язань характеризувалася в Римі тим, що існував певний, вичерпний перелік випадків, в яких виникали такі зобов'язання, але не було встановлено загального правила, що всяке недозволене дію, порушує чиї-небудь права або інтереси, породжує зобов'язання особи, яка вчинила таку дію відносно потерпілого. У найдавнішому праві правопорушення супроводжувалося встановленими для нього наслідками незалежно від наявності суб'єктивної провини вчинила делікт (у цьому позначався пережиток епохи приватної помсти, при якій до правопорушення підходили з точки зору потерпілого). Надалі розвитку права наявність суб'єктивної провини вчинила делікт, стало необхідною умовою ддд визнання в конкретному випадку приватного делікту .
4. Таким чином, закінчила поняття приватного делікту передбачало три елементи: а) об'єктивний шкоду заподіяну протизаконною дією однієї особи іншій му, б) вину особи, яка вчинила протизаконне дію (умисел або хоча б необережність) ; в) визнання з боку об'єктивного права даної дії приватноправових деликтом, тобто встановлення приватноправових наслідків даного діяння, застосовуваних порядку цивільного процесу.
5. Історичним походженням приватних деліктів пояснюється ряд особливостей, властивих деліктних зобов'язань в класичному римському праві, на відміну від договірних зобов'язань.
Договірне зобов'язання (йде мова про його активної моменті - праві вимоги кредитора або про пасивному - обов'язку боржника) було однією з елементів майна і тому переходило в порядку універсального спадкоємства (див. розд. VIII) на спадкоємців як кредитора, так і боржника; цього не бувало тільки в тих договорах, які припускали особливе особисте довіру чи особливі особисті якості боржника, як, наприклад, mandatum, договір доручення. Позови з деліктних зобов'язань надавалися спадкоємцям кредитора, за винятком тих, які, за римським висловом, «дихають помстою» (vindictam spirantes), наприклад, позов про особисту образу дається тільки скривдженому, але не спадкоємцю його. Спадкоємець боржника по деліктним зобов'язанням взагалі не відповідав, а проте до нього міг бути пред'явлений позов, якщо в його майно надійшло щось отримане в результаті делікту, і тоді спадкоємець правопорушника відповідав у межах свого збагачення.
Якщо в договірному зобов'язанні брали участь кілька осіб на тій чи іншій стороні, то сума вимоги або боргу або ділилася між ними по часток, або встановлювалося солідарне зобов'язання. У деліктних зобов'язаннях штрафна відповідальність нерідко покладалася на кожного з винуватців, і не в певних частках і не за принципом солідарної відповідальності, а за принципом кумуляції (множення стягнення); наприклад, штраф, що стягується по actio furti з злодія, в разі вчинення крадіжки кількома особами стягувався з кожного з них у повному розмірі.
Дієздатність до вступу в договірні зобов'язання і до несення відповідальності за делікти не завжди збігалася; наприклад, неповнолітні (impuberes) були нездатні укладати договори без участі опікуна, а за делікти відповідальність несли.
В області деліктів підвладних дітей і рабів склалася / як відгомін епохи приватної помсти) невідоме договірному паву нок сальна відповідальність: у разі вчинення лелікта рабом або підвладним особою давався так званий ноксальному позов проти домовладики винної особи або пабу ; по ноксальному позовом домовладики надавалося (за вибором) або відшкодувати потерпілому збитки від делікту, або видати йому винного для відпрацювання боргу.
6. У процесі історичного розвитку йшла деяка асиміляція договірних і деліктних зобов'язань. Штрафи з деліктів стали нерідко замінюватись відшкодуванням збитків, внаслідок чого рідше стало застосовуватися множення відповідальності і т.п. Проте в основному зазначені риси відмінності договірних і деліктних зобов'язань залишилися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття приватного правопорушення "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  поняттям відносин у сфері управління. Основним елементом змісту цих правовідносин є обов'язки підприємців, хоча й у сфері управління підприємцям надаються певні правові можливості, які вище були названі організаційно-предпосилочних правами. [1] Обов'язки підприємців у сфері управління носять загальнообов'язковий характер, тобто всі зобов'язані платити
 3. § 2. Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку
  поняття «керівник організації». У відповідності з даним визначенням керівником організації є керівник виконавчого органу організації або особа, відповідальна за ведення справ організації. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 439 Таким чином, передбачаючи можливість альтернативи. Закон про
 4. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  понять в системі науки муніципального права будь муніципальної-правової термін повинен позначати строго визначене поняття. Не можна не погодитися із запропонованим В.А. Козловим визначенням системності наукової теорії, яка, на його думку, "виявляється в тому, що між її поняттями встановлюються певні логічні відносини, і теорія набуває гипотетико-дедуктивний характер ... В
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  поняття "асоціація власників житла" (тотожне російському - "товариство власників житла"). Асоціація створюється для управління кондоминиумом ("кондомініум" від лат. "співволодіння", "спільне користування") . Кожен домовласник в кондомініумі є також власником земельної ділянки, що входить до складу кондомініуму. На Заході, в США особливо, велика частина житлового
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 7. § 2. Правове становище публічних утворень
  поняття. Участь публічних утворень у цивільному обороті необхідно остільки, оскільки цього вимагає реалізація завдань публічної влади. Однак сама по собі подібна функціональна спрямованість діяльності не замінює і не відміняє юридичної рівності всіх суб'єктів цивільного права. Інакше кажучи, втрата владних повноважень у цивільних правовідносинах який суперечить природі
 8. § 2 . Захист нематеріальних благ
  понятті останнього див. нижче). Тому захист репутації нерозривно пов'язана із захистом індивідуальної зовнішності і, зокрема, зображення обличчя. Інакше кажучи, захист репутації, яка відображає всебічне сприйняття особистості оточуючими, охоплює, як вірно підкреслив А.П. Сергєєв, ряд правових засобів, що забезпечують об'єктивність такого сприйняття (захист честі та гідності), невтручання
 9. § 2. Поняття і основні види угод
  приватної волі викликати певне правовий наслідок. Волевиявлення є як виявленням волі, спрямованої на настання правового наслідки, так і її безпосереднім здійсненням. Деякі угоди складаються тільки з одного волевиявлення (такі, наприклад, видача повноваження - абз. 1 п. 1 ст . 182 ГК, заяву про залік - ст. 410 ЦК, прийняття спадщини - ст. 1152 ЦК, схвалення
 10. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, в зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
© 2014-2022  yport.inf.ua