Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

7. Поняття і предмет АП. Суспільні відносини, регу-ліруемих АП.

Адміністративне право - це галузь права, що регулює суспільні відносини у сфері управлінської діяльності органів і посадових осіб по виконанню публічних функцій держави та муніципальних утворень. У багатьох країнах адміністративне право іменується управлінським правом. У дореволюційній Росії називалося поліцейським правом.
Адміністративне право - це галузь права, що регулює суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються у сфері державного управління (управлінські відносини). Ці відносини і складають предмет адміністративного права.
В управлінських відносинах в принципі виключено юридичну рівність їх учасників. Пояснюється це тим, що в них неодмінно бере участь суб'єкт виконавчо-розпорядчої влади, здатний в силу наданих йому юридично-владних повноважень підпорядковувати поведінку інших учасників цих відносин своїм одностороннім волевиявленням. Дану область громадських відносин називають сферою державного управ-ня, в рамках якої суб'єкти виконавчо-розпорядчої влади повсякденно керують госпо-чими, соціально-культурними, адміністративно-політичними процесами властивими їм засобами (методами). В її рамках здійснюється діяльність раз-особистих по характеру органів державного управління, а також посадових осіб. Крім суб'єктів виконавчо-розпорядчої влади, керівництво деякими з цих процесів є функцією суб'єктів законодавчої влади, а також виконавчих органів системи місцевого самоврядування.
Існують різні класифікації загально-дарських відносин, що регулюються адміністративним правом:
I. Суспільні відносини
1) у сфері державне управління,
2) поліцейські,
3) у сфері адміністративної юстиції;
II. Залежно від суб'єктів:
1) між вищестоящими і нижчестоящими орга-нами,
2) між різними органами, не підпорядкованими один одному,
3) між державними та недержавними орга-нами,
4) між органами ГУ та громадянами;
III. залежно від характеру відносин:
1) пов'язані з безпосереднім управлінням,
2) не пов'язані з безпосереднім управлінням;
IV. по області діяльності:
1) у сфері управління народним господарством,
2) у сфері соціально-культурного будівництва,
3) у сфері адміністративно-політичного будівельник-ства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Поняття і предмет АП. Суспільні відносини, регу-ліруемих АП. "
 1. Стаття 241.2. Єдиний портал бюджетної системи Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) Єдиний портал бюджетної системи Російської Федерації в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет" призначені-чен для забезпечення доступу: до інформації про бюджетну систему Російської Федерації та про організацію бюджетного процесу в Російській Федерації; до інформації про здійснення публічно-правовими утвореннями бюджетних повноважень
 2. Поняття механізму АП регулювання та його елементи.
  Під механізмом адміністративно-правового регулювання розуміється система адміністративно-правових засобів, які, впливаючи на соціальні відносини, організовують їх відповідно до завдань управління. Структуру даного механізму складають: 1) система державних і муніципальних органів як керуючих ланок; 2) норми адміністративного права; 3) акти тлумачення норм адміністративного
 3. Стаття 55.12. Виконавчий орган саморегуліруе-мій організації
  До компетенції виконавчого органу саморегулюючої організації ставиться керівництво поточною діяльністю саморег-ліруемих організації в порядку і в межах, які встановлені загальними зборами членів саморегулівної
 4. Стаття 55.14. Розгляд саморегулівної організаціею скарг на дії своїх членів та звернень
  1. Саморегулівна організація має право розглядати скарги на дії своїх членів. Скарги на дії членів саморег-ліруемих організації та звернення, які надійшли в саморегульовану організацію, підлягають розгляду не пізніше ніж у місячний строк з дня їх надходження, якщо законодавством Російської Федерації не встановлений менший термін. Рішення, прийняте за результа-там розгляду цієї
 5. Порушення режиму особливо охоронюваних природних терри-торій і природних об'єктів (ст. 262 КК).
  Предмет переступив-лення - природні комплекси, взяті державою під охорону. Природні комплекси - це природні заповідники, при-рідні заказники, національні природні парки, тобто вилучені з господарського використання комплекси, що включають зем-лю, надра, води, рослинний і тваринний світ (ст. 59, 60, 62 Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища»). Їх пе-речень і правовий режим
 6. 16.3. Об'єкт адміністративного правопорушення
  Об'єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини у сфері державного управління, що регулюються нормами права та охоронювані заходами адміністративної відповідальності. Значення об'єкта адміністративного правопорушення: 1) визначає коло суспільних відносин, що охороняються заходами адміністративної відповідальності; 2) значною мірою визначає
 7. § 16. Бюджетне право: поняття, предмет і норми
  У процесі формування, розподілу і використання грошових фондів держави і місцевого самоврядування метушні кают складні і різноманітні суспільні відносини. Ці 1 Див: Фінансове право: підручник / за ред. О.Н.Горбуновой. - М, 2000. - С.133. відносини регламентуються нормами фінансового права, вича в сукупності утворюють бюджетне право. Бюджетне пра-во
 8. 1. Поняття, предмет і методи правознавства
  Правознавство - це суспільна наука, яка вивчає право як особливу систему соціальних норм, а також різні аспекти правозастосовчої діяльності. Предметом будь-якої науки є конкретне коло суспільних відносин, проблем, досліджуваний даною наукою. Предмет науки важливо відрізняти від її об'єкта, під яким розуміється певна частина навколишнього людини реальності, яка вивчалася багатьма
 9. Тема 7. Право як засіб регулювання суспільних відносин. Поняття, значення і види правового регулювання
  Право серед соціальних регуляторів суспільних відносин. Соціальна регуляція, її складові. Стихійна і свідома соціальна регуляція. Соціально-функціональне управління і саморегуляція. Соціальна нормативна система, її складові. Поняття, сутність і призначення правового регулювання. Суб'єкти правового регулювання. Співвідношення правового регулювання, управління і
 10. § 7. Система фінансового права
  Правові норми, що регулюють фінансову діяльність, групуються всередині галузі у відповідні правові ін ститутів та підгалузі. Підгалузі фінансового права представля ють собою систему взаємопов'язаних правових норм, об'єднаний них внутрішньою єдністю, принципами та специфікою регули вання. Правові інститути - це групи правових норм, ре що регулюють однорідні видові
 11. Залучення в заняття проституцією (ст. 240 КК).
  Непо-безпосередніх об'єкт - громадська моральність в області сексуальних відносин. Потерпілим може бути особа як жіночої, так і чоловічої статі. Під проституцією розуміється систематичне вступ чоловіка або жінки в сексуальні контакти з особами своєї або протилежної статі за винагороду. Вона, як прави-ло, характеризується наступними ознаками: систематичність статевих
 12. 32. Поняття і предмет бюджетного права Російської Федерації. Бюджетне право в системі фінансового права, його взаємозв'язок з інститутами фінансового права.
  У зв'язку з функціонуванням державних і місцевих бюджетів виникає широке коло суспільних відносин, які регулюються особливим підрозділом фінансового права - бюджетним правом. Бюджетне право - центральний розділ особливої частини фінансового права, пов'язаний з іншими розділами та інститутами останнього, що обумовлено положенням бюджету у фінансовій системі РФ, його
 13. 2.2. Предмет адміністративного права
  Суспільні відносини у сфері державного управління, а також управлінські відносини, що виникають в інших сферах життєдіяльності суспільства, складають предмет адміністративного права. Види управлінських відносин, що регулюються нормами адміністративного права: За суб'єктним ознакою: - між супідрядними суб'єктами державного управління (вертикальні відносини);
 14. Стаття 47. Фінансове забезпечення діяльності поліції
  Коментар до статті 47 1. Під органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, які, згідно з ч. 2 ст. 47 коментованого Федерального закону, можуть здійснювати з предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації витрати на реалізацію покладених на поліцію обов'язків з охорони громадського порядку та забезпечення громадської
 15. § 1. Поняття муніципального права. Предмет і метод муніципального права
  Муніципальне право, як і будь-яка інша галузь права, представляє собою сукупність пов'язаних між собою правових норм, що закріплюють і регулюють певне коло суспільних відносин. Предметна визначеність - головна умова формування і розвитку муніципального права. Предметом муніципального права є коло суспільних відносин, що складаються у сфері місцевого
 16. 2.1. Поняття та ознаки галузі адміністративного права
  Адміністративне право - галузь російського права, система юридичних норм, що регулює суспільні відносини, що складаються в процесі реалізації завдань і функцій органів державної влади, місцевого самоврядування при здійсненні виконавчо-розпорядчої діяльності, а також відносини внутриорганизационного характеру на підприємствах, в установах, організаціях. Ознаки
© 2014-2022  yport.inf.ua