Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 3. Порядок утворення юридичних осіб


1. Порядок утворення юридичних осіб залежить від виду юридичної особи. Юридичні особи публічного права виникають на підставі публічно-правового акту. Що стосується юридичних осіб приватного права, що виникають з ініціативи приватних осіб, по відношенню до них розрізняють три порядку утворення: а) дозвільний; б) явочно-нормативний; в) явочний.
При дозвільному порядку для утворення юридичної особи необхідний дозвіл компетентного органу державної влади, вирішального питання про доцільність створення нового суб'єкта права.
Явочно-нормативний порядок передбачає наявність загального нормативного акта, що регулює порядок виникнення та діяльності певного виду юридичної особи. Виконання передбачених в акті вимог дає право на визнання за об'єднанням властивості юридичної особи. Таке визнання засвідчується фактом реєстрації об'єднання як юридичної особи.
При явочній системі для створення юридичної особи необхідно позитивно виражене намір діяти в якості особливого суб'єкта права. Наявність такого наміру зазвичай виводиться зі статуту.
2. Дозвільний порядок утворення юридичної особи, на законодавче закріплення якого була спрямована теорія фікції і який був панівним в період промислового капіталізму, втрачає своє значення з посиленням панування капіталістичних об'єднань. В даний час сфера застосування його обмежена. У Франції в дозвільному порядку виникають торгові товариства, засновниками яких є іноземці. У ФРН в такому порядку утворюються установи. Очевидна спрямованість даного порядку утворення як засобу контролю держави за діяльністю юридичних осіб. Дозвільний порядок передбачено у ФРН і для господарських спілок (§ 22 ГГУ). Діє він, однак, лише за відсутності спеціального законодавства. Що стосується торгових товариств, то вони відповідно до норм чинного спеціального законодавства виникають, за деякими винятками, в явоч-но-нормативному порядку. У дозвільному порядку виникають, як правило, страхові, банківські підприємства.
3. Найбільшого поширення у всіх досліджуваних країнах отримав явочно-нормативний порядок утворення юридичних осіб. Піонером у легалізації цього порядку з'явилися США, де відповідний закон був прийнятий в штаті Нью-Йорк в 1811 році і де в даний час явочно-нормативний порядок утворення корпорацій закріплений в конституціях ряду штатів. З самого початку цей порядок застосовувався до юридичних осіб, діяльність яких була спрямована на отримання прибутку, і лише пізніше
85
був поширений на об'єднання осіб. Переслідуючі негосподарські мети.
Явочно-нормативним порядком у всіх країнах утворюються акціонерні товариства та інші види торгових товариств.
4. Про прагнення максимально розширити свободу утворення юридичних осіб свідчить легалізація явочного порядку, який законодавчо закріплений у Франції, у Швейцарії. У Швейцарії в явочному порядку виникають установи та об'єднання осіб, які не переслідують мети одержання прибутку.
У явочному порядку у Франції виникають асоціації. Відповідно до закону про асоціації 1901 союз осіб стає юридичною особою за допомогою заяви в префектуру із зазначенням найменування союзу, предмета діяльності, імен осіб, на яких покладено управління справами об'єднання.
У США явочний порядок утворення юридичних осіб, діяльність яких спрямована на отримання прибутку, санкціонований судовою практикою, яка юридичні особи (корпорації) розділяє на юридичні особи de jure і на юридичні особи de facto. Корпорація de jure має місце у випадку, коли в процесі її створення були виконані вимоги імперативних норм закону, в тому числі і вимога про реєстрацію.
Однак за наявності певних умов навіть при невиконанні передбачених законом вимог об'єднання розглядається як корпорація, але як корпорація de facto. Такими умовами є: а) наявність в штаті нормативного акта, на підставі якого може бути створена корпорація, б) доброякісна спроба створити корпорацію відповідно до вимог закону; в) здійснення об'єднанням підприємницької діяльності у формі корпорації. При наявності таких умов ні саме об'єднання, ні треті особи не мають права заперечувати існування корпорації. Оскаржити правомірність виступу об'єднання як юридичної особи може тільки штат, на території якого воно виникло, шляхом порушення позову в суді. Теорія корпорації de facto доповнюється теорією процесуального обмеження права заперечувати існування корпорації. Якщо особи своєю поведінкою дають підставу вважати, що вони ведуть підприємницьку діяльність як корпорації і спонукають третіх осіб вступати з ними в ділові відносини як з корпорацією, то вони не можуть як заперечення проти позовів третіх осіб посилатися на те, що корпорація не існує.
В Англії до теперішнього часу проводиться поділ юридичних осіб залежно від способу їх утворення на юридичні особи, створені спеціальними актами короля, і юридичні особи, створені на основі актів парламенту. Останні, в свою чергу, поділяються на юридичні особи, створені на підставі спеціального акту парламенту, і юридичні особи, створені на підставі загального акта парламенту. В даний час вказане поділ втрачає практичне значення.
86
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Порядок утворення юридичних осіб"
 1. ВСТУП
  порядок взаємовідносин державного апарату з громадянським суспільством. Досягнення основної мети цих реформ - підвищення ефективності діяльності органів влади, яке неможливе без забезпечення їх відкритості та доступності для громадян і юридичних осіб та результативної взаємодії з інститутами громадянського суспільства. Президент РФ у посланні Федеральним Зборам РФ на 2005 р.
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Порядок підготовки та прийняття таких актів, механізм їх скасування. 5. Норми міжнародного права також є джерелами муніципального права Росії. Згідно ч. 4 ст. 15 Конституції Російської Федерації загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором Російської
 3. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
  Порядок обрання (призначення), компетенція, терміни повноважень, підзвітність, питання організації та діяльності визначаються статутами муніципальних утворень. У місті Москві органи місцевого самоврядування є юридичними особами. Фінансово-економічну основу місцевого самоврядування в місті Москві складають муніципальна власність, майно, що перебуває у власності міста
 4. § 2. Організація місцевого самоврядування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях.
  Утвореннях (ЗАТО) муніципальні освіти можуть створюватися тільки в статусі міських округів. Така вимога законодавства обумовлено тим, що ЗАТО утворюються за рішенням Президента Російської Федерації, режим управління і організації забезпечення жителів необхідними публічними послугами регулюється спеціальним законом Російської Федерації про адміністративно-територіальних
 5. § 3. Організація місцевого самоврядування в наукогради Російської Федерації та інших територіях інноваційного розвитку.
  Порядок формування науково-технічної ради муніципального освіти, її завдання, права та обов'язки, порядок прийняття рішення про доцільність розвитку даного муніципального освіти як наукового міста, порядок включення юридичних осіб до складу науково-виробничого комплексу. Таким чином, встановлення статусу наукового міста Російської Федерації муніципального утворення
 6. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  порядок розпорядження та управління муніципальним майном. У частині 1 цієї статті встановлено, що органи місцевого самоврядування самостійно володіють, користуються, розпоряджаються і управляють муніципальним майном відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. При цьому
 7. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Порядок формування, припинення повноважень, права і обов'язки, термін повноважень органів територіального громадського самоврядування; порядок прийняття рішень; порядок придбання майна, а також порядок користування і розпорядження зазначеним майном і фінансовими засобами; порядок припинення здійснення територіального громадського самоврядування. При цьому ніякі
 8. § 2. Система муніципальних правових актів
  порядок проведення конкурсу на заміщення посади голови місцевої адміністрації (у разі його призначення за контрактом); положення про порядок підготовки і внесення проектів правових актів, перелік і форма доданих до них документів: для глави муніципального освіти; для голови місцевої адміністрації (у разі його призначення за контрактом); для представницького органу; регламент
 9. § 1. Муніципальне майно.
  Порядок обліку муніципального майна встановлюються федеральним законом. У статті 50 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" пойменований складу муніципального майна для кожного типу муніципальних утворень. При цьому окремо наведені переліки майна, що може перебувати у власності поселень і муніципальних районів. В
 10. § 5. Муніципальний замовлення
  порядок розміщення замовлень. Це необхідно з метою забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації при розміщенні замовлень, ефективного використання коштів бюджетів і позабюджетних джерел фінансування, розширення можливостей для участі фізичних і юридичних осіб в розміщенні замовлень і стимулювання такої участі, розвитку добросовісної
© 2014-2022  yport.inf.ua