Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Уткін, А.Ф. Денисов. Державне та муніципальне управління, 2001 - перейти до змісту підручника

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ ТА ЇХ ОСНОВНІ ТИПИ

У загальному вигляді у виникненні конфліктів можна виділити дві сторони - об'єктивну і суб'єктивну . Значна частина конфліктів являє собою результат об'єктивних, що не зави-сящіх від волі конфліктуючих сторін протиріч.
Об'єктивне початок у виникненні конфліктів пов'язано зі складною, суперечливою ситуацією. Нечіткий розподіл повноважень, функцій, відповідальності, брак ресурсів об'єктивно є передумовами для виникнення конфліктних ситуацій. Робота в таких невизначених умовах, незалежно від персональних якостей службовців та відносин у колективі, збільшує ймовірність виникнення конфліктів. У багаторівневих системах управління зі складними відносинами і зв'язками між елементами системи ймовірність конфліктів значно збільшується. Відсутність необхідної нормативної бази або її недосконалість також викликає збільшення числа конфліктів.
Об'єктивність конфліктних ситуацій може бути підтверджена тим, що конфлікт залишається незважаючи на те, що працівники на певних посадах змінювалися. Тобто незалежно від конкретних особливостей людей, втягнутих у конфлікт, суть конфлікту визначалася тієї суперечливої ситуацією, в якій опинилися його учасники.
Усунення конфліктів, викликаних такими причинами, можливо тільки шляхом зміни об'єктивної ситуації. У цих випадках конфлікти виконують свого роду сигнальну функцію, вказуючи на неблагополуччя в системі управління. Повна відсутність конфліктів всередині організації - умова не тільки неможлива, але і часто небажане. Навіть в організації, система управління якої побудована найбільш ефективним чином, неминуче будуть виникати конфлікти з приводу вибору цілей і використання обмежених ресурсів. Важливо просто не допус-кати того, щоб конфлікти приводили до зниження ефективності управління. Розглядаючи конфлікти в муніципальному освіту з подібної точки зору, можна відзначити наступні по-ложітельние сторони конфліктів:
- отримання інформації про потреби і інтереси населення;
- створення і підтримка балансу сил в місцевому співтоваристві і в органах місцевого самоврядування;
- конфлікти дають імпульс нормотворчеству;
- конфлікти сприяють створенню нових муніципальних служб, підрозділів, реорганізації старих.
Конфлікт від інших відносин відрізняють наступні ознаки:
- порушені інтереси хоча б однієї із сторін;
- протидія що складається стану речей зі боку защемленої сторони;
- збереження існуючого стану речей призводить до того, що спільна робота припиняється, або знижується її ефективність, ризики зростають.
Розрізняють зовнішні та внутрішні конфлікти. Зовнішні конфлікти породжуються зіткненням інтересів органів місцевого самоврядування з іншими органами влади та організаціями. Внутрішні конфлікти можуть виникати внаслідок суперечливості інтересів окремих підрозділів, груп чи особистостей всередині муніципального освіти. Причини цих конфліктів різноманітні: недостатня мотивація, нераціональний розподіл влади всередині організації, порушення чиїхось інтересів конкретним управлінським рішенням і ін
З точки зору причин конфліктної ситуації виділяються:
- конфлікт цілей, при якому беруть участь у ньому сторони по-різному бачать бажаний стан або результат діяльності в майбутньому;
- конфлікт розуміння полягає в тому, що погляди, ідеї учасників конфлікту з розв'язуваної проблеми суперечливі, несумісні;
- емоційний конфлікт, найбільш трудноразрешимая форма, виникає, коли сторони відчувають особистісні негативні почуття і емоції.
Також можна виділити специфічні конфлікти, що виникають між різними рівнями управління через недосконалість російського законодавства, нерозподілений повноважень та ін
Конфлікт оцінки внеску породжується різною оцінкою значущості вкладу з боку різних рівнів влади у виконання певної державної функції. Дана форма кон-фликта виникає при розподілі ресурсів між рівнями управління, одночасно беруть участь у вирішенні певного завдання. Також даний конфлікт виникає при распределе-ванні ресурсів на користь муніципальних утворень з боку вищестоящих рівнів влади, коли передається однаковий обсяг коштів за нерівний обсяг робіт або виконання однакової роботи в нерівних умовах. Такі конфлікти можуть виникати і між муніципальними службами, обслуговуючими різні за площею ділянки або виконують одну й ту ж роботу, але в умовах різної складності. Попередити такі конфлікти можна, диференціюючи оцінку роботи з урахуванням специфічних умов.
Конфлікти оцінки значимості виникають при різній оцінці органами управління різного рівня їх впливу на можливість і ефективність роботи якої-небудь служби або виконання певної державної функції. Такі конфлікти пов'язані з рівнями і типами влади конфліктуючих сторін. Причина конфлікту зазвичай складається в прагненні кожної з конфліктуючих сторін збільшити належну їй частку доходів, наприклад, у вигляді частки податків, що надходять до бюджетів різного рівня.
Попередження таких конфліктів здійснюється розподілом коштів з урахуванням забезпечення відтворення ресурсів, що знаходяться у владі кожного з рівнів управління, тобто розподіл доходів має бути пропорційно витраті ресурсу, що перебуває під контролем відповідного рівня влади. Цілі і критерії оцінки рішень повинні перебувати поза сфер прямого економічного інтересу органів влади та відображати інтереси розвитку суспільства в цілому.
Можливе виникнення міжособистісного конфлікту між двома і більше індивідуумами, які перебувають в опозиції один до одного у відношенні цілей, цінностей, методів, рішень, поведінки. Масштаб подібних конфліктів може значно зрости, якщо конфліктують керівники муніципальних організацій, служб, органів влади. Подібні конфлікти можуть вирішуватися раз-особистими методами: шляхом відходу з конфлікту, дозволу його силою, встановленням співробітництва, входженням в положення протилежного боку, знаходженням компромісу.
У муніципальній організації, як і в будь-який інший, можуть виникнути кар'єрні конфлікти при критичному неузгодженості професійних здібностей і посади індивіда, у випадках, якщо професійні можливості службовця переростають його посаду, зменшуються його можливості по реалізації власного потенціалу , не задовольняються потреби індивіда в повазі і самовираженні. Одночасно при цьому знижується ефективність роботи муніципальної організації в цілому. Якщо певну посаду займає службовець, про-професійний можливості якого не відповідають його посади, ефективність також знижується, можуть зростати витрати і ризики діяльності, породжувані невідповідністю кваліфікує-ції службовця складності розв'язуваних їм завдань.
Можуть виникати внутрішньогрупові або міжгрупові конфлікти, зумовлені зіткненням між частинами або всіма членами групи, що впливає на результати роботи групи, служби або муніципального освіти в цілому.
Виникнення конфлікту між органами місцевого самоврядування і вищестоящими рівнями державної влади, може бути обумовлено факторами, які впливають на верти-кальні зв'язку в організаційній структурі системи управління: цілі, влада, повноваження, розподіл ресурсів, функцій і доходів, та ін
Конфлікт між органами управління різних муніципальних утворень найчастіше виникає через протиріччя цілей, різної оцінки вкладу або значимості. Для його рішення зазвичай потрібне втручання вищестоящих рівнів управління. Подібні конфлікти також можуть виникати через неточності меж або з приводу наявності загальної інфраструктури. У таких випадках конфліктуючі сторони можуть самі прийти до компромісу шляхом укладення угоди, що регулює спірне питання.
Конфлікт між органами місцевого самоврядування або окремими муніципальними службами, з одного боку, і населенням, з іншого, виникає, коли діяльність, рішення муни-ціпальних органів влади, муніципальних служб не відповідають інтересам і потребам населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ ТА ЇХ ОСНОВНІ ТИПИ "
 1. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  причин не можуть бути учасниками звичайних договорів купівлі-продажу, але можуть здійснювати деякі особливі угоди (продаж державного та муніципального майна при його приватизації, державних цінних паперів, придбання товарів для публічних потреб, примусовий викуп майна тощо). Специфіка цільової правоздатності публічних утворень не знайшла закріплення в Цивільному кодексі.
 2. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  причин може виявитися для сторін неприйнятним. Відповідь на питання, стримує Чи це цивільний оборот прав на об'єкти інтелектуальної власності або сприяє його розвитку, не змусить себе довго чекати. На жаль, укладачі проекту Кодексу ні в ході його обговорення, ні в даний час не дали зрозумілих пояснень, в чому ж полягає цінність поняття "виключне право". Вся їх
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  причина, справа, підставу, міркування 8. CASUS BELLI [казус беллі] - формальний привід до оголошення війни і початку військових дій 9. CETERIS PARIBUS [цетеріс парібус] - при інших рівних умовах 10. COMITAS GENTIUM [коміта генціум] - міжнародна ввічливість 11. CONDITIO SINE QUA NON [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова 12. CONSENSUS OMNIUM [консенсус омніум] - згода всіх
 4. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  причин злочинів. Е. Феррі виділяв антропологічні (тілесна і духовна природа індивідів), фізичні (природна середа) і соціальні детермінанти злочинів. Покарання має виконувати чисто попереджувальну, оборонну функцію. У «Кримінальної соціології» (у російському виданні - «Кримінальна соціологія» *) Е. Феррі писав, обгрунтовуючи принципи позитивізму: «Раніше наука про
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  завдано збитків). Як мінімум в заяві повинні бути відображені ймовірні дані про наявність в пригоді, про яке повідомляє заявник, кримінально процесуально значущих ознак суспільно небезпечного діяння та (або) суспільно небезпечних наслідків. 1.12. У справах публічного обвинувачення не потрібно, щоб у заяві про злочин заявник обов'язково висловлював прохання про притягнення
 6. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  заподіяння шкоди (що має ту ж природу, що і заборона викрадати чуже) випливає з правила полюбити ближнього свого. Важливо, що ні заборона, ні моральний правило не є юридичними обов'язками. --- Цит. по: Хайек Ф.А. ф. Право, законодавство та свобода: сучасне розуміння ліберальних принципів справедливості і політики / Пер. з англ. М., 2006. С. 551.
 7. § 4. Акціонерні товариства
  причиною помилки, допущеної в колишньому законодавстві, де ці форми були визначені як тотожні. Насправді, незважаючи на таку кількість спільних рис, між цими видами господарських товариств є сутнісні відмінності, що дозволяють визначити їх як різні організаційно-правові форми. Відмінність це, в першу чергу, полягає в тому, що природа частки в 000 принципово відрізняється від
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
  через відсутність аналогічних фінансових можливостей. Тому саме комерційні організації займають основну частку ринку акцій, облігацій та інших дохідних цінних паперів. Поняття цінного паперу та його характерні особливості. Визначення поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням
 9. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  заподіяну йому шкоду, тобто відшкодувати збитки, компенсувати збиток, нанесений його ділової репутації, опублікувати, якщо буде потрібно, інформацію в місцевій пресі, здійснити інші необхідні дії, аж до складення вибачень підприємцю і покарання посадових осіб державного органу, з вини яких було видано незаконний акт. Якщо орган, що видав акт, визнаний судом
 10. § 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база
  причинами, що вимагають встановлення публічного контролю за страхуванням, є наступні: 1) вплив страхування на процес відтворення у рамках економіки всієї країни, 2) можливість і необхідність використання тимчасово вільних фінансових коштів, акумульованих у страхових компаніях (страхових резервів), для інвестицій в економіку; 3) здійснення протекціоністської політики по
© 2014-2022  yport.inf.ua