Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н . Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

7.2. Система і компетенція органів виконавчої влади

Система органів виконавчої влади базується на принципі федералізму. Юридично вона закріплена Конституцією Російської Федерації, конституціями республік, федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації та іншими нормативними актами Відповідно до принципу федералізму діюча система виконавчої влади складається з наступних ланок: федеральних органів виконавчої влади Російської Федерації та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації
Єдність системи виконавчої влади юридично виражається в тому, що акти федеральних органів виконавчої влади обов'язкові для відповідних органів виконавчої влади суб'єктів федерації, а їхні акти підлягають дотриманню федеральними органами виконавчої влади До федеральним органам виконавчої влади відносяться: Президент Російської Федерації , Уряд Російської Федерації, федеральні міністерства та інші федеральні органи виконавчої влади
Президент Російської Федерації у сфері виконавчої влади наділений широкими повноваженнями Відповідно до ст 80-90 Конституції Російської Федерації і федеральними законами Президент Російської Федерації володіє наступними повноваженнями:
| визначає внутрішню і зовнішню політику Росії;
| його повноваження поширюються на всю сферу державного управління;
| створює органи виконавчої влади, визначає зміст і найважливіші напрями діяльності її системи;
| ф ормірует Уряд Російської Федерації (призначає за згодою Державної Думи Голови, приймає рішення про відставку Уряду, за пропозицією Голови Уряду призначає на посаду та звільняє з посади заступників Голови, федеральних міністрів);
| має право головувати на засіданні уряду Російської Федерації;
| видає укази і розпорядження, обов'язкові для виконання на всій території Росії ;
| вправі скасовувати акти Уряду Російської Федерації і припиняти дію актів органів виконавчої влади суб'єктів Федерації;
| формує і очолює Раду Безпеки Російської Федерації, формує Адміністрацію Президента;
| призначає на посаду та звільняє з посади повноважних представників Президента Російської Федерації в краях, областях, містах федерального значення, автономної області, автономних округів з метою забезпечення єдності державної політики в діяльності органів виконавчої влади
Росії, підвищення ефективності взаємодії федеральних органів виконавчої влади з органами суб'єктів Федерації;
| призначає на посаду та звільняє з посади вище командування Збройних Сил Російської Федерації;
| є Верховним Головнокомандувачем;
| володіє іншими повноваженнями у сфері виконавчої влади
Уряд Російської Федерації є вищим виконавчим органом державної влади Російської Федерації, це колегіальний орган У його складу входять Голова Уряду, його заступники та федеральні міністри Голова Уряду призначається Президентом Російської Федерації за згодою Державної Думи. Інші члени Уряду (заступники Голови та федеральні міністри) також призначаються Президентом Російської Федерації за пропозицією Голови Уряду
Уряд Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації має широкі повноваження в багатьох сферах життєдіяльності держави:
| розробляє та подає до Державної Думи федеральний бюджет і забезпечує його виконання;
| звітує перед Державною Думою про виконання федерального бюджету;
| забезпечує проведення в Російській Федерації єдиної фінансової, кредитної та грошової політики;
| проводить єдину державну політику в галузі культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, екології; управляє федеральною власністю;
| здійснює заходи щодо забезпечення оборони країни, державної безпеки, реалізації зовнішньої політики Російської Федерації;
| втілює в життя заходи щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності і громадського порядку, боротьбі зі злочинністю
Уряд здійснює і інші повноваження, покладені на нього Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, указами Президента Росії. Правовими формами здійснення Урядом своїх повноважень є постанови і розпорядження, прийняті на основі і на виконання Конституції Російської Федерації, федеральних законів, нормативних указів Президента
Російської Федерації Воно ж забезпечує організацію та виконання прийнятих ним актів на всій території Росії. Уряд складає свої повноваження перед новообраним Президентом Російської Федерації. Воно може подати у відставку і до закінчення терміну своїх повноважень Відставка приймається або відхиляється Президентом Російської Федерації
Уряду може бути висловлена недовіра Державною Думою, яка виносить з цього питання постанову, прийняте більшістю голосів від загального числа депутатів Після висловлення недовіри Уряду Президент Росії має право оголосити про відставку Уряду або не погодитися з рішенням Г осударственного Думи
Федеральні міністерства та інші федеральні органи також відносяться до виконавчої влади До організаційно-правовими формами органів федеральної виконавчої влади належать:
| міністерство Російської Федерації;
| державний комітет Російської Федерації;
| федеральна служба Росії;
| російське агентство;
| федеральний нагляд Росії та інші федеральні органи виконавчої влади
Міністерство Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади, який проводить державну політику і здійснює управління у встановленій сфері діяльності, а також координує діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади
Міністерство утворюється на підставі указу Президента Російської Федерації і очолюється міністром, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом за поданням Голови Уряду Міністр входить до складу Уряду, здійснює державне управління та координацію діяльності у підпорядкованій галузі або сфері діяльності на основі єдиноначальності і несе персональну відповідальність за виконання покладених на міністерство завдань і функцій
Міністерство у своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, указами і розпорядженнями Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації та Положенням про міністерство, яке затверджується Президентом або Урядом Росії
Міністр видає накази, розпорядження, вказівки, інструкції з питань, що входять до його компетенцію (в необхідних випадках спільно з іншими федеральними органами виконавчої влади). Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України
У міністерстві утворюється дорадчий орган - колегія. До її складу входять міністр (голова колегії), його заступники за посадою, керівні працівники та фахівці міністерства, науковці та представники інших організацій Персональний склад колегії затверджується Урядом Росії Рішення колегії оформляються протоколами і реалізуються при необхідності наказами міністра.
Структуру міністерства складають керівництво (міністр, його заступники, колегія), головні управління, управління, департаменти, відділи та інші підрозділи Структура і положення про структурні підрозділи затверджуються міністром Міністерство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного герба Російської Федерації і зі своїм найменуванням
Федеральні міністерства функціонують в різних сферах життєдіяльності. В даний час указом Президента Російської Федерації утворені такі федеральні міністерства:
| з атомної енергії;
| зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі;
| внутрішніх справ;
| у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих;
| державного майна;
| у справах національностей та федеративним відносинам;
| охорони здоров'я;
| закордонних справ;
| культури;
| науки і технологій;
| оборони;
| загальної та професійної освіти;
| природних ресурсів;
| шляхів сполучення;
| сільського господарства і продовольства;
| по співпраці з СНД;
| палива та енергетики;
| транспорту;
| праці та соціального розвитку;
| фінансів;
| економіки;
| юстиції
Державний комітет утворюється на підставі указу Президента Російської Федерації, очолюється головою, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом Росії . Крім голови, до складу державного комітету входять заступники голови та члени комітету. Заступники голови та члени державного комітету призначаються, затверджуються і звільняються Урядом Російської Федерації. Державний комітет у своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, указами і розпорядженнями Президента Росії, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації та Положенням про державний комітет, яке затверджується Президентом або Урядом Росії
Голова державного комітету видає накази , розпорядження, вказівки з питань, віднесених до компетенції відповідного державного комітету, крім питань, що підлягають розгляду на засіданнях комітету Рішення державного комітету з міжгалузевим питань, мають загальнормативний характер, приймаються спільно членами комітету і оформляються у вигляді постанови.
З метою всебічного розгляду основних галузевих питань у державному комітеті утворюється колегія у складі голови комітету (голова колегії), заступників голови за посадою, керівних працівників комітету та інших організацій Рішення колегії проводяться в життя наказами голови державного комітету Кількість членів комітету і колегії комітету визначається Урядом Російської Федерації. Їм же затверджується персональний склад членів комітету і колегії
Структуру державного комітету складають керівництво (голова комітету, його заступники, колегія), головні управління, управління, відділи та інші підрозділи і служби Структуру центрального апарату, штатний розклад і положення про підрозділи затверджує голова державного комітету Державний комітет є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба Російської Федерації і зі своїм найменуванням
Другий за підпорядкованості рівень системи побудови органів виконавчої влади представлений органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації Треба сказати, що системи органів виконавчої влади різних суб'єктів Російської Федерації неоднакові Є розбіжності у кількості та організаційно-правових формах складових їх органів. Однак, незважаючи на відмінності форм (назв) органів суб'єктів Російської Федерації, функціонують органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої (спеціальної) компетенції однаково Система й організаційно-правові форми органів виконавчої влади в республіках визначаються їх конституціями, законами та іншими актами; інших суб'єктів (країв, областей, міст федерального значення і автономних утворень) - їх статутами, прийнятими відповідно до законів і указами Президента Російської Федерації.
До органів загальної компетенції належать уряду республік та інших суб'єктів Російської Федерації, утворені або представницькими органами державної влади, або президентами, або на основі поєднання виборності глав урядів і призначення на посади інших членів урядів та адміністрації країв, областей, міст федерального значення, автономних областей і автономних округів
Глава адміністрації (губернатор) є вищою посадовою особою відповідного державно-територіального автономного утворення Глава адміністрації, якщо він не зайняв цю посаду в результаті виборів, призначається на посаду і звільняється з посади Президентом Російської Федерації за поданням Голови Уряду Росії.
Глава адміністрації є членом постійно діючого координаційно-консультативної Ради глав адміністрацій при Президенті Російської Федерації. Глава адміністрації (губернатор) у своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, указами і розпорядженнями Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації, Положенням про главу адміністрації краю, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу, статутом і законодавством суб'єкта Російської Федерації. Глава адміністрації має такими основними повноваженнями:
 | Представляє інтереси відповідного суб'єкта Федерації в Уряді Російської Федерації, федеральних органах виконавчої влади, у відносинах з іншими суб'єктами Федерації, а також відповідно до законодавства Російської Федерації може вступати у відносини з відповідними органами та посадовими особами зарубіжних держав;
 | Розробляє та подає на затвердження законодавчого органу суб'єкта Російської Федерації бюджет і забезпечує його виконання;
 | Формує органи виконавчої влади суб'єкта Федерації відповідно до законодавства цієї суб'єкта;
 | Призначає на посаду та звільняє з посади голів адміністрацій міст і районів, а також вирішує питання застосування до них заходів дисциплінарної відповідальності, якщо в порядку, передбаченому законодавством, вони не віднесені до органів місцевого самоврядування;
 | Вирішує питання про представництво органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації при Президентові Російської Федерації, Уряді Росії
 Глава адміністрації (губернатор) здійснює й інші повноваження, встановлені законодавством Росії і законодавством краю, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу. Він приймає постанови і розпорядження, які набирають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не визначено в самому акті. Вони обов'язкові для виконання на всій території відповідного суб'єкта Російської Федерації Має право звертатися у федеральні органи, органи державної влади суб'єктів Федерації, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання, на підприємства, в установи, організації та отримувати відповіді на свої звернення Спори і конфлікти голови адміністрації з федеральними органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування вирішуються за допомогою погоджувальних процедур, створення паритетних комісій або в судовому порядку Несе відповідальність за діяльність керованих ним органів виконавчої влади
 До органів галузевої та міжгалузевої (спеціальної) компетенції в республіках відносяться міністерства, державні комітети, головні управління, управління та т. д. В інших суб'єктах Російської Федерації функціонують головні управління, управління, комітети, департаменти та ін Наприклад, в Санкт-Петербурзі уряд представлений губернатором (голова уряду), його трьома першими віце-губернаторами - главами комітетів і координаторами їх діяльності (комітет з фінансів, економіки та промисловій політиці, координатор діяльності органів адміністрації з соціальних питань) і віце-губернаторами - главами комітетів (з управління міським господарством, благоустрою та дорожньому господарству, будівництву, культурі, друку та зв'язків з громадськістю)
 Членами уряду є: начальник ГУВС, глава комітету з зовнішніх зв'язків і голови комітетів адміністрації (по споживчому ринку, праці і соціального захисту населення, питань сім'ї, дитинства та молоді, містобудування та архітектури, освіти, охорони здоров'я, транспорту, житловій політиці, утримання житлового фонду , земельних ресурсів та землеустрою)
 Порядок утворення, перетворення і ліквідації, правовий статус вказаних органів і організація їх роботи визначаються статутами і положеннями Керівники органів і інші посадові особи призначаються на посаду і звільняються з посади головою адміністрації Винятки можуть передбачатися законодавством Російської Федерації. Наприклад, начальник ГУВС призначається Міністром внутрішніх справ Росії за узгодженням з главами адміністрацій Санкт-Петербурга і Ленінградської області
 Управління, комітети, департаменти та інші органи галузевої та міжгалузевої компетенції підпорядковуються главі адміністрації, а органи, які відають питаннями спільної компетенції Російської Федерації і суб'єктів Федерації, підпорядковуються відповідним федеральним органам виконавчої влади Росії Розглянуті органи є юридичними особами, мають розрахункові та інші рахунки в установах банків і печатку із своїм найменуванням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.2. Система і компетенція органів виконавчої влади"
 1. 7.7. Територіальні федеральні органи виконавчої влади
    систему органів виконавчої влади РФ і здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність в межах певного територіального утворення (федерального округу, суб'єкта РФ). Загальні права територіальних органів: 1) представляти відповідні міністерства і відомства РФ в їх відносинах з органами виконавчої влади суб'єктів РФ, 2) здійснювати управлінську
 2. 7.1. Поняття та ознаки органів виконавчої влади
    систему органів державної влади (державний апарат); - наділений повноваженнями державно-владного характеру; - вирішує завдання, визначені державою; - має відповідною компетенцією; - діяльність носить виконавчо-розпорядчий підзаконний характер; - діяльність здійснює організований колектив людей (державних службовців);
 3. Контрольні запитання до розділу 12
    системі поділу влади. 5. Механізм взаємодії виконавчої та законодавчої влади в рамках системи стримувань і противаг. 6. Односторонні повноваження глави виконавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 7. Повноваження законодавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 8. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої влади у фінансовій
 4. 7.2. Класифікація органів виконавчої влади
    компетенції: - органи загальної компетенції здійснюють управління всіма або більшістю галузей і сфер управління; - органи міжгалузевої (надвідомчими) компетенції реалізують конкретні управлінські повноваження для всіх або більшості галузей і сфер управління; - органи галузевої компетенції здійснюють управління конкретною галуззю управління; - органи суміжній
 5. 10. Учасники бюджетного процесу. Виконавчі органи влади
    компетенції вищих органів виконавчої влади відповідного рівня; 2) здійснюють виконання бюджету, в тому числі збір доходів бюджетів, управління державним (муніципальним) боргом. Виконання бюджету здійснюється різними органами виконавчої влади, в тому числі фінансовими органами, податковими органами, органами з управління майном, органами казначейства та іншими в
 6. 6. Механізм держави. Органи державної влади РФ
    система органів, за допомогою яких держава реалізує державну владу. Ознаки механізму держави: 1) ієрархічність - побудова державного апарату в порядку взаємної підпорядкованості, вищестоящі органи мають більше влади, більше повноважень, ніж нижчестоящі; 2) єдність - при відмінності в повноваженнях державних органів вони всі об'єднані наявністю загальної системи;
 7. 1.5. Виконавча влада: поняття і ознаки
    системою державних органів, які наділені виконавчо-розпорядчими повноваженнями та підконтрольні органам законодавчої та судової влади. Ознаки виконавчої влади: - є самостійною гілкою єдиної державної влади; - виступає як підзаконної стосовно представницької (законодавчої) влади; - здійснюється органами
 8. Контрольні питання
    системі державних органів. 6. Система виконавчих органів в Російській Федерації. 7. Назвіть функції контрольно-наглядових органів. 8. Назвіть принципи взаємодії органів державної влади та органів місцевого
 9. 7.1. Організації кримінально-виконавчої системи
    системи Міністерства юстиції РФ щодо земельних ділянок, наданих для безпосереднього виконання покладених на ці організації та установи функцій. Згідно ст. 5 Закону РФ від 21.07.93 N 5473-1 "Про установах та органах, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі" кримінально-виконавча система включає в себе: - установи, виконують покарання; -
 10. Коментар до статті 23.31
    системі Держгіртехнагляду Росії (РД 04-354-00), затвердженим Наказом Держгіртехнагляду Росії від 26 квітня 2000 р. N 50. Про посадових осіб Держнаглядохоронпраці України та його територіальних органів, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, см. п. 2 коментарю до ст. 28.3 (у частині коментарю до п. 39 ч. 2 зазначеної
 11. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
    компетенції органів державної влади Російської Федерації, у випадках, встановлених федеральними законами. 2. Мета та умови надання та витрачання субсидій федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації встановлюються угодами між федеральним органом виконавчої влади і вищим виконавчим органом державної влади відповідного суб'єкта
 12. 2.2. Предмет адміністративного права
    системні відносини. Предмет адміністративного права відрізняється динамічністю. Окремі відносини, наприклад митні, частково в сфері місцевого самоврядування, в даний час є предметом правового регулювання митного, муніципального права, що обумовлено формуванням нових галузей російського права. Деякі групи відносин на даному етапі складають предмет
 13. 9. Нормативні правові акти суб'єктів РФ і муніципальних утворень в системі джерел фінансового права
    системі джерел фінансового права займають нормативні правові акти суб'єктів РФ і о'рга-нів місцевого самоврядування. Нормативні фінансово-правові акти суб'єктів РФ за формою вираження аналогічні федеральним, оскільки правова система суб'єкта РФ производна і є складовою частиною правової системи Росії в цілому. Конституційно-правовий статус суб'єктів РФ наділяє їх законодавчі
 14. 20. Система органів державної влади Росії
    системі поділу влади. Будучи главою держави, гарантом Конституції РФ, прав і свобод людини і громадянина, Президент РФ тісно взаємодіє з ними, забезпечуючи узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади. Президент РФ має конституційними повноваженнями, що дозволяють йому брати участь у здійсненні законодавчої влади, у формуванні та
 15. Стаття 18.1. Оголошення розшуку і здійснення оперативно-розшукової діяльності при виконанні наказа-ний, не пов'язаних з ізоляцією засуджених від суспільства
    системи. 3. Оперативно-розшукова діяльність при виконанні покарань, не пов'язаних з ізоляцією засуджених від суспільства, здійснюва-ляется оперативними підрозділами кримінально-виконавчої системи самостійно, оперативними підрозділами кримінально-виконавчої системи у взаємодії з оперативними підрозділами інших державних органів, визначених Федераль-ним законом від 12
 16. 9. Учасники бюджетного процесу. Представницькі (законодавчі) органи влади
    системи Російської Федерації. Повноваження представницьких (законодавчих) органовна федеральному рівні визначаються Конституцією РФ, БК РФ, на регіональному рівні - конституціями (статутами) суб'єктів РФ і законодавчими актами суб'єктів РФ про бюджетний устрій і бюджетний процес, на місцевому рівні - актами органів місцевого самоврядування. У 2000 р. введена заборона на створення
 17. Стаття 81. Резервні фонди виконавчих орга-нів державної влади (місцевих адміністрацій)
    системи Російської Федерації (за винятком бюджетів державних внебюд-житніх фондів) передбачається створення резервних фондів виконавчих органів державної влади (місцевих адміністра-цій) - резервного фонду Уряду Російської Федерації, резервних фондів вищих виконавчих органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації, резервних фондів місцевих
 18. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
    орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти
© 2014-2022  yport.inf.ua