Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Зміст патентних прав

. Патентовласникові належить виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Це означає визнання за ним монополії на використання запатентованої розробки будь-яким не суперечить закону способом, а також покладання на всіх третіх осіб обов'язку утримуватися від вчинення дій щодо її використання в період усього терміну дії патенту. При цьому перелік використання розробки, передбачений пп. 2, 3 ст. 1358 ЦК, є зразковим.
Під використанням розуміється введення в господарський оборот продукту, створеного із застосуванням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, а також застосування способу, що охороняється патентом на винахід. Введення в господарський оборот, в свою чергу, охоплює такі дії, як виготовлення, застосування, ввезення, зберігання, пропозиція до продажу, продаж і т.п. продукту, створеного з використанням охоронюваного рішення, а також застосування способу, що охороняється патентом на винахід.
Виготовленням визнається виробництво продукту для комерційних цілей, навіть якщо при цьому сам продукт тимчасово не реалізується, наприклад складується для подальшого продажу. Застосуванням продукту вважаються всі випадки його виробничого використання в комерційних цілях. Ввезення продукту означає його імпорт на територію Росії, причому порушенням є сам факт ввезення, хоча б продукт і не призначався для використання на території Росії. Зберігання продукту, зокрема його накопичення для подальшого пуску в оборот, також розглядається як використання запатентованого об'єкта. Пропозиція до продажу є реклама продукту, яка може виражатися в його публічної демонстрації у торговельних залах і на вітринах, в рекламних кліпах, в каталогах і т.п. Під продажем розуміється комерційна діяльність по реалізації запатентованого продукту, яка найчастіше має юридичну форму цивільно-правового договору купівлі-продажу.
Названі дії не вичерпують всі випадки введення в господарський оборот запатентованого продукту. Воно може також виражатися і в іншому використанні продукту, зокрема в його технічному обслуговуванні, ремонті, укладанні стосовно нього договорів оренди, в тому числі лізингу, підряду, міни тощо
Що ж до використання запатентованого способу, то під ним розуміється насамперед його безпосереднє застосування. Оскільки, однак, здійснення контролю за застосуванням способу, як правило, утруднено, патент на спосіб поширює свою дію також на продукт, безпосередньо виготовлений даним способом (так звана охорона способу через продукт). При цьому якщо продукт, одержуваний запатентованим способом, є новим, ідентичний продукт вважається отриманим шляхом використання запатентованого способу за відсутності доказів зворотного. Аналогічна презумпція встановлена щодо використання пристрою, при експлуатації якого відповідно до його призначення автоматично здійснюється запатентований спосіб.
Всі зазначені дії можуть відбуватися лише самим патентовласником, що виражає позитивну сторону належного йому виключного права на використання розробки. Власник патенту може обрати будь-яку допускається законом форму підприємницької діяльності для організації використання об'єкта промислової власності. Зокрема, він може виступати як індивідуальний підприємець, створити підприємство, внести належне йому право на об'єкт промислової власності в якості свого внеску до статутного капіталу новостворюваного або вже діючого підприємства і т.п.
Одночасно з позитивним правом на одноосібне використання розробки патентовласник має право заборонити її використання будь-яким третьою особою. Власне кажучи, в обох випадках мова йде про одне й те ж праві, бо виключному праву патентовласника на використання розробки кореспондує обов'язок всіх третіх осіб утримуватися від дій, що порушують права патентовласника. Різниця полягає лише в тому, на який - позитивної або негативної - стороні розглянутого права зроблений більший акцент.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст патентних прав "
 1. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  патентна форма охорони прав на об'єкти промислової власності така ж по своїй суті, що й у всьому світі. Патентовласникові гарантується можливість одержання вигоди з монопольного володіння запатентованим об'єктом у межах встановленого законом терміну, після закінчення якого цей об'єкт надходить в загальне користування. Надання такої можливості здійснюється в рамках
 2. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  патентних повірених. Використання товарного знака в умовах жорсткої конкуренції на ринках різних товарів, особливо якщо ці товари зовні досить схожі і відмінні риси, споживчі якості, технічні характеристики кожного з них не очевидні для рядового споживача, може мати важливе, а іноді й вирішальне значення для підприємців, що випускають і реалізують ці
 3. § 9. Комерційна концесія
  зміст договірних відносин у названих видах угод різному. У чому проявляється ця відмінність? По-перше, в предметі договору. Предметом комерційної концесії є відчужувані виняткові права (комплекс виняткових прав), в той час як предметом простого товариства є з'єднання вкладів товаришів і спільні дії для отримання прибутку або досягнення іншої, що не
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  змісту ст. 12 та ряду інших статей ЦК дозволяє сформулювати поняття способів захисту цивільних прав такий спосіб: під способами захисту цивільних прав розуміються такі передбачені Цивільним кодексом та іншими законами Російської Федерації правові засоби, застосування яких, заснований на визнання прав, призводить до відновлення становища, яке існувало до порушення
 5. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  вмістом ряд.етапов, які проходить наукова або технічна ідея, минаючи «інтелектуальні» і «матеріальні» стадії інноваційного циклу. Очевидно, що форми, в які трансформується інноваційна ідея в рамках кожної з стадій інноваційного циклу, можуть бути виявлені шляхом фіксації кінцевого продукту на «виході» тієї або іншої стадії. Але це лише один з можливих варіантів вирішення
 6. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  змісті яких відбулися якісні зміни, є лист від 31 березня 1997р. № 26-21/26-54-3 «Про інноваційні виданнях в області гуманітарної освіти» [9]. Цим листом Міносвіти інформує про вихід з друку нових серій видань, які отримали високу оцінку з боку провідних вітчизняних вчених і викладачів-практиків, і рекомендує їх до використання як у процесі
 7. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  патентних прав, іноді поєднуючи їх під назвою "виняткові права", тоді як англо-американська доктрина завжди веде мову про літературної (художньої, промислової власності, тобто про інтелектуальної власності, виходячи з розширювального розуміння категорії "власність"). Французькі цивілісти-теоретики відзначають двоїсту природу інтелектуальних прав: з одного боку,
 8. § 3. Види цивільних правовідносин
  змістом, абсолютним за суб'єктним складом, речовим за способом задоволення інтересів уповноваженої особи. На відміну від деяких інших питань, пов'язаних з правовідносинами, класифікація цивільних правовідносин має не тільки теоретичне, а й практичне значення. Оскільки правовідносини відповідного виду володіють загальними рисами, правильна кваліфікація конкретного
 9. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  змісту. Останнє охоплює також інші результати інтелектуальної діяльності, у тому числі і такі, які не мають творчого характеру. Прикладом можуть служити багато секретів виробництва ("ноу-хау"), які хоч і представляють нерідко велику комерційну цінність, але результатами творчості часто не є. Чинне російське законодавство не визнає результатами творчості
 10. § 1. Поняття захисту цивільних прав
  змісту і співвідношення ряду взаємопов'язаних понять, до числа яких насамперед відноситься саме право на захист. Суб'єктивне цивільне право на захист. У загальному вигляді право на захист можна визначити як надану уповноваженій особі можливість застосування заходів правоохоронного характеру для відновлення порушеного чи оспорюваного права. Правова кваліфікація даної
© 2014-2022  yport.inf.ua