Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві

1. Кожен оформлений в установленому порядку нещасний випадок на виробництві, включаючи нещасні випадки на виробництві, що сталися з працівниками, які уклали трудовий договір на строк до 2 місяців або зайнятими на сезонних роботах, а також особами, що уклали договір про виконання роботи вдома (надомники), реєструються роботодавцем (юридичною або фізичною особою), що здійснює відповідно до рішення комісії його облік, в журналі реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Нещасні випадки на виробництві, що сталися з працівниками релігійних організацій, реєструються відповідними релігійними організаціями (об'єднаннями), які пройшли в установленому порядку державну реєстрацію і виступаючими по відношенню до потерпілого як роботодавця.
Всі зареєстровані в організації (у роботодавця - фізичної особи) нещасні випадки на виробництві включаються до річної форму федерального державного статистичного спостереження за травматизмом на виробництві, що затверджується Федеральною службою державної статистики (Росстат) і спрямовується до органів статистики у встановленому порядку.
Групові нещасні випадки на виробництві (у тому числі з тяжкими наслідками), важкі нещасні випадки на виробництві та нещасні випадки на виробництві зі смертельним результатом реєструються відповідними державними інспекціями праці, а нещасні випадки на виробництві, що сталися з застрахованими, - також виконавчими органами страховика (за місцем реєстрації страхувальника), в установленому порядку.
Про групових нещасних випадках, важких нещасних випадках та нещасних випадках зі смертельним результатом відповідна державна інспекція праці у встановленому порядку інформує Федеральну службу по праці і зайнятості (Роструд). Про зазначені нещасних випадках, що сталися в організаціях, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, підконтрольні іншим спеціально уповноваженим органам федерального нагляду, територіальний орган федерального нагляду направляє інформацію по підпорядкованості (підвідомчості) у порядку, встановленому відповідним органом федерального нагляду.
2. Оформлені та підписані акти про розслідування нещасного випадку та (або) складені у встановлених випадках акти форми Н-1 (Н-1ПС) разом з матеріалами розслідування направляються головою комісії або державним інспектором праці, що проводив розслідування, для розгляду роботодавцю (його представнику), з яким в момент нещасного випадку фактично перебував у трудових відносинах потерпілий або у виробничій діяльності якого він брав участь, що забезпечує облік даного нещасного випадку на виробництві. З нещасних випадків, зазначених у п. 10 (абз. 1), 11 і 12 (абз. 1) зазначеного Положення, копії оформлених у встановленому порядку актів і матеріалів розслідування направляються також роботодавцю (його представнику) за місцем основної роботи (служби, навчання) потерпілого, а з нещасних випадків, зазначених у п. 10 (абз. 2 і 3) і 12 (абз. 2) даного Положення - роботодавцю (його представнику), на території якого стався нещасний випадок.
Роботодавець (його представник) у триденний термін після завершення розслідування нещасного випадку на виробництві (з нещасних випадків, згаданим в абз. 2 п. 9 або тим, що сталося в установах, зазначених у подп. "В" п . 15 зазначеного Положення, - після отримання матеріалів розслідування) зобов'язаний видати один примірник затвердженого ним та завіреного печаткою акта форми Н-1 (Н-1ПС) потерпілому, а при нещасному випадку на виробництві зі смертельним результатом - довіреним особам потерпілого (на їх вимогу) .
За відсутності у роботодавця - фізичної особи друку його затверджує підпис в акті за формою Н-1 завіряється у встановленому порядку.
Другі примірники затвердженого та завіреного печаткою акта форми Н-1 (Н-1ПС) і складеного у встановлених випадках акта про розслідування нещасного випадку з копіями матеріалів розслідування зберігаються протягом 45 років роботодавцем (юридичною або фізичною особою), що здійснює за рішенням комісії або державного інспектора праці, які проводили розслідування, облік нещасного випадку.
При страхових випадках третій примірник затвердженого та завіреного печаткою акта форми Н-1 (Н-1ПС) роботодавець (його представник) надсилає до виконавчого органу страховика (за місцем реєстрації як страхувальника).
3. Копії актів про розслідування нещасних випадків разом з копіями актів форми Н-1 надсилаються головами комісій (державними інспекторами праці, які проводили розслідування нещасних випадків) також в Роструд і відповідні федеральні органи виконавчої влади з відомчої приналежності (за їх наявності) для проведення в установленому порядку аналізу стану та причин виробничого травматизму і розробки пропозицій щодо його профілактики.
4. Якщо в ході розслідування нещасного випадку, що відбувся з особою, виконували роботи на підставі договору цивільно-правового характеру, були встановлені відомості, що дають достатні підстави вважати, що зазначеним договором фактично регулювалися трудові відносини потерпілого з роботодавцем, то акт про розслідування нещасного випадку разом з іншими матеріалами розслідування надсилається державним інспектором праці в суд з метою встановлення характеру правовідносин сторін згаданого договору. Рішення про остаточне оформлення даного нещасного випадку приймається державним інспектором праці залежно від істоти зазначеного судового рішення.
5. Результати розслідування випадків зникнення працівників або інших осіб при виконанні ними трудових обов'язків або робіт за завданням роботодавця (його представника), проведеного відповідно до п. 18 вказаного Положення, оформляються комісією актом про розслідування даної події, який повинен містити відомості про потерпілого, включаючи відомості про його навчання з охорони праці, про наявність небезпечних виробничих факторів на його робочому місці (орієнтовний місці зникнення) та інші встановлені обставини події, а також висновок комісії про передбачувані (можливих) причини зникнення і винних у цьому осіб. Оформлений та підписаний всіма членами комісії акт про розслідування випадку зникнення разом з іншими матеріалами розслідування направляється головою комісії до відповідного органу прокуратури, а їх копії - до державної інспекції праці.
Рішення про кваліфікацію та оформленні даної події як нещасного випадку (пов'язаного або не пов'язаного з виробництвом) приймається відповідною державною інспекцією праці з урахуванням отриманих в ході її розслідування відомостей після прийняття в установленому порядку рішення про визнання зниклого особи померлим.
6. За важких нещасних випадків на виробництві і нещасних випадків на виробництві зі смертельним результатом, що стався з професійними спортсменами під час тренувального процесу або спортивного змагання, копії актів форми Н-1ПС і матеріалів розслідування в 3-денний термін після їх затвердження направляються головою комісії до відповідного органу прокуратури та державну інспекцію праці. Копії актів форми Н-1ПС за вказаними випадками надсилаються також в Роструд і відповідний федеральний орган виконавчої влади, що відає питаннями фізичної культури і спорту.
7. Акти про розслідування нещасних випадків, кваліфікованих за результатами розслідування як не пов'язані з виробництвом, разом з матеріалами розслідування зберігаються роботодавцем (юридичною або фізичною особою) протягом 45 років. Копії актів про розслідування зазначених нещасних випадків і матеріалів їх розслідування направляються головою комісії в відповідну державну інспекцію праці.
8. Слід також враховувати, що після закінчення тимчасової непрацездатності потерпілого (з нещасних випадків зі смертельним результатом - протягом місяця по завершенні розслідування) роботодавець (його представник) надсилає у відповідну державну інспекцію праці, а в необхідних випадках - до відповідного територіального органу федерального нагляду, повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві та вжиті заходи. Про страхові випадках зазначене повідомлення надсилається також у виконавчі органи страховика (за місцем реєстрації страхувальника).
9. Якщо при здійсненні наглядово-контрольної діяльності державним інспектором праці встановлено, що затверджений роботодавцем (його представником) акт форми Н-1 (Н-1ПС) складено з порушеннями встановленого порядку або не відповідає обставинам і матеріалам розслідування нещасного випадку, державний інспектор праці має право зобов'язати роботодавця (його представника) внести до нього необхідні зміни та доповнення.
10. У необхідних випадках державним інспектором праці проводиться додаткове розслідування нещасного випадку (при необхідності, за участю потерпілого або його довіреної особи, профспілкового інспектора праці, посадових осіб інших органів державного нагляду і контролю, представників страховика). За результатами проведеного додаткового розслідування державний інспектор праці оформляє акт про розслідування нещасного випадку встановленої форми і видає відповідний припис, яке є обов'язковим для виконання роботодавцем (його представником). При цьому колишній акт форми Н-1 (Н-1ПС) визнається таким, що втратив силу на підставі рішення роботодавця (його представника) або державного інспектора праці.
11. Результати розслідування кожного нещасного випадку розглядаються роботодавцем за участю представника профспілкового або іншого уповноваженого працівниками представницького органу даної організації для прийняття рішень, спрямованих на ліквідацію причин і попередження нещасних випадків на виробництві.
Результати розслідування групових нещасних випадків на виробництві з важкими наслідками, важких нещасних випадків на виробництві та нещасних випадків на виробництві зі смертельним результатом, що відбулися в організаціях залізничного транспорту, розглядаються також керівниками відповідних галузевих органів управління за участю представників відповідних територіальних об'єднань галузевої профспілки.
12. У разі ліквідації відповідно до чинного законодавства організації або припинення роботодавцем - фізичною особою підприємницької діяльності до закінчення встановленого терміну зберігання актів про що відбулися нещасних випадках на виробництві оригінали зазначених актів підлягають передачі на зберігання в установленому порядку правонаступника, а за його відсутності - відповідному державному органу, здійснює дані функції, з наступним інформуванням про це державної інспекції праці.
13. Відповідно до законодавства РФ відповідальність за своєчасне та належне розслідування, оформлення, реєстрацію та облік нещасних випадків на виробництві, а також реалізацію заходів щодо усунення причин нещасних випадків на виробництві покладається на роботодавця (його представника).
Члени комісій (включаючи їх голів), які проводять в установленому порядку розслідування нещасних випадків, несуть персональну відповідальність за дотримання встановлених термінів розслідування, належне виконання обов'язків, зазначених у п. 21 вказаного Положення, а також об'єктивність висновків і рішень, прийнятих ними за результатами проведених розслідувань нещасних випадків.
14. Контроль за дотриманням роботодавцями (юридичними та фізичними особами) встановленого порядку розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків на виробництві в підлеглих (підвідомчих) організаціях здійснюється відповідно до ст. 353 ТК федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування, а також професійними спілками та складаються в їх віданні інспекторами праці щодо організацій, в яких є первинні органи цих професійних спілок.
Державний нагляд і контроль за дотриманням встановленого порядку розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків на виробництві здійснюється органами Роструда.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві "
 1. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  Коментар до статті 230.Форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про
 2. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадки
  Коментар до статті 228.В коментованій статті передбачено єдиний порядок повідомлення за встановленою формою при груповому нещасному випадку (2 особи і більше), важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом як для роботодавців - юридичних осіб, так і фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з працівниками, єдиний порядок повідомлення про нещасні випадки на
 3. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
    Коментар до статті Стаття, що передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним в близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець
 4. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
    Коментар до статті Встановлюючи обов'язки роботодавця при нещасному випадку, коментована стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкому
 5. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
    Коментар до статті Розбіжності, які виникали з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду та
 6. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
    Коментар до статті 229.Устанавлівая порядок розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем.
 7. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
    1. У коментованій статті визначається порядок розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або
 8. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
    Коментар до статті 229.Незавісімо від терміну давності нещасного випадку коментована стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, що складався на утриманні
 9. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
    Коментар до статті 229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких
 10. 4. Зобов'язання по страхуванню від нещасних випадків і хвороб
    Страхування від нещасних випадків і хвороб - сукупність видів особистого страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у фіксованій сумі або у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої, викликаних настанням страхового випадку (при цьому можлива комбінація обох видів виплат). Страхове забезпечення при заподіянні шкоди
 11. 4. Зобов'язання по страхуванню від нещасних випадків і хвороб
    Страхування від нещасних випадків і хвороб - сукупність видів особистого страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у фіксованій сумі або у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої, викликаних настанням страхового випадку (при цьому можлива комбінація обох видів виплат). Страхове забезпечення при заподіянні шкоди
 12. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
    1. Основна мета проведеної комісією роботи - встановити обставини та причини нещасного випадку, визначити, чи був потерпілий у момент нещасного випадку пов'язаний зі своєю трудовою діяльністю у роботодавця. Комісія повинна кваліфікувати нещасний випадок як зв'язаний або не пов'язані з виробництвом, і визначити коло осіб, винних у нещасному випадку. Необхідно також запропонувати
 13. Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку
    Коментар до статті 1. Розслідування нещасних випадків на виробництві є одним з основних напрямів державної політики в галузі охорони праці. Результати розслідування, оформлені відповідно до вимог законодавства, є підставою для захисту законних інтересів працівників, що постраждали від нещасних випадків на виробництві, а також членів їх сімей на основі
 14. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
    Коментар до статті 44 1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні
 15. Стаття 184. Гарантії і компенсації при нещасному випадку на виробництві та професійному захворюванні
    1. Виходячи з основного принципу трудового права про обов'язковість відшкодування шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, коментована стаття встановлює обсяг возмещаемого працівнику (його сім'ї) шкоди при ушкодженні здоров'я або у разі смерті працівника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Шкода, заподіяна
 16. Коментар до статті 5.44
    1. За змістом Закону РФ від 27 листопада 1992 р. N 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" обов'язковим є страхування, здійснюване в силу федерального закону, яким і визначаються вид, умови і порядок його проведення. Відповідно до Федерального закону від 16 липня 1999 р. N 165-ФЗ "Про основи обов'язкового соціального страхування" обов'язкове соціальне
 17. Стаття 551. Державна реєстрація переходу права власності на нерухомість
    1. Перехід права власності на нерухомість за договором продажу нерухомості до покупця підлягає державній реєстрації. 2. Виконання договору продажу нерухомості сторонами до державної реєстрації переходу права власності не є підставою для зміни їх відносин з третіми особами. 3. У разі, коли одна із сторін ухиляється від державної реєстрації
 18. Стаття 15.34. Приховування страхового випадку
    (Введена Федеральним законом від 24.07.2009 N 213-ФЗ) Приховування страхувальником настання страхового випадку при обов'язковому соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів, на посадових осіб у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів, на юридичних осіб в
 19. Стаття 210. Основні напрями державної політики в галузі охорони праці
    1. Стаття, що має своє основне значення в питаннях правового забезпечення та державної політики в галузі охорони праці. 2. Напрями державної політики в галузі охорони праці носять комплексний характер і припускають: - забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників - даний напрямок реалізується за допомогою проголошення в різних
 20. Стаття 182. Гарантії при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу
    Коментар до статті 1. Про переведення на іншу роботу у зв'язку з медичним висновком див. ст. ст. 73, 224 ТК. Якщо роботодавець має можливість перевести працівника і той згоден на переклад, проте роботодавець його затримує, що виник у працівника простий підлягає оплаті відповідно до ст. 157 ТК. Про гарантії при переведенні на іншу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей у
© 2014-2022  yport.inf.ua