Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.22. Рада Національного об'єднання са-морегуліруемих організацій

1. Рада Національного об'єднання саморегулівних організацій є колегіальним виконавчим органом Націо-нального об'єднання саморегулівних організацій.
2. Рада Національного об'єднання саморегулівних організацій обирається в кількості не більше ніж тридцять чоловік Все-російським з'їздом саморегулівних організацій таємним голосуванням і підлягає оновленню (ротації) один раз на два роки на одну третину в порядку, встановленому статутом Національного об'єднання саморегулівних організацій.
2.1. До складу ради Національного об'єднання саморегулівних організацій входить президент Національного об'єднання саморегулівних організацій.
(Частина 2.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3. Рада Національного об'єднання саморегулівних організацій:
1) обирає зі свого складу за поданням президента Національного об'єднання саморегулівних організацій одного або декількох віце-президентів строком на два роки, визначає їх повноваження;
(п. 1 в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
2) являє Національне об'єднання саморегулівних організацій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та інших російських організаціях і за межами Російської Федерації;
3) організовує інформаційне забезпечення саморегулівних організацій;
4) здійснює методичну діяльність;
5) скликає не рідше як один раз на два роки Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій, формує його порядок денний;
6) розпоряджається майном Національного об'єднання саморегулівних організацій відповідно до кошторису і з призначенням-ням майна;
7) затверджує норму представництва від саморегулівних організацій на З'їзд;
8) затверджує регламент ради Національного об'єднання саморегулівних організацій і штатний розпис апарату На-ционального об'єднання саморегулівних організацій;
9) визначає розмір винагороди президента і віце-президентів, інших членів ради Національного об'єднання саморег-ліруемих організацій, членів ревізійної комісії в межах затвердженої З'їздом кошторису витрат на утримання Національного об'єднання саморегулівних організацій;
9.1) приймає рішення про здійснення виплат у зв'язку з настанням субсидіарної відповідальності саморегулівної орга-нізації, відомості про яку виключені з державного реєстру саморегулівних організацій та засоби компенсаційного фон-да якої зараховані на рахунок Національного об'єднання саморегулівних організацій, за зобов'язаннями членів такої організації, що виникли внаслідок заподіяння шкоди, у випадках, передбачених статтею 60 цього Кодексу;
(п. 9.1 введений Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
10) здійснює інші передбачені статутом Національного об'єднання саморегулівних організацій функції.
4. У разі невиконання радою Національного об'єднання саморегулівних організацій вимог цього Кодексу повноваження ради Національного об'єднання саморегулівних організацій можуть бути припинені достроково на Всеросійському з'їзді саморегулівних організацій. Позачерговий Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій скликається радою Націо-нального об'єднання саморегулівних організацій на вимогу однієї третини саморегулівних організацій, зареєстрованих на території Російської Федерації.
5. Засідання ради Національного об'єднання саморегулівних організацій скликаються президентом Національного об'єд-нання саморегулівних організацій в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на три місяці. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини членів ради Національного об'єднання саморегулівних організацій.
6. Рішення ради Національного об'єднання саморегулівних організацій приймаються простою більшістю голосів чле-нів ради Національного об'єднання саморегулівних організацій, що беруть участь в її засіданні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.22. Рада Національного об'єднання са-морегуліруемих організацій "
 1. Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
  1. Вищим органом Національного об'єднання саморегулівних організацій є Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій відповідного виду (далі також - З'їзд). З'їзд скликається не рідше ніж один раз на два роки. З'їзд вважається правомочності-ним, якщо в його роботі беруть участь представники не менше двох третин саморегулівних організацій, зареєстрованих на території
 2. Стаття 55.23. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних ор-ганізацій
  (введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 1. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних організацій здійснюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, шляхом проведення планових та
 3. Стаття 55.20 . Національні об'єднання саморег-ліруемих організацій
  1. Національні об'єднання саморегулівних організацій є загальноросійськими недержавними некомерційними організаціями, що об'єднують саморегульовані організації на основі обов'язкового членства. 2. Створюються національні об'єднання саморегулівних організацій наступних видів: 1) Національне об'єднання саморегулівних організацій, заснованих на членстві осіб, які виконують
 4. Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  1. Саморегульовані організації арбітражних керуючих має право створювати об'єднання саморегулівних організацій і бути їх членами. 2. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих, у складі якого більш ніж п'ятдесят відсотків всіх саморегулівних організацій, відомості про яких включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних
 5. Стаття 142. Участь громадських об'єднань у роботі виховних колоній
  1. Для надання допомоги адміністрації виховної колонії в організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази, у вирішенні питань соціального захисту засуджених, трудового і побутового влаштування звільняють-ся осіб при виховній колонії створюється піклувальна рада з представників державних підприємств, установ, орга-нізацій , громадських
 6. Стаття 29. Басейнові ради
  1. З метою забезпечення раціонального використання і охорони водних об'єктів створюються басейнові ради, здійснюють розробку рекомендацій у галузі використання і охорони водних об'єктів у межах басейнового округу. 2. Рекомендації басейнових рад враховуються при розробці схем комплексного використання і охорони водних об'єктах-тов. 3. До складу басейнових рад входять
 7. Стаття 20.1. Організація і проведення теоретичного іспиту, стажування в якості помічника арбітражного керуючого
  1. Організація і проведення теоретичного іспиту за програмою підготовки арбітражних керуючих здійснюються комісією, склад якої затверджується органом з контролю (нагляду). До складу комісії з прийому теоретичного іспиту включаються представники освітньої установи та органу з контролю (нагляду). За поданням національного об'єднання саморегулівних організацій
 8. Стаття 142. Участь громадських об'єднань у роботі виховних колоній
  Коментар до статті 142 1. Відповідно до ч. 1 ст. 23 ДВК РФ громадські об'єднання сприяють у роботі виправних установ, беруть участь у виправленні засуджених. У ДВК РФ закріплені організаційні форми участі громадськості тільки для виховних колоній - це піклувальні ради та батьківські комітети. Опікунська рада при виховній колонії
 9. Стаття 17.1. Невиконання законних вимог члена Ради Федерації або депутата Державної Думи
  1. Невиконання посадовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування, організації або громадського об'єднання законних вимог члена Ради Федерації або депутата Державної Думи або створення перешкод у здійсненні їх діяльності - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці. 2.
 10. Стаття 117. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
  1. Громадськими та релігійними організаціями (об'єднаннями) визнаються добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб. Громадські та релігійні організації є некомерційними організаціями. Вони мають право здійснювати підприємницьку діяльність лише для
 11. 2. Управління суспільним об'єднанням і права та обов'язки його членів
  Вищим (волеобразующім) органом громадського об'єднання є з'їзд (конференція) або загальні збори членів, які обирають його виконавчі (волевиявлятися) органи та мають виняткову компетенції, визначеної законом і статутом об'єднання. З числа своїх членів громадські об'єднання в обов'язковому порядку обирають колегіальний виконавчий орган (рада, президія,
 12. Стаття 17.1. Невиконання законних вимог члена Ради Федерації або депутата Державної Думи
  1 . Невиконання посадовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування, організації або громадського об'єднання законних вимог члена Ради Федерації або депутата Державної Думи або створення перешкод у здійсненні їх діяльності - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до трьох тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від
© 2014-2022  yport.inf.ua