Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

5. ВИМОГИ ДО ОПИСУ ВИНАХОДИ


Опис повинен розкривати винахід з повнотою, доста-
точною для його здійснення. Воно починається з назви винаходу-
тенія, а у разі встановлення рубрики діючої редакції
Міжнародну патентну класифікацію (далі - МПК), до кото-
рій відноситься заявляється винахід, індекс цієї рубрики при-
водиться перед назвою. Назва винаходу має бути
коротким, точним, як правило, характеризувати його призначення і
викладатися в однині (крім назв, які в
однині не вживаються). Опис містить сліду-
ющіе розділи:
? область техніки, до якої належить винахід;
? рівень техніки;
? розкриття винаходу;
? короткий опис креслень (якщо вони містяться в заявці);
? здійснення винаходу.
У розділі опису «Область техніки, до якої належить изоб-
бання» вказується область застосування винаходу. Якщо таких
областей кілька, вказуються переважні.
У розділі «Рівень техніки» наводяться відомості про відомих
заявнику аналогах винаходу - відомих із загальнодоступних
відомостей засобах того ж призначення. При описі кожного з
аналогів безпосередньо в тексті наводяться бібліографічні
дані джерела інформації, у якому він розкритий, ознаки
аналога із зазначенням тих з них, які збігаються з суттєво-
вими ознаками винаходу, що заявляється, а також вказуються
відомі заявникові причини, що перешкоджають отриманню техні-
чеського результату, який забезпечується винаходом.
Останнім описується прототип - аналог, найбільш близький до
винаходу, тобто що має сукупність ознак, найбільш
близьку до сукупності суттєвих ознак винаходу.
У розділі «Розкриття винаходу» наводяться відомості, рас-
криваете суть винаходу, яка виражається в сово-
купности істотних ознак , достатньої для досягнення
забезпечуваного винаходом технічного результату. Для цього
докладно розкривається завдання, на вирішення якої спрямовано
заявляється винахід, із зазначенням забезпечуваного їм техні-
чеського результату. Якщо при створенні винаходу вирішується за-
дача тільки розширення арсеналу технічних засобів визначено-
ного призначення або одержання таких засобів вперше, техниче
ський результат полягає в реалізації цього призначення. Якщо
винахід забезпечує отримання кількох технічних результатів (у тому числі в конкретних формах його виконання або
при особливих умовах використання), рекомендується вказати всі
технічні результати.
Наводяться всі істотні ознаки, що характеризують
винахід; виділяються ознаки, відмітні від найбільш
близького аналога, при цьому вказуються сукупність ознак,
забезпечує отримання технічного результату у всіх слу-
чаях, на які поширюється витребовують обсяг право-
виття охорони, і ознаки, характеризують винахід лише в
приватних випадках, у конкретних формах виконання або при особливих
умовах його використання. Не допускається заміна характеристи-
ки ознаки відсиланням до джерела інформації, у якому розкритий
ця ознака.
У розділі «Короткий опис креслень» наводиться (якщо в за-
явці містяться креслення) перелік фігур з короткими пояснень-
ми того, що зображено на кожній з них. Якщо представлені
інші графічні матеріали, що пояснюють суть винаходу,
вони також вказуються в переліку і приводиться коротке пояснення
їх змісту.
У розділі «Здійснення винаходу» показується, як мо-
жет бути здійснено винахід з реалізацією зазначеного за-
явітелем призначення, переважно, шляхом приведення примі-
рів, і з посиланнями на креслення або інші графічні матеріали,
якщо вони є. Для винаходу, сутність якого характери-
зуется з використанням ознаки, вираженого загальним поняттям,
зокрема представленого на рівні функціонального узагальнення-
ня, описується засіб для реалізації такої ознаки або
методи його отримання, або вказується на популярність такого
кошти або методів його отримання. Для винаходу, характери-
зующей використанням невідомого з рівня техніки середовищ-
ства (пристрої, речовини тощо), наводяться відомості, достатній-
ві для отримання цього кошти.
У даному розділі наводяться також відомості, що підтверджують
можливість отримання при здійсненні винаходу того тех-
нического результату, який вказаний в розділі опису «Розфарбуй-
нення винаходу». В якості таких відомостей наводяться об'єктив-
ві дані, наприклад, отримані в результаті проведення екс-
перімента, випробувань або оцінок, прийнятих в тій області техніки,
до якої належить заявлений винахід або теоретичні
обгрунтування, засновані на наукових знаннях. При використанні
для характеристики винаходу кількісних ознак, ви-
заражених у вигляді інтервалу значень, показується можливість
отримання технічного результату в усьому цьому інтервалі. Якщо
кілька ознак винаходу виражені у вигляді альтернативи,
показується можливість отримання технічного результату при
різних поєднаннях характеристик таких ознак.
Для винаходу, що до пристрою, наводиться опи-
сание його конструкції (в статичному стані) і дію
пристрої (робота) або спосіб використання з посиланнями на фі-
Гури креслень (цифрові позначення конструктивних елементів
в описі повинні відповідати цифровим позначенням їх
на фігурі креслення), а при необхідності - на інші пояснювальні
матеріали (епюри, часові діаграми тощо). Якщо пристрій
містить елемент, охарактеризований на функціональному
рівні, і описувана форма реалізації передбачає вико-
вання програмованого (настроюваного) багатофункціональне -
го засобу, то подаються відомості, що підтверджують віз-
ливість виконання таким засобом конкретної наказують-
мій йому в складі даного пристрою функції. У разі якщо в
числі таких відомостей наводиться алгоритм, зокрема обчислювальному
вальний, його переважно подають у вигляді блок-схеми або
відповідного математичного виразу.
Для винаходу, що відноситься до композиції (суміші, розчину,
сплаву і т.п.), наводяться приклади, в яких вказуються Інграм-
діенти, що входять до складу композиції, їх характеристика та колі-
няними зміст. Описується спосіб отримання компози-
ції, а якщо вона містить як інгредієнт нова речовина,
описується спосіб його отримання. У наведених прикладах со-
тримання кожного інгредієнта зазначається в такому одиничному
значенні, яке знаходиться в межах зазначеного у формулі
винаходу інтервалу значень (при вираженні кількісного
вмісту інгредієнтів у формулі винаходу у відсотках (по
масі або за об'ємом) сумарний вміст всіх інгредієнтів,
зазначених у прикладі, дорівнює 100%).
Для винаходу, що до способу, в прикладах його реа-
лізації вказуються послідовність дій (прийомів, опе-
рацій) над матеріальним об'єктом, а також умови проведення
дій, конкретні режими (температура, тиск тощо), ис-
пользуемие при цьому матеріальні засоби (пристрої , веще-
ства тощо), якщо це необхідно. Якщо спосіб характеризується ис-
користуванням відомих засобів, досить ці кошти рас-
крити таким чином, щоб можна було здійснити винахід
ня. При використанні невідомих засобів наводиться їх харак-
теристика, що дозволяє їх здійснити, і, у разі необхідно-
сти, додається графічне зображення. При використанні в
способі невідомих речовин розкривається спосіб їх отримання.
Приклади опису пристрою, композиції і способу приведе-
ни відповідно до дод. 2-4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. ВИМОГИ ДО ОПИСУ ВИНАХОДИ "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  вимоги тягне неукладеним договору (див. п. 2 ст. 558, п. 3 ст. 560, п. 2 ст. 651, п. 2 ст. 658 ЦК та ін.) Неукладеним договору слід мати на увазі і у всіх випадках, коли законодавець, встановлюючи обов'язковість його реєстрації, не визначає наслідки невиконання цієї вимоги (див., зокрема, п. 3 ст. 574, ст. 584, п. 2 ст. 609 ЦК). Однак в окремих випадках, які за
 2. § 1. Об'єкти авторського права
  вимог до рівня творчості і презюмирует його наявність в будь-якому творі. Твір як результат творчої діяльності автора стає об'єктом авторського права лише за умови, що воно виражене в якій об'єктивній формі. До тих пір, поки думки й образи автора не проявилися зовні, а існують лише у вигляді творчого задуму, вони не можуть бути сприйняті іншими людьми і,
 3. § 1. Об'єкти патентного права
  вимогам, стають у встановленому порядку офіційно визнаними об'єктами охорони; інші винаходи, які таким вимогам не відповідають або хоча б і відповідають, але не оформлені у встановленому порядку, охороною не користуються, хоча і не перестають бути через це винаходами. До числа останніх можуть бути, зокрема, віднесені такі технічні рішення, які не володіють
 4. § 3. Оформлення патентних прав
  вимогам. Ця експертиза, яка носить назву формальної чи попередньої, має на меті перевірити: 1) наявність всіх необхідних документів заявки; 2) правильність їх складання; 3) належність заявленої пропозиції до об'єктів, які можуть бути визнані винаходом, корисною моделлю і промисловим зразком; 4) дотримання ряду інших вимог (зокрема, єдність винаходу
 5. § 7. Охорона російських винаходів, корисних моделей і промислових зразків за кордоном
  вимоги російського патентного законодавства. Відповідно до п. 1 ст. 1395 ЦК заявка на видачу патенту на винахід або корисну модель, створені в Російській Федерації, може бути подана в іноземній державі або в міжнародну організацію після закінчення шести місяців з дня подання відповідної заявки у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності,
 6. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  вимоги, що й до товарних знаків. Не має відмінностей і їх правовий режим. З урахуванням того що між товарними знаками та знаками обслуговування в російському законодавстві немає ніяких принципових відмінностей, надалі для їх позначення в цій главі буде використовуватися єдиний термін "товарний знак". Щоб стати товарним знаком, позначення повинно відповідати ряду умов. Насамперед,
 7. § 2. Правова охорона селекційного досягнення
  вимогам. Селекційні досягнення як вирішення конкретних практичних завдань вельми схожі з винаходами, за допомогою яких також вирішуються завдання практичного характеру. Однак на відміну від сфери винахідництва, де рішення завдань мають бути технічними, у розглянутій області завдання по виведенню нових сортів і порід вирішуються біологічними засобами. Відповідно до прийнятої
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  вимоги про компенсацію збитків, в тому числі нематеріальних, заподіяних применшенням ділової репутації, або нематеріальної шкоди, що має свій власний зміст (відмінне від змісту моральної шкоди, завданої громадянинові), яке випливає із суті порушеного нематеріального права і характеру наслідків цього порушення (п. 2 ст. 150 ГК РФ) ". * (39) Див: Цивільне право Росії.
 9. 3. Заявка на видачу патенту на винахід
    вимога єдності винаходу). До заявки на винахід додається документ, що підтверджує сплату патентного мита у встановленому розмірі, або документ, що підтверджує підстави для звільнення від сплати патентного мита, або зменшення розміру, або відстрочки її сплати. --- Положення про мита за патентування винаходів, корисних моделей,
 10. 5. Захист прав на товарний знак і найменування місця походження товару правозастосовними (Юрисдикційними) органами
    вимог про припинення порушення або стягнення збитків здійснюється також шляхом публікації судового рішення з метою відновлення ділової репутації потерпілого, видалення за рахунок порушника з контрафактних товарів, етикеток, упаковок незаконно використовуваного товарного знака або схожого з ним до ступеня змішання позначення або знищення за рахунок порушника контрафактних товарів , етикеток,
© 2014-2022  yport.inf.ua