Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков , А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

4. ВИМОГИ ДО ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТУ


Заява про видачу патенту на винахід (далі - заявлений-
ня) представляється у вигляді комп'ютерної роздруківки. Форма за-
явища наведена в дод. 2 до Регламенту і її можна завантажити з
сайту Федерального інституту промислової власності (так-
леї - ФІПС), пройшовши за адресою: сайт ФІПС (http://www.fips.ru)>
Інформаційні ресурси> Бібліотека нормативних докумен-
тов> Нормативні правові акти РФ> Накази Міністерства освіти та науки
Росії> Адміністративні регламенти> Адміністративний
регламент з організації прийому заявок на винахід.
Заповнений зразок заяви наведено в дод. 1. Якщо ка-
кі-які відомості не можна розмістити повністю в відповідаю-
щих графах, їх приводять по тій же формі на додатковому аркуші
із зазначенням у відповідній графі заяви: «см. продолже-
ня на додатковому аркуші ».
Графи заяви, розташовані в його верхній частині, предна-
значиться для внесення реквізитів після надходження в Роспатент,
та заявником не заповнюються.
Графи під кодами (86) і (87), розташовані над словом «За-
явище », заповнюються заявником у разі переведення на націо-
нальную фазу в Російській Федерації міжнародної заявки,
поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію (так-
леї - РСТ) і містить вказівку Російської Федерації. Цього
випадку у відповідних клітинах проставляється знак «X».
У графі під кодом (86) наводяться реєстраційний номер
міжнародної заявки і дата міжнародного подання, встановлений-
ві відомством, що одержує. У графі під кодом (87) наводяться
номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки.
У графі «Адреса для листування» наводяться повна поштова ад-
рес на території Росії і ім'я або найменування адресата. В
як адреса для листування можуть бути зазначені, зокрема,
адреса місця проживання заявника (одного із заявників) - грома-
данина, що проживає в Росії, або адреса місця знаходження в
Росії заявника - юридичної особи, або адреса місця знаходжу-
дення патентного повіреного, зареєстрованого в Роспатенті ,
чи іншого представника. У цій же графі додатково вказуючи-
ється номер телефону, факсу та адресу електронної пошти (e-mail)
(якщо вони є).
У графі під кодом (54) наводиться назва заявляється изоб-
Ретен, яке має збігатися з назвою, що приводиться в
описі винаходу.
У графі під кодом (71) наводяться відомості про заявника: фамі-
лія, ім'я та по батькові (якщо воно є) громадянина, причому фамі-
лія вказується перед ім'ям, або повне офіційне наймену-
нованіе юридичної особи відповідно до установчого документу, а
також відомості відповідно про їх місце проживання, місце
знаходження, включаючи офіційне найменування країни, повний
поштову адресу та код держави згідно зі стандартом ST.3 Всесвітньої організації -
зації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ).
Для російського юридичної особи вказується основний гос-
ударственний реєстраційний номер (ОГРН). Якщо заявників
кілька, зазначені відомості наводяться для кожного з них.
Відомості про місце проживання заявників, які є авторами
винаходи , в цій графі не наводяться, а викладаються в графі
під кодом (72) на другій сторінці заяви.
Якщо право на одержання патенту на винахід належить
Російської Федерації, суб'єкту РФ або муніципального образо-
ванию, відомості про заявника зазначаються таким чином:
«Російська Федерація (або найменування суб'єкта Російської
Федерації, або найменування муніципального освіти), від
імені якої виступає ... (наводиться офіційне наіменова-
ня юридичної особи відповідно до установчого документу, є-
ющегося державним чи муніципальним замовником) ».
У разі якщо право на отримання патенту на винахід при-
надолужити спільно організації, що виконує державний
чи муніципальний контракт (виконавцю), і відповідно Рос-
сийской Федерації, суб'єкту РФ або муніципального освітньої-
нию, в графі під кодом (71) одночасно з вказаними відомостей-
нями наводиться офіційне найменування виконавця.
У цій же графі додатково простановкой знака «X» у відповід-
ветствующей клітці відзначається, чи є вказане у цій гра-
фе особа державним замовником, муніципальним замовником
або виконавцем робіт з державного або муніципальної-
му контрактом для державних потреб або муніципальних потреб;
наводиться джерело бюджетного фінансування, наприклад, но-
заходів державного або муніципального контракту і дата його
ув'язнення.
У графі під кодом (74) наводяться відомості про особу, призначений-
ном заявником для ведення від його імені справ з Роспатентом: фа-
Мілія, ім'я та по батькові (якщо воно є), адреса місця проживання
(місця знаходження) в Росії, номер телефону, факсу та адресу елек-
тронній пошти (e-mail) (якщо вони є), термін представництва,
який не може перевищувати трьох років. Термін представництва
вказується в разі призначення представника без представле-
ня окремої довіреності. Якщо зазначена особа є патент-
вим повіреним, додатково вказується його реєстраційних
ний номер в Роспатенті. Якщо заявників декілька і заявка подається не через патентного повіреного, може бути зазначений загальний
представник заявників, призначений з їх числа.
Можливо також вказівку представника, який не є па-
тентной повіреним або одним із заявників.
У графі під кодом (72) наводяться відомості про автора винаходу-
тенія: прізвище, ім'я та по батькові (якщо воно є), повний почто-
вий адреса місця проживання, що включає офіційне наймену-
вання країни та її код за стандартом ST.3 ВОІВ.
Графа, розташована безпосередньо під графою, що має
код (72), заповнюється тільки тоді, коли автор просить не упоми-
нать його як такого при публікації відомостей про заявку
та / або про видачі патенту. У цьому випадку наводяться прізвище, ім'я та
по батькові (якщо воно є) автора, який не побажав бути згадаю-
критим при публікації, і його підпис.
Графа «Перелік документів, що додаються» на другій сторінці
заяви заповнюється шляхом проставляння знака «X» у відповідних
чих клітинах і зазначення кількості примірників і аркушів в каж-
будинок екземплярі доданих документів. Для додаються доку-
ментів, вид яких не передбачений формою заяви («інший
документ »), вказується конкретно їх призначення.
Якщо документи, що додаються заявки містять креслення, після
переліку документів наводиться зазначення номера фігури межах-
жей, призначеної для публікації з рефератом.
Графа, що містить прохання про встановлення пріоритету, за-
полняется тільки тоді, коли заявляється пріоритет більш ран-
ний, ніж дата подання заявки в Роспатент. У цьому випадку простанов-
кой знака «X» у відповідних клітинах зазначаються підстави
для вимагання пріоритету і вказуються: номер більш ран-
ній, перший або первісної заявки, на підставі якої
заявляється пріоритет, або номер більш ранньої заявки , на ос-
новании додаткових матеріалів до якої заявляється
пріоритет, і дата испрашиваемого пріоритету (дата подання більш
ранньої заявки або додаткових матеріалів до неї, дата подачі
першої заявки або дата пріоритету первинної заявки).
Якщо пріоритет заявляється на підставі кількох за-
явок, вказуються номери всіх заявок і, у відповідних слу-
чаях, кілька дат испрашиваемого пріоритету.
При звертаються з проханням його конвенційного пріоритету вказується
код країни подання першої заявки за стандартом ST.3 ВОІВ.
Графа, що містить клопотання заявника, заповнюється в слу-
чаї необхідності, якщо заявник при подачі заявки просить осу-
ществить публікацію відомостей про заявку раніше встановленого
терміну або почати розгляд міжнародної заявки раніше
встановленого строку або провести експертизу заявки по суті.
11
Клопотання заявника позначається знаком «X», проставляє-
мим у відповідній клітині.
Заповнення останньої графи заяви "Підпис" із зазначенням
дати підписання обов'язково у всіх випадках. Заява подпи-
Сива заявником. Від імені юридичної особи заяву
підписується керівником організації або іншою особою, упов-
женого на це установчими документами юридичної
особи, із зазначенням його посади; підпис скріплюється печаткою
юридичної особи.
При подачі заявки через представника заявника заява
підписується заявником або його представником.
У разі якщо заява підписана представником заявника,
не є патентним повіреним, до заяви додається
довіреність, видана йому заявником.
Якщо дата підписання заяви не вказана, то такою вважає-
ся дата, на яку заява отримана Роспатентом.
Підписи в графі, розташованої безпосередньо під графою,
що має код (72), і в останній графі заяви «Підпис», рас-
шіфровиваются зазначенням прізвищ та ініціалів подпісивающе-
го особи.
Наявність підпису заявника або його представника обов'язково
на кожному додатковому аркуші.
Заява про видачу патенту може бути представлено на блан-
ке заяви згідно з РСТ, якщо до цього бланка додається
або в ньому міститься вказівка на те, що заявник бажає, щоб
заявка розглядалася як національна.
У цьому випадку, якщо винахід створено при виконанні робіт
за державним контрактом або муніципального контрактом со-
відповідально для державних потреб або муніципальних потреб,
додатково подаються відомості про те, чи є особа,
вказане в графі «Заявник», державним замовником , ви-
ступающим від імені Російської Федерації (суб'єкта Російської
Федерації), або муніципальним замовником, чи виконавцем
таких робіт.
У найзагальнішому випадку обов'язково повинні бути заповнені
(див. дод. 1), як мінімум, наступні пункти заяви:
? графа «Адреса для листування»;
? графа під кодом (54) «Назва винаходу»;
? графа під кодом (71) «Заявник»;
? графа під кодом (72) «Автор»;
? графа «Перелік документів, що додаються»;
? графа «Підпис» .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. ВИМОГИ ДО ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ПАТЕНТУ"
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  вимога міститься в ст. 52 ГК стосовно до всіх юридичних осіб, а в щодо певних їх видів є спеціальні вимоги, наприклад, щодо вказівки імен учасників повного товариства або імен повних товаришів у товариствах на вірі в складі фірмового найменування цих видів комерційних організацій. Спеціальний нормативний акт, присвячений фірмовому найменуванню
 2. § 1. Загальні положення
  вимоги підприємців, що виникають з участі в установі комерційних організацій, з укладених ними договорів, скоєних угод та інших підстав, наприклад, внаслідок заподіяння підприємцю майнових збитків поза договірних відносин. До цієї ж групі охороноспроможними об'єктів відносяться і безпосередні майнові інтереси підприємців, що виражаються в прагненні
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    вимог закону інтереси підприємців охороняються всією системою права, тобто нормами різних галузей права: державного, адміністративного, трудового, кримінального, цивільного і всіх інших. Правові норми різних галузей права охороняють, тобто з точки зору законодавця забезпечують нормальне здійснення підприємницької діяльності. Якщо ж діяльність підприємця
 4. § 2. Елементи договору комерційної концесії
    вимог про реєстрацію як індивідуального підприємця, не вправі посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що він не є підприємцем. Суд може застосувати до таких оборудок правила про зобов'язання, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, зокрема про договір комерційної концесії (п. 4 ст. 23 ЦК). Предмет договору комерційної
 5. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
    вимога про припинення їх подальшого використання і виплату компенсації за порушення його виключного права. Адже відповідно до Цивільного кодексу зазначені засоби індивідуалізації, на відміну від товарного знака, інтелектуальної власністю не є. Навряд чи створення можливості для подібних захоплень було метою укладачів проекту Кодексу, але саме до такого результату приводить
 6. § 1. Об'єкти патентного права
    вимогам, стають у встановленому порядку офіційно визнаними об'єктами охорони; інші винаходи, які таким вимогам не відповідають або хоча б і відповідають, але не оформлені у встановленому порядку, охороною не користуються, хоча і не перестають бути через це винаходами. До числа останніх можуть бути, зокрема, віднесені такі технічні рішення, які не володіють
 7. § 2. Суб'єкти патентного права
    вимогу державного або муніципального замовника зобов'язаний надати зазначеній ним особі безоплатну просту (невиключну) ліцензію на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка для державних або муніципальних потреб. Спадкоємці. У разі смерті автора або власника патенту суб'єктами патентного права стають їхні спадкоємці. Спадкування авторських і
 8. § 3. Оформлення патентних прав
    вимогам. Ця експертиза, яка носить назву формальної чи попередньої, має на меті перевірити: 1) наявність всіх необхідних документів заявки; 2) правильність їх складання; 3) належність заявленої пропозиції до об'єктів, які можуть бути визнані винаходом, корисною моделлю і промисловим зразком; 4) дотримання ряду інших вимог (зокрема, єдність винаходу
 9. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
    вимогах вказуються пропоновані їм умови надання такої ліцензії, у тому числі обсяг використання, розмір, порядок і терміни платежів, які повинні відповідати сталій практиці. У разі надання такої ліцензії власник патенту на винахід або корисну модель, право на використання яких надано у примусовому порядку, в свою чергу, також має
 10. § 5. Правова охорона інших засобів індивідуалізації
    вимоги технічного характеру, проте вони легко обходяться шляхом укладення ним договору з особою, що спеціалізуються на наданні послуг з доступу до Інтернету. Реєстрація доменних імен в зоні ru здійснюється на підставі договору, який укладається замовником з АНО "Регіональний Мережевий Інформаційний Центр" або іншим реєстратором доменних імен. Укладенню договору передує заявка
© 2014-2022  yport.inf.ua