Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

3. СКЛАД ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУ ПАТЕНТ НА ВИНАХІД


Заявка на видачу патенту на винахід повинна містити:
1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора винаходу
ня та заявника (фізичної або юридичної особи, на
ім'я якого запитується патент), а також місця житель-
ства або місця перебування кожного з них ;
2) опис винаходу, що розкриває його з повнотою, до-
статочной для здійснення;
3) формулу винаходу, що виражає його сутність і повно-
стю засновану на його описі;
4) креслення й інші матеріали, якщо вони необхідні для поні-
манія суті винаходу;
5) реферат.
Датою подання заявки на винахід вважається дата надхо-
ня у федеральний орган виконавчої влади з интеллектуаль-
ної власності (Федеральна служба з інтелектуальної соб-
ственности - Роспатент) останнього з таких документів: за-
явище про видачу патенту, опис винаходу і креслення, якщо
в описі на них є посилання. Формула винаходу і рефе-
рат можуть бути представлені пізніше.
До заявки додається документ, що підтверджує сплату патент-
го мита у встановленому розмірі, або документ, підтвер-
ждающего заснування:
? звільнення від сплати патентного мита;
? зменшення розміру патентного мита;
? відстрочки сплати патентного мита.
Заявник, є автором винаходу, при подачі заяв-
ки на видачу патенту на винахід може прикласти до докумен-
там заявки заяву (пункт 1 статті 1366 ЦК РФ) про те, що в слу-
чаї видачі патенту він зобов'язується укласти договір про відчуження
патенту на умовах, відповідних до усталеної практики , з
будь-яким громадянином Російської Федерації або російським юри-
ною особою, хто першим виявив таке бажання і повідомив про
цьому патентовласника і Роспатент. При наявності такого заявлений-
ня встановлені патентні мита не стягуються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. СКЛАД ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУ Патент на винахід "
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 2. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 3. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 4. § 1. Об'єкти патентного права
  Поняття та ознаки винаходу. В якості винаходу охороняється технічне рішення в будь-якій області, що відноситься до продукту (зокрема, пристрою, речовині, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин або тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріальних засобів) (абз. 1 п. 1 ст. 1350 ЦК). Винаходу надається правова охорона,
 5. § 3. Оформлення патентних прав
  Загальні положення. Одним з принципів патентного права є те, що неодмінною умовою надання правової охорони тій чи іншій розробці є офіційне визнання її об'єктом патентного права. Саме визнання може здійснюватися різними шляхами, бути відносно складним або, навпаки, зведеним до гранично спрощеної формальної процедури, яка, однак, обов'язкове. Якщо
 6. § 5. Правова охорона інших засобів індивідуалізації
  Загальні положення. Окрім засобів індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, про які говориться у розділі 76 ГК, російське законодавство надає правову охорону цілому ряду інших об'єктів, що виконують подібні функції. Зокрема, правовою охороною користуються назви некомерційних організацій, доменні імена, назви засобів масової інформації, лікарських
 7. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни та доповнення , зумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 8. 3. Заявка на видачу патенту на винахід
  Заявка на винахід повинна містити: - заяву про видачу патенту із зазначенням автора (авторів) винаходу та особи (осіб), на ім'я якого (яких) витребовується патент, а також їх місця проживання чи місцезнаходження; - опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснення; - формулу винаходу, що виражає його сутність і повністю засновану на описі; -
 9. 4. Експертиза заявки на винахід
  За заявкою на винахід проводиться формальна експертиза, в процесі якої перевіряються наявність документів, передбачених законом, та дотримання встановлених вимог до них. У разі подання заявником додаткових матеріалів перевіряється, не змінюють чи вони сутність заявленого винаходу. Матеріали у частині, що змінює суть винаходу, при розгляді в увагу не
 10. 8. Реєстрація винаходу, корисної моделі, промислового зразка та видача патенту
  Роспатент вносить до Державного реєстру винаходів Російської Федерації, Державний реєстр корисних моделей Російської Федерації або Державного реєстру промислових зразків Російської Федерації (далі - реєстри) винахід, корисну модель або промисловий зразок і видає патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок. За наявності кількох осіб, на ім'я яких
© 2014-2022  yport.inf.ua