Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

2. СУТНІСТЬ ВИНАХОДИ


Суть винаходу відповідно до пункту 10.7.4.3. «Ад-
міністратівного регламенту виконання Федеральною службою з
інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам гос-
ударственной функції з організації прийому заявок на зображені
тение та їх розгляду, експертизи та видачі у встановленому
порядку патентів Російської Федерації »(далі Регламент) ви-
ражается сукупністю суттєвих ознак, достатніх
для досягнення забезпечуваного винаходом технічного ре-
результату.
Ознаки відносяться до істотних, якщо вони впливають на віз-
ливість отримання технічного результату, тобто знаходяться в при-
чинно-наслідкового зв'язку із зазначеним результатом.
Технічний результат являє собою характеристику тих-
нического ефекту, явища, властивості тощо, об'єктивно проявля-
ющихся при здійсненні способу, при виготовленні або викорис-
зовании продукту, в тому числі при використанні продукту, напів-
ченного безпосередньо способом, що втілює винахід.
Технічний результат може виражатися, зокрема, в знижено-
нии (підвищенні) коефіцієнта тертя; в запобіганні закли-
розклинення ; зниженні вібрації; в усуненні дефектів структури
лиття; в поліпшенні контакту робочого органу із середовищем; в змен-
шении спотворення форми сигналу; в зниженні просочування жид-
кістки; в поліпшенні смачиваемости; в запобіганні розтріскування
вання; підвищенні швидкодії або зменшенні необхідного
об'єму оперативної пам'яті комп'ютера.
Технічний результат виражається таким чином, щоб забезпе-
чити можливість розуміння фахівцем його смислового со-
тримання.
Одержуваний результат не вважається у яких технічний ха-
рактер, зокрема, якщо він:
? досягається лише завдяки дотриманню певного по-
рядка при здійсненні тих чи інших видів діяльності на ос-
нове домовленості між її учасниками або встановлених
правил;
? полягає тільки в отриманні тієї чи іншої інформації і
досягається тільки завдяки застосуванню математичного мето-
да, програми для електронної обчислювальної машини або ис-
пользуемя в ній алгоритму;
? обумовлений тільки особливостями смислового змісту
інформації, представленої в тій чи іншій формі на якому-небудь
носії;
? полягає в цікавості і / або видовищності.
Для характеристики пристроїв використовуються, зокрема, сліду-
ющіе ознаки:
? наявність конструктивних елементів;
? наявність зв'язку між елементами;
? взаємне розташування елементів;
? форма (зокрема, геометрична) виконання елемента
або пристрою в цілому;
? форма виконання зв'язків між елементами;
? параметри (характеристики) елементів та їх взаємозв'язок;
? матеріал, з якого виконані елементи або пристрій в
цілому;
? середовище, що виконує функцію елемента.
Для характеристики композицій (речовин)

використовуються,
зокрема, такі ознаки:
? якісний склад (інгредієнти);
? кількісний склад (вміст інгредієнтів);
? структура композиції;
? структура інгредієнтів.
Для характеристики композицій невстановленого складу мо-
гут використовуватися їх фізико-хімічні, фізичні та інші ха-
рактерістікі, а також ознаки способу отримання.
Для характеристики способів використовуються, зокрема, сліду-
ющіе ознаки:
? наявність дії або сукупності дій;
? порядок виконання дій у часі (послідовно,
одночасно, в різних поєднаннях тощо);
? умови здійснення дій;
? режим;
? використання речовин (вихідної сировини, реагентів, катали-
заторів і т.д.);
? використання пристроїв (пристосувань, інструментів,
устаткування і т.д.);
? використання штамів мікроорганізмів, ліній клітин
рослин або тварин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. СУТНІСТЬ ВИНАХОДИ "
 1. 2. Патентоспроможність винаходи
  Об'єктами патентного права є патентоспроможні винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Патентоспроможність - це властивість нововведення бути визнаним винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком у правовому сенсі. На відміну від технічного або дизайнерського рішення, що іменується в побуті винаходом або плодом технічної естетики, в юридичному сенсі під
 2. 3. Заявка на видачу патенту на винахід
  Заявка на винахід повинна містити: - заяву про видачу патенту із зазначенням автора (авторів) винаходу та особи (осіб), на ім'я якого (яких) витребовується патент, а також їх місця проживання чи місцезнаходження; - опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснення; - формулу винаходу, що виражає його сутність і повністю засновану на описі; -
 3. 4. Експертиза заявки на винахід
  За заявкою на винахід проводиться формальна експертиза, в процесі якої перевіряються наявність документів, передбачених законом, та дотримання встановлених вимог до них. У разі подання заявником додаткових матеріалів перевіряється, не змінюють чи вони сутність заявленого винаходу. Матеріали у частині, що змінює суть винаходу, при розгляді в увагу не
 4. Стаття 147. Порушення винахідницьких і патентних прав Коментар до статті 147
  Як зазначалося вище, ч. 1 ст. 44 Конституції РФ гарантує кожному також свободу наукового, технічного та інших видів творчості, результати яких є інтелектуальною власністю, що охороняється законом. Як і відносно авторських і суміжних прав, за найбільш серйозні посягання на винахідницькі і патентні права встановлена кримінальна відповідальність. Об'єктом злочину,
 5. Стаття 272. Неправомірний доступ до комп'ютерної інформації Коментар до статті 272
  Об'єкт даного злочину - суспільні відносини, що забезпечують правомірний доступ, створення, обробку, перетворення, використання комп'ютерної інформації самим творцем, споживання її іншими користувачами, а також правильне функціонування ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі. Даний злочин, вчинений особою з використанням свого службового становища, передбачений ч. 2 ст. 272
 6. Стаття 10. Гласність судового розгляду
  1. Принцип гласності цивільного судочинства випливає з положень ч. 1 ст. 123 Конституції РФ, згідно з якими розгляд справ у всіх судах відкритий, слухання справи в закритому засіданні допускається лише у випадках, передбачених федеральним законом. Дані конституційні положення відповідають загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, в тому числі що містяться в
 7. 5.20. Патентне право
  Предмет і джерела патентного права До об'єктів цивільного права поряд з іншими об'єктами (речі, роботи і послуги тощо) відносяться і результати інтелектуальної діяльності (ст. 128 ЦК), наприклад винаходи , промислові зразки і корисні моделі. Суспільні відносини, що виникають у зв'язку із створенням та використанням винаходів, промислових зразків і корисних моделей, і складають
 8. Стаття 7.12. Порушення авторських і суміжних прав, винахідницьких і патентних прав
  1. Ввезення, продаж, здача в прокат або інше незаконне використання примірників творів чи фонограм з метою отримання доходу у випадках, якщо примірники творів або фонограм є контрафактними відповідно до законодавства Російської Федерації про авторське право і суміжні права або на примірниках творів чи фонограм вказана помилкова інформація про їх виробниках, про
 9. Коментар до статті 7.12
  1. Ввезення, продаж, здача в прокат або інше незаконне використання примірників творів чи фонограм зазіхають на авторські та суміжні права. Останні являють собою різновид нематеріальних благ, одного з об'єктів цивільних прав. Авторське право поширюється на матеріальні об'єкти: твори науки, літератури і мистецтва, що є результатом творчої діяльності,
 10. Коментар до статті 13.14
  1. Згідно ст. 10 Федерального закону "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" державні інформаційні ресурси РФ є відкритими і загальнодоступними. Виняток становить документована інформація, віднесена законом до категорії інформації з обмеженим доступом. Документована інформація з обмеженим доступом за умовами її правового режиму поділяється на
© 2014-2022  yport.inf.ua