Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

1. ОБ'ЄКТИ ВИНАХОДИ І ЄДНІСТЬ ВИНАХОДИ


В якості винаходу охороняється технічне рішення в лю-
бій області, що відноситься до продукту або способу.
Продуктом як об'єктом винаходу є, зокрема:
? пристрій;
? речовина;
? штам мікроорганізму;
? культура (лінія) клітин рослин або тварин;
? генетична конструкція.
До пристроїв відносяться конструкції і вироби.
До речовин відносяться, зокрема:
? хімічні сполуки;
? композиції (склади, суміші);
? продукти ядерного перетворення.
Способом як об'єктом винаходу є процес здій-
ществления дій над матеріальним об'єктом за допомогою ма-
ріальних засобів.
Відповідно до статті 1375 ЦК РФ заявка на видачу патенту
на винахід (заявка на винахід) повинна ставитися до од-
ному винаходу або групи винаходів, пов'язаних між со-
бій настільки, що вони утворюють єдиний винахідницький зами-
сіл (вимога єдності винаходу).
Єдність винаходу визнається дотриманою, якщо:
1) у формулі винаходу охарактеризовано один винахід;
2) у формулі винаходу охарактеризована група винаходу
ний:
? один з яких призначений для отримання (виготовлення
ня) іншого (наприклад, пристрій або речовина і спосіб
одержання (виготовлення)) пристрою або речовини в цілому
або їх частини);
? один з яких призначений для здійснення іншого
(наприклад, спосіб і пристрій для здійснення способу
в цілому або одного з його дій);
? один з яких призначений для використання іншого
(наприклад, спосіб і речовина, призначена для ис-
користування в способі; спосіб, або пристрій, і його частина);
? що відносяться до об'єктів одного виду (кілька пристроїв,
кілька речовин і т.д.), однакового призначення, забезпе-
печивают одержання одного і того самого технічного ре-
результату (варіанти).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ОБ'ЄКТИ ВИНАХОДИ І ЄДНІСТЬ ВИНАХОДИ "
 1. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 2. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  Феномен юридичної особи. Крім громадян (фізичних осіб), учасниками цивільних правовідносин можуть бути різні правосуб'єктності організації (особи юридичні). На різних історичних етапах вчені по-різному визначали сутність юридичної особи, а законодавець висловлював неоднозначне до нього ставлення, специфічно окреслював коло юридичних осіб, визначав їх види і правоздатність,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 5. § 1. Об'єкти авторського права
  Поняття та ознаки об'єкта авторського права. Згідно п. 1 ст. 1259 ЦК об'єктами авторських прав є твори науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також способу його вираження. Крім того, з п. 3 тієї ж статті випливає, що законом охороняються як оприлюднені, так і не оприлюднені твори, виражені в будь-якій об'єктивній формі.
 6. § 3. Оформлення патентних прав
  Загальні положення. Одним з принципів патентного права є те, що неодмінною умовою надання правової охорони тій чи іншій розробці є офіційне визнання її об'єктом патентного права. Саме визнання може здійснюватися різними шляхами, бути відносно складним або, навпаки, зведеним до гранично спрощеної формальної процедури, яка, однак, обов'язкове. Якщо
 7. 2. Майнові відносини, що регулюються цивільним правом
  Майнові відносини становлять основну, переважну частину предмета цивільного права. Вони складаються з приводу конкретного майна - матеріальних і деяких нематеріальних благ товарного характеру. До таких благ відносяться не тільки фізично відчутні речі, а й деякі майнові права (наприклад, право вимоги сплати певної грошової суми, право користування
 8. 3. Заявка на видачу патенту на винахід
  Заявка на винахід повинна містити: - заяву про видачу патенту із зазначенням автора (авторів) винаходу та особи (осіб), на ім'я якого (яких) витребовується патент, а також їх місця проживання або місцезнаходження; - опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснення; - формулу винаходу, що виражає його сутність і повністю засновану на описі; -
 9. 3.3. приватноправове уніфікація і lex mercatoria
  Ідея lex mercatoria виникла на початку 60-х років минулого століття. Теоретичним обгрунтуванням її виникнення послужив ряд теорій: соціологічна теорія Жоржа Селла, що вважав, що окремі групи всередині суспільства створюють власні юридичні правила, тому міжнародна спільнота комерсантів також прагне створити юридичні правила для організації діяльності своєї спільності та
 10. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  Типовий дистриб'юторський контракт МТП призначений для взаємовідносин сторін у міжнародних комерційних відносинах, коли дистриб'ютори виступають в ролі покупців - оптових торговців і імпортерів і організують розміщення товарів на договірній території (у цьому їхня відмінність від дилерів, які реалізують товари на рівні роздрібної торгівлі). Дистриб'ютор - не посередники або брокер, він купує
© 2014-2022  yport.inf.ua