Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

8. ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТИ


Реферат інформує про винахід і являє собою со-
кращения виклад змісту опису винаходу, вклю-
чающие назва винаходу , характеристику галузі техніки, до
якої належить винахід, та / або області застосування, якщо
це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу з
зазначенням що досягається технічного результату. Сутність изоб-
Ретен викладається у вільній формі із зазначенням всіх суще-
дарських ознак винаходу, що знайшли відображення в незави
Сімом пункті формули винаходу.
Рекомендуємо формувати реферат після складання описи-
ня винаходу з наступних блоків опису:
? назва винаходу;
? розділ «Область техніки, до якої належить винахід»;
? скорочений розділ «Розкриття винаходу».
При необхідності в рефераті наводяться посилання на позиції
фігури креслень, обраної для опублікування разом з рефера-
тому і вказаною в графі «Перелік документів, що додаються» за-
явища про видачу патенту.
Реферат може містити додаткові відомості, в приватно-
сти, вказівка на наявність і кількість залежних пунктів форму-
ли, графічних зображень, таблиць.
Рекомендований обсяг тексту реферату - до 1000 друкованих
знаків.
Приклад оформлення реферату наведено в дод. 9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. ВИМОГИ ДО реферат "
 1. § 1. Об'єкти авторського права
  Поняття та ознаки об'єкта авторського права. Згідно п. 1 ст. 1259 ЦК об'єктами авторських прав є твори науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також способу його вираження. Крім того, з п. 3 тієї ж статті випливає, що законом охороняються як оприлюднені, так і не оприлюднені твори, виражені в будь-якій об'єктивній формі.
 2. § 3. Оформлення патентних прав
  Загальні положення. Одним з принципів патентного права є те, що неодмінною умовою надання правової охорони тій чи іншій розробці є офіційне визнання її об'єктом патентного права. Саме визнання може здійснюватися різними шляхами, бути відносно складним або, навпаки, зведеним до гранично спрощеної формальної процедури, яка, однак, обов'язкове. Якщо
 3. 1.5. Об'єкти авторського права
  Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І.А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
 4. 4.5. Право виробника бази даних
  Бази даних - відносно нові для російського законодавства об'єкти. Вперше як об'єктів авторського права вони були закріплені в Основах цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991 р. Далі особливий режим охорони цих об'єктів встановлювався Законом РФ від 23 вересня 1992 р. N 3523-1 "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних".
 5. 2. Реєстрація програм, баз даних і охоронюваних топологій
  Авторське право на програми для ЕОМ, бази даних та охоронювані топології, як і на інші об'єкти, виникає з моменту їх створення і вирази в об'єктивній формі. Разом з тим володар всіх майнових прав на програму, базу даних або топологію має право за своїм бажанням (тобто факультативно) безпосередньо або через свого представника зареєструвати будь-який з зазначених об'єктів у
 6. 3. Заявка на видачу патенту на винахід
  Заявка на винахід повинна містити: - заяву про видачу патенту із зазначенням автора (авторів) винаходу та особи (осіб), на ім'я якого (яких) витребовується патент, а також їх місця проживання або місцезнаходження; - опис винаходу, що розкриває його з повнотою, достатньою для здійснення; - формулу винаходу, що виражає його сутність і повністю засновану на описі; -
 7. 5. Заявка на видачу патенту на корисну модель або промисловий зразок
  Заявка на корисну модель оформляється відповідно до розглянутими вище Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу патенту на корисну модель, затвердженими Наказом Роспатенту від 6 червня 2003 р. N 83. Вона повинна стосуватися однієї корисної моделі або групі корисних моделей, пов'язаних між собою настільки , що вони утворюють єдиний творчий задум (вимога єдності
 8. Передмова
  Цей підручник включає теми, проблеми і питання навчальної юридичної дисципліни, передбаченої державним освітнім стандартом вищої професійної освіти і відповідної програмою курсу, схваленими в Міністерстві загальної та професійної освіти РФ. Правовою базою викладу служать Конституція РФ 1993 р., Закон РФ про охорону навколишнього природного середовища 1991 р.,
 9. § 3. Метод екологічного права
  (екологізація; адміністративно-правової та цивільно-правової способи; історико - правовий та прогностичний методи) Кожній галузі права повинні бути притаманні свій предмет, метод або комбінація методів: предмет і метод володіють певним єдністю, оскільки відрив способів впливу від змісту регульованих суспільних відносин негативно позначається на самостійності та
 10. § 5. Правотворчість суб'єктів Федерації в області охорони навколишнього середовища
  (конституційні підстави правотворчості суб'єктів Федерації в області охорони навколишнього середовища; нормативні акти Тверській області) Федеративний устрій країни має першорядне значення для функціонування екологічного права зважаючи на різноманіття природних умов і історичних традицій, необхідності регіонального управління природними ресурсами та обліку сформованих відносин до видів
© 2014-2022  yport.inf.ua