Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

9. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ


Заява про видачу патенту на винахід, опис винаходу-
тенія, формула винаходу, креслення й інші матеріали, а також
реферат, видаються у двох примірниках. Обидва примірники
повинні бути придатні для репродукування. Решта докумен-
ти подаються в одному примірнику. Рекомендується додаткового-
тельно до вказівки імен, найменувань і адрес на кирилиці
приведення їх також на латиниці для подальшого використан-
ня при публікації відомостей у виданнях Роспатенту на англій-
ською мовою.
Заявка не повинна містити виразів, креслень, фотографій
та інших матеріалів, що суперечать моралі і громадському по-
рядку; зневажливих висловлювань по відношенню до продук-
ції або технологічних процесів, а також заявками або охорон-
вим документам інших осіб; висловлювань або відомостей, явно не
відносяться до винаходу, чи не є необхідними
для визнання документів заявки, відповідають вимогам-
ям Регламенту. Просте зазначення недоліків відомих зображені
тений, наведених у розділі «Рівень техніки", не вважається не-
допустимим елементом.
У формулі винаходу, описі і пояснювальних його матеріа-
лах, а також в рефераті використовуються стандартизовані терміни
і скорочення, а при їх відсутності - загальноприйняті в науковій і
технічній літературі. При використанні термінів і позначення-
ний, що не мають широкого застосування в науково-технічній ли-
тературе, їх значення пояснюється в тексті при першому вживанням
нії. Не допускається використовувати терміни, що характеризують по-
нятия, віднесені в науково-технічній літературі до ненаукових.
Всі умовні позначення розшифровуються. В описі і в
формулі винаходу дотримується єдність термінології, тобто од-
ні й ті ж ознаки в тексті опису та у формулі винаходу
називаються однаково. Вимога єдності термінології відно-
сится також до размерностям фізичних величин і до використовуваних
умовним позначенням.
Назва винаходу при необхідності може містити
символи латинського алфавіту і арабські цифри. Вживання
символів інших алфавітів, спеціальних знаків у назві изоб-
Ретен не допускається. Фізичні величини переважно
вказувати в одиницях діючої Міжнародної системи оди-
ниць.
Документи заявки виконують на міцній білої гладкої Небла-
стящей папері. Кожен лист використовується тільки з одного боку з
розташуванням рядків паралельно меншій стороні аркуша.
Кожен документ заявки починається на окремому аркуші фор-
мату 210 х 297 мм. Мінімальний розмір полів на аркушах, содер-
жащих опис, формулу винаходу і реферат, становить:
? верхнє, нижнє і праве - 20 мм;
? ліве - 25 мм.
Нумерація листів здійснюється арабськими цифрами, після-
довательно, починаючи з одиниці, з використанням окремих се-
рий нумерації. До першої серії нумерації відноситься заяву,
до другої - опис, формула винаходу і реферат. Якщо заяв-
ка містить креслення чи інші матеріали, вони нумеруються у вигляді
окремої серії.
Документи друкуються шрифтом чорного кольору. Тексти описи-
ня, формули винаходу і реферату друкуються без поділу
на колонки через 1,5 інтервалу шрифтом Times New Roman,
кегль 12-14.
Графічні символи, латинські назви, латинські і
грецькі літери, математичні та хімічні формули або сім-
воли можуть бути вписані чорнилом , пастою або тушшю чорного
кольору. Не допускається змішане написання формул в друкованому
вигляді і від руки. В описі, у формулі винаходу і в рефераті
можуть бути використані хімічні формули. При написанні
структурних хімічних формул слід застосовувати загальноприйняті
символи елементів і чітко вказувати зв'язки між елементами і
радикалами.
В описі, у формулі винаходу і в рефераті можуть бути
використані математичні вирази (формули) і символи.
Форма подання математичного виразу не регламен-
тируется. Усі буквені позначення, наявні в математиче-
ських формулах, розшифровуються. Роз'яснення до формули слід
писати стовпчиком і після кожного рядка ставити крапку з комою. При
цьому розшифровка літерних позначень дається по порядку їх
застосування у формулі. Математичні знаки:>, <, =, -, + та інші
використовуються тільки в математичних формулах, а в тексті їх сле-
дме писати словами (більше, менше, дорівнює тощо).
Для позначення інтервалів між позитивними величи-
нами допускається застосування знака «» (від і до). В інших випадках
слід писати словами: «від» і «до». Знак відсотка (%) ставиться по-
сле числа. Якщо величин декілька, то знак відсотка ставиться пе-
ред їх перерахуванням і відокремлюється від них двокрапкою. Перенесення в
математичних формулах допускається лише по знаку.
Креслення, схеми, малюнки не наводяться в описі і формулі
винаходу. Бібліографічні дані джерел інформації
вказуються таким чином, щоб джерело інформації міг бути
по ним виявлений.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ "
 1. § 1. Перевезення
  Поняття і види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення в найбільш
 2. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  Поняття приватизації. Загальновідомо, що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі
 3. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 4. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  Загальні положення. Основним законодавчим актом у цій галузі є Закон про валютне регулювання та валютний контроль від 9 жовтня 1992 Важлива роль належить також нормативним актам, видаваним Центральним банком Російської Федерації, який в силу цього закону (ст. 9) є основним органом валютного регулювання в країні . Закон (п. 5 і 6 ст. 1) поділяє всіх осіб з точки
 5. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 6. § 3. Договір будівельного підряду
  Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 8. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 9. § 2. Суб'єкти патентного права
  Автори. У відносинах, пов'язаних із створенням, реєстрацією та використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків, бере участь велика кількість суб'єктів, представлених як громадянами, так і юридичними особами. До їх числа відносяться творці творчих рішень, патентообладатели, їх правонаступники, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, патентні
 10. § 3. Оформлення патентних прав
  Загальні положення. Одним з принципів патентного права є те, що неодмінною умовою надання правової охорони тій чи іншій розробці є офіційне визнання її об'єктом патентного права. Саме визнання може здійснюватися різними шляхами, бути відносно складним або, навпаки, зведеним до гранично спрощеної формальної процедури, яка, однак, обов'язкове. Якщо
© 2014-2022  yport.inf.ua