Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

7. ВИМОГИ ДО КРЕСЛЕННЯХ І ІНШИМ МАТЕРІАЛИ, ЩО ПОЯСНЮЮТЬ СУТЬ ВИНАХОДУ


Матеріали, що пояснюють суть винаходу, можуть бути
оформлені у вигляді графічних зображень (креслень, схем, ри-
малюнків, графіків, епюр, осцилограм і т.д.), фотографій і таблиць.
Креслення, схеми та малюнки подаються на окремому аркуші
формату 210 х 297 мм, у правому верхньому кутку якого реко-
дметься приводити назву винаходу.
На аркушах, що містять креслення, розмір використовуваної площі
не перевищує 262 х 170 мм. Мінімальний розмір полів склад-
ляє:
? нижнє - 10 мм;
? праве - 15 мм;
? верхнє і ліве - 25 мм.
Графічні зображення виконуються чорними нестіраеми-
ми чіткими лініями однакової товщини по всій довжині, без рас-
тушевки і розфарбовування.
Масштаб і чіткість зображення вибираються такими, щоб
при фотографічному репродукуванні з лінійним уменьшени-
ем розмірів до 2/3 можна було розрізнити всі деталі.
Цифри і букви не слід поміщати в дужки, гуртки та кавич-
ки. Висота цифр і букв вибирається не менше 3,2 мм. Цифрові та
літерні позначення виконуються чіткими, товщина їх ліній
відповідає товщині ліній зображення.
Кожне графічне зображення, незалежно від його виду, ну-
меруется арабськими цифрами як фігура (фіг. 1, фіг. 2 і т.д.) в
порядку єдиної нумерації, відповідно до черговості упоми-
нания їх у тексті опису. Якщо опис пояснюється однією фігу-
рій, то вона не нумерується.
Листи повинні бути максимально насиченими. На одному ли-
сте може бути розташовано декілька фігур, при цьому вони поса-
ни бути чітко відокремлені один від одного. Якщо фігури, розташовані
на двох і більше аркушах, являють частини єдиної фігури, вони
розміщуються так, щоб ця фігура могла бути скомпонована без
пропуску якої частини будь-якої з фігур, зображених на раз-
них аркушах.
Бажано розташовувати фігури так, щоб їх можна було чи-
тать при вертикальному розташуванні довгих сторін аркуша. Якщо
пропорції фігур такі, що їх зручніше розташувати при поверну-
тому на 90 ° становищі листа, то верх фігур має припадати на
ліву сторону листа.
Кращим є використання на кресленні прямо-
вугільних (ортогональних) проекцій (у різних видах, розрізах і
перетинах); допускається також використання аксонометріческой
проекції. Розрізи виконуються похилій штрихуванням, що не пре-
пятствующей ясному читання посилальних позначень та основних
ліній. Кожен елемент на кресленні виконується пропорційно
всім іншим елементам за винятком випадків, коли для чіткого
зображення елемента необхідно відмінність пропорцій.
Креслення виконуються без будь-яких написів, за винятком-
ем необхідних слів, таких як «вода», «пар», «відкрито», «А - А »
(для позначення розрізу) і т.п. Розміри на кресленні не вказуючи-
ються. При необхідності вони наводяться в описі. Зображено-
ві на кресленні елементи позначаються арабськими цифрами в
відповідності з описом винаходу. Одні й ті ж елементи,
представлені на декількох фігурах, позначаються однією і тією
ж цифрою. Не слід позначати різні елементи, представ-
лені на різних фігурах, однаковою цифрою. Позначення,
не йдеться у описі, що не проставляються у кресленнях.
Якщо графічне зображення представляється у вигляді схеми, то
при її виконанні застосовуються стандартизовані умовні
графічні позначення. Допускається на схемі одного виду
зображати окремі елементи схем іншого виду (наприклад, на
електричній схемі - елементи кінематичних і гідравлічні-
ських схем). Якщо схема представлена у вигляді прямокутників в
як графічних позначень елементів, то, крім цифрово-
го позначення, безпосередньо в прямокутник вписується і
найменування елемента. Якщо розміри графічного зображення-
ня елемента не дозволяють цього зробити, найменування елемента
допускається вказувати на виносної лінії (за необхідності, в
вигляді рисунками написи, вміщеній в полі схеми).
Малюнки представляються у тому випадку, коли неможливо проіл-
люструвати винахід кресленнями або схемами. Малюнок ви-
полняется настільки чітким, щоб його можна було безпосереднім-
ственно репродукувати.
Фотографії представляються як додаток до графічним
зображенням. У виняткових випадках, наприклад, для иллю-
страції етапів виконання складної операції, фотографії можуть
бути представлені як основний вид пояснюючих матеріалів.
Формат фотографій вибирається таким, щоб він не перевищував
встановлені розміри аркушів документів заявки. Фотографії
малого формату представляються наклеєними на аркуші паперу з
дотриманням встановлених вимог до формату і якості лі-
ста.
Приклад оформлення креслення наведений в дод. 8.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. ВИМОГИ ДО КРЕСЛЕННЯХ І ІНШИМ матеріали, що пояснюють суть винаходу "
 1. 3. Заявка на видачу патенту на винахід
  вимога єдності винаходу). До заявки на винахід додається документ, що підтверджує сплату патентного мита у встановленому розмірі, або документ, що підтверджує підстави для звільнення від сплати патентного мита, або зменшення розміру, або відстрочки її сплати. --- Положення про мита за патентування винаходів, корисних моделей,
 2. § 1. Об'єкти авторського права
  вимог до рівня творчості і презюмирует його наявність в будь-якому творі. Твір як результат творчої діяльності автора стає об'єктом авторського права лише за умови, що воно виражене в якій об'єктивній формі. До тих пір, поки думки й образи автора не проявилися зовні, а існують лише у вигляді творчого задуму, вони не можуть бути сприйняті іншими людьми і,
 3. § 1. Підряд
  вимоги, звернені до предмета договору. Всі ці вимоги, які стосуються предмета договору, повинні бути узгоджені сторонами. Умова про предмет є суттєвим для договору підряду. Термін виконання роботи також є істотною умовою. У договорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи. За погодженням між сторонами в договорі можуть бути
 4. § 2. Предмет цивільного права
  вимога державної реєстрації (патентування) об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) як умова їх визнання і захисту (див. ст. 1232, 1353, 1354 ЦК), а іноді питання державної реєстрації встановлюються не як припис, а як дозвіл і віддаються на розсуд зацікавленої особи (див. ст. 1262 ЦК); в) результати
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  вимоги тягне неукладеним договору (див. п. 2 ст. 558, п. 3 ст. 560, п. 2 ст. 651, п. 2 ст. 658 ЦК та ін.) Неукладеним договору слід мати на увазі і у всіх випадках, коли законодавець, встановлюючи обов'язковість його реєстрації, не визначає наслідки невиконання цієї вимоги (див., зокрема, п. 3 ст. 574, ст. 584, п. 2 ст. 609 ЦК). Однак в окремих випадках, які за
 6. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  вимога про припинення їх подальшого використання і виплату компенсації за порушення його виключного права. Адже відповідно до Цивільного кодексу зазначені засоби індивідуалізації, на відміну від товарного знака, інтелектуальної власністю не є. Навряд чи створення можливості для подібних захоплень було метою укладачів проекту Кодексу, але саме до такого результату приводить
 7. § 1. Об'єкти патентного права
  вимогам, стають у встановленому порядку офіційно визнаними об'єктами охорони; інші винаходи, які таким вимогам не відповідають або хоча б і відповідають, але не оформлені у встановленому порядку, охороною не користуються, хоча і не перестають бути через це винаходами. До числа останніх можуть бути, зокрема, віднесені такі технічні рішення, які не володіють
 8. § 3. Оформлення патентних прав
  вимогам. Ця експертиза, яка носить назву формальної чи попередньої, має на меті перевірити: 1) наявність всіх необхідних документів заявки; 2) правильність їх складання; 3) належність заявленої пропозиції до об'єктів, які можуть бути визнані винаходом, корисною моделлю і промисловим зразком; 4) дотримання ряду інших вимог (зокрема, єдність винаходу
 9. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  вимоги, що й до товарних знаків. Не має відмінностей і їх правовий режим. З урахуванням того що між товарними знаками та знаками обслуговування в російському законодавстві немає ніяких принципових відмінностей, надалі для їх позначення в цій главі буде використовуватися єдиний термін "товарний знак". Щоб стати товарним знаком, позначення повинно відповідати ряду умов. Насамперед,
 10. § 2. Правова охорона селекційного досягнення
  вимогам. Селекційні досягнення як вирішення конкретних практичних завдань вельми схожі з винаходами, за допомогою яких також вирішуються завдання практичного характеру . Однак на відміну від сфери винахідництва, де рішення завдань мають бути технічними, у розглянутій області завдання по виведенню нових сортів і порід вирішуються біологічними засобами. Відповідно до прийнятої
© 2014-2022  yport.inf.ua