Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Заповідальне покладання

. Заповідальне покладання (ст. 1139 ЦК), як і заповідальний відмова, є особливим заповідальним розпорядженням і, як поняття, існувало в спадковому праві й раніше.
Суть заповідального покладання полягає в тому, що заповідач може в заповіті покласти на одного або декількох спадкоємців за заповітом або за законом обов'язок вчинити будь-яку дію майнового або немайнового характеру, спрямоване на здійснення загальнокорисної мети (наприклад , установа щорічної премії для заохочення досягнень в галузі книжкової справи, забезпечення доступу учнів школи, в якій навчався заповідач, до його бібліотеці, облаштування велосипедних доріжок в місцевому парку, створення некомерційної організації для досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх і тому подібних цілей) * (637).
Таким чином, відмітними рисами заповідального покладання є прямо зазначена в законі загальнокорисних мета такого розпорядження (тобто мета, що відповідає інтересам суспільства в цілому або окремих соціальних груп, наприклад ветеранів Великої Вітчизняної війни) і, як наслідок, не зазначення конкретної особи в якості кредитора, який міг би вимагати виконання зобов'язання * (638). Зважаючи на відсутність кредитора заповідальне покладання, на наш погляд, не породжує і зобов'язання в його цивільно-правовому сенсі, хоча в літературі час від часу можна зустріти позицію про можливість зобов'язань з невизначеною множинністю осіб * (639).
На законодавчому рівні вперше санкціонована такий різновид заповідального покладання, як забезпечення утримання домашніх тварин (механізм заповідального покладання, а не заповідального відмови використаний з огляду на те, що тварина - не суб'єкт права, а його об'єкт). Заповідач має право покласти на одного або декількох спадкоємців обов'язок утримувати належать заповідачеві домашніх тварин, а також здійснювати необхідний нагляд і догляд за ними. Мабуть, даний вид заповідального покладання законодавець вважав одним з найбільш часто зустрічаються і щоб уникнути суперечок приділив йому окрему увагу (абз. 2 п. 1 ст. 1139 ЦК). Загальнокорисних мета в даному випадку полягає в задоволенні соціальної потреби в гуманне ставлення до тварин * (640).
Слід визнати правильним зустрічається в літературі думку про те, що міститься в заповіті розпорядження про місце та процедуру похорону заповідача, про відправлення особливих ритуальних обрядів при прощанні з ним, про увічнення його пам'яті, про догляд за місцями поховань спадкодавця та вказаних ним осіб тощо має кваліфікуватися як заповідальне покладання * (641). Загальнокорисних мета такого покладання, незважаючи на його суто приватний характер, виражається в безумовно традиційному в розвиненому суспільстві почутті поваги і морального обов'язку стосовно волі заповідача упокоїтися певним чином.
Відповідно до ст. 5 Федерального закону від 12 січня 1996 р. "Про поховання та похоронну справу" * (642) волевиявлення особи про гідному ставленні до його тіла після смерті - це побажання, виражене в усній формі в присутності свідків або в письмовій формі (отже, додамо, і у формі заповіту): про згоду або незгоду бути підданим патологоанатомічному розтину; про згоду або незгоду на вилучення органів і (або) тканин з його тіла; бути похованим на тому чи іншому місці, з тих чи інших звичаїв або традицій, поруч з тими чи іншими раніше померлими; бути підданим кремації; про довіру виконати своє волевиявлення тій чи іншій особі. Дії щодо гідного відношенню до тіла померлого повинні здійснюватися в повній відповідності з волевиявленням померлого, якщо не виникли обставини, при яких виконання волевиявлення померлого неможливе, або інше не встановлено законодавством Російської Федерації.
У той же час ст. 1139 ЦК не містить відносно заповідальних покладань норму, аналогічну тій, що міститься в ст. 1137 ЦК, про те, що зміст заповіту може вичерпуватися заповідальним відмовою. Розпорядження, які зроблені виключно з приводу немайнових відносин, заповітом не є. Таким чином, зміст заповіту не може в даному випадку вичерпуватися розпорядженням про місце похорону заповідача, про відправлення особливих релігійних обрядів при прощанні з ним і т.п., а має включати в себе ще й розпорядження щодо майна та (або) заповідальний відмова * (643).
До заповідальним покладання, предметом якого є дії майнового характеру, відповідно застосовуються правила статті 1138 ЦК про заповідальному відмову (зокрема, про неприпустимість перевищення витрат на виконання даного зобов'язання над вартістю отриманого майна * (644), про виключення з вартості майна вартості обов'язкової частки, про право вимоги виконання заповідального покладання протягом трьох років).
Зацікавлені особи (наприклад, суспільства з охорони пам'яток історії та культури або по захисту тварин), виконавець заповіту і будь із спадкоємців має право вимагати виконання заповідального покладання в судовому порядку. Однак дане правило диспозитивно і діє, якщо заповітом не передбачено інше. Заповідач має право усунути юридичну можливість спонукання зобов'язаної особи до виконання заповідального розпорядження, залишивши це виконання на моральне розсуд призначеного виконавця.
Отже, ми відшукали відмінні риси заповідального відмови і заповідального покладання. Проте може виникнути питання про те, який практичний сенс диференціації заповідального відмови і заповідального покладання.
По-перше, заповідальне покладання на відміну від заповідального відмови практично завжди може бути виконано, оскільки по ньому управомочен не конкретний кредитор, якого може не стати, а суспільство в цілому або окрема соціальна група.
По-друге, право вимагати виконання заповідального покладання має не конкретна особа (відказоодержувач), а будь-які зацікавлені особи, а також інші спадкоємці та виконавець заповіту.
По-третє, в силу прямої вказівки закону обов'язок по виконанню заповідального покладання може бути покладена не тільки на спадкоємців (як це має місце при заповідальному відмову), але і на виконавця заповіту за умови виділення йому для цього в заповіті частини спадкового майна.
По-четверте, з
ГК випливає, що правовий режим, встановлений для заповідального відмови, не поширюється на заповідальне покладання, предметом якого є дії немайнового характеру. Звідси до подібних заповідальним покладанням не застосовується правило про їх виконання тільки в межах вартості отриманого спадкового майна; дію права вимоги виконання таких заповідальних покладань не обмежена трирічним терміном.
Як і при заповідальному відмову, якщо частка спадщини, обумовлена спадкоємцю, на якого було покладено обов'язок виконати заповідальне покладання, переходить до інших спадкоємців, останні остільки, оскільки із заповіту або закону не випливає інше, зобов'язані виконати таке покладання (ст. 1140 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " заповідальне покладання "
 1. § 2. Зміст заповіту
  заповідальних розпорядженнях. Зміст заповіту складають заповідальні розпорядження. Відповідно до п. 1 ст. 1119 ЦК заповідач має право на свій розсуд заповідати майно будь-яким особам, будь-яким чином визначити частки спадкоємців у спадщині, позбавити спадщини одного, кількох або всіх спадкоємців за законом, не вказуючи причин такого позбавлення. У випадках, передбачених Цивільним
 2. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  заповідального відмови або заповідального покладання і ін У якості виконавця заповіту може виступати дієздатний громадянин Російської Федерації, іноземний громадянин та особа без громадянства, причому незалежно від того, чи є вони спадкоємцями (як за законом, так і за заповітом) чи ні. Доручити виконання заповіту можна тільки одному громадянину. Юридична особа виконавцем
 3. § 1. Здійснення спадкових прав
  заповідального відмови або заповідального покладання, воно переходить на інших спадкоємців, які отримали частку відмовився спадкоємця. Відмовитися від спадщини може не тільки спадкоємець, але й у відповідності зі ст. 1160 ЦК відказоодержувач (легатарій) може відмовитися від отримання заповідального відмови. Так само як і відмова від спадщини, відмова від заповідального відмови повинен бути беззастережним і
 4. § 2. Оформлення спадкових прав і розділ спадщини
  заповідального відмови і (або) заповідального покладання повинні знайти закріплення в свідоцтві про право на спадщину за заповітом. Виняток становить випадок, коли відказоодержувач помер до моменту видачі спадкоємцю за заповітом свідоцтва про право на спадщину. Настання смерті відказоодержувача припиняє його права та обов'язки. У такому випадку заповідальний відмова у свідоцтві про право
 5. § 3. Охорона спадкових прав
  заповідального покладання і заповідального відмови. Виконавцем заповіту може бути призначений як один із спадкоємців, так і стороння особа. Обсяг його повноважень достатньо широкий. Душоприказник вправі самостійно або через нотаріуса вживати заходів щодо опису спадщини та управління ним; одержувати належні спадкодавцеві грошові кошти та інше майно; передавати спадкове майно
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  заповідального відмови і його елементи / / Цивілістичний дослідження. Вип. 1. М., 2004. С. 78-110. * (524) Див: Deutsches Burgerliches Gesetzbuch / von H. Kohler. 55 uberarbeitete Aufl. Munchen, 2004. Р. 697. * (525) Див: Хаскельберг Б.Л. Правовідносини з заповідального відмови і його елементи. С. 89. * (526) Все це свідчить про зміцнення приватної власності та забезпечення її правової
 7. 4. Покладання
  заповідального відмови треба відрізняти особливий вид заповідального розпорядження - покладання. Суть його полягає в тому, що заповідач може покласти на одного або декількох спадкоємців за заповітом або за законом виконання дій не тільки майнового, але і немайнового характеру, спрямованих на здійснення будь-якої загальнокорисної мети (п. 1 ст. 1139 ЦК). Слід зауважити, що
 8. 2. Виконання заповіту
  заповідального покладання або вимога від спадкоємців виконання заповідального відмови (ст. 1137 ЦК) або заповідального покладання (ст. 1139 ЦК). Безумовний інтерес представляє правова природа "фігури" душоприказника. Вона оцінюється в літературі неоднозначно. Проте в основі різних оцінок так чи інакше лежить ідея представництва, яке разом з тим розуміється по-різному:
 9. 3. Публічний конкурс
  заповідального покладання його спрямованість на "здійснення загальнокорисної мети". Як приклад, що відноситься на цей раз до "публічних конкурсам", можливо вказати на ст. 4 Закону "Про народні художні промисли" (СЗ РФ. 1999. N 2. Ст. 2394; 2004. N 35. Ст. 3607). У цій статті ("Основи державної політики в галузі народних художніх промислів") передбачено: "Федеральні
 10. Яке майно і на чию користь можна заповідати?
  Заповідальному відмову, завещательном покладанні і т. д.). Як видно, заповідати можна не тільки майно, що належить громадянину на праві власності, а й те майно, яке може бути придбане ним в майбутньому, а також особисті майнові та немайнові права і обов'язки. При складанні заповіту слід враховувати, що все майно, придбане в шлюбі - спільна сумісна
© 2014-2022  yport.inf.ua