Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча . Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Злісне ухилення від сплати коштів на утримання де-тей або непрацездатних батьків (ст. 157 КК).

Кримінальний кодекс визнає злочином:
1) злісне ухилення батьків від сплати за рішенням суду коштів на утримання неповнолітніх дітей, а одно непрацездатних дітей, що досягли 18-річного віку (ч. 1 ст. 157);
2) злісне ухилення повнолітніх працездатних де-тей від сплати за рішенням суду коштів на утримання непрацездатного здатних батьків (ч. 2 ст. 157).
Під змістом (це поняття є загальним для обох частин диспозиції ст. 157 КК) розуміється матеріальне забезпе-чення однією особою іншого за власний рахунок. Зміст батьком своїх дітей, а одно - дітьми своїх батьків здійсню-ється, по-перше, у формі ведення з ним спільного господарства і загального сімейного бюджету, по-друге, у формі регулярного надання певних, необхідних для життя матері-альних благ (грошових коштів, продуктів харчування, одягу і т.д.). Регулярні платежі грошових коштів називаються аліментіро-ристанням, а самі кошти - аліментами, які сплачуються в добровільному порядку або стягуються через адміністра-цію за місцем її роботи чи одержання пенсії, стипендії. Добровільних сплата аліментів не виключає права стягувача в лю-
бій час звернутися до суду з позовною заявою про стягнення аліментів і тим самим закріпити в судовому порядку цю обя-занность за змістом. Судове рішення про стягнення алі-ментів виноситься за результатами цивільного судочинства

і є способом примусової реалізації права отримувати зміст з працездатного члена сім'ї на користь непрацездатних.
Відповідальність за ч. 1 і 2 ст. 157 КК настає за ухилення батьків від сплати аліментів дітям або за ухилення дітей від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків, присуджених за рішенням суду, тобто коли встановлені зако-нодательством права на отримання аліментів вже закріплені у набрав законної сили судовому рішенні за цивільно-му справі, але це рішення злісно не виконується.
Об'єктом злочину є матеріальні умови нормального фізичного, інтелектуального і морального фор-мування особистості неповнолітнього, матеріальні умови нормального існування повнолітніх, але непрацездатних дітей і непрацездатних батьків.
Об'єктивна сторона злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 157 КК, виражена як у дії, так і бездіяльності. Під ухиленням батьків від сплати за рішенням суду коштів на утримання дітей та ухиленням дітей від сплати коштів на утримання батьків слід розуміти: 1) пряму відмову від такої сплати; 2) приховування винним свого дійсного заробітку;
3) зміна роботи або місця проживання з метою уникнути утримано-ний за виконавчим листом; 4) ухилення з тією ж метою від влаштування на роботу; 5) інші дії, що свідчать про ухилення від сплати, в якості яких судовій практиці з-Вестн: зміна свого прізвища і інших анкетних даних, під-ділка документів, що засвідчують особу, змову з повинне-стним особою бухгалтерії, від якого залежить утримання алі-ментів із заробітку, пред'явлення фіктивного позову про стягнення аліментів на дітей від іншого шлюбу в цілях зменшити визиску- ня по першому виконавчим листом і т.д.
Кримінальна відповідальність за ч. 1 і 2 ст. 157 КК настає, ес-Чи ухилення було злісним. Слово «злісний» означає: 1) ис-заповнений зла, злих намірів, 2) свідомо недобросовісний;
3) закоренілий в чому-небудь дурном1. Це ж поняття можна
1 Див: Ожегов С.І., Шведова Н.Ю. Тлумачний словник російської мови.
М., 1998. С. 230.

Визначити і через термін «завзятий». З словникових визначенні-ний аналізованого поняття виявляється, що воно відноситься до суб'єктів незалежно єктивні сфері, характеризує психічне ставлення суб'єкта до своїх дій. Злісні дії (поведінка) завжди созна-тельно і цілеспрямовані на якийсь негативний (дурний, негожий, гідний осуду) результат.
Зовнішніми ознаками, за якими можна зробити висновок про наявність ознаки злостности, є: 1) тривалість діяння; 2) ухилення від сплати після офіційного предупреж-дення про кримінальну відповідальність; 3) повторне вчинення того ж злочину і 4) спосіб вчинення злочину. Тривалість ухилення від сплати аліментів і ухилення, що не-дивлячись на відповідне попередження, означає, що ці аліменти або кошти не виплачуються без поважних причин протягом понад трьох місяців, незважаючи на предупреж-дення органів суду та міліції про кримінальну відповідальність за ст. 157 КК. Слід вважати злісним і ухилення від сплати аліментів з батьків або дітей, раніше судимих за ст. 157 КК. У даному випадку також очевидна завзятість, яке в злочинній поведінці проявляється в тому, що навіть кримінальне покарання не змінило ставлення винного до обов'язків, покладених на нього законом і судовим рішенням, що свідчить про по-щення суспільної небезпеки і вимагає застосування більш суворого покарання, ніж в перший раз.
Про злісному характері ухилення можуть свідчити і способи вчинення злочину, до яких відносяться раніше названі: підробка документів, що засвідчують особу, таємне зміна прізвища або місця проживання та ін
Злочин визнається закінченим з моменту вчинення спрямованих на ухилення дій (бездіяльності), які викладені вище. Склад злочину за законодавчою конст-рукції є формальним.
З суб'єктивної сторони злісне ухилення батьків від уп-лати аліментів (дітей від змісту непрацездатних народите-лей) характеризується прямим умислом. Винний усвідомлює, що порушує правовий обов'язок, покладену на нього судовим рішенням, а також те, що ухилення від цього обов'язку викликають кість неотримання певною особою (дитиною, батьком)

необхідних йому матеріальних засобів, і бажає ухилитися від їх сплати.
Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК, - батько (батько, мати) неповнолітнього або непрацездатності го особи, на чию користь рішенням суду підлягають стягненню средст-ва, незалежно від того, має ця особа зараз батьківськими правами або позбавлена їх, а також усиновитель вказаних осіб незалежно від того, скасовано чи усиновлення в на-стоящий момент (суб'єкт спеціальний). Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 2 ст. 157 КК, - працездатний син або дочка особи, на користь якої рішенням суду стягнуті кошти.
На підставі та в порядку, передбачених сімейним законодав ством, батько може бути позбавлений батьківських прав або у нього може бути відібраний дитина без позбавлення таких прав з передачею його на піклування органів опіки та піклування. Ні та, ні інша міра не звільняють батьків від обов'язків по утриманню дітей. Отже, батько, позбавлений батьківських прав, і батько, у якого дитина відібраний без лише-ня зазначених прав, злісно ухиляються від сплати аліментів, не позбавляються якостей суб'єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК. Питання про кримінальну відповідальність зазначених осіб має вирішуватися на загальних підставах. При скасуванні усиновлення лення (удочеріння) взаємні права та обов'язки між вуса-лення та усиновлювачем припиняються, однак суд має право зобов'язати колишнього усиновителя виплачувати кошти на утримуючи-ня неповнолітнього.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Злісне ухилення від сплати коштів на утримання де-тей або непрацездатних батьків (ст. 157 КК). "
 1. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  злісно ухилялися від виконання покладених на них в силу закону обов'язків по утриманню спадкодавця (п. 2 ст. 1117 ЦК). Такі особи усуваються від спадкування на підставі фактичного складу з наступних юридичних фактів: a) вимога з боку будь-якої особи про застосування п. 2 ст. 1117 ЦК; b) ефективне доведення цією особою факту злісного ухилення спадкоємцем від виконання лежачих
 2. 7.2. Світові судді
  злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків (гл. 20 Кримінального кодексу РФ) і ін Цивільні справи: про розірвання шлюбу, якщо між подружжям відсутній спір про дітей; інші справи , що виникають із сімейно-пра-вових відносин, за винятком справ про заперечування батьківства (материнства), встановлення батьківства, позбавлення батьківських прав, усиновлення
 3. Стаття 157. Злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків Коментар до статті 157
  злісному ухиленні батьків від сплати за рішенням суду коштів на утримання неповнолітніх дітей, а також непрацездатних дітей, що досягли вісімнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 157 КК РФ). Під ухиленням батьків від сплати за рішенням суду коштів на утримання дітей в теорії кримінального права і на практиці традиційно розуміється не тільки пряму відмову від сплати присуджених судом
 4. Стаття 315. Невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта Коментар до статті 315
  злісному невиконанні вступили в законну силу, а тому підлягають обов'язковому виконанню вироку суду, рішення суду або іншого судового акта, а також перешкоджання їх виконанню . У диспозиції статті йдеться про невиконання судових актів, винесених як судами Російської Федерації, так і у випадку укладених міжнародних договорів Російської Федерації постанов судів
 5. Коментар до п. 3 та п. 3.1
  злісному ухиленні від сплати аліментів; - відмови без поважних причин взяти свою дитину з пологового будинку (відділення) чи іншого лікувального закладу, виховного закладу, установи соціального захисту населення або інших аналогічних установ; - зловживання своїми батьківськими правами. Так, способи виховання дітей повинні виключати зневажливе, жорстоке, грубе,
 6. Стаття 80. Обов'язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей
  злісне ухилення від цього обов'язку - як створення діями або бездіяльністю батьків умов, що становлять загрозу для життя чи здоров'я дітей або перешкоджають їх нормальному вихованню та розвитку. Як випливає зі змісту п. 1 ст. 121 СК, у зазначених випадках захист прав та інтересів дітей покладається на органи опіки та піклування. Позов про стягнення аліментів може бути пред'явлений
 7. Стаття 87. Обов'язки повнолітніх дітей по утриманню батьків
  злісне ухилення від сплати аліментів щодо відповідача, відомостями про розшук батька, який ухиляється від сплати аліментів, про перехід з батьків на менш оплачувану роботу з метою платити якомога меншу суму аліментів та т . п. Однак самі по собі незначні суми виплачуваних аліментів, стягнутих з батьків у частковому відношенні до його заробітку, не повинні розцінюватися як
 8. 3. Дія кримінального закону в часі
  злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків) * (84). Законом не врегульовано питання про те, що слід вважати часом вчинення злочину співучасником. У юридичній літературі це питання є дискусійним. Так, А.І.Бойцов вважає, що "дії кожного окремого співучасника повинні оцінюватися з позицій того закону, який був у силі на
 9. 1. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину
  злісне ухилення від сплати за рішенням суду коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків (ст. 157 КК). Багато можуть бути вчинені як шляхом дії, так і шляхом бездіяльності. Прикладом може служити такий злочин, як зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК). Особливості об'єктивної сторони, насамперед самого діяння і наступили шкідливих наслідків, а також
 10. 2. Злочинне діяння і його види
  злісному ухиленні від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків (ст. 157 КК) та ін Бездіяльність може спричинити за собою кримінальну відповідальність лише у випадках, коли воно протиправно і суспільно небезпечно. Крім того, обов'язковою умовою притягнення до відповідальності є наявність обов'язки і можливості діяти певним чином, наприклад , для
© 2014-2022  yport.inf.ua