Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Зловживання при емісії цінних паперів (ст. 185 КК).

Безпосереднім об'єктом злочину виступає порядок обігу цінних паперів. Додатковим об'єктом - імущі-дарські інтереси громадян, організацій і держави.
Об'єктивна сторона злочину включає чотири альтер-нативної зазначених дії: 1) внесення в проспект емісії цінних паперів завідомо недостовірної інформації, 2) утвер-
1 Див Положення про Російської державної пробірної палаті при Міністерстві фінансів Російської Федерації, утв. наказом Мінфіну РФ від 12 грудня 2005 р. № 327 (текст наказу офіційно опублікований не був; використана інформ.-правова база системи Гарант).

Ждение проспекту емісії цінних паперів, містить завідомо недостовірну інформацію, 3) затвердження звіту про підсумки випуску цінних паперів, містить завідомо недостовірну інформацію, 4) розміщення емісійних цінних паперів, випуск яких не пройшов державну реєстрацію.
Диспозиція розглянутої кримінально-правової норми яв-ляется бланкетной, і для її з'ясування необхідно звернутися до інших галузей права.
Цінний папір - документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні (ст. 142 ГК РФ).
Незважаючи на те що в ст. 185 КК використовується поняття «цінні папери», під ними слід розуміти не всі цінні папери, а лише емісійні. Емісійний цінний папір - будь-який цінний папір, в тому числі бездокументарна, яка характеризується одночасно наступними ознаками: а) закріплює сукупність майнових і немайнових прав, що підлягають посвідчення-нию, поступку і безумовному здійсненню з дотриманням встановлених законом форми і порядку , б) розміщується випусками; в) має рівні обсяг і строки здійснення прав усередині одного випуску незалежно від часу придбання цінного паперу1.
Відповідно до Федерального закону від 22 квітня 1996
№ 39-ФЗ «Про ринок цінних паперів» емісія цінних паперів є встановлена законом послідовність дій емітента (юридична особа або органи виконавчої влади чи ор-Гани місцевого самоврядування, що несуть від свого імені зобов'язання перед власниками цінних паперів по здійсненню прав, закріплених ними) з розміщення емісійних цінних паперів.
Процедура емісії включає кілька етапів, в число кото-яких входить державна реєстрація випуску емісійних цінних паперів, що супроводжується реєстрацією їх проспекту у разі розміщення шляхом відкритої підписки або шляхом закри-тої підписки серед кола осіб, число яких перевищує 500.
1 Див: Федеральний закон від 22 квітня 1996 р. № 39-ФЗ «Про ринок цін-
них паперів» / / CЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

У статті 22 Федерального закону «Про ринок цінних паперів» міститься докладний і вичерпний перелік відомостей, що підлягають обов'язковому включенню до проспект емісії цін-них паперів. Внесення в проспект емісії цінних паперів завідомо недостовірної інформації передбачає спотворення цих відомостей-ний та внесення завідомо неправдивої інформації, наприклад про фінансові становище емітента, про порядок і про умови розмі-щення емісійних цінних паперів.
До реєстрації проспект емісії цінних паперів повинен бути затверджений і підписаний уповноваженими управлінськими орга-нами емітента для підтвердження тим самим повноти і достовер-ності всієї інформації, що міститься в проспекті. Затвердження проспекту емісії, містить завідомо недостовірну ін-формацію, утворює наступну різновид злочинних дей-наслідком, що характеризують об'єктивну сторону даного складу злочину.
Процедура емісії завершується державною реєстрацією звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) емісійному-них цінних паперів. Не пізніше 30 днів після того, як размеще-ня цінних паперів завершено, емітент зобов'язаний подати до регі-стрірующій орган даний звіт. У звіті про підсумки випуску
цінних паперів повинна
бути вказана наступна інформація:
1) дати початку та закінчення розміщення цінних паперів; 2) фактіче-ська ціна (ціни) розміщення цінних паперів; 3) кількість розмі-щених цінних паперів; 4) частка розміщених і нерозміщених цінних паперів випуску; 5) загальний обсяг надходжень за розміщений-ні цінні папери; 6) про угоди, визнаних федеральними законами великими угодами та угодами, у вчиненні яких є зацікавленість, якщо вони вчинені в процесі раз-міщення цінних паперів. Затвердження уповноваженими органами емітента завідомо недостовірного звіту про підсумки випуску цінних паперів, тобто містить завідомо неправдиву інформацію, утворює третю різновид злочинних дій.
Останнім з таких дій є розміщення емісійному-них цінних паперів, випуск яких не пройшов державну реєстрацію. Відповідно до ст. 20 Федерального закону
«Про ринок цінних паперів» державна реєстрація кожного випуску здійснюється федеральним органом виконавчої

влади по ринку цінних паперів або іншим реєструючим орга-ном, визначеним законом, на підставі заяви емітента. Підстави для відмови в державній реєстрації перерахування ни в ст. 21 названого Закону.
Розміщення емісійних цінних паперів без державної реєстрації їх випуску тягне кримінальну відповідальність за ст. 185 КК.
Склад злочину - матеріальний. Кримінальна відпові-венность за всі види зловживань при емісії цінних паперів настає, якщо цими діяннями завданий великий збиток грома-данам, організаціям або державі. У примітці до ст. 185 КК визначено, що великим збитком визнається збиток, переви-шує 1 млн. руб.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується умиш-
ленной формою вини.
Суб'єкт злочину - спеціальний. Проспект емісії як документ з'являється лише після підписання його уполномо-ченнимі на те особами. Відповідно суб'єктом злочину у вигляді внесення в проспект емісії цінних паперів свідомо не-достовірної інформації може бути особа, наділена функ-ціями одноосібного виконавчого органу емітента, його глав-ний бухгалтер (інша особа, яка виконує його функції), аудитор, а в деяких випадках - незалежний оцінювач і фінансовий консультант.
У трьох інших формах злочинної діяльності суб'єктом є член ради директорів (наглядової ради) або член органу, що здійснює функції ради директорів (на-наглядових ради) цього господарського товариства, а для юридичних осіб інших організаційно-правових форм - особа, наділена функціями виконавчого органу емітента, а також інша особа, уповноважена на те відповідно до російського законодавства. Спірним є питання, чи визнається суб'єктом злочину посадова особа державного реєструючого органу, уповноваженого на проведення реєстра-ції проспекту цінних паперів та звіту про підсумки випуску цінних паперів. У цьому випадку воно не стверджує, а лише регист-рірует раніше затверджений вищепереліченими особами про-спект або звіт. Отже, посадова особа, здійснюва-

ляющее реєстрацію, не може бути визнано суб'єктом рас-
розглянутого злочину.
Частина 2 ст. 185 КК в якості кваліфікуючої ознаки ус-новлюють вчинення злочину групою осіб за поперед-тельному змовою або організованою групою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зловживання при емісії цінних паперів (ст. 185 КК). "
 1. § 3. Відповідальність за неналежне здійснення аудиторської діяльності
  зловживання при випуску цінних паперів (емісії) (ст. 185УКРФ), 5) незаконне отримання кредиту (ст. 176 КК РФ); та інші склади кримінальних злочинів. Слід зазначити, що у всіх перерахованих кримінальних злочинах формою вини є
 2. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  зловживання, і муніципальна економіка залишиться неефективною. Органи місцевого самоврядування наділені Законом 1995 правом передавати об'єкти муніципальної власності у тимчасове або постійне користування фізичним та юридичним особам, здавати в оренду, відчужувати в установленому порядку, а також здійснювати з майном, що перебуває в муніципальній власності, інші угоди,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зловживання свободою слова і масової інформації (абз. 4 Преамбули, п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 24 лютого 2005 р. N 3 "Про судову практику у справах про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб" / / Бюлетень НД 2005. N 4 (далі - постанова Пленуму Верховного Суду РФ N 3)). * (475) Сергєєв А.П. Указ. соч. С. 4. * (476)
 4. 3. Воля і волевиявлення в договорі
  зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, знаходження особи в момент здійснення операції у такому стані, при якому воно не здатне розуміти значення своїх дій або керувати ними, та ін У результаті слід прийти до висновку, що, якщо вбачати основу теорії волі в ідеї "чого я хотів", то теорію волевиявлення можна виразити у формулі "що я зробив", маючи на увазі,
 5. Стаття 185. Зловживання при емісії цінних паперів Коментар до статті 185
  ознаками: 1) закріплює сукупність майнових і немайнових прав, що підлягають посвідченню, поступку і безумовному здійсненню з дотриманням встановлених Федеральним законом "Про ринок цінних паперів" форми і порядку ; 2) розміщується випусками; 3) має рівні обсяг і строки здійснення прав усередині одного випуску незалежно від часу придбання цінного паперу. В якості
 6. Стаття 187. Виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів Коментар до статті 187
  зловживання довірою ввело в оману уповноваженого працівника кредитної, торговельної або сервісної організації (наприклад, у випадках, коли, використовуючи банківську карту для оплати товарів або послуг в торговому або сервісному центрі, особа ставить підпис у чеку на покупку замість законного власника картки або пред'являє підроблений паспорт на його ім'я). Якщо особа виготовляє підроблені
 7. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК) та отримання хабара (ст. 290 КК), зловживання посадовими повноваженнями і притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 299 КК). Зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК) виступає загальною нормою до найбільшого числа спеціальних норм. Тут мається конкуренція загальної та спеціальних норм по діалектиці
 8. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  зловживання при випуску цінних паперів (емісії), виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів, неправомірні дії при банкрутстві, навмисне банкрутство, фіктивне банкрутство. Разом з тим за Кримінальним кодексом 1996 перестали бути злочинними отримання незаконної винагороди від громадян за виконання робіт, пов'язаних з
 9. 4. Злочини, що посягають на фінансові інтереси держави та інших суб'єктів економічної діяльності
  зловживання при випуску цінних паперів (емісії) полягає у вчиненні хоча б однієї з таких дій: 1) внесення в проспект емісії цінних паперів недостовірної інформації; 2) затвердження проспекту емісії, що містить недостовірну інформацію; 3) затвердження недостовірних результатів емісії. Недостовірна інформація може стосуватися різних відомостей, що містяться в проспекті
 10. Глава 16. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
  зловживання правом (ст. 10 ЦК). Очевидно, банк не повинен допомагати в цьому клієнту. Тому банківський рахунок повинен бути закритий, але знаходяться на ньому грошові кошти не підлягають поверненню до зняття санкцій; --- - Див: лист МНС Росії від 16 вересня 2002 р. N 24-1-13/1083-АД665; лист Юридичного департаменту Банку Росії від 22 жовтня 2002 р. N 31-1-5/2181.
© 2014-2022  yport.inf.ua