Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Злісне ухилення від надання інвестору або контролюють органу інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери (ст. 1851 КК).

Безпосередній об'єкт злочину збігається з об'єктивним
тому злочину, передбаченого ст. 185 КК.
Стаття 30 Федерального закону «Про ринок цінних паперів» обя-показують емітента, який реєструє проспект цінних паперів, розкрити інформацію у формі щоквартального звіту, а також повідомити про істотні факти, що зачіпають його фінансовим-во- господарську діяльність. Професійний учасник зобов'язаний крім інформації, склад якої визначений Феде-ральних законами та іншими нормативними правовими актами РФ, на вимогу інвестора надати також додаткових-ную інформацію, склад якої визначений в ст. 6 Федерального закону від 5 березня 1999 р. № 46-ФЗ «Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів» 1.
Визначаючи умови інформаційного забезпечення, Закон про ринок цінних паперів оперує поняттям «розкриття інфор-мації». При цьому слід розрізняти його широкий і вузький зміст.
У широкому сенсі під розкриттям інформації розуміється забезпечення її доступності всім зацікавленим особам незалежно від цілей отримання даної інформації, згідно з процедурою, що гарантує її знаходження і отримання.
Під розкриттям інформації у вузькому сенсі розуміється ус-
тановленной порядок подання емітентом або іншим чи-
цом відповідної інформації до уповноваженого органу .
У статті 1851
КК вказані
конкретні адресати, яким
має бути надана інформація: інвестор або контро-лірующій орган. Відповідно в даній ситуації розкриття інформації розуміється у вузькому сенсі.
1 СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1163.

Інвестори - це фізичні та юридичні особи, об'єктом інвестування яких є емісійні цінні папери (ст. 1 Федерального закону від 5 березня 1999 р. № 46-ФЗ «Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів »1).
Федеральним органом виконавчої влади по ринку цін-них паперів, що здійснює контроль за діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів, є Федераль-ная служба з фінансових ринків (ФСФР Росії) (ст. 40 Феде- рального закону «Про ринок цінних паперів»).
Склад, порядок і строки розкриття інформації визначають-
ся законодавством РФ про цінні бумагах2.
Об'єктивна сторона злочину виражена в двох самостійних формах: 1) у злісному ухиленні від надання інформації; 2) у наданні завідомо неповної або помилкової інформації.
Злостностью ухилення може визначатися тривало-стю часу після закінчення термінів для надання ін-формації контролюючому органу, наполегливою невиконанням цього обов'язку, незважаючи на неодноразові і наполегливі
вимоги інвестора або контролюючого органу, і т.п.
Склад злочину - матеріальний. Обов'язковою умовою для настання кримінальної відповідальності є при-чинение великої шкоди громадянам, організаціям або государ-ству. Значної шкоди обчислюється сумою, що перевищує 1 млн. руб. (Примітка до ст. 185 КК).
Суб'єктивна сторона злочину характеризується умиш-
ленной формою вини.
Суб'єкт злочину спеціальний - особа, яка зобов'язана забезпе-чити зазначеною інформацією інвестора або контролюючий орган. Таким особою може виступати емітент, власник емісії-онних цінних паперів, професійний учасник ринку цінних паперів.
1 СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1163.
2 Див: Федеральний закон «Про ринок цінних паперів»; Федеральний закон від 29 липня 1998 р. № 136-ФЗ «Про особливості емісії та обігу державних і муніципальних цінних паперів» / / СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814; Федеральний закон «Про захист прав і законних інтересів інвесто-рів на ринку цінних паперів»; Положення про розкриття інформації емітента-ми емісійних цінних паперів, затв. наказом Федеральної служби з фінан-совим ринкам від 10 жовтня 2006 р. № 06-117/пз-н / / БНА РФ. 2007. № 4.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Злісне ухилення від надання інвестору або контролюють органу інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери (ст. 1851 КК). "
 1. Стаття 185.1. Злісне ухилення від надання інвестору або контролюючому органу інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери Коментар до статті 185.1
  Об'єкт злочину - встановлений порядок захисту інтересів інвесторів. Згідно з Федеральним законом від 5 березня 1999 р. N 46-ФЗ "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів", Федеральним законом від 22 квітня 1996 р. N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів", Федеральним законом від 26 грудня 1995 р. N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" та іншим нормативним актам учасники ринку
 2. алфавітно-предметний покажчик
  --- --- Цифри в покажчику відповідають номерам статей КК РФ. А Аборт: 123. Автомобіль: 166, 175, 264. Адміністративне стягнення: 79. Амністія: 84. Аналогія: 3. Арешт: 44, 45, 54, 72, 88; заміна штрафу а. - 46, заміна виправних робіт а. - 50; призначення а. умовно - 72; звільнення від а. - 81; а. майна - 312; втечу з-під а. - 313. Атмосфера:
 3. Стаття 185.1. Злісне ухилення від надання інвестору або контролюючому органу інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери Коментар до статті 185.1
  1. Потерпілими за складом є інвестори і (або) контролюючий орган. Відповідно до Федерального закону від 5 березня 1999 р. "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів" під інвесторами слід розуміти фізичних та юридичних осіб, об'єктом інвестування яких є емісійні цінні папери. --- СЗ РФ. 1999. N 10. Ст.
 4. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 5. 3. Договір продажу нерухомості по сучасному російському цивільному праву
  Норми про договір купівлі - продажу нерухомого майна об'єднані в ГК в окремому параграфі виходячи з специфіки її предмета, яка зумовлює особливості договору купівлі - продажу нерухомості, які дозволяють виділити його в окремий вид договору купівлі - продажу: договір продажу нерухомості. За договором продажу нерухомості продавець зобов'язується передати у власність покупця нерухоме
 6. 7. Права та обов'язки сторін
  Велика частина статей ЦК про підряд, в тому числі і включених в "Загальні положення про підряд", регулює вміст договору шляхом вказівки на обов'язки його сторін. При цьому, природно, мається на увазі, що обов'язкам боку відповідають права її контрагента. Разом з тим у ряді випадків, з міркувань головним чином юридичної техніки, законодавець використовує і інший варіант, вказуючи не Стаття 12. Обов'язки поліції
 7. Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
  1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
 8. Сьогодні все більш важливе значення набуває метод уніфікованого матеріально-правового регулювання. В сучасному світі прагнення до уніфікації правових норм як за допомогою укладення міжнародних договорів універсального і регіонального характеру, так і шляхом прийняття типових законів є однією з основних загальних тенденцій розвитку міжнародного
  § 12. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
 9. Встановлений порядок управління - це система політико-правових інститутів, що забезпечують функціонування державної влади. Суспільні відносини в цих сферах являють собою об'єкт адміністративного правопорушення. Перші 12 складів правопорушень, передбачених гл. 14 КпАП (ст. 165, 165 ', 1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 16510, 165м, 16512)', відносяться до
  § 13. Адміністративне провадження
 10. Адміністративне виробництво являє собою певний законами та підзаконними актами порядок процесуального забезпечення законних прав та інтересів юридичних і фізичних осіб у їх взаємовідносинах з органами виконавчої влади, іншими державними (муніципальними) органами та їх посадовими особами. Адміністративне провадження являє собою сукупність форм і методів
  Административное производство представляет собой определенный законами и подзаконными актами порядок процессуального обеспечения законных прав и интересов юридических и физических лиц в их взаимоотношениях с органами исполнительной власти, другими государственными (муниципальными) органами и их должностными лицами. Административное производство представляет собой совокупность форм и методов
© 2014-2022  yport.inf.ua