Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право
ЗМІСТ:
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002
У підручнику, підготовленому завідувачем кафедри правової інформатики Московської державної юридичної академії професором В.А.Копиловим на основі досвіду викладання інформаційного права в МДЮА, розглянуті всі основні питання навчальної програми, які стосуються Вступною , Загальної та Особливої частинах курсу.
У додатках вміщено: програма курсу; словник термінів, що використовуються в актах інформаційного законодавства; перелік актів і норм актів інформаційного законодавства; рекомендована література.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, в яких вивчається інформаційне право. Буде корисний для всіх, хто цікавиться проблемами інформатизації.
Передмова до другого видання
ГЛАВА 1 ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВО
1.1. Роль інформації в житті особистості, суспільства, держави. Інформаційне суспільство. Стадії становлення
1.2. Хартія Глобального інформаційного суспільства (Окінава)
1.3. Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства
1.4. Мета цього підручника
ГЛАВА 2 ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА ЯК СФЕРА ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ ТА СФЕРА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
2.1. Інформація як основний об'єкт інформаційної сфери та системи права
2.1.1. Визначення поняття «інформація»
2.1.2. Інформація в актах чинного законодавства
2.1.3. Класифікація інформації по ролі, в якій вона виступає в правовій системі
2.1.4. Класифікація інформації з доступу до неї
2.1.5. Юридичні особливості і властивості інформації
2.2. Модель інформаційної сфери
2.2.1. Область пошуку, отримання та споживання інформації
2.2.2. Область створення та розповсюдження вихідної і похідної інформації
2.2.3. Область формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг
2.2.4. Область створення та застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
2.2.5. Область створення та застосування засобів і механізмів інформаційної безпеки
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ГЛАВА 3 ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
3.1. Поняття інформаційного права. Історія становлення інформаційного права
3.2. Інформаційні права і свободи - фундамент інформаційного права
3.3. Суспільні відносини, регульовані інформаційним правом
3.4. Методи інформаційного права
3.5. Принципи інформаційного права
3.6. Суб'єкти інформаційного права
3.7. Система інформаційного права, місце інформаційного права в системі права
3.8. Інформаційне право як наука, як навчальна дисципліна, як система правового регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері
3.8.1. Інформаційне право як наука
3.8.2. Застосування методів правової інформатики та правової кібернетики для дослідження інформаційного права
3.8.3. Інформаційне право як навчальна дисципліна
3.8.4. Інформаційне право як система норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері
ГЛАВА 4 ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ НОРМИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВООТНОШЕНИЯ
4.1. Інформаційно-правові норми. Загальна характеристика
4.2. Поняття, зміст, структура інформаційного правовідносини
4.3. Класифікація інформаційних правовідносин
4.3.1. Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні пошуку, отримання та споживання інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
4.3.2. Інформаційні правовідносини, що виникають при виробництві, передачі і поширенні інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
4.3.3. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні інформаційних систем, їх мереж, засобів забезпечення
4.3.4. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні засобів і механізмів інформаційної безпеки
ГЛАВА 5 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
5.1. Інформаційне законодавство - основне джерело інформаційного права
5.2. Інформаційно-правові норми Конституції Російської Федерації
5.3. Акти і норми галузі інформаційного законодавства
5.4. Окремі норми у складі нормативних правових актів інших галузей
ГЛАВА 6 ПРАВО НА ПОШУК, ОТРИМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
6.1. Конституційна основа пошуку, отримання та передачі інформації
6.2. Основні суб'єкти правовідносин
6.3. Право на пошук і отримання документованої інформації з державних інформаційних ресурсів
ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ САМОСТІЙНОГО ОБІГУ
7.1. Питання інформаційної власності
7.2. Модель цивільного обороту інформації
7.3. Суб'єкти інформаційних правовідносин у цивільному обороті інформації
ГЛАВА 8 документованої інформації ЯК ОБ'ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
8.1. Конституційна основа формування і використання інформаційних ресурсів
8.2. Державна політика в сфері формування і використання інформаційних ресурсів
8.3. Правовий режим документованої інформації
8.4. Обов'язковий примірник документа як різновид документованої інформації
8.5. Документована інформація в міжнародному інформаційному обміні
ГЛАВА 9 інфор ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
9.1. Правовий режим інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
9.2. Порядок розробки і впровадження інформаційних систем, технологій і засобів забезпечення
9.3. Державна політика в галузі створення інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
9.4. Правове регулювання відносин у галузі зв'язку та телекомунікацій
9.5. Правове регулювання відносин у галузі створення, експлуатації та використання Державної автоматизованої системи Російської Федерації «Вибори» [61]
ГЛАВА 10 ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
10.1. Правова основа захисту об'єктів інформаційних правовідносин від загроз в інформаційній сфері
10.2. Правовий захист інтересів особи, суспільства, держави від загроз впливу недоброякісної інформації, від порушення порядку розповсюдження інформації
10.3. Правовий захист інформації, інформаційних ресурсів та інформаційних систем від загроз несанкціонованого та неправомірного впливу сторонніх осіб
10.4. Захист прав і свобод в інформаційній сфері в умовах інформатизації
10.5. Структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки
ГЛАВА 11 ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВІРТУАЛЬНОЇ СЕРЕДОВИЩА ІНТЕРНЕТ
11.1. Інтернет і правова система
11.1.1. Інтернет як віртуальне середовище
11.1.2. Правові аспекти Інтернет
11.2. Особливості інформаційних правовідносин в Інтернет
11.2.1. Область реалізації права на пошук, отримання і споживання інформації в Інтернет
11.2.2. Області створення та розповсюдження вихідних документів, формування інформаційних ресурсів та надання інформаційних продуктів та інформаційних послуг в Інтернет
11.2.3. Область інформаційних технологій та засобів їх забезпечення в Інтернет
11.3. Основні напрямки правового регулювання інформаційних відносин в Інтернет
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ГЛАВА 12 ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
2.1. Основні джерела інституту інтелектуальної власності
12.2. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права
12.2.1. Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві та розповсюдженні творів науки, літератури і мистецтва
12.2.2. Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві та розповсюдженні програм для ЕОМ і баз даних
12.2.3. Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві та розповсюдженні топологій інтегральних мікросхем
12.3. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом патентного права
12.4. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом ноу-хау
ГЛАВА 13 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
13.1. Конституційні гарантії свободи масової інформації
13.2. Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні та споживанні масової інформації в Російській Федерації
13.2.1. Забезпечення гарантій свободи масової інформації
13.2.2. Організація діяльності засобу масової інформації
13.2.3. Поширення масової інформації
13.2.4. Відносини засобів масової інформації з громадянами та організаціями
13.2.5. Правовий статус журналіста
13.2.6. Міждержавне співробітництво в галузі масової інформації
13.2.7. Відповідальність за порушення законодавства про засоби масової інформації
13.3. Державна підтримка засобів масової інформації
13.4. Висвітлення діяльності органів державної влади засобами масової інформації
13.5. Про опублікування в засобах масової інформації нормативних правових актів
13.6. Реклама
13.7. Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають у діяльності друкованої преси та електронних засобів масової інформації
13.8. Засоби масової інформації та Інтернет
13.9. Досвід регулювання інформаційних відносин, що виникають при виробництві та розповсюдженні масової інформації за кордоном
13.10. Особливості правового регулювання інформаційних відносин в галузі масової інформації в США
13.10.1. Свобода самовираження
13.10.2. Дифамація
13.10.3. Права та обов'язки засобів масової інформації з позицій державної (національної) безпеки
13.10.4. Захист опалювачів інформації
13.10.5. Питання державного контролю та ліцензування засобів масової інформації
ГЛАВА 14 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В ОБЛАСТІ БІБЛІОТЕЧНОГО СПРАВИ
14.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні та споживанні бібліотечної інформації
14.2. Об'єкти і суб'єкти правовідносин інституту бібліотечної справи
14.3. Права громадян та інших суб'єктів у галузі бібліотечної справи. Право громадян на бібліотечне обслуговування.
14.4. Обов'язки держави в галузі бібліотечної справи
14.5. Особливі умови збереження та використання культурного надбання народів Російської Федерації в галузі бібліотечної справи
14.6. Організація взаємодії бібліотек
14.7. Економічні аспекти бібліотечної справи
14.8. Авторське право в діяльності бібліотек [85]
ГЛАВА 15 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШФОРМАЦІОННИХ ВІДНОСИН В ОБЛАСТІ АРХІВІВ
15.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при формуванні архівів, поширенні і споживанні архівної інформації
15.2. Об'єкти і суб'єкти правовідносин у галузі архівної справи і архівів
15.3. Правовий режим архівів
15.4. Державне управління архівною справою в Російській Федерації
15.5. Зберігання, комплектування та облік архівних фондів
15.6. Порядок доступу до архівних фондів та використання архівних документів
15.7. Відповідальність за порушення законодавства про архівний фонд Російської Федерації і архівах
15.8. Міжнародне співробітництво в галузі архівної справи
ГЛАВА 16 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ
16.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі та споживанні інформації, що становить державну таємницю
16.2. Суб'єкти та об'єкти інформаційних правовідносин в області державної таємниці
16.3. Переліки відомостей, що становлять державну таємницю, та відомості, які не можуть ставитися до державної таємниці
16.4. Віднесення відомостей до державної таємниці та їх засекречування
16.5. Питання власності у зв'язку з інформацією, що становить державну таємницю
16.6. Розсекречення відомостей та їх носіїв
16.7. Розпорядження відомостями, що становлять державну таємницю
16.8. Захист державної таємниці
16.9. Контроль і нагляд за забезпеченням захисту державної таємниці
ГЛАВА 17 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В ОБЛАСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ
17.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі та споживанні інформації, що становить комерційну таємницю
17.2. Суб'єкти та об'єкти інформаційних правовідносин
17.3. Правовий режим комерційної таємниці
17.4. Охорона комерційної таємниці в трудових відносинах
17.5. Права та обов'язки органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування щодо комерційної таємниці
17.6. Захист прав на комерційну таємницю
 ГЛАВА 18 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В ОБЛАСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
18.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі та споживанні персональних даних
18.2. Суб'єкти та об'єкти інформаційних правовідносин
18.3. Правові основи роботи з персональними даними
18.4. Права суб'єкта персональних даних
18.5. Права та обов'язки власника (володаря) по роботі з масивами персональних даних
18.6. Державне регулювання роботи з персональними даними
18.7. Уповноважений з прав суб'єктів персональних даних
 Додаток
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В АКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 ПЕРЕЛІК АКТІВ І НОРМ АКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1. Законодавство про реалізацію права на пошук, отримання і передачу інформації
2. Законодавство про формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг Федеральні закони
3. Законодавство про створення та застосуванні інформаційних систем, їх мереж, інших інформаційних технологій та засобів їх забезпечення Федеральні закони
4. Законодавство про інформаційну безпеку Федеральні закони
5. Законодавство про інтелектуальну власність Федеральні закони
6. Законодавство про засоби масової інформації Федеральні закони
7. Законодавство про бібліотечну справу Федеральні закони
8. Законодавство про архівний фонд та архівах Федеральні закони
9. Законодавство про державну таємницю Федеральні закони
10. Законодавство про комерційну таємницю Федеральні закони
12. Окремі інформаційно-правові норми у складі ГК РФ
13. Законодавство про відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 Інформаційне право:
  1. В.В. Піляева. Виконавче провадження - 2012 рік
  2. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право - 2004
© 2014-2022  yport.inf.ua