Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

43.1. Організаційно-правові засади управління юстицією

Прийняття Конституції України, вступ України до Ради Європи, прийняття Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю ставлять принципово нові завдання, вимагають нових форм і методів роботи органів юстиції та судів і, таким чином, починають новий етап проведення правової реформи та розвитку держави на засадах верховенства права, захисту прав і свобод людини, гарантування їх здійснення.
Найважливішим завданням держави є повернення втраченого поваги громадян до закону як до інструменту охорони їх прав та свобод, відродження в них надії і віри у справедливість права, і правосуддя та юристи повинні допомогти в цьому державі і суспільству.
Прокурори та адвокати, юристи підприємств і установ, нотаріуси та судді, працівники правоохоронних органів - від
1 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 15.
2 Там же. - 1992. - № 29.

Будь-якого з них залежить, чи будуть сприймати Україну як правову державу на міжнародному рівні, чи сформується в Україні громадянське суспільство як самостійний елемент політичної системи, Пов'язаний з державою, чи буде взагалі проведена правова реформа, яка стимулює розвиток держави на засадах верховенства права, захисту прав і свобод людини.
Забезпечення цих принципів неможливе без реформування правової системи країни взагалі, і першим кроком у цьому напрямку є реформування системи Міністерства юстиції України. Це знайшло своє відображення в Указі Президента України від 18 вересня 1996 р., який затвердив Положення «Про Міністерство юстиції України» (зі змінами та доповненнями від 30 грудня 1997 р., від 15 вересня 1998 р., від 9 лютого 1999 р. і від 31 липня 2000 р.), яке, згідно міжнародним принципам і демократичним основам суспільства, визначило Міністерство юстиції України як базове державне законотворче установа, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мін'юст України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство юстиції України.
Міністерство, в установленому порядку в межах своїх повноважень, вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких дала Верховна Рада України.
В Україні відбуваються незворотні процеси формування громадянського суспільства і побудови демократичної, соціально орієнтованого правової держави з ринковою економікою. Соціально-економічні трансформації в державі спричинили необхідність реформування всіх сфер його життєдіяльності, яка повинна відбуватися виключно в правовому полі, в межах закону.
Здійснення в Україні ринкових перетворень зумовило необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту України, значного розширення його повноважень.
Нині діяльність Міністерства юстиції України здійснюється лише за функціональним принципом, що наближає Міністерство юстиції України, відповідно до його роллю та функціями, до аналогічних міністерствам європейських країн.
Протягом останніх років для Мін'юсту були визначені нові завдання, зафіксовані в Положенні «Про Міністерство юстиції України» від 18 вересня 1996 року зі змінами і доповненнями, зробленими в 1997, 1998,1999, 2000 рр. .
Відповідно до Положення Міністерство юстиції України є відповідальним за організацію здійснення го-

сударственной політики, її формування та реалізацію з метою забезпечення прав і свобод граждан1.
Основними завданнями Міністерства юстиції України є:
- підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;
- забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері;
підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно- правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів; планування за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координація нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади та контроль за здійсненням такої діяльності; - забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин та ін Згідно до нового Положення про Міністерство юстиції України, воно має додаткові функції, зокрема:
- веде Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, надає інформацію з бази даних цього реєстру;
- координує роботу з проведення судової реформи;
- здійснює, в установленому законодавством порядку, заходи щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України та арбітражних судів) та соціальний захист працівників судів;
- організовує експертне забезпечення правосуддя, формує державне замовлення на науково-дослідні роботи в галузі судової експертизи, спрямовує і контролює діяльність підвідомчих науково-дослідних інститутів судових експертиз, координує роботу відповідних державних органів з питань розвитку судової експертизи, здійснює ліцензування судово-експертної діяльності та її контроль, веде реєстр атестованих судових експертів;
1 Офіційний вісник України. - 1998. - № 2. - Ст. 20.

- Організовує ведення діловодства в судах (крім Верховного Суду України та арбітражних судів);
- забезпечує ведення судової статистики;
- організовує в порядку, встановленому законодавством України, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державних виконавців та ін
З метою чіткого виконання покладених на Міністерство юстиції України завдань і функцій йому надано право:
- залучати вчених, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції ;
- утворювати, у разі потреби, за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, в межах своєї компетенції, комісії та експертні групи, залучати на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій;
- одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики - статистичні дані для виконання покладених на нього завдань;
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 43.1. Організаційно-правові засади управління юстицією "
 1. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  організаційних і контрольних функцій цілком виправдано. У повноваження президії можуть входити: організація підготовки сесії (засідань) органу, розгляд проекту порядку денного, складеного з урахуванням думки комітетів (комісій), попереднє обговорення пропозицій з питань порядку денного сесії (засідань) органу, розробленої з урахуванням готовності проектів рішень; розгляд
 2. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  організаційні питання забезпечення органами прокуратури конституційно-правової відповідальності органів державної влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Челябінськ, 2004. Дьомін В. Судовий контроль за законністю актів органів місцевого самоврядування / / Відомості Верховної Ради. 2001. N 6. Краснов М.А. Проблема відповідальності в місцевому
 3. § 2. Створення комерційних організацій
  організаційно-правових форм з іноземними інвестиціями, державних і муніципальних унітарних підприємств не повинен бути менше суми, що дорівнює 1000-кратному розміру мінімального розміру оплати праці на місяць на дату державної реєстрації комерційної організації. Розмір статутного капіталу інших комерційних організацій (господарських товариств, закритих акціонерних товариств,
 4. § 4. Акціонерні товариства
  організаційно-правові форми. Відмінність це, в першу чергу, складається в тому, що природа частки в 000 принципово відрізняється від природи акції АТ Акція-це цінний папір. Вона підтверджує, в першу чергу, право її власника на дивіденди від діяльності організації. Це таке свідоцтво про внесення вкладу, яке не дає права вимагати Комерційне право . Ч. I. Під ред. В.Ф.
 5. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  організаційно-правовій формі автономної некомерційної організації згідно ст. 10 Федерального закону «Про некомерційні організації». Третейські суди можуть розглядати не всі види економічних суперечок, віднесених до підвідомчості арбітражних судів і судів загальної юрисдикції, а тільки такі економічні суперечки, Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф . Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 6. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  організаційно-предпосилочних правами. [1] Обов'язки підприємців у сфері управління носять загальнообов'язковий характер, тобто всі зобов'язані платити податки, своєчасно подавати податковим органам бухгалтерську звітність і т.д. Перелік обов'язків підприємців у сфері управління встановлюється нормативно- правовими актами, а тому є вичерпним. Нові обов'язки,
 7. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  організаційно-правових формах (міське та сільське самоврядування, дворівнева і інші моделі самоврядування і т.д.). А з функціональної точки зору місцеве самоврядування слід визначити як самостійну і під свою відповідальність діяльність населення щодо вирішення питань місцевого значення, а також по реалізації окремих державних повноважень. - ---
 8. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  організаційні, економічні тощо --- Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. С. 68. Регулювання законами порядку передачі об'єктів федеральної власності в муніципальну власність. Даний порядок врегульовано нормами Цивільного кодексу Російської Федерації (ст. ст. 559 - 566). Наділення органів місцевого самоврядування
 9. СПИСОК
  правові основи, практика: Матеріали науково-практичної конференції. М., 1996. Авакьян С.А. Стан, проблеми та перспективи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Росії: стан, проблеми та перспективи. М., 1994. Авакьян С.А., Барабашев Г.В. Позабюджетні фонди / / Народний депутат. 1990. N 15. Азовкін І.А. Місцеві Ради в системі органів влади. М ., 1971. Акмалова А.А.
 10. § 1. Загальна характеристика правового положення некомерційних організацій
  організаційно-правову форму такої юридичної особи, склад (структуру), компетенцію і порядок формування органів управління. Оскільки всі некомерційні організації мають спеціальну правоздатність, установчі документи обов'язково повинні містити мети їх діяльності. Установчі документи об'єднань, заснованих на членстві, повинні визначати умови та порядок набуття і
© 2014-2022  yport.inf.ua