Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

43.2. Система і структура органів юстиції України

Міністерство юстиції України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні в містах (міст обласного підпорядкування) управління юстиції, підприємства, установи та організації, що належать до системи його управління. Система органів управління в галузі юстиції закріплена Постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1998 р. «Про систему органів юстиції» 1. Її складають: Міністерство юстиції України; Головне
1 Офіційний вісник України. - 1998. - № 18. - Ст. 649.

Управління юстиції в АРК, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, міські (міст обласного підпорядкування) управління юстиції, районні в містах відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.
Територіальні управління юстиції надають сприяння місцевим органам виконавчої влади, підприємствам і організаціям державного сектору економіки в удосконаленні правової роботи, надають методичну допомогу юридичній службі щодо посилення її впливу на забезпечення законності діяльності цих органів, приведення відомчих нормативних актів у відповідність до чинного законодавства і т. п.
Мін'юст України очолює Міністр, якого за поданням Прем'єр-міністра України призначає на посаду Президент України.
Міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розробку і впровадження Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин, здійснює управління дорученою йому сферою, відповідає за її стан і розвиток.
Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом України за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мін'юсту України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у міністерстві утворюється колегія у складі міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, голови Державного комітету України у справах релігій, керівників урядових органів державного управління, а також інших керівних працівників міністерства.
До складу колегії можуть входити керівники управлінь юстиції.
Рішення колегії проводиться в життя наказами Міністра юстиції України.
В організаційну структуру Міністерства юстиції України входять: керівництво Міністерства юстиції України, патр-натного служба Міністра юстиції України, галузеві та функціональні департаменти, управління та відділи.
Центральний апарат Міністерства юстиції України має таку структуру:
департамент організаційного забезпечення діяльності судів;

департамент державної виконавчої служби;
департамент методологічного керівництва правовою роботою та правовою інформацією;
відділ реєстрації громадських формувань та відомчих нормативних актів;
відділ реєстрації актів цивільного стану;
відділ правової допомоги населенню;
відділ кадрів;
фінансово-економічний відділ;
відділ матеріально- технічного забезпечення та капітального будівництва;
загальний відділ та ін
Управління Міністерства юстиції України в областях1 створюються відповідно до законодавства України. У своїй діяльності вони підпорядковані центральному апарату Міністерства юстиції та здійснюють на місцях функції виконавчої влади в галузі юстиції. Вони виконують свої завдання через відповідні галузеві служби, які створюються у відповідності з основними напрямками діяльності, а також через міські та районні відділи юстиції. У складі управління юстиції є такі відділи:
- організаційного забезпечення діяльності судів;
- державна виконавча служба;
- методологічне керівництво правовою роботою і правовою інформацією;
- реєстрації громадських формувань та відомчих нормативних актів;
- реєстрації актів цивільного стану;
- правової допомоги населенню та ін
Згідно ст. 12 Положення «Про Міністерство юстиції України» для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів розвитку правової системи України в Міністерстві юстиції України можуть бути утворені науковий, науково-консультативний ради та інші органи державного та координаційного характеру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 43.2. Система і структура органів юстиції України "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  системи сучасності. М., 1988. С. 242-243; Алексєєв С.С. Філософія права. М., 1997. С. 239 і слід. * (5) Див, напр.: Агарков М.М. Цінність приватного права / / Правознавство. 1992. N 2. С. 46; Черепахін Б.Б. До питання про приватне і публічне право. Іркутськ, 1926; Братусь С.Н. Про предмет радянського цивільного права / / Радянська держава і право. 1940. N 1. С. 36 і слід. * (6) Див: Мейер Д.І.
 2. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  система; відшкодування шкоди; свобода екологічної інформації; вдосконалення управління) Необхідність активізації зусиль з охорони навколишнього середовища, входження нашої країни в європейський, загальнолюдський дім припускають: облік, аналіз і використання вузлових правових досягнень, напрацьованих світовою цивілізацією; неупереджене зіставлення їх з виправдали себе в нашій країні традиційними
 3. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
  систем сучасності, запропонувала створити Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Необхідність створення такого інституту слідувала з потреби розробки уніфікованих законів у сфері приватного права, опосредующего відносини міжнародного комерційного обороту, включаючи транспорт, авторське та патентне право, арбітраж, що дозволило б подолати відмінності, які існують в
 4. Використана література :
  системі принципів права / / Радянська держава і право. 1981. N 2. С. 102. * (11) Кримінальний закон: досвід теоретичного моделювання / Под ред. С.Г. Келіном, В.Н. Кудрявцева. М., 1987. С. 167. * (12) Лопашенко Н.А. Принципи кодифікації кримінально-правових норм. Саратов, 1989. С. 28. * (13) Попов А.Н. Принцип справедливості в кримінальному праві: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1993. С. 26.
 5. § 3. Корупція в сучасній Росії
  систематичні дослідження організованої злочинності та пов'язаної з нею корупції. Наші респонденти з числа підприємців та керівників підрозділів правоохоронних органів Санкт-Петербурга зазначали: «Давати треба за все ... Податкової інспекції балансу так просто не здати ... Без хабара у сфері підприємництва неможливо працювати ... Податкова інспекція вкрай корумпована ».
 6. ПЕРЕДМОВА
  системи України, оскільки воно опосередковує функціонування публічної влади і виступає необхідною умовою і способом реалізації Конституції України в найважливішій сфері - сфері виконання законів та інших правових актів. Воно тісно пов'язане з виконавчою гілкою влади та державним управлінням, оскільки безпосередньо регулює відповідні суспільні відносини. Водночас
 7. 1.4. Адміністративне право та адміністративна реформа
  систему. Це проявляється в недосконалості стану багатьох складових елементів механізму державного управління в нашій державі. Подоланню такого становища у сфері виконавчої влади має сприяти здійснення адміністративної ре-форми. Адміністративна реформа - це цілісний комплекс узгоджених заходів, спрямованих на радикальну перебудову органів
 8. 34.3. Адміністративно-правовий статус ВАК України, НАН України та галузевих академій
  системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; - разом з іншими центральними органами виконавчої влади участь у формуванні та реалізації державної політики щодо перспектив розвитку науки і техніки, кадрового потенціалу країни з урахуванням світового рівня науково-технічного прогресу; - забезпечення єдності вимог до рівня наукової
 9. 36.3. Організація управління музеями і музейною справою, архівами та архівними установами, бібліотеками та бібліотечною справою
  системи Національної академії наук Украї-ни, Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Педагогічного товариства України, інших самоврядних організацій), в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, затверджується Кабінетом Міністрів України. К
 10. 36.5. Організація управління телебаченням і радіомовленням
  систему Суспільного телебачення і радіомовлення України »1. 1 Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 45. - Ст. 284. За цим Законом система Суспільного телебачення і радіомовлення України (далі - Суспільне телерадіомовлення) створюється з метою всебічного задоволення потреб суспільства в оперативній інформації, забезпечення плюралістичного характеру мовлення,
© 2014-2022  yport.inf.ua