Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н . В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

4.4. Адміністративно-правові норми

Адміністративно-правові норми це загальнообов'язкове, структурно-організоване, державно-владне веління, що міститься в нормативному правовому акті, що регулює суспільні відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають в інших сферах життєдіяльності суспільства.
Особливості адміністративно-правових норм:
1) є різновидом юридичних норм;
2) об'єктом регулювання виступають особливого роду суспільні відносини - управлінські;
3) адміністративно-правові норми - засіб реалізації публічних інтересів у сфері державного управління;
4) встановлюються органами державної влади, місцевого самоврядування, адміністрацією підприємств, установ , організацій;
5) містяться в нормативних правових актах різної юридичної сили (законах і підзаконних нормативних правових актах);
6) мають представницький-зобов'язуючий характер;
7) забезпечуються заходами державного примусу;
8) мають на меті забезпечення належного управлінського порядку;
9) у багатьох випадках регулюють суспільні відносини, становлять предмет інших галузей права (фінансового, земельного, екологічного, трудового та ін.)
Структура адміністративно-правової норми - її внутрішню будову, сукупність логічно обумовлених елементів. Елементи структури адміністративно-правової норми:
1) гіпотеза-частина адміністративно-правової норми, яка вказує на умови, при настанні яких норма починає діяти;
2) диспозиція - частина адміністративно-правової норми, яка містить правила належної поведінки суб'єктів управління;
3) санкція - частина адміністративно-правової норми, яка вказує на наслідки, які наступають в результаті порушення диспозиції.
Виділяють наступні види адміністративно-правових норм.
1. По предмету правового регулювання: матеріальні - закріплюють юридичний статус управлінських відносин, їх безпосередньо регулюють; процесуальні - визначають умови і порядок реалізації матеріальних адміністративно-правових норм.
2. За функціями права: регулятивні - регулюючі позитивні управлінські відносини; охоронні - регулюють управлінські відносини, пов'язані з їх захистом і витісненням відносин, далеких даному суспільству.
3. За методом правового регулювання: імперативні - містять категоричні вимоги щодо варіанту поведінки у сфері управління; диспозитивні - дають можливість учасникам управлінських відносин вибирати варіант поведінки виходячи з наявної юридичної альтернативи; рекомендаційні, за допомогою яких учасникам управлінських відносин пропонується найбільш ефективний (доцільний) варіант вирішення стоять перед ними завдань; заохочувальні, містять заходи заохочення, застосовувані до учасників управлінських відносин за наявності в їх діях факту заслуги.
4. За змістом припису: управомочівающіе - норми, в яких закріплюються суб'єктивні права учасників управлінських відносин, виражається юридична можливість адресата діяти в рамках встановлених вимог на свій розсуд; зобов'язують - норми, що закріплюють юридичні обов'язки учасників управлінських відносин, які веліли певні варіанти поведінки; забороняють - норми, містять юридичні заборони на вчинення певних дій у сфері державного управління.
5. За адресату: регламентують організацію і діяльність органів виконавчої влади; адміністративно-правовий статус державних службовців; організацію і діяльність державних підприємств та установ; окремі питання функціонування недержавних (комерційних) структур; адміністративно-правовий статус громадських об'єднань та їх службовців; адміністративно-правовий статус громадян .
6. По дії в просторі: федеральні - діють у межах Російської Федерації; регіональні (окружні) - діючі в межах регіону Російської Федерації (федерального округу); суб'єктів РФ - діють у межах суб'єкта РФ; муніципальні - діючі в межах муніципального освіти; локальні - діючі в межах установи, підприємства, організації.
7. По дії в часі: термінові - норми, для яких визначено термін дії; безстрокові - норми без зазначення строку дії, що діють до моменту фактичної або юридичної скасування; надзвичайні - норми, що вступають в дію при настанні певних обставин.
8. По колу осіб загальної дії - регламентують діяльність всіх або більшості суб'єктів управлінських відносин; спеціальні - поширюють дії на окремі категорії, групи суб'єктів управлінських відносин (пенсіонерів, студентів, змушених переселенців та ін.)
9. За юридичною силою: законодавчі - що містяться в нормативних правових актах вищої юридичної сили; підзаконні - що містяться в підзаконних нормативних правових актах.
10. За характером юридичного захисту: охоронювані в судовому порядку; охоронювані в позасудовому (адміністративному) порядку.
Реалізація адміністративно-правових норм - це практичне втілення приписів адміністративно-правової норми в правомірна поведінка учасників управлінських відносин.
Форми (види) реалізації адміністративно-правових норм: виконання, дотримання, використання, застосування.
Виконання - форма реалізації розпорядчих адміністративно-правових норм, що складається в реалізації покладених на суб'єктів управлінських відносин юридичних обов'язків.
Дотримання - форма реалізації забороняючих адміністративно-правових норм, коли суб'єкти управлінських відносин повинні утриматися від певних варіантів поведінки під загрозою покарання.
Використання - форма реалізації управомочивающих адміністративно-правових норм, коли суб'єкти управлінських відносин своїм активним поведінкою реалізують наявні у них суб'єктивні права.
Застосування - особлива форма реалізації адміністративно-правових норм, що складається в дозволі Управомочивающие суб'єктом конкретного управлінського справи з винесенням індивідуальних юридичних актів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.4. Адміністративно-правові норми "
 1. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  адміністративного права. При визначенні місця муніципального права в правовій системі Російської Федерації необхідно враховувати ряд обставин. Насамперед, як уже зазначалося, це комплексний характер галузі муніципального права. Тому муніципальне право пов'язане з цілим рядом інших галузей права. Найбільш тісно муніципальне право пов'язане з конституційним правом і
 2. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  адміністративний) прецедент; д) інші форми (джерела) права (зокрема, юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної правової системи до тієї чи іншої правової
 3. 2.5. Джерела (форми) адміністративного права
  адміністративного права це зовнішнє вираження і закріплення змісту норм адміністративного права. Види юридичних джерел адміністративного права: - нормативний правовий акт - вид юридичного акту, прийнятий компетентними суб'єктами правотворчості і містить норми адміністративного права; - адміністративно-правовий договір нормативного змісту - двостороннє або
 4. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
  адміністративно-правового регулювання сукупність адміністративно-правових засобів, які, впливаючи на управлінські відносини, організовують їх відповідно до завдань суспільства і держави. Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання: - являє собою сукупність юридичних засобів; - кошти носять адміністративно-правовий характер;
 5. 4.5. Акти офіційного тлумачення адміністративно-правових норм
  адміністративно-правових норм діяльність органів державної влади, посадових осіб, громадських об'єднань та окремих громадян щодо встановлення змісту адміністративно-правової норми, розкриттю вираженої в ній державної волі. Елементи тлумачення адміністративно-правових норм: 1) з'ясування сутності толкуемой адміністративно-правової норми; 2) роз'яснення сутності
 6. 4.7. Адміністративно-правові відносини
  адміністративно-правовою нормою управлінські відносини, учасники яких наділені суб'єктивними правами та юридичними обов'язками, встановленими даною юридичною нормою. Особливості адміністративно-правових відносин: 1) це владні відносини, тобто вони обумовлені нерівністю учасників відносин, 2) це результати опосередкування управлінських відносин
 7. 12.3. Адміністративний договір: поняття, ознаки, види
  адміністративного права угоду, прийняте на основі узгодження воль сторін між двома або більше суб'єктами управлінських відносин, одним з яких є орган державного управління або його законний представник. Ознаки адміністративного договору: - є різновидом правового договору; - грунтується на нормах адміністративного права; - його
 8. 12.5. Поняття, основні риси та види правових актів управління
  адміністративно-правових відносин. Основні риси правового акта управління: 1) є різновидом юридичного акту; 2) являє собою юридичний варіант управлінського рішення; 3) носить підзаконний характер, грунтується на Конституції і законах РФ, законах суб'єктів РФ; 4) виходить від компетентного суб'єкта державного управління; 5) є
 9. 19.2. Адміністративно-процесуальні норми і відносини
  адміністративно-правової норми, що визначає підстави, порядок та умови реалізації матеріальної норми адміністративного права. Адміністративно-процесуальна норма регламентує порядок діяльності органів та посадових осіб державного управління (виконавчої влади) з реалізації покладених на них повноважень. Особливості адміністративно-процесуальних норм: 1)
 10. 2.1. Поняття, види і структура адміністративно-правової норми
  адміністративного права, оскільки воно відіграє важливу роль у створенні суверенної, демократичної, соціальної, правової української держави. В системі будь-якої держави адміністративно-правові норми посідають особливе місце. Це обумовлюється колом суспільних відносин, які підлягають упорядкуванню, охороні та розвитку у відповідності з об'єктивними потребами, тобто
© 2014-2022  yport.inf.ua