Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

4.7. Адміністративно-правові відносини

Адміністративно-правові відносини це врегульовані адміністративно-правовою нормою управлінські відносини, учасники яких наділені суб'єктивними правами та юридичними обов'язками, встановленими даною юридичною нормою.
Особливості адміністративно-правових відносин:
1) це владні відносини, тобто вони обумовлені нерівністю учасників відносин;
2) це результати опосередкування управлінських відносин адміністративно-правовими нормами;
3) для них характерний обов'язковий суб'єкт, наділений повноваженнями державно-владного характеру;
4) виникають у зв'язку з практичною діяльністю органів виконавчої влади;
5) можуть виникати з ініціативи будь-якої з сторін, згода другої сторони необов'язково;
6) спори про право дозволяються найчастіше у позасудовому (адміністративному) порядку;
7) при порушенні вимог адміністративно-правової норми сторона відносин несе відповідальність перед державою;
8) за своєю суттю - організаційні, тобто спрямовані на організацію спільної діяльності людей і їх колективів.
Передумови адміністративно-правових відносин - сукупність умов та обставин, без яких адміністративно-правові відносини не можуть виникнути.
До складу передумов входять: адміністративно-правова норма, адміністративна правосуб'єктність і юридичний факт.
Серед елементів адміністративно-правових відносин можна назвати суб'єкти адміністративно-правових відносин, об'єкти адміністративно-правових відносин, зміст адміністративно-правових відносин.
Суб'єкт адміністративно-правових відносин - учасник адміністративно-правових відносин, що володіє адміністративної правосуб'єктністю, наділений суб'єктивними правами та юридичними обов'язками.
Можна виділити наступні види суб'єктів: фізичні особи (громадяни), державні органи та їх структурні підрозділи, державні службовці, громадські (некомерційні) об'єднання, підприємства, установи, організації та ін
Об'єкти адміністративно-правових відносин - те, з приводу чого виникло, змінилося чи був припинений адміністративно-правове відношення. Види об'єктів: предмети матеріального світу (земля, ліси, гроші тощо), продукти духовної творчості (твори мистецтва, літератури, кіно тощо), особисті немайнові блага (життя, здоров'я, честь, гідність і т. п.), поведінка учасників правовідносин (виражається в діях і бездіяльності), результати поведінки учасників правовідносин (наслідки, до яких призвело ту чи іншу дію або бездіяльність).
Зміст адміністративно-правових відносин - сукупність прав і обов'язків учасників адміністративно-правових відносин.
Юридичний факт - конкретна життєва обставина, з якою адміністративно-правова норма пов'язує виникнення, зміну або припинення адміністративно-правових відносин.
За породжуваним наслідків існують правообразующие, пра-воізменяющіе і правопрекращающие юридичні факти.
За формою прояву: позитивні, з наявністю яких адміністративно-правова норма пов'язує виникнення правовідносин; негативні, відсутність яких необхідно для виникнення правовідносин.
По зв'язку з волею суб'єкта: події - факти, які не пов'язані з волею учасників конкретного правовідносини; дії - факти, які пов'язані з волею хоча б одного з учасників правовідносини.
За змістом адміністративно-правові відносини поділяються на: матеріальні - суспільні відносини у сфері управління, врегульовані матеріальними нормами адміністративного права; процесуальні - управлінські відносини, врегульовані на основі адміністративно-процесуальних норм.
По функціям права: регулятивні відносини - складаються на основі регулятивних адміністративно-правових норм, і охоронні - складаються на основі охоронних адміністративно-правових норм.
За характером зв'язків між учасниками правовідносин: вертикальні - відносини «влада - підлеглий»; горизонтальні - відносини між несупідрядними суб'єктами адміністративного права.
За характером юридичних фактів: відносини, породжені правомірними діями, породжені неправомірними діями і породжені подіями.
Залежно від конкретних цілей виникнення управлінських відносин: внутрішні - відносини, пов'язані з формуванням управлінських структур, визначенням принципів взаємодії між управлінськими структурами, відносин між працівниками всередині управлінської структури; зовнішні - відносини, пов'язані з безпосередньою реалізацією зовнішніх функцій управління.
Залежно від способу захисту: відносини, що захищаються в судовому порядку і захищаються у позасудовому (адміністративному) порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.7. Адміністративно-правові відносини "
 1. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  адміністративно-правових відносин, у тих випадках, коли громадяни оспорівать в судовому порядку дії організацій, що порушують їх свободи, права та інтереси. Заява громадянина про оспоріваніі дій організації, її органу або посадової особи може бути прибраний в форму позовної заяви про визнання недійсним акту, що порушує права та охоронювані законом інтереси громадянина, або в
 2. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  адміністративно-правові відносини, хоча вони за певних умов можуть бути і цивільно-правовими. І ті, і інші охоплюються поняттям відносин у сфері управління. Основним елементом змісту цих правовідносин є обов'язки підприємців, хоча й у сфері управління підприємцям надаються певні правові можливості, які вище були названі
 3. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила - контроль, здійснюваний при наділення органів місцевого
 4. § 1. Поняття житлового права і система його джерел
  адміністративно-правові відносини, пов'язані з наданням житлових приміщень соціального призначення, управлінням багатоквартирними будинками, контролем за використанням і схоронністю житлового фонду. Іншими словами, житлове право виступає як комплексної галузі законодавства, що об'єднує норми різних галузей права. Будучи об'єднаними в єдиний законодавчий масив завдяки
 5. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
  адміністративно-правового регулювання сукупність адміністративно-правових засобів, які, впливаючи на управлінські відносини, організовують їх відповідно до завдань суспільства і держави. Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання: - являє собою сукупність юридичних засобів; - кошти носять адміністративно-правовий характер;
 6. 12.5. Поняття, основні риси та види правових актів управління
  адміністративно-правових відносин. Основні риси правового акта управління: 1) є різновидом юридичного акту; 2) являє собою юридичний варіант управлінського рішення; 3) носить підзаконний характер, грунтується на Конституції і законах РФ, законах суб'єктів РФ; 4) виходить від компетентного суб'єкта державного управління; 5) є
 7. 19.2. Адміністративно-процесуальні норми і відносини
  адміністративно-правової норми, що визначає підстави, порядок та умови реалізації матеріальної норми адміністративного права. Адміністративно-процесуальна норма регламентує порядок діяльності органів та посадових осіб державного управління (виконавчої влади) з реалізації покладених на них повноважень. Особливості адміністративно-процесуальних норм: 1)
 8. 6. Захист прав учасників майнового обороту в публічно - правових відносинах
  адміністративними повноваженнями. Ще п'ять років тому такі проблеми не потрапляли у сферу уваги державних арбітражів, оскільки спори за участю зазначених державних органів були виключені з числа суперечок, підвідомчих державним арбітражам. Однак введення в дію нового законодавства про власність змусило державні арбітражі відмовитися від позиції стороннього
 9. 2. Історія розвитку кредитного договору
  адміністративними правомочностями по відношенню до кредитуються організаціям породили у ряду авторів сумніви щодо цивільно-правової природи відносин з кредитування організацій. В якості одного з аргументів на користь адміністративно-правової природи відповідних правовідносин наводився аргумент про те, що банк міг бути примушуючи до укладення договору банківської позики лише за вказівкою
 10. 1. Історія розвитку договору банківського рахунку
  адміністративних функцій, у сфері яких його розпорядження обов'язкові для власника рахунку "." Тісне переплетення цивільно-правових і адміністративно-правових відносин, - вказував О.С. Іоффе, - складає одну з вирішальних особливостей правового регулювання пов'язаних з банківським рахунком дій, позначаючись на самому порядку здійснення прав і обов'язків, що належать договірним
© 2014-2022  yport.inf.ua