Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
Наступна »
С.Ю. Кашкін, А.О. Четвериков, П.А. Калініченко та ін. Право Європейського Союзу, 2011 - перейти до змісту підручника

До читача


З колись мало відомого регіонального суто економічного явища Європейські співтовариства зросли до Європейського Союзу, впевнено утверджує себе як зростаючого геополітичного центру економічного, політичного, фінансового та військового впливу.
Союз включає в себе вже 27 країн із сукупним населенням близько 500 млн осіб і територією, що перевищує 5 млн. кв. км. Ця унікальна наддержавна інтеграційна організація політичної влади становить собою принципово новий компонент світового розвитку, що вимагає всебічного вивчення та врахування.
З набранням Союз низки колишніх республік СРСР і наших колишніх соціалістичних союзників у Росії з'явилася стратегічно важлива протяжна спільний кордон з ним, не кажучи вже про те, що він є нашим головним зовнішньоекономічним і дуже перспективним політичним партнером . Поліпшується взаєморозуміння між керівництвом Росії та Євросоюзу, розширюється співпраця в боротьбі з міжнародним тероризмом, злочинністю та в багатьох інших сферах.
Для досягнення оптимального співпраці та взаємодії Росії з Європейським Союзом є всі необхідні передумови: історичні долі наших народів традиційно взаємно перепліталися, культури взаимообогащались, економіки взаємодоповнювалися. У майбутньому ця багатопланова і цивілізаційно закономірна взаємозалежність і взаємовигідність з неминучістю буде розвиватися і приймати нові форми.
Надзвичайно велике в цьому процесі значення права - важливого практичного інструменту інтеграції та взаємодії. У рамках Європейського Союзу в ході всеосяжної інтеграції сформувалося якісно нове наднаціональне право. У ньому інтегрувалися елементи систем як міжнародного, так і національного права, права найбільш передових європейських країн з усталеними демократичними традиціями, права, що ввібрав у себе досвід як континентальної, так і англосаксонської правових сімей, багату практику регулювання ринкових відносин, обліку соціальних факторів і вміння узгоджувати позиції самих різних учасників суспільних відносин.
Ось чому право Європейського Союзу накопичило цінний досвід і в значній мірі стало прикладом для інших інтеграційних угруповань, у тому числі і тих, в яких бере участь Росія.
В рамках унікальної правової системи Європейського Союзу формуються механізми захисту прав людини не тільки від осіб, органів і держав, їх порушують, а й від наднаціональних інститутів та органів, створюються демократичні правові інструменти, що дозволяють погоджувати динаміку процесів інтеграції та глобалізації з інтересами держав, регіонів, а головне - людину, яка все більш висувається як визначального критерію оцінки прогресу нашої цивілізації.
Оскільки багато світові досягнення у сфері права знайшли своє концентроване вираження у праві Європейського Союзу, вивчення цього якісно нового, наднаціонального права має велике значення для вдосконалення системи вищої юридичної освіти в Росії. Воно певною мірою підводить підсумок розвитку сучасного права, його принципів, прийомів і методів регулювання суспільних відносин і формує тенденції його подальшого вдосконалення.
Однією з перших у Росії кафедра права Європейського Союзу Московської державної юридичної академії опублікувала майже всі види наукових, методичних та навчальних видань з права Європейського Союзу. Це і фундаментальний підручник "Право Європейського Союзу" (2002 і 2008 рр.., "МАУП", 1055 с.), І збірники документів з коментарями, і навчальний посібник "Основи права Європейського Союзу: схеми і коментарі".
До цих пір в нашій країні не було популярного короткого, але досить повного видання по праву Європейського Союзу в питаннях і відповідях, до яких вже звикли російські студенти, особливо заочної та вечірньої форм навчання. Запропонована вашій увазі книга ліквідує цю прогалину.
"Право Європейського Союзу в питаннях і відповідях", однак, не вийшло спрощеною і скороченою версією великого підручника. Це інше за жанром, але цілком грунтовне і самостійне видання.
Європейський Союз планує в самий найближчий час прийняти Лісабонський договір 2007 р., який вимагатиме грунтовного осмислення з теоретичної та практичної точок зору. Його прийняття призведе до істотної зміни як основ, так і конкретних сфер права Європейського Союзу. У пропонованій книзі матеріал викладається з урахуванням новел, внесених Лісабонським договором. З моменту першого видання цього посібника був також прийнятий цілий ряд регламентів директив, та інших документів, які зробили істотні зміни в окремі галузі права Європейського Союзу, наприклад транспортного, корпоративного, екологічного права і т.д. Все це по можливості враховано в цьому концентрованому виданні.
Не можна не відзначити навчально-методичні гідності книги, що дозволяє в дохідливій формі викласти непрості основи наднаціональної системи права, що складається в Європейському Союзі. У цьому сенсі книга виявилася дуже корисним засобом популяризації досягнень права Європейського Союзу, аналізу тенденцій його розвитку та способів вирішення виникаючих проблем.
Президент Московської державної юридичної академії, академік РАН О.Е. Кутафин
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" До читача "
 1. ВСТУП
  Росіяни люблять і поважають свою країну, пишаються Конституцією. І це правильно, оскільки росіяни - великий народ, а Російська Федерація - єдина країна в світі, в якій кожен її громадянин може реалізувати себе повною мірою, якщо, звичайно, він цього захоче. У Росії все більш зміцнюються основи демократичного устрою. Свідченням цього є переорієнтація законодавства
 2. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 5. § 1. Об'єкти авторського права
  Поняття та ознаки об'єкта авторського права. Згідно п. 1 ст. 1259 ЦК об'єктами авторських прав є твори науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також способу його вираження. Крім того, з п. 3 тієї ж статті випливає, що законом охороняються як оприлюднені, так і не оприлюднені твори, виражені в будь-якій об'єктивній формі.
 6. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ
  Справжнє, третє, перероблене і доповнене видання підручника з цивільного права являє собою стабільний університетський курс цієї основоположної юридичної дисципліни, зміст і структура якого випробувані багаторічною практикою її викладання на юридичному факультеті Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. Підручник підготовлено авторським колективом
 7. 1. Особисті немайнові авторські права
  Автор відносно свого твору володіє такими правами, як: - право авторства; - право на ім'я; - право на оприлюднення твору, включаючи право на відкликання; - право на захист своєї репутації . Органічність зв'язку немайнових прав з особистістю творця твори проявляється, зокрема, і в тому, що право авторства, право на ім'я і право на захист репутації автора не
 8. 3. Оферта
  Під офертою розуміється пропозицію укласти договір (ст. 435 ЦК), яке має відповідати наступним обов'язковим вимогам: - по-перше, бути адресованим конкретній особі (особам); - по-друге, бути достатньо визначеним; - по-третє, виражати намір зробив його особи укласти договір з адресатом, яким буде прийнято пропозицію; - по-четверте, містити вказівку на
 9. § 3. Правове забезпечення екологічних відносин
  (правова реформа в Росії і вдосконалення екологічного законодавства; дотримання вимог законодавства та роль правової служби; судова реформа) Одним з основних принципів охорони навколишнього середовища є її належне правове забезпечення. Воно й обумовлює виникнення екологічного права, необхідність його розробки і вивчення. Правова реформа в Росії та
 10. Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004
  > "> Пропонований підручник грунтується на курсах лекцій та навчально-методичних посібниках, підготовлених під керівництвом і за участю авторів в 1993 - 2000 рр.. Ці курси та допомоги витримали кілька видань, виявилися затребуваними читачем. З урахуванням думок самих студентів у роботі після кожної глави ставляться конкретні питання і наводиться список рекомендованої літератури для більш поглибленого
© 2014-2022  yport.inf.ua