Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Договір банківського вкладу


Договір банківського вкладу (депозиту) - це угода, в силу якого одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором.
Договір банківського вкладу - одна з найбільш поширених, поряд з договорами банківського рахунку, операціями з розрахунків, банківських угод (див. Федеральний закон N 395-1 "Про банки і банківську діяльність").
Договір банківського вкладу, в якому вкладником є громадянин, визнається публічним договором. Договір банківського вкладу під страхом нікчемності повинен бути укладений у письмовій формі, до якої прирівнюється оформлення договору ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або іншим виданим банком вкладникові документом, що відповідає вимогам, передбаченим законом для таких документів, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту.
За загальним правилом, укладення договору банківського вкладу з громадянином і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом засвідчуються ощадною книжкою (іменний або на пред'явника). Ощадна книжка на пред'явника, будучи цінним папером, має містити відомості про банк та стан грошового внеску.
Якщо іменна ощадна книжка втрачена або приведена у непридатний для пред'явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку. Відновлення прав за втраченою ощадній книжці на пред'явника здійснюється в порядку, передбаченому для цінних паперів на пред'явника.
Ощадний (депозитний) сертифікат (пред'явницький або іменний) є цінним папером, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та відсотків у банку , який видав сертифікат.
Договір банківського вкладу завжди відшкодувальний - банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, що визначається договором банківського вкладу, а за відсутності в договорі такої умови - за правилами про договір позики. Відсотки на суму банківського вкладу нараховуються з дня, наступного за днем її надходження в банк, і виплачуються, як правило, щоквартально. При поверненні вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.
Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад до запитання) або на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку (строковий вклад). Відсотки, які виплачуються банком за строковим вкладом, зазвичай вище.
За своєю юридичною природою договір банківського вкладу також є:
реальним;
одностороннім.
Стороною, приймаючої грошові вклади, є банк, якому таке право надано згідно з дозволом (ліцензією), виданим у порядку, встановленому відповідно до закону, а також інші кредитні організації, що приймають відповідно до законом вклади (депозити) від юридичних осіб. Закон містить норми підвищеної відповідальності для банків і кредитних організацій, що здійснюють подібну банківську діяльність без ліцензії або інших законних підстав. Вкладниками можуть бути будь-які юридичні особи та громадяни. Слід мати на увазі, що Цивільний кодекс надає вкладникам - громадянам більш широкі права, ніж вкладникам - юридичним особам. Це стосується, зокрема, обмежень для юридичних осіб права розпорядження вкладом, особливостей зміни відсотків за вкладами.
Крім того, за загальним правилом, на ім'я вкладника зараховуються кошти, що надійшли в банк від третіх осіб. Відповідно і вкладник може внести в банк вклад на ім'я певного третьої особи, яка згодом стає стороною за договором банківського вкладу.
Істотною умовою договору банківського вкладу є його предмет, що виражається у прийнятті банком від вкладника грошової суми і повернення її з відсотками у строки та порядку, передбачені договором. Реальність і однобічність договору поряд з його предметом обумовлюють зміст цієї угоди - його становить обов'язок банку по прийнятті та повернення грошової суми. Цього обов'язку відповідають права вкладника. Крім цього банк зобов'язаний нараховувати та виплачувати відсотки, а також вживати заходів до забезпечення повернення вкладу і проінформувати про це вкладника.
За договором банківського вкладу будь-якого виду банк зобов'язаний видати суму внеску або її частину на першу вимогу вкладника (відмова вкладника від цього права мізерний). Виняток з цього правила може бути передбачено договором з вкладником - юридичною особою. При поверненні строкового вкладу до закінчення терміну відсотки за вкладом виплачуються в розмірі, що відповідає розміру відсотків за вкладами до запитання.
За загальним правилом, банк має право, але не раніше, ніж через місяць після повідомлення вкладника, змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади до запитання. Зменшення відсотків за строковими вкладами громадян допускається тільки на підставі закону, за строковими вкладами юридичних осіб - на підставі закону або договору.
Договір банківського вкладу припиняється у разі витребування вкладу та з інших підстав, передбачених цивільним і банківським законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Договір банківського вкладу "
 1. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торговельна угода) - це
 2. § 3. Виконання зобов'язань
  договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником будь-яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. Охарактеризоване Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 212 правило (п. 2 ст. 396 ЦК)
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові
 4. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  договору банківського вкладу, з якого виникає зобов'язання банку перед вкладником «повернути суму вкладу та виплатити про-центи на неї на умовах і в порядку, передбачених договором» (п. 1ст. 834 ГК РФ), 2) за моделлю договору довірчого управління в тих передбачених законом випадках, коли самостійним об'єктом довірчого управління можуть бути гроші (п. 2ст. 1013ГКРФ);
 5. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  договором позики. Єдина економічна сутність взаємин між банками та їх клієнтами не перешкоджає використанню банками різноманітних способів залучення грошових коштів інших осіб та застосуванню не тільки моделі договору позики, а й інших варіантів побудови договірних зобов'язань між банками і клієнтом. Можливість вибору оптимального в конкретній ситуації варіанту робить
 6. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  договору і статуту або тільки установчого договору. На підставі статуту діють акціонерні товариства (п. 3 ст. 98 ЦК), всі кооперативи (п. 1 ст. 108, п. 2 ст. 116 ЦК), а також фонди (п. 4 ст. 118 ЦК). Тільки на підставі установчого договору функціонують господарські товариства (ст. 70, 83 ЦК). На підставі статуту та установчого договору діють об'єднання юридичних осіб (п. 1
 7. § 2. Види цивільно-правових договорів
  договором. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значущі види договорів отримали закріплення в цивільному законодавстві. Водночас ряд класифікацій договорів є продуктом науки цивільного права. Наприклад, в теорії цивільного права прийнято
 8. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  договору. Дії сторін щодо виконання договору зумовлюються його змістом. Зміст же договору становлять ті умови, про які сторони досягли угоди при його укладенні. Однак не всі умови договору мають рівне юридичне значення. За ступенем правового ефекту, виробленого умовами договору, прийнято виділяти істотні, звичайні та випадкові умови * (1156). В якості
 9. § 5. Договір банківського вкладу
  договору банківського вкладу. Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. Історично під депозитом (від лат. depositum - віддане на
 10. § 6. Договір банківського рахунку
  договору банківського рахунку. Відповідно до ст. 845 ЦК за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (власникові), грошові кошти, виконуючи розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Що випливають з даного договору відносини пов'язані з існуванням безготівкових
© 2014-2022  yport.inf.ua