Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Фіктивне банкрутство (ст. 197 КК).

Додатково не-посереднім об'єктом злочину є інтереси кре-діторов та інших осіб.
Об'єктивна сторона характеризується дією, причи-нившиеся великий збиток. Дія виражається у свідомо лож-ном публічному оголошенні керівником юридичної особи, засновником (учасником) кредитної організації, а також інді-виділеного підприємцем про неспроможність (бан-крутство).
Неспроможність полягає в нібито тимчасової (в даному випадку) нездатності задовольнити вимоги кредиторів
1 Див ст. 24 Федерального закону про банкрутство; ст. 221 і 5021 Феде-рального закону «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організа-цій»; див. також: постанова Уряду РФ від 27 грудня 2004
№ 855 «Про затвердження Тимчасових правил перевірки арбітражним управ-ляющим наявності ознак фіктивного та умисного банкрутства »/ / СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. II). Ст. 5519.

І виконати зобов'язання за іншими платежами в повному обсязі. Оголошення про неспроможність є свідомо помилковим. Керівник, засновник (учасник), індивідуальний підпри-приємець достовірно знають про свій благополучному фінансовому положенні, але представляють його в спотвореному вигляді, переслідуючи будь-які цілі у своїх інтересах, не пов'язані з дійсним банкрутством. Завідомо неправдиве оголошення боржника про свою неспроможність буде публічним, якщо він, використовуючи своє право відповідно до ст. 8 Закону про банкрутство, подасть заяв-ня боржника до арбітражного суду у разі передбачення бан-крутство. Одночасно боржник сповіщає про свої дії кредиторів. У заяві вказується сума вимог кредиторів за грошовими кредитами, з оплати товарів, робіт, послуг та інших платежів, яка не заперечується боржником, і наводяться обставини, очевидно свідчать про його тимчасової неплатоспроможності. «Очевидність» цих обставин повинна бути підтверджена документами про нібито скрутному фі-нансових стан боржника.
Введений в оману арбітражний суддя своєю визна-
ленням приймає заяву про банкрутство, відкриває процедуру спостереження на термін 7 місяців і призначає тимчасового управ-ляющего. Підставами для припинення провадження, в числі інших, є: укладання мирової угоди між боржником і кредиторами і відмова кредиторів від заявлених вимог. Змістом мирової угоди може бути від-срочка або розстрочка виплат, реструктурування боргів (ст. 57
Закону про банкрутство). Мирова угода може бути заклю-чено і на стадіях фінансового оздоровлення і зовнішнього управ-ління (ст. 86, 88, 118, 119 Закону про банкрутство). Протягом трьох процедур банкрутства (до оголошення конкурсного вироб-ництва), а це нерідко триває кілька років, керівник орга-нізації може використовувати укрите майно і грошові кошти на інші цілі, в тому числі і на користь своєї органі-зації, наприклад на оновлення основних фондів, на розширення виробництва, на благодійність, з метою зменшення пла-тежів по податках. Таким чином, злочин, що порушує кредитні відносини в даній формі, може бути скоєно на

будь-якій стадії процедури банкрутства, але до стадії конкурсного виробництва.
Склад злочину за конструкцією матеріальний. Престо-полон визнається закінченим при настанні суспільно небезпечних наслідків у вигляді великої матеріальної шкоди - упущеної вигоди для кредиторів та інших осіб (на суму понад
250 тис. руб.). Фальсифікація бухгалтерської звітності подле-
жит додаткової кваліфікації за ст. 292 або ст. 327 КК.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що свідомо неправдиво оголошує себе банкрутом, передбачає неминучість заподіяння суспільно небезпечних за-наслідків у вигляді великого збитку і бажає заподіяти цей збиток. Мета - отримання відстрочки або розстрочки, знижки дол-гов або прощення боргів. Не можна погодитися з думкою некот-яких авторів про те, що метою фіктивного банкрутства є отримання у кредиторів згоди на самоліквідацію1. У тому випадку дії винних слід кваліфікувати як предна-мерен банкрутство за ст. 196 КК; не виключаються й ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 195 КК.
Суб'єкт злочину спеціальний: керівник юри-ського особи, засновник (учасник) кредитної організації, інді-виділеного підприємець.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фіктивне банкрутство (ст. 197 КК). "
 1. § 3. Відповідальність за неналежне здійснення аудиторської діяльності
  фіктивне банкрутство (ст. 197 КК РФ); Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 466 4) зловживання при випуску цінних паперів (емісії) (ст. 185УКРФ), 5) незаконне отримання кредиту (ст. 176 КК РФ); та інші склади кримінальних злочинів. Слід зазначити, що у всіх перерахованих кримінальних злочинах
 2. § 1. Поняття злочинності
  фіктивне банкрутство - ст. 197 КК РФ. У реальній дійсності немає об'єкта, який був би «злочинністю» (або «злочином») за своїми внутрішніми, іманентними властивостями, sui generis, per se. Злочин і злочинність - поняття релятивних (відносні), конвенціональні («договірні» - як «домовляться» законодавці), вони суть - соціальні конструкти, лише частково відображають деякі
 3. Коментар до статті 2.1
  фіктивне банкрутство) та ст. 197 КК (фіктивне банкрутство)). У зазначених випадках виявляються ознаки прямої кореляції, коли провинам, зазначеним у диспозиції правової норми КпАП, відповідають термінологічно ідентичні найменування злочинів. Кваліфікація проступків і злочинів обумовлена особливостями суспільно небезпечних наслідків діяння - заподіянням майнової шкоди,
 4. 3. Суспільно небезпечні наслідки
  фіктивне банкрутство (ст. 197 КК) та ін Ще складніше піддається виміру нематеріальний збиток - організаційний, психічний, соціальний. Одиницями їх вимірювання виступають час, тривалість шкідливих змін в об'єктах посягання, глибина, стійкість, необоротність заподіяної шкоди, актуальність нешкідливого функціонування об'єкта відповідно з місцем і часом здійснення
 5. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  фіктивне банкрутство. Разом з тим за Кримінальним кодексом 1996 перестали бути злочинними отримання незаконної винагороди від громадян за виконання робіт, пов'язаних з обслуговуванням населення, незаконний відпуск бензину або інших паливно-мастильних матеріалів, порушення правил торгівлі, порушення державної дисципліни цін, виготовлення, збут, зберігання міцних спиртних напоїв домашнього
 6. 5. Злочини, що посягають на інтереси кредиторів
  фіктивні гарантійні листи, поруки; сфальсифіковані договори, платіжні, транспортні та інші документи про господарську операцію, на яку запитується кредит; підроблені договори та інші документи, неправильно свідчать про можливість реалізації позичальником своєї продукції, та ін До свідомо помилковим відомостями про фінансовий стан відносяться, зокрема,
 7. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  фіктивного банкрутства, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Справи про неспроможність (банкрутство) підвідомчі й підсудні арбітражним судам за місцем знаходження боржника (п. 3 ст. 22, ст. 28 АПК). На підставі заяви боржника, кредитора або прокурора суддя арбітражного суду одноосібно порушує провадження у справі про неспроможність, про що виносить
 8. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  фіктивну. Крім того, не можна не відзначити, що в ряді випадків Федеральний закон 2003 р., регулюючи систему органів місцевого самоврядування, відтворив недоліки Федерального закону 1995 Так, згідно зі ст. 41 нового Федерального закону (і нормі ст. 20 Федерального закону 1995 р.) органи місцевого самоврядування є юридичними особами. Це положення суперечить нормам Цивільного
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  фіктивного шлюбу. Шлюб визнається недійсним судом з дня його укладення (ст. 27 СК). * (166) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. О.Н. Садикова. С. 81 (автор коментаря - М.Г. Масевич). * (167) Див: ФЗ від 8 травня 1996 р. N 41-ФЗ "Про виробничих кооперативах" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321. * (168) Див:
 10. Ф
  банкрутства II, 6, § 6 (6) - с. 181; II, 7, § 3 (5) - с. 264 - 265 Фірма, см. Фірмове найменування Фірмове найменування - поняття Ф. н. юридичної особи II, 7, § 2 (1) - с. 234 - 235 - Ф. н. повного товариства II, 8, § 2 (1) - с. 275 - 276 - Ф. н. товариства на вірі II, 8, § 2 (3) - с. 281 Фіск, см. Казна Фонд - види Ф. II, 9, § 9 (1) - с. 361 - 362 - поняття Ф. II, 9,
© 2014-2022  yport.inf.ua