Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 60. Форми безготівкових розрахунків


Розрахунки між юридичними особами, як правило, прово
дятся в обов'язковій формі шляхом перерахування грошових коштів
з рахунку платника на рахунок одержувача в кредитній організує
ції. Безготівкові розрахунки в Російській Федерації осуществля
ються відповідно до норм Цивільного кодексу (ст. 861 -
885), федеральних законів «Про Центральний банк Російської
Федерації (Банку Росії) »,« Про банки і банківську діяч
ності ». Важливу роль у регулюванні безготівкових розрахунків иг
рает Центральний банк Російської Федерації. У його компетенції
цію входить встановлення правил, форм, термінів і стандартів
здійснення даного виду розрахунків. Порядок заповнення та рек-

візити розрахункових документів, що застосовуються в безготівкових рас
четах, встановлені Положенням «Про безготівкові розрахунки в Рос
сийской Федерації », затвердженим Банком Росії 3 жовтня
2002 р.1.
Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися в таких формах:
1) платіжні доручення;
2) чеки;
3) розрахунки по акредитиву;
4) розрахунки по інкасо;
5) вексели;
6) інші форми , встановлені законодавством.
Платіжне доручення - це розрахунковий документ, за яким
власник рахунку в кредитній організації доручає перерахувати
певну суму зі свого рахунку і зарахувати її на рахунок друго
го особи. Кредитна організація, що отримала платіжне поруче
ня, зобов'язана від свого імені за рахунок коштів платника осуще
ствіть перерахування грошових коштів одержувачу.
Платіжні доручення складаються на бланках визначений
ної форми і дійсні протягом десяти календарних днів
з дня виписки, не рахуючи дня виписки . Платіжні доручення
приймаються кредитною організацією в день їх пред'явлення
незалежно від наявності коштів на рахунку платника, а испол
няются лише за наявності коштів на рахунку платника. Для
виконання платіжного доручення кредитна організація мо
жет залучати й інші кредитні організації. При цьому про
служівалі власника рахунку кредитна організація зобов'язана
інформувати платника на його вимогу про виконання
платіжного доручення не пізніше наступного робочого дня після
звернення платника в кредитну організацію, якщо інший
строк не встановлений договором банківського рахунку. Фактично
платіжне доручення являє собою одну з форм банків
ського перекладу.
Чек на відміну від платіжного доручення є цінною бу
магой, що містить розпорядження чекодавця кредитній органі
зації здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю.
Ця сума списується з чекового рахунки чекодавця у банку і
перекладається або безпосередньо видається банком чекодержате
лю. Така операція зазвичай передбачається чекових догово
ром між банком і чекодавцем. Чек оплачується кредитної
організацією за рахунок грошових коштів чекодавця. При цьому че
кодатель не вправі відкликати чек до закінчення встановленого сро
ка для пред'явлення його до оплати. Банк може здійснити оплату
чека і в рахунок кредиту чекодавцю. Найбільш широко чеки примі
няются при розрахунках за отримані товари та надані послуги.
1 Див: Вісник Банку Росії. - 2002. - № 74.

Чеки виписуються в момент встановлення суми платежу. Пе-
редача чекових книжок одержувачам коштів за чеками, а також
підписання незаповнених бланків чеків не допускається. Чеки
підписуються особами, які мають право підписувати распоря
жения по розрахунковому, поточному чи іншому рахунку (керівником
і головним бухгалтером).
Для здійснення безготівкових розрахунків можуть застосовуватися
чеки, що випускаються кредитними організаціями. Такі чеки мо
гут застосовуватися в міжбанківських розрахунках на підставі догово
рів, укладених з клієнтами, і міжбанківських угод про
розрахунку чеками . Кредитні організації відповідно до між
банківськими угодами розробляють внутрішньобанківські
правила операцій з чеками, що визначають порядок та умови їх
використання. Бланки чеків є документами суворої від
парності і зберігаються в порядку, встановленому Банком Росії.
Існують і інші різновиди чеків, застосовувані в таких
розрахунках (акцептований, поворотний, лімітний, кроссірованний
ний, дорожний1 і др .).
Розрахунки за акредитивом (від лат. Accredo - довіряю) - одна з
форм безготівкових розрахунків між підприємствами та організує
ціями, суть якої полягає в тому, що кредитна організація
за дорученням платника і відповідно до його вказівок
зобов'язується зробити платежі одержувачу коштів або дати по
доручень іншої кредитної організації здійснити платіж по
одержувачі у встановлений термін на умовах, передбачених
в акредитивній заяві. У акредитивній заяві вказу
ються:
- вид акредитива;
- термін дії акредитива з зазначенням дати його закриття;
- умова оплати акредитива;
- номер рахунку, відкритий виконуючим банком, і ряд інших
умов.
Законодавством встановлюється декілька видів АККРЕДО
тивов: покриті (депоновані), непокриті (гарантований
ниє), відкличні та безвідкличні.
Покритий (депонований) акредитив - це акредитив, за
яким банк перераховує за рахунок коштів платника або пре
доставленого йому кредиту грошові кошти в розпорядження ис
полнительной кредитної організації на весь термін дії ак
кредітіва. При відкритті непокритого (гарантованого) акредитації й
1 Дорожній чек - одержав поширення платіжний документ, ис
пользуемя як засіб забезпечення туристів міжнародною валютою або
валютою країни перебування. Являє собою грошове зобов'язання ви
платити позначену суму грошей власнику, виступає як засіб оплати
товарів, послуг, рівноцінне готівці і кредитних картках (див.:
Великий юридичний енциклопедичний словник. - М., 2002).

Дітіва банк надає виконуючому банку право списувати
вать кошти з наявного рахунку в межах суми акредитива.
Зазвичай використовується як засіб забезпечення платежів
і видається як гарантія контракту. Відкличний акредитив пред
ставлять собою розрахунковий документ, який може бути вимірюв
нен або скасований банком на день письмового розпорядження
платника без попереднього повідомлення та згоди по
одержувачі коштів. Такий акредитив не завжди забезпечує зі
блюдение інтересів іншої сторони і тому на практиці зустрі
чается рідко. На відміну від відкличного безвідкличної акредитив
може бути змінений або скасований без згоди одержувача коштів.
Зазвичай безвідкличні акредитиви мають додаткові га
рантьє платежу з боку банку, який приймає на себе
зобов'язання оплачувати документи, відповідні умовам
акредитива (підтверджений акредитив). Безвідкличної акредитації й
дітів являє собою широко поширену форму між
дународного розрахунків у зовнішній торгівлі. У міжнародній прак
тику застосовуються і інші види акредитивів, такі як доку
ментарной акредитив, дорожній акредитив, поновлюваний
акредитив, подільний акредитив та ін
У розрахунках з фізичними особами широко використовується денеж
ний акредитив, який є іменним документом, під
тверждаем факт внесення клієнтом в банк суми грошових
коштів і відповідне доручення цього банку одному або
декільком банкам про виплату держателю акредитива зазначеної
в ньому суми протягом певного терміну. При цьому кредитна
організація не зобов'язана перевіряти відповідність умов АККРЕДО
тива договором, укладеним між платником і одержувачем
лем, за яким виробляються розрахунки. Розрахунки за акредитивом
вигідніші одержувачу грошових коштів (експортеру), по
кільки така форма розрахунків гарантує, наприклад, своевре
менную оплату товарів постачальнику.
Розрахунки по інкасо здійснюються кредитною організацією
на підставі інкасового доручення одержувачу платежу від його
імені та за рахунок його коштів. Інкасове доручення оформляється
допомогою платіжної вимоги, оплата якого вироб
диться з акцептом (згоду на здійснення платежу) або в без
акцептному порядку (у безспірному порядку). Платіжне требова
ня складається на бланку певної форми, встановленої
Банком Росії. У безспірному порядку списання грошових коштів
з рахунку платника здійснюється інкасовими дорученням у
порядку, передбаченому законодавством. Так, в безспірному
порядку провадиться стягнення сум податків і зборів за рішенням
нию податкового органу шляхом направлення в кредитну органі
зацію, в якій відкриті рахунки платників податків, інкасо
вого доручення на списання і перерахування до бюджету (внебюд-

жетних фонди) відповідних грошових коштів (ст. 46 Подат
гового кодексу РФ).
Розрахунки за допомогою векселів (від нім. Wechsel - обмін) явля
ються однією з найбільш зручних і широко застосовуваних форм
безготівкових розрахунків. Вексель як універсальна цінний папір
застосовується в Росії в безготівкових розрахунках з середини XIX в.,
А пізніше став використовуватися і як одна з основних форм між
народних розрахунків. Вексель - це цінний папір у вигляді нічим не
забезпеченого довгострокового зобов'язання векселедавця, даю
щая право на отримання (повернення) векселедержателем предостав
ленного їм на встановлений термін і на певних умовах
грошового боргу. Одночасно вексель може застосовуватися як
платіжний документ, переданий однією особою іншій вза
мен грошового платежу, і як засіб кредиту.
Регулювання вексельного обігу здійснюється в соот
відповідне з Федеральним законом від 11 березня 1997 р. № 48-ФЗ
«Про перекладному і простий вексель »1. Рух векселів, їх рас
пространение у сфері грошового обігу як грошових доку
ментів призвело до виникнення вексельного обігу, століття
польових ринків . Це вплинуло і на появу різних видів
векселів (товарних, фінансових та ін.), в тому числі і вексельних
кредітов2.
Широке поширення отримали і розрахунки за допомогою
пластикових банківських карт. Пластикові банківські картки інакше
називають пластиковими грошима. Існує кілька видів
карт: кредитні, дебетові, дисконтні, магазинні та ін Пла
тикових картки видаються банком за договором з клієнтом. З їх
допомогою можна отримувати готівку з банкоматів, а так
ж здійснювати швидкий переказ грошей з поточного рахунку пла
датків на рахунок одержувача платежу. Розрахунки за допомогою бан
ковских пластикових карт можуть проводитися фізичними та
юридичними особами. Особливістю такого виду розрахунків явля
ється його універсальність, оскільки, користуючись карткою, можна
проводити розрахунки не тільки всередині країни, але і за кордоном. За
останні роки створено відразу кілька міжнародних платіж
них систем, що здійснюють розрахунки за допомогою пластикових карт.
Так, власник міжнародної кредитної картки EuroCard має
право з її допомогою робити розрахунки в будь-якій країні - участ
ниці Європейської платіжної системи Europay1. Поряд з EuroCard
найбільш поширені платежі з використанням пластико-
1 Див: Збори законодавства РФ. - 1997. - № 11. - Ст. 1238.
  2 Вексельний кредит - поширений в Російській Федерації спосіб
  видачі кредиту, коли видані в кредит кошти тут же направляються на по
  Купка векселів банку-кредитора. Іноді процедура видачі такого кредиту по
  погодженням сторін спрощується і кредит відразу видається векселями банку (див.:
  Фінансовий словник / А. А. Благодатін та ін - М., 2002).

  вих карток фінансових компаній (асоціацій) American
  Express, Visa, MasterCard та ін
  У Російській Федерації порядок емісії кредитними орга
  ціями банківських карт і умови здійснення розрахунків з
  їх використанням встановлюються Центральним банком Рос
  сийской Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 60. Форми безготівкових розрахунків"
 1. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
    форми на безготівкову і навпаки, визначеність родовими, а не індивідуальними ознаками - числом і сумою - обумовлюють відносну автономність грошей як матеріального об'єкта правовідносин. Внаслідок цього обов'язок боржника сплатити гроші право кредитора вимагати платежу утворюють зміст правовідносини, похідного і залежного від основного зобов'язального правовідносини.
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    форми зловживання правом. Відмова у захисті права і наслідки його застосування. Здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків через представника. Поняття і значення представництва. Повноваження. Види представництва. Особливості комерційного представництва. Поняття і види довіреності. Форма довіреності. Передоручення. Припинення довіреності.
 3. 4. Виконання договору поставки
    форми безготівкових розрахунків, передбачених договором. Якщо угодою сторін порядок і форма розрахунків не визначені, то стосовно договору поставки діє спеціальне правило, згідно з яким у таких випадках розрахунки повинні здійснюватися платіжними дорученнями (п. 1 ст. 516 ЦК). При розрахунках за товар платіжними дорученнями, коли інші порядок і форма розрахунків, а також термін оплати
 4. 1. Походження та розвиток банківських розрахунків
    форми безготівкових розрахунків не розглядалися в якості виключно банківських послуг, що надаються клієнтам банків за договорами банківського вкладу (депозиту, банківського рахунку). Більше того, для регулювання окремих форм банківських розрахунків використовувалися договірні конструкції, розраховані на широке коло відносин, що виходить далеко за рамки власне банківських угод. Такий підхід
 5. 2. Особливості виконання зобов'язань за безготівковими розрахунками
    форми безготівкових розрахунків (розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки по акредитиву, розрахунки чеками, розрахунки за інкасо) з урахуванням особливостей, передбачених Положенням N 222-П. Розрахункові документи, що заповнюються фізичними особами, приймаються банком до виконання за наявності на першому примірнику розрахункового документа підпису фізичної особи, заявленої в картці зі зразками підписів. Розрахункові
 6. 3. Види зобов'язань за безготівковими розрахунками
    форми безготівкових розрахунків: - розрахунки платіжними дорученнями; - розрахунки по акредитиву; - розрахунки по інкасо; - розрахунки чеками. Крім того, відповідно до Положення N 2-П розрахунки по інкасо диференціюються на розрахунки, що здійснюються на підставі: - платіжних вимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (з його акцептом) або без його розпорядження (в
 7. 4. Правова природа розрахункових операцій
    форми безготівкових розрахунків нерідко розглядаються як угод. Більше того, іноді вони трактуються не лише як двосторонні угоди за участю банків та їх клієнтів, а й як цілі сукупності таких угод, супроводжувані до того ж угодами про новації, договорами комісії та доручення, а також низкою односторонніх угод. Договір же банківського рахунку стає при цьому як би рамковим
 8. 1. Особливості розрахункових зобов'язань з використанням банківських карт
    форми безготівкових розрахунків. Їх необхідною передумовою є приєднання відповідного банку до однієї з відомих платіжних систем шляхом емісії, розповсюдження і еквайрингу банківських карт певного виду. Кредитна організація має право здійснювати емісію банківських карт наступних видів: - розрахункові карти; - кредитні картки; - передплачені картки. Розрахункова картка
 9. 5. Звичай, звичай ділового обороту, звичаю в правовому регулюванні договорів
    безготівкових розрахунків "), п. 1 ст. 863 (" Загальні положення про розрахунки платіжними дорученнями "), п. 3 ст. 867 (" Загальні положення про розрахунки за акредитивом "), п. 2 ст. 874 (" Загальні положення про розрахунках по інкасо "), ст. 992 (" Виконання комісійного доручення "), п. 3 ст. 998 (" Відповідальність комісіонера за втрату, нестачу або пошкодження майна комітента ") і ст. 1006 (" Агентська винагорода ").
 10. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємин з банками)
    форми розрахунків визначаються законодавством Союзу РСР "(ст. 391). До введення в дію частини другої ЦК практично вся регламентація безготівкових розрахунків здійснювалася правилами, які у підзаконних актах, і насамперед у нормативних актах Держбанку СРСР, а потім і Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії). Зазначені правила не володіли авторитетом закону і не
© 2014-2022  yport.inf.ua