Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Література

Алексєєв С.С. Загальна теорія права. М., 1981. Т. 1.
2. Амеллер Ш. Парламенти: Сравн. дослідні. структури та діяльності пред-став, установ 56 країн світу. М., 1967.
3. Баскін Ю.Я., Фельдман Д.І. Міжнародне право: Проблеми мето до-логії. М., 1971.
4. Виноградов П.Г. Римське право в середні століття. М., 1910.
5. Гойхбарг А.Г. Порівняльне сімейне право. М., 1927.
6. Графський В.Г. Досвід порівняльно-історичних досліджень права в СРСР у 20-30-ті роки / / Проблеми порівняльного правознавства. М., 1981.
7. Давид Р. Основні правові системи сучасності (сравн. право). М., 1967.
8. Дурденевскій В.Н. Іноземне конституційне право: У обр. аб зацах (з додатком текстів конституцій). Л., 1924.
9. Зивс С.Л. Про метод порівняльного дослідження в науці про державу і право / / Рад. держава і право. 1964. № 3.
10. Ковалевський М. Історико-порівняльний метод в юриспруденції і прийоми вивчення історії права. М., 1880.
11. Ковалевський М.М. Звичайне право осетин в історико-порівняльному ос-вещеніі. М., 1886. Т. 1-2.
12. Ковалевський М.М. Про методологічні прийомах при вивченні раннього періоду в історії установ / / Юрид. Вісн. 1878. № 1.
13. Ковалевський М.М. Порівняльно-історичне правознавство та його від носіння до соціології: Методи порівняльного вивчення права / / Збірник з суспільно-юридичних наук / Под ред. Ю.С. Гамбарова. СПб., 1899. Вип. 1.
14. Ковалевський М.М. Етнографія і соціологія. М., 1904.
15. Козлов В.А. Проблеми порівняльного правознавства / / правознавці ня. 1976. № 5.
16. Колер І. Право як елемент культури. М,, 1896.
17. Константінеску Л.-Ж. Розвиток порівняльного правознавства / / Очер ки порівняльного права / Відп. ред. В.А. Туманов. М., 1981.
18. Косарєв А.І. Про використання порівняльного методу в історико-пра-вовом дослідженні / / Рад. держава і право. 1965. № 3.
19. Краснянський В.Е. Елементи порівняльно-правового методу / / Пра Вові-дення. 1970. № 3.
20. Максимейко М. Порівняльне вивчення історії права: Вступ. лек ція / / Зап. Харк. ун-та. 1898. Вип. 1.
21. Нода І. Порівняльне правознавство в Японії: минуле і настою щее / / Нариси порівняльного права / Відп. ред. В.А. Туманов. М., 1981.
22. Нариси порівняльного права / Відп. ред. В.А. Туманов. М., 1981.
23. Плеханов Г.В. До питання про розвиток моністичного погляду на ис-Юрію / / Избр. філософ, произв. М., 1956. Т. 1.
24. Пост А. Зачатки державних і правових відносин / / Нариси але загальної порівняльної історії держави і права / Предисл. М. Ко-Палевского. М., 1896.
25. Проблеми порівняльного дослідження законодавства союзних республік / Відп. ред. А.І. Ішанів. Ташкент, 1974. '.
26. Проблеми порівняльного правознавства. М., 1978.
27. Проблеми порівняльного правознавства: (За матеріалами VI сов.-фр. i імпозіума юристів). М., 1981.
28. Русинова СІ. Радянська наука конституційного права і порівняй-валий право-ведення / / Укр. ЛДУ: Сер. Економіка. Філософія. Право. 1974. Вип. 3.
29. Сирих В.М. Метод правової науки: (Основні елементи, структури). М., 1980.
30. Тілле А.А. Соціалістичне порівняльне правознавство. М., 1975.
31. Туманов В.А. Про розвиток порівняльного правознавства / / Рад. дер жава і право. 1982. № 11.
32. Файзиев М.М. Застосування порівняльного методу при дослідженні державного-венного і правового будівництва союзних республік / Відп. ред. Ш. 3. Уразаев. Ташкент, 1978.
33. Файзиев М.М. Радянське порівняльне правознавство в умовах фе дерации / Відп. ред. А.І. Ішанів. Ташкент. 1986.
34. Ancel M. La fonction du droit compare dans la societe contempo-raine / / Acta jurid. 1971. T. 13. 1/2.
35. Ancel M. Utilite et methodes du droit compare: Elements L'introduction nenerale a letude comparative des droits. Neuchatel, 1971.
36. Ascarelli T. Studi di diritto comparato in tema di interpretazione. Milano, 1952.
37. Brown N. A Century of Comparative Law in England / / Amer. J. Comparat Law. 1971. Vol. 19. No 1.
38. Chebanov A.J. Science du droit compare en URSS / / Rev. inter, droit compare. 1975. No 1.
39. David R Traite elementaire de droit civil compare. P., 1950.
40. Festschrift fur Ernst Rabel: Rechtsvergleichung und internationales Priva-irccht. Tu-bingen, 1954. Bd. 1.
41. Gutteridge HC Comparative Law: Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research. L.; Cambridge, 1949.
42. Hall J. Comparative Law and Social Theory. Baton Rouge, 1963.
43. Introduction a l'etude du droit compare: Recueil d'etudes en l'honneur d'Edouard Lambert. P., 1938. T. 1-3.
44. Koschaker P. L Histoire du droit compare / / Recueil Lambert. P., 1938. Г. 1.
45. Lamber E. La fonction du droit civil compare. P., 1903.
46. List F. Rechtsvergleichung und richtinges Recht / / Juristische Blatter. 1906.
47. Mayda J. Some Critical Reflections on Contemporary Comparative Law / / Rev. jurid. Univ. Puerto Rico. 1970. No 39.
48. Merryman J. Comparative Law and Social Change: on the Origins, Style, Decline and Revival of the Law and Development / / Amer. J. Comparat. Law. 1977. Vol. 25. No 3.
49. Merryman J. Modernizacion de la ciencia juridica comparada / / Bol. mexi-cano derecho comparado. 1979. Vol. 16. No 46.
50. Post A. Grundrecht der ethnologischen Jurisprudenz. Leipzig, 1889.
51. Rabel E. Aufgabe und Notwcdichkeit der Rechsvergleichung. Berlin, 1925.
52. Radbruch G. Uber die Methode der Rcchtsvergleichung / / Monatschrift fur Kriminal-psychologie und Strafrechtsreform. Berlin, 1906.
53. Rheinstein M. Einfuhrung in die Rechtsverglcichung. Miinchen, 1974.
54. Roguuin E. Traite de droit civil compare. P.; Lausanne, 1904-1914.
55. Saleilles R. Conception et objet ct la science juridique du droit compare / / Proces-Verbaux des seances dc documents. P., 1905. Vol. 1.
56. Saleilles R. Rapport sur l'utilitc, le but et le programme du Con-gres / / Proces-Verbaux des seances de documents. P., 1905. Vol. 1.
57. Sauser-HallG. La fonction et la methode du droit compare. Geneve, 1913.
58. Tchkikvadze V.M., Zivs S.L. devolution dc la science juridique et du droit compare en URSS / / Livre de ccntenairc de la Societe dc legislation comparee. P., 1969.
59. Vinogradoff P. Outlines of Historical Jurisprudence. L., 1920. Vol. 1.
60. Wigmore J.H. A Panorama of the World's Legal Systems. Scint Paul, 1928. Vol. 3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Література "
 1. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007
  література з досліджуваним питанням. Посібник призначений для вивчення дисципліни "Муніципальне право", спецкурсів по муніципальному праву "Нормотворчість органів місцевого самоврядування", "Правова основа місцевого самоврядування" та ін Видання рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців, працівників
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Літератури з питань земського і міського самоврядування. У радянський період правові аспекти діяльності місцевих органів влади і управління вивчалися фахівцями державного та адміністративного права. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі радянського періоду робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Радам. У 1928 р. була
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  література. 1. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. 2. Автономов А.С. Біля витоків громадянського суспільства та місцевого самоврядування. М., 1998. 3. Конституційне законодавство Росії / Під ред. проф. Ю.А. Тихомирова. М.: Городець,
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Літературі саме її традиційно називають першою муніципальної системою. Основними ознаками англосаксонської муніципальної системи є наступні: органи місцевого самоврядування мають право вживати тільки ті дії, які прямо приписані їм законом. У разі порушення цього правила акти органів місцевої влади будуть визнані судом не мають сили, оскільки видані з перевищенням
 5. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  Літературі цей період часто іменується контрреформою місцевого самоврядування. Але при цьому зміцнювалася економічна основа земств, з державного бюджету земствам стали виділяти спеціальні кошти казни. Згідно з Положенням про земських установах 1890 до предметів їх відання були віднесені: 1) завідування місцевими губернськими і повітовими земськими повинностями - грошовими і
 6. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  література. 1. Веліхов Л. Основи міського господарства. М.-Л., 1928. 2. Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Місцеві органи влади зарубіжних країн: правові аспекти. М., 2001. 3. Постовий Н.В. Місцеве самоврядування. Історія, теорія, практика. М.,
 7. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  Література. 1. Васильєв В.І. Законодавча основа муніципальної реформи. М., 2005. 2. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. М.,
 8. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
  Література. 1. Александров А.О., Ількіна Н.А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004. 2. Проніна Л.І. Вдосконалення бюджетного та податкового законодавства - основна умова реалізації реформи федеральних відносин та місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2004. N 1 -
 9. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2003. 2. Захист прав місцевого самоврядування судами загальної юрисдикції Росії / Під ред. В.М. Жуйкова. М., 2003. 3. Захист прав місцевого самоврядування арбітражними судами Росії / Під ред. А.А. Арифулина. М.,
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Літературі з місцевому самоврядуванню в числі таких форм називають мітинги, демонстрації, ходи, пікетування. Однак навряд чи взагалі можливо здійснювати публічну владу за допомогою проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань тощо Однак окремі елементи цього права спрямовані і на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Зокрема, за допомогою
© 2014-2022  yport.inf.ua