Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальну право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина . Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі (ст. 274 КК).

Безпосереднім основним об'єктом злочину є суспільні відносини, забезпечую-щие правильну, безпечну експлуатацію ЕОМ, їх системи або мережі. Додатковий об'єкт визначений альтернативно: будь-яке з охоронюваних кримінальним законом суспільних відношень, якій злочином заподіяно істотну шкоду.
Норма, сформульована в ст. 274 КК, є бланкетной. Об'єктивна сторона злочину виражається в дії або бездіяльності, що є порушенням правил експлу-ції ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі, наслідки у вигляді суще-ного шкоди і причинного зв'язку між діянням і наслідки-виями. Заподіяння істотної шкоди за змістом статті має бути обумовлено знищенням, блокуванням або модифікацією охороняється законом інформації внаслідок на-рушення правил. Такий законодавчо закріплений механізм заподіяння наслідків виключає настання відповідально-сті за ст. 274 КК в тому випадку, якщо, наприклад, порушення пра-вил експлуатації призвело до заподіяння істотної шкоди
власнику, однак це не було пов'язано із знищенням, бло-кірованіем або модифікацією інформації. Наприклад, співро-ник організації в порушення правил встановив відкритий дос-туп до інформації, що зберігається на його ЕОМ, в результаті чого інформація (припустимо, про винахід) стала надбанням кон-курентов, і організації було завдано істотної матері-альний шкоду.
Порушення правил буде злочинним і в тому випадку, якщо знищена , блокована або модифікована інформація не охоронялася законом (навіть якщо такими діями заподіяно істотну шкоду власникові цієї інформації у вигляді витрат, наприклад, на її відновлення). Поняття охороняється законом
1 У літературі існує точка зору про те , що «кваліфікований-ний вид злочину здійснюється лише з необережною формою вини» (див.: Російське кримінальне право. Особлива частина / За ред. Л.В. Іног-мовой-Хегай, В.С. Коміссарова, А.І. Рарога . М.: ИНФРА-М, 2003. С. 578). З цією позицією навряд чи можна погодитися.

інформації дано при аналізі злочину, передбаченого ст. 272 КК.
Правила експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі можуть бути встановлені підзаконними актами уряду, міні-міністерств чи відомств (накази, інструкції, постанови), а також локальним нормативним актом юридичної особи - законного власника інформації, що зберігається на його ЕВМ1. Які -або правила експлуатації ЕОМ, що встановлюються физи-ного особою, не матимуть сили нормативного акта, за винятком випадків, коли така фізична особа діє як індивідуальний підприємець. Особа, яка зобов'язана дотримуватися правил, має бути ознайомлено з ними.
Наслідки у вигляді істотної шкоди - оцінний при-
знак. Істотна шкода, як і тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 274
КК) , може бути заподіяна будь-якому об'єкту кримінально-правової охорони. Кримінальний закон в даному випадку охороняє інтереси не тільки власника, а й третіх осіб. Завдання суду полягає в тому, щоб відмежувати істотну шкоду від тяжких послід-наслідком. Критеріями відмежування в даному випадку можуть висту - пать значимість об'єкта охорони і ступінь вираженості по-наслідків у вигляді шкоди йому.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується неос-торожности у вигляді легковажності або недбалості. умисно-ве знищення, блокування і модифікацію охороняється законом інформації особою , які мають до неї законний доступ, слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 272 КК РФ.
1 У науці висловлюється точка зору про те, що в ст. 274 КК подразуме-вають також правила, « які розробляються виробниками цих технічних засобів (ЕОМ) і поставляються разом з ними »(Російське карного право. Особлива частина / За ред. Л.В. Іногамовой-Хегай, В.С. Ко-міссарова, А.І. Рарога. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 578, див також: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина: підручник »(видання справно-ленне і доповнене) / Під ред. Л.В. Іногамовой-Хегай, А.І . Рарога, А.І. Чучаева. М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2006. С. 512). З цією точкою зору не можна погодитися, оскільки правила, що розробляються виробниками, не є нормативним актом, призначаються для споживача і носять виключно рекомендаційний характер (порушення цих правил може спричинити хіба що припинення гарантійних зобов'язань виробника). Для того щоб ці правила мали значення для кваліфікації за ст. 274 КК, вони повинні бути включені в нормативний акт будь-якого рівня.

Суб'єкт злочину - спеціальний: особа, яка має дос-туп до ЕОМ і в службові обов'язки якого входить соблю-дення правил експлуатації ЕОМ.
Заподіяння з необережності тяжких наслідків тягне кваліфікацію за ч. 2 ст. 274 КК, проте не будь-які тяжкі по-слідства, завдані з необережності, охоплюються дан-ної нормою. Наприклад, спричинення смерті з необережності двом і більше особам вимагає додатково кваліфікувати вчинене за ч. 3 ст. 109 КК. Додаткова кваліфікація заподіяння з необережності тяжких наслідків внаслідок порушення правил експлуатації ЕОМ необхідна у всіх випад-ях, коли вчинене утворює ідеальну сукупність з тим чи іншим необережним злочином, який карається суворіше, ніж передбачене ч. 2 ст. 274 КК. Наприклад, можли-на ідеальна сукупність злочинів, передбачених ч. 2 ст. 274 і ч. 2 або ч. 3 ст. 293 КК («Халатність»).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Порушення правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі (ст. 274 КК)."
 1. 6.2. Види юридичної відповідальності
  порушення в інформаційній сфері У тих випадках, коли правопорушення в інформаційній сфері носять систематичний, злісний характер, винні притягуються до кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним кодексом РФ. По сучасному російському законодавству злочином визнається винна суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), яке заборонено Кримінальним кодексом РФ
 2. 5. Необережність та її види
  порушення правил, що забезпечують безпечні умови праці, екологічні злочини, порушення правил дорожнього руху та ін Так, наприклад, неухильно збільшується кількість злочинів, пов'язаних з порушенням правил охорони праці. За рівнем травматизму зі смертельним наслідком (на 1000 працюючих - 0,133) Росія значно випереджає економічно розвинуті країни (ФРН - 0,080; США - 0,054;
 3. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  порушеннями спеціальних правил безпеки (норми про тероризм, бандитизм, організації злочинного співтовариства), про злочини, пов'язані з порушенням спеціального права (при веденні гірничих робіт, пожежної безпеки тощо), про порушення громадського порядку (масові заворушення, хуліганство). Об'єкти цих злочинів можна називати "підвидового". Норми про злочини проти
 4. 2 . Конкретні види злочинів у сфері комп'ютерної інформації
  порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі. Об'єктом злочину є інформаційна безпека, а предметом - охоронювана законом комп'ютерна інформація. Як зазначалося вище, під інформацією розуміються "відомості про осіб, явища і процеси незалежно від форми їх подання "* (843). Комп'ютерна інформація являє собою відомості, що містяться на одному з носіїв машинної
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  порушеннях і п. 15 ст. 5 названого Федерального закону створення адміністративних комісій та прийняття законів про адміністративні правопорушення з питань, пов'язаних із здійсненням місцевого самоврядування, віднесено до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації. Отже, повноваження, пов'язані зі створенням адміністративних комісій, є державними
 6. § 4. Договір енергопостачання
  порушенні порядку обмеження споживання, в тому числі його рівня) відшкодовуються у повному обсязі (див. п. 3 ст . 39 Закону про електроенергетику). Договір енергопостачання з абонентом-громадянином вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента до мережі і за загальним правилом (якщо інше не передбачено договором) - на невизначений термін. Громадянин має право: a) використовувати
 7. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  порушенням договору і надає правовласнику можливість в односторонньому порядку відмовитися від ліцензійного договору і вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням такого договору (п. 4 ст. 1237 ЦК). Зазвичай договори передбачають механізм контролю правовласника за правильністю обчислення і виплати роялті користувачем. Нерідко користувачеві пропонується вести
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порушення продавцем умови про асортимент, як видно, встановлені законодавцем залежно від обсягу переданого неассортіментного товару, тобто від того, є порушення даної умови повним або частковим, а саме зобов'язання - невиконаним або виконаним неналежним чином (СР відповідно п. 1 і 2 ст . 468 ЦК). Однак навряд чи законодавець керувався цією обставиною,
 9. 3. Зміст і виконання договору енергопостачання
  порушень. Сторона, дії якої призвели до зниження показників якості електроенергії (крім частоти струму), визначається за реєструючим приладам споживача, а за їх відсутності - за актами, складеними представниками енергопостачальної організації, споживача і органу Держенергонагляду. --- --- Див: Либкинд М.С. Про якість електричної енергії / / Стандарти
 10. 2. Договори на постачання водою і прийом стічних вод через приєднану мережу
  порушення. Додаткова література КонсультантПлюс: примітка. Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Договори про передачу майна" (Книга 2) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2002 (видання 4-е, стереотипне). Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга друга. Договори про передачу майна. М., 2000. Витрянский В.В.
© 2014-2022  yport.inf.ua