Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Особливості змісту договору побутового підряду

. Найважливішою обов'язком підрядника є надання замовнику до укладення договору побутового підряду широкого спектра необхідної та достовірної інформації, пов'язаної з виконанням робіт. Вимоги до змісту інформації формулюються в ст. 732 ГК, Законі РФ "Про захист прав споживачів", Правилах побутового обслуговування населення.
За своєю структурою інформація, що надається підрядником, має містити відомості: характеризують підрядника; характеризують виконувані роботи (результат); ознайомчого характеру.
До відомостей, що характеризує підрядника, відносяться: фірмове найменування (найменування) організації; місце знаходження (юридична адреса); дані про державну реєстрацію індивідуального підприємця із зазначенням найменування зареєстрував його органу; перелік виконуваних робіт і форм їх надання; режим роботи; дані про особу, яка буде її виконувати (якщо за характером роботи це має значення); інформація про номер ліцензії, строк її дії, а також про орган, що видав ліцензію (при виконанні робіт, що підлягають ліцензуванню): дата і період призупинення робіт (у разі тимчасового призупинення діяльності підрядника для проведення санітарних, ремонтних та інших заходів).
До відомостей, що характеризує виконувані роботи (результат), відносяться: вид і особливості виконання певних видів робіт; відомості про основні споживчі властивості результату робіт; ціна на виконувані роботи, а також на використовувані при цьому матеріали, запасні частини і фурнітуру виконавця (позначені на їх зразках); відомості про порядок і форму оплати; перелік надаваних послуг (виконуваних робіт) та форм їх надання; позначення стандартів, обов'язковим вимогам яких повинні відповідати роботи, терміни виконання робіт, у тому числі гарантійні терміни , термін служби або термін придатності товарів (робіт), якщо вони встановлені федеральним законодавством, договором або передбачені звичаєм ділового обороту; відомості про необхідні дії споживача після закінчення зазначених термінів і можливі наслідки при невиконанні таких дій, якщо товари (роботи) після закінчення зазначених термінів становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна споживача або стають непридатними для використання за призначенням; відомості про підтвердження відповідності робіт встановленим вимогам (номер сертифіката відповідності, термін його дії, орган, що його видав, або реєстраційний номер декларації про відповідність, термін її дії, найменування виконавця, який прийняв декларацію, і орган, її зареєстрував); вимоги, яких повинен дотримуватися підрядник з метою ефективного і безпечного використання результату роботи, а також про можливі для самого замовника та інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог; інші, які належать до договору і відповідної роботі відомості (на прохання замовника).
До відомостей ознайомчого характеру відносяться: зміст Правил побутового обслуговування населення; адресу і телефон підрозділи по захисту прав споживачів органу місцевого самоврядування, якщо такий підрозділ є; зразки договорів (квитанцій, інших документів) про виконання робіт; зразки (моделі) виготовлених виробів, альбоми та журнали з моделями виробів тощо; перелік категорій споживачів, які мають право на отримання пільг, а також перелік пільг, що надаються при виконанні робіт відповідно до федеральними законами та іншими правовими актами Російської Федерації. Перерахована ознайомча інформація повинна знаходитися в зручному для огляду місці, викладатися російською мовою і додатково, на розсуд виконавця, на державних мовах суб'єктів Російської Федерації, рідних мовах народів Російської Федерації (абз. 5 п. 3 Правил побутового обслуговування населення).
Окремі види робіт можуть проводитися підрядником на дому. У цьому випадку обов'язок щодо забезпечення явки працівника в погоджений із замовником час лежить на підряднику.
Належне виконання зобов'язання за договором побутового підряду в ряді випадків залежить від якості матеріалу, з якого виготовляється та чи інша річ. При виконанні підрядником робіт зі свого матеріалу підрядник зобов'язаний застосовувати (використовувати) для виконання замовлення матеріал, відповідність якого встановленим вимогам підтверджено документом (сертифікатом, декларацією відповідності), якщо це його відповідність підлягає згідно з законодавством Російської Федерації обов'язковому підтвердженню.
Як професійний виконавець підрядник зобов'язаний негайно попередити споживача і до отримання від нього вказівок призупинити виконання роботи при виявленні непридатності або недоброякісності переданих споживачем матеріалу, обладнання, технічної документації або переданої для переробки (обробки) речі. Аналогічні дії підрядник повинен здійснити і при загрозі настання можливих несприятливих для замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи; інших не залежних від виконавця обставин, які загрожують міцності або придатності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк (п. 11 Правил побутового обслуговування населення).
На підряднику лежить обов'язок по збереженню і правильному використанню наданого замовником матеріалу або його частини для виконання робіт (п. 12 Правил побутового обслуговування населення). Після закінчення роботи виконавець зобов'язаний представити споживачеві звіт про використання матеріалу. Невикористаний матеріал підлягає поверненню замовнику або, як було зазначено вище, підлягає заліку до складу ціни договору.
При повній або частковій втраті (пошкодженні) матеріалу (речі), прийнятого від замовника, підрядник зобов'язаний у триденний термін замінити його однорідним матеріалом (річчю) аналогічної якості. За згодою замовника підрядник може виготовити виріб з однорідного матеріалу (речі) в розумний строк, а за відсутності однорідного матеріалу (речі) аналогічної якості відшкодувати споживачеві дворазову ціну втраченого (пошкодженого) матеріалу (речі), а також витрати, понесені споживачем.
У сукупності специфічних прав замовника за договором побутового підряду пріоритетне місцево займає право на інформацію, яка у разі його порушення забезпечується можливістю настання ряду несприятливих наслідків для порушника. Так, якщо підрядник не надав можливість негайно отримати разом укладення договору побутового підряду необхідну і достовірну інформацію про пропоновану роботу, її види і про особливості, про ціну та форму оплати, замовник має право вимагати від підрядника відшкодування збитків, викликаних необгрунтованим ухиленням від укладення договору (п . 2 ст. 732 ЦК). За аналогічні дії підрядника, що спричинили недоліки після передачі результату роботи внаслідок відсутності у замовника такої інформації, замовник також має право вимагати відшкодування збитків.
У випадках, коли внаслідок неповноти або недостовірності отриманої від підрядника інформації був укладений договір на виконання роботи, що не володіє властивостями, які мав на увазі замовник, останній має право вимагати розірвання укладеного договору побутового підряду без оплати виконаної роботи , а також відшкодування збитків (абз. 2 п. 2 ст. 732 ЦК).
На практиці нерідкі випадки нав'язування підрядником додаткових робіт за плату без згоди замовника. Замовник має право відмовитися від оплати таких робіт, а якщо вони оплачені - зажадати від виконавця повернення сплаченої суми (п. 1 ст. 731 ГК; абз. 3 п. 6 Правил побутового обслуговування населення).
Найважливішою гарантією вільного здійснення прав замовника є надання замовнику повної свободи в будь-який час до здачі роботи відмовитися від виконання договору, повідомивши про це підрядника (п. 2 ст. 731 ЦК). Замовник, який прийняв таке рішення, зобов'язаний сплатити підряднику частину встановленої ціни в розмірі, пропорційному частини роботи, виконаної підрядником до моменту отримання відповідного повідомлення, а також відшкодувати витрати підрядника, які він зробив у цей період для виконання договору.
Порушення підрядником початку, закінчення і проміжних строків виконання робіт або наявність реальної загрози її невиконання в строк надає замовнику можливість скористатися способами захисту, закріпленими в п. 26 Правил побутового обслуговування населення: призначити виконавцю новий термін; доручити виконання роботи третім особам за розумну ціну або виконати її своїми силами і зажадати від виконавця відшкодування понесених витрат; зажадати зменшення ціни за виконання роботи; розірвати договір про виконання роботи. Крім того, замовник має право вимагати повного відшкодування збитків, заподіяних йому у зв'язку з порушенням термінів виконання роботи.
За порушення названих строків або призначених замовником нових термінів підрядник сплачує замовнику за кожний день (годину, якщо термін визначено у годинах) прострочення неустойку (пені) у розмірі 3% ціни виконання роботи, а якщо ціна виконання роботи відповідним договором не визначена - загальної ціни замовлення. Договором про виконання робіт між споживачем і виконавцем може бути встановлений більш високий розмір неустойки (пені). Загальний же розмір неустойки не може перевищувати ціну роботи (замовлення).
Ряд специфічних прав виникає у підрядника у зв'язку з виявленням недоліків у виконаній роботі і в разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду.
Обсяг прав замовника при виявленні недоліків роботи залежить від того, чи є ці недоліки істотними або такими не є (назвемо їх умовно несуттєвими). Різниця названих недоліків проводиться в преамбулі до Закону "Про захист прав споживачів". До істотних недоліків робіт відносяться: непереборний недолік, вада, що вимагає невідповідних витрат або витрат часу щодо його усунення; недолік, який виявляється неодноразово; недолік, який проявляється знову після його усунення; інші подібні недоліки. До несуттєвим недоліків робіт відносяться: невідповідність роботи обов'язковим вимогам, передбаченим законом або у встановленому законом порядку; невідповідність роботи умовам договору; невідповідність роботи цілям, для яких роботи такого роду звичайно використовуються, або цілям, про які підрядник був повідомлений замовником при укладанні договору ; невідповідність роботи зразком та (або) опису при продажу товару за зразком та (або) за описом.
Характер нестачі роботи тісно пов'язаний з термінами, протягом яких замовник має право пред'явити претензії до підрядника. Так, при виявленні несуттєвих недоліків під час приймання результату роботи або після його приймання протягом гарантійного терміну, а якщо він не встановлений, - розумного строку, але не пізніше двох років (для нерухомого майна - п'яти років) з дня прийняття результату роботи, замовник вправі вчинити певні дії: а) за своїм вибором здійснити одне з передбачених у ст. 723 ГК прав; б) вимагати безоплатного повторного виконання роботи або відшкодування понесених ним витрат на виправлення недоліків своїми засобами або третіми особами.
У разі виявлення істотних недоліків результату роботи замовник має право пред'явити підряднику вимогу про безоплатне їх усунення. Умовою задоволення такої вимоги є надання замовником доказів, що підтверджують виникнення недоліків до ухвалення результату роботи замовником або з причин, які існували до цього моменту (п. 1 ст. 737 ЦК). Таким чином, досягається розумний компроміс між інтересами замовника та підрядника у разі виникнення між ними спору.
Вимога замовника про безоплатне усунення суттєвих недоліків може бути пред'явлено підряднику, якщо вказані недоліки виявлені після закінчення двох років (для нерухомого майна - п'яти років) з дня прийняття результату роботи замовником, але в межах встановленого для результату роботи терміну служби або протягом десяти років з дня прийняття результату роботи замовником, якщо термін служби не встановлено.
У разі відмови підрядника від безоплатного усунення суттєвих недоліків замовник має право в межах того ж терміну пред'явити наступні вимоги: про повернення частини ціни, сплаченої за роботу; про відшкодування витрат, понесених у зв'язку з усуненням недоліків замовником своїми силами або за допомогою третіх осіб; про відмову від виконання договору та відшкодування завданих збитків.
Неналежне виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду наділяє замовника правами, наданими покупцю відповідно до ст. 503-505 ЦК.
Основні обов'язки замовника - прийняти та оплатити виконану підрядником роботу.
На відносини з приймання роботи (її результату) поширюються загальні норми про підряд (ст. 720 ЦК), частково продубльовані в п. 14 Правил побутового обслуговування населення.
Розрахунки замовника з підрядником здійснюються за загальним правилом після завершення роботи і здачі її результату підряднику. Можлива оплата роботи і при укладенні договору. За згодою замовника робота може бути оплачена ним при укладенні договору повністю або шляхом видачі авансу.
  При виконанні договору побутового підряду виникає необхідність у розрахунках не тільки за витрати і винагорода підрядника, а й за оплату матеріалу, з якого в процесі виконання роботи створюється кінцевий результат. Специфіка розрахунків за матеріал і деякі інші правові наслідки залежать від того, кому із сторін договору він належить. Якщо матеріал належить підрядчику, то оплату при укладанні договору проводить замовник повністю або в частині, визначеної у договорі, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи (п. 1 ст. 733 ЦК). За угодою сторін матеріал може бути наданий підрядником у кредит, в тому числі з умовою оплати матеріалу в розстрочку. Певна при укладенні договору ціна наданого підрядником матеріалу не підлягає перерахунку у разі її подальшої зміни.
  Якщо робота виконується з матеріалу замовника, то матеріал підлягає чіткої ідентифікації шляхом зазначення у відповідних документах (квитанції, замовленні) найменування, кількості, якості, кольору, форми і т.п. Така вимога обумовлена істотною переробкою матеріалу, в результаті чого втрачаються його первинні властивості. Обов'язковим також є вказівка узгодженої сторонами ціни матеріалу, яку підрядник має право оскаржити в суді як більш слабка сторона в договорі.
  Замовник, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості відповідно до цивільного законодавства.
  При виконанні робіт на дому у споживача або в іншому місці, вказаному споживачем, споживач зобов'язаний створити необхідні умови для виконання роботи. Зміст названих умов має бути передбачено в договорі.
  В силу різних обставин замовник може не з'явитися за отриманням створеного підрядником результату або ухилятися від його приймання. У таких випадках підрядник має право за розумну ціну продати результат роботи, а виручену суму внести в депозит нотаріуса або суду в порядку, передбаченому ст. 327 ЦК (ст. 738 ЦК). Право реалізації незатребуваного майна виникає у підрядника після закінчення двох місяців з дня письмового попередження замовника про необхідність отримати вироблений результат. З моменту зарахування коштів у депозит зобов'язання вважається виконаним: підрядник втрачає права на ці грошові кошти, а замовник набуває на них право власності. Нотаріус чи суд повідомляє замовника про внесення підрядником грошових коштів замовника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Особливості змісту договору побутового підряду"
 1. § 2. Побутовий підряд
    особливості, про ціну та форму оплати, інші стосуються предмета договору відомості (п. 1 ст. 732 ЦК). Норми про побутовий підряд (за колишньою термінологією - побутовому замовленні * (423) містилися в ЦК РРФСР 1964 р. і в правилах про договори підряду з обслуговування побутових потреб громадян. По окремих видах обслуговування громадян діяли типові договори побутового замовлення. Детальної ж регламентації
 2. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    особливостями, оскільки, виступаючи правовою формою цих відносин, він не може не нести на собі їх друк. Характер опосредуемих відносин позначається і на самому договорі (його суб'єктах, предметі, порядок укладання, зміст). Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, обумовлюють відповідну правову форму - договір у сфері підприємництва. При
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних організацій та їх
 4. § 2. Оренда
    особливості здачі в оренду земельних ділянок та інших відокремлених природних об'єктів. Об'єкт оренди повинен бути чітко визначений у договорі. Іншими словами, в договорі потрібно вказувати: найменування майна, характеристику його якості, для нерухомості - місце знаходження та інші ознаки, що дозволяють точно встановити відповідний об'єкт і його стан. Якщо в договорі відсутні
 5. § 1. Підряд
    особливості яких вельми різноманітні і не можуть бути, перш за все з міркувань юридико-технічного характеру, відображені у всіх деталях і подробицях в спеціальних нормативних актах, та в цьому й немає необхідності. Цілком достатньо мати добре розроблену спільну частину законодавства про підряд, щоб на її основі побудувати, сконструювати практично будь-який специфічний договір
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    особливостей конкретно-галузевого регулювання тощо, стосовно до кожної національній системі права в цілому, а також окремо взятої правової галузі можливо говорити про основні (специфічних), неосновних (неспецифічних), а також неприпустимих формах (джерелах) права. У Російській Федерації основною формою права є нормативний правовий акт; навпаки, юридична доктрина
 7. § 2. Цивільна дієздатність громадян
    особливістю розвитку і впливом з боку різних обставин. Справа в тому, що якщо правоздатність означає можливість мати права і обов'язки, то дієздатність - можливість їх реалізації. Формально (п. 1 ст. 21 ЦК) дієздатність складається із здатності набувати і здійснювати цивільні права і здатності створювати і виконувати цивільні обов'язки. У літературі дієздатність
 8. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
    особливість грошей як об'єкта цивільних прав полягає в тому, що вони, будучи загальним еквівалентом, можуть замінити собою в принципі майже будь-який інший об'єкт майнових відносин, які мають БЕЗОПЛАТНО характер. Іншими словами, грошима можна погасити практично будь майновий борг, якщо тільки на це немає заборони в законі або якщо проти цього не заперечує кредитор. За своєю природою
 9. § 4. Укладення договору
    змісті повідомлення про проведення торгів; про процедуру відкликання повідомлення про проведення торгів; про наслідки відкликання повідомлення про проведення торгів; про загальні умови внесення учасниками торгів завдатку та про порядок його повернення; про порядок укладання договору з особою, що виграв торги, і наслідки ухилення від укладення договору. Як вже зазначалося, правовий результат в даному випадку досягається
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує, але й об'єднує
© 2014-2022  yport.inf.ua