Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття договору підряду та сфера його господарського застосування


1. Капіталістичне виробництво включає в якості одного з найважливіших елементів проведення різних за своїм змістом господарських робіт - виготовлення або зміна матеріальних об'єктів і надання різного роду послуг. Ці цілі реалізуються в рамках договору підряду.
Договором підряду опосередковується широке коло господарських робіт. Одними з найбільш старих, «класичних» сфер підряду є будівельні роботи по зведенню різного роду будівель та споруд. У сучасній практиці будівництва виробничих об'єктів велике місце займають договори про будівництво «під ключ» (a turn-key contract), що передбачають здачу повністю готового до експлуатації об'єкта.
Договір застосовується також до відносин з виготовлення виробів відповідно до замовлення: машин, обладнання, вузлів, деталей тощо, комплектних об'єктів, транспортних засобів і т. д.
Сферою застосування підряду є надання різного роду технічних послуг у зв'язку з поставками машин і устаткування для промислових та інших об'єктів, що споруджуються за допомогою постачальника, - виконання монтажних і шефмонтажних робіт, здійснення технічного обслуговування і т. д.
У сучасний період науково-технічної революції все більшого значення набуває поспіль на виконання науково-технічних робіт - науково-дослідних і проектно-конструктор-ських,-отримали найменування «інжиніринг» (engineering).
Нарешті, сферою застосування договору стають іменовані «консалтингом» (consulting} консультаційні та інформаційні послуги у сфері наукової організації та управління производст-
347
вом і торгівлею, зокрема здійснення інженерного контролю за проведенням робіт, маркетингові дослідження ринку і т. д.
У договірній практиці широке застосування знаходять змішані види зазначених господарських робіт, умови виконання яких визначаються в одному і тому ж контракті.
Договір підряду регулюється в країнах романо-германської системи права нормами цивільних кодексів (наприклад, у Франції - ст. 1789-1799 ФГК; в ФРН - § 631-651 ГГУ і т. д.). В англо-американській системі права норми щодо підряду вироблені в основному судовою практикою, але в США є і спеціальні закони в окремих штатах.
Важливу роль в договірній практиці відіграють типові договори , особливо в будівельному підряді, розроблені національними та міжнародними промисловими організаціями та об'єднаннями підприємців.
2. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), яка, в свою чергу, повинна прийняти роботу і сплатити за неї обумовлену ціну (ст. 1787 ФГК; § 631 ГГУ; ст. 357 - 363 ШОЗ та ін.)
У країнах романо-германської системи права поспіль розглядається як самостійний вид договору (contrat d'entreprise, Werkvertrag), визначається встановленими в законі ознаками. В англо-американській системі права підрядні відносини традиційно вважаються одним з видів договору особистого найму (contract of work and labour), але при цьому суттєвою особливістю його визнається відома самостійність виконавця роботи, який у зв'язку з цим іменується незалежним контрагентом (independent contractor).
Договір підряду необхідно відмежовувати від близьких за змістом договорів особистого найму і купівлі-продажу майбутніх речей.
Від договору особистого найму договір підряду відрізняють за трьома ознаками. Предметом договору підряду є виконання підрядником роботи з виконання замовлення, результат якої може бути виражений або не виражений в будь-якій матеріальній формі. Предметом договору особистого найму є праця, здійснення Наймати певної роботи на підприємстві наймача.
За договором підряду підрядник юридично зберігає положення самостійно господарюючого суб'єкта. Господарська самостійність підрядчика полягає в тому, що він в основному сам організовує свою роботу і визначає способи її виконання. Найманий робітник або службовець включається за договором особистого найму до складу персоналу підприємства наймача, юридично підпорядковується встановленому на ньому режиму праці і працює під прямим контролем і керівництвом наймача.
Нарешті, оскільки договір підряду спрямований на надання замовнику готового результату роботи , підрядник працює на свій ризик і в основному за свій рахунок. Особа, яка працює за договором
348
особистого найму, не несе ризику, пов'язаного із здійсненням своєї праці.
Практичне значення має також відмежування підряду від купівлі-продажу майбутньої речі, бо з урахуванням відповідної кваліфікації відносин застосовуються норми того чи іншого договору. Отграничение проводиться насамперед у залежність від того, яка зі сторін є власником матеріалу , що використовується для виготовлення речі.
У всіх країнах суди визнають договором підряду виконання замовлення на виготовлення речі з матеріалу замовника, оскільки постачальник здійснює тоді лише роботу щодо чужої об'єкта власності і передає контрагенту результат своєї праці.
Якщо ж постачальник виготовляє річ з власного матеріалу, хоча б і на замовлення контрагента, то в більшості країн визнається договір купівлі-продажу майбутньої речі. Вирішальне значення надається тому факту, що, застосовуючи у виробництві свій матеріал, постачальник стає власником виготовленого об'єкта і повинен перенести на замовника право власності на належну йому річ, що характерно саме для відносин при купівлі-продажу.
На цій позиції стоїть, зокрема, практика Франції, Англії, США і, з деякими застереженнями, ФРН. З цієї ж концепції виходить і Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року: згідно з п. 1 ст. 3, використання при виготовленні або виробництві об'єкта «суттєвої частини» власних матеріалів надає відносинам сторін характер купівлі-продажу.
Разом з тим суди низки країн, зокрема французькі та англійські, визнають, що в разі, якщо виготовлювач використовує свій матеріал, а вартість його порівняно з роботою все ж незначна, тобто головна частина вартості товару припадає саме на роботу з його виготовлення, то в наявності підрядні відносини.
У праві ФРН проводиться розмежування між виготовленням речі, визначеної родовими ознаками, і індивідуально-визначеної річчю. У першому випадку визнають наявність відносин купівлі-продажу, і до них повністю застосовуються відповідні норми. При виготовленні ж індивідуально-визначеної речі закон ФРН виходить з того, що тут мається «перехідний стан» між договором підряду та договором купівлі-продажу. Це отримало своє закріплення у визнанні спеціальної проміжної форми-договору підряду на поставку (Werklieferungsvertrag). В принципі права та обов'язки сторін тоді визначають за нормами, регулюючим договір купівлі-продажу, але застосовують також і норми договору підряду при визначенні відповідальності за недоліки речі, встановленні моменту переходу ризику і обов'язків прийняття предмета підряду. Однак якщо одна зі сторін є комерсантом, то і замовлення на індивідуально-визначену річ,
349
підлягає виготовленню, розглядається як договір купівлі-продажу (абз . 2 § 381 ГТУ).
Договір про виконання будівельних робіт у всіх країнах вважається підрядним, незалежно від того, чий матеріал використовує будівельник. Деякі автори обгрунтовують це тим, що будівля або споруда є аксесуаром, або приналежністю, земельної ділянки, який, як правило, не належить підрядчику на правах власності.
Важлива відмінність між купівлею-продажем і підрядом на виготовлення речі в організаційно-правовому плані полягає в тому, що правовідносини, засноване на договорі купівлі-продажу, охоплює лише звернення виготовлених товарів, їх збут (передачу речі у власність однією особою іншій), а засноване на договорі підряду - також безпосередньо процес виробництва (здійснюваний за участю замовника, який дає вказівки підряднику та сприяє).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Поняття договору підряду та сфера його господарського застосування "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці . Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 2. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її показник - договірна ціна (див. ст. 424 ЦК). еквівалентність - поняття суто економічне, її показник - суспільне необхідні витрати праці, що формують суспільну вартість товару, яка впливає на його ринкову ціну. Еквівалентність завжди передбачає возмездность, але не всяка возмездность свідчить про
 3. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інш.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 5. П
  поняття П. X, 46, § 6 (2) - с. 609 - члени сім'ї П. X, 46, § 6 (2) - с. 611 - 612 Пасивна множинність осіб у зобов'язаннях VIII, 35, § 4 (1) - с. 29 - 33 "Переадресування" виконання зобов'язання VIII, 35, § 4 (2) - с. 37 - 38; VIII, 36, § 1 (3) - с. 52 - 53 Переведення боргу VIII, 35, § 4 (3) - с. 41, 46; VIII, 37, § 4 (6) - с. 101 Перевезення - договір фрахтування як вид договору
 6. 2. Неустойка
  поняття неустойки. За свідченням Анненкова, в юридичній літературі дореволюційного періоду велися дискусії з приводу поняття неустойки. Ряд цивілістів (Пестржецкій, Буцковскій, Мандра, Кавелін, Гольмстен, Боровиковський) визначали неустойку як штраф або пеню у розмірі відомої грошової суми, яку одна сторона зобов'язана сплатити іншій в разі її несправності у виконанні
 7. 3. Застава
  зрозумілим, чому при збігу декількох заставних кредиторів віддається перевага старшому з них, а також чому заставне право виявляється сильнішим встановлених речових прав на ту ж річ: без цього спеціальна відповідальність саме даної закладеної речі за борг стала б ілюзорною. Таким чином, ці риси застави , крім абсолютного захисту, найбільш зближують заставу з речовими правами,
 8. 2. Форми договірної відповідальності
  поняття, яким оперує економічна наука і реальна господарська практика. На це звертав увагу , зокрема, В.І. Кофман, відзначаючи, що збитки як економічна категорія не обов'язково виникають внаслідок правопорушення, в той час як у якості категорії юридичної збитки являють собою викликаються неправомірним поведінкою негативні наслідки в майновій сфері
 9. 3. Основи і умови договірної відповідальності
  поняття злочину для всіх галузей радянського права, який нарікав на те, що "на це якість складу до останнього часу не звертали належної уваги ні загальна теорія радянського права, ні конкретні правові дисципліни. Такий закид, - продовжує Г.К. Матвєєв, - не може бути, однак, звернений на адресу науки кримінального права, представники якої першими розробили поняття складу і
 10. 1. Поняття договору купівлі - продажу
  поняття "елементи договору". Під елементами договору зазвичай розуміються: суб'єкти договору, його предмет, форма договору, зміст договору (права та обов'язки сторін). Сторони договору купівлі - продажу Сторонами договору купівлі - продажу (його суб'єктами) є продавець і покупець. За загальним правилом продавець товару повинен бути її власником або володіти іншим обмеженим речовим
© 2014-2022  yport.inf.ua