Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 43. Поняття та правові основи страхування


Страхування як елемент фінансової системи держави віз
никло ще в Стародавньому Римі. У працях римського історика Тіта Лі
вия, філософа Марка Тулія Цицерона вказувалося на створення
і діяльність товариства взаємного відшкодування збитків. У період
завоювань Олександра Македонського (IV ст. До н.е.) були обра
зовано перший страхові акціонерні товариства. В епоху Середньо
вековья стали укладатися письмові договори страхування. Тоді
завдяки великим географічним відкриттям розширилася мор
ська міжнародна торгівля. Купцям і торговцям не тільки тре
Бова великі капітали, щоб використовувати нові можли
ності для розширення торгівлі, а й засоби забезпечення воз
мещения збитків, що виникають внаслідок непередбачених про
стоятельств і непідконтрольних людині руйнівних сил
природи. Заздалегідь створений страховий фонд був джерелом
відшкодування збитку.
Поява на Русі страхування пов'язують з пам'ятником древ
неросійського права «Руська правда» (X-XI ст.), Де вперше було
передбачено відшкодування шкоди громадою в разі вбивства члена
іншої громади. У російській мові поняття «страхування» завжди
1 Див: Збори законодавства РФ. - 2003. - № 26. - Ст. 2664.
150

асоціювалося з діяльністю по запобіганню від чого-ні
будь неприємного, небажаного. Наприклад, В. Даль в Толко
вом словнику живої мови так пояснює значе
ня слова «страхувати»: «віддавати кому на страх, на відповідь, ручатися
тельство, тобто платити посрочно, за забезпечення цілості чого, з
відповіддю на умовну суму ».
У Росії страхування стало активно розвиватися з середини
XIX в. Створення перших великих страхових компаній розширилася
ло можливості використання грошових ресурсів отечествен
них підприємців і надійно забезпечувало захист їх інте
ресов. На початку XX в. на частку акціонерних страхових товариств
припадало близько 70 відсотків всього застрахованого в дер
дарства майна на суму більше 21 млрд рублів (у цінах 1913 р.).
Крім страхування майна «від вогню», здійснювалося стра
вання життя, транспортне страхування, страхування стекол,
страхування від крадіжки зі зломом. Після Жовтневої револю
ції 1917 кошти приватних страхових організацій, їх имуще
ство були націоналізовані і перейшли у власність дер
дарства . Вся робота по страхуванню в колишньому СРСР здійснюва
лялась органами Госстраха1. З 1992 р. після прийняття Закону Рос
сийской Федерації «Про організацію страхової справи в Росій
ської Федерації» розпочався новий етап розвитку страхування. Стали
створюватися страхові організації, товариства взаємного стра
хування, значно розширилися сфера страхових відносин
і види страхування.
У науковій літературі страхування розглядається у двох ас
пектени: як економічна і як правова категорія. Як еконо
мическая категорія страхування є системою економі
чеських відносин, що включає в себе сукупність форм і ме
тодов формування цільових грошових фондів і їх використан
ня на відшкодування збитку при різних непередбачених і
несприятливих явищах (ризиках).
Розвиток ринкових відносин тягне за собою підвищення
ролі і значення страхування, оскільки товаровиробники
діють на свій страх і ризик, за власною ініціативи та
самостійно несуть відповідальність. Тому значно рас
ширяється сфера страхових послуг, розвиваються альтернативи го
сударственно страхуванню і відбувається поступове фор
мирование страхового ринку. Підприємства та організації раз
особистих форм власності відчувають потреба не толь
ко у відшкодуванні збитку, а й у компенсації пов'язаної з їх
діяльністю відповідальності. При цьому підприємницька
діяльність сприяла розширенню об'єктів страхування.
1 Див: Фінансове право: підручник / за ред. О. Н. Горбунової. - М., 2000. -
С. 256.

Поряд з традиційним призначенням страхування - захистом
від природних явищ (землетруси, повені тощо), зі
битій технічного та техногенного характеру (пожеж, ава
рий, катастроф тощо) з'явилася необхідність захисту, в
Зокрема, від різних криміногенних явищ (крадіжок, викрадення
транспортних засобів тощо) і втрат, що виникають у про
цессе фінансово-господарської діяльності (збитку від не достачі товарів, неналежного виконання зобов'язань за
договором і т. п.).
Страхування як економічна категорія, з одного боку,
виступає засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а
з іншого - видом діяльності , що приносить дохід. Джерела
ми прибутку страхової організації служать доходи від страхової
діяльності, від інвестицій тимчасово вільних грошових
коштів в об'єкти виробничої та невиробничої сфе
ри, цінні папери, банківські вклади і т.п. Страхування слу
жит важливим фактором стимулювання виробничої актив
ності, забезпечення фінансової стійкості організацій і перед
ємств та захисту інтересів громадян.
Як правова категорія страхування - це відносини по
захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, Російської
Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муниципаль
утворень при настанні певних страхових слу
чаїв за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками
із сплачених страхових премій (страхових внесків) , а також
за рахунок інших коштів страховиків. Страховиками можуть ви
ступати державні, муніципальні та інші юридичні
особи, створені відповідно до законодавства Российс
кой Федерації для здійснення страхування , перестрахових
ня, взаємного страхування і отримали в установленому по
рядку ліцензію.
Правові основи страхування закріплені в Конституції Ріс
сийской Федерації. Відповідно до ст. 72 Конституції Росій
ської Федерації здійснення заходів по боротьбі з катастрофами,
стихійними лихами, епідеміями, ліквідація їх наслідків
перебувають у спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів
тов Російської Федерації. Страхова діяльність в Росії ос
грунтуватися на відповідній правовій базі, яка включає
в себе значну кількість нормативних правових актів, в
своєї сукупності утворюють страхове законодавство. Стра
вання є комплексним правовим інститутом, об'єднавши
ющим норми різних галузей російського права і в першу
чергу - фінансового і цивільного.
Норми фінансового права встановлюють джерела форми
вання страхового фонду, його взаємини з іншими ланками
ями фінансової системи, порядок використання коштів фонду
страхування, компетенцію органів державної влади в об

ласті страхування, здійснення державного нагляду за
страховою діяльністю та інші відносини у сфері страхування
ня, що виникають у процесі створення, розподілу і викорис
тання фонду страхування, тобто такі відносини, які відно
сятся до сфери фінансової діяльності.
Норми цивільного права регламентують підстави виник
новения різних страхових правовідносин, права і зобов'язаний
ності їх суб'єктів, закріплюють об'єкти страхування, преду
глядають істотні умови договору страхування, його
форму і т.д.
Правові основи страхування закріплені в Цивільному ко
кодексі Російської Федерації (ст. 927 - 970) і федеральних зако
нах, основними з яких є: Закон Російської Федера
ції від 27 листопада 1992 р. № 4015-1 «Про організацію страхової
справи в Російській Федерації» із змінами та доповненнями,
Федеральний закон від 24 липня 1998 р. № 125-ФЗ «Про обязатель
ном соціальне страхування від нещасних випадків на виробниц
стве та професійних захворювань », Федеральний закон від
25 квітня 2002 № 40-ФЗ« Про обов'язкове страхування грома
данской відповідальності власників транспортних засобів », Фе
деральному закон від 23 грудня 2003 р. № 177-ФЗ «Про страхування
вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації», а так
ж федеральні закони, що регулюють окремі види зобов'язань
тельного страхування. Питання страхування передбачаються і
в положеннях федерального закону про федеральний бюджет на
черговий фінансовий рік. Так, починаючи з 2001 р., в федераль
ном бюджеті встановлюється виплата попередньої компен
сации громадянам, які зробили страхові внески до організації го
сударственного страхування станом на 1 січня 1992
Окремі аспекти страхування регулюються указами Прези
дента Російської Федерації і постановами Уряду
Російської Федерації. Важливу роль у правовому регулюванні
страхових відносин, зокрема в питаннях організації та осу
ществления нагляду за страховою діяльністю, грають норма
тивні акти Міністерства фінансів Російської Федерації.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 43. Поняття і правові основи страхування "
§ 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
 1. поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
  § 1. Поняття комерційного права
 2. поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
  § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
 3. поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
  § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
 4. поняття, відповідні трьох основних моментів в механізмі звернення стягнення на заставлене майно. До них відносяться: підстави звернення стягнення на заставлене майно, порядок звернення стягнення на заставлене майно, реалізація заставленого майна. До підстав звернення стягнення на заставлене майно ст. 348 ГК РФ відносить невиконання або неналежне виконання боржником
  § 2. Оренда
 5. поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М., 1991; Комаров ЕФ., Колуга Є.В., Юсупова А.Т Оренда Лізинг. Фірмовий сервіс. Новосибірськ, 1991, Основи зовнішньоекономічних знань: Словник-довідник. М., 1990. [4] Тимчасове положення про лізинг. Утв. Постановою Уряду РФ від 29 червня 1995 р. № 633. / / СЗ РФ. 1995. № 27. ст.
  § 2. Розрахунки і кредитування
 6. поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
   § 9. Комерційна концесія
 7.   поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій
   § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
 8.   поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань приводять до відновлення становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
   § 2. Товарні біржі
 9.   правові форми товарних бірж законом не визначені. З урахуванням ряду положень Закону про товарні біржі, а також практики створення товарних бірж слід укласти, що вони можуть створюватися у формі господарських товариств і некомерційних партнерств. Відповідно до п.3 ст. 11 та п.3 ст. 14 Закону про товарні біржі частка кожного засновника або члена біржі в її статутному капіталі не може перевищувати
   § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
 10.   поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
  понятие кредитной организации дается в ч. 1ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»: «кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим