Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 44. Сутність і функції страхування


Відомо, що сутність фінансів пов'язана з економічними
відносинами в процесі створення і використання фондів де
ніжних засобів. Сутність страхування також пов'язана зі створенням
та використанням грошових фондів. Однак якщо для фінансів
завжди необхідні грошові відносини і характерно формиро
вання фондів грошових коштів, то страхування може бути і

натуральним (не грошовим). Крім того, страхування завжди при
вязано до можливості настання страхового випадку, а викорис
тання коштів страхового фонду безпосередньо пов'язано з наступле
ням і наслідками страхових випадків.
Характерними ознаками страхування є:
1) імовірнісний характер відносин - оскільки наступле
ня страхового випадку неможливо визначити заздалегідь, що не
можливо передбачити і розмір заподіяної шкоди;
2) замкнутий характер перерозподільних відносин. Так,
відшкодування збитку в результаті настання страхового випадку
здійснюється з коштів грошового страхового фонду, утворюючи
мого за рахунок страхових внесків учасників ;
3) зворотність коштів страхового фонду. Відзначаючи таку ха
характерну рису страхування, слід мати на увазі, що вона від
носиться не всіх його видах. Велика частина внесків повертає
ся при страхуванні життя (досягнення застрахованою визна
ленного віку). Це повернення внесків, що має обов'язковий
характер. При страхуванні від нещасних випадків і при багатьох
інших видах страхування виплати страхового відшкодування або
страхового забезпечення відбуваються тільки при настанні стра
хового випадку та в розмірах, встановлених законодавством або
договорами.
Сутність страхування органічно пов'язана з його функціями.
Страхування має як загальні, властиві фінансам функції,
так і спеціальні, до яких відносяться:
1) функціонування спеціалізованого страхового фон
да. Створення такого фонду забезпечує виконання зобов'язань
по страхуванню. При цьому законодавство допускає образова
ня в страхових компаніях системи резервних фондів і фондів
попереджувальних заходів як в обов'язковому, так і в доб
ровольном порядку. Кошти страхових резервних фондів викорис
зуются виключно для здійснення страхових виплат та
можуть бути інвестовані або іншим чином розміщені в уста
новлення порядку . Страхові резерви не підлягають вилученню в
федеральний бюджет і бюджети інших рівнів бюджетної сі
стеми Російської Федерації;
2) попереджувальна функція. З метою забезпечення захисту
інтересів громадян і юридичних осіб страхові організації
вживають заходів з попередження настання страхових слу
чаїв або зменшенню їх негативних наслідків. Заходи з пре
дупреждения страхового випадку і мінімізації його збитку носять
назву превенції. Реалізуючи цю функцію, страховик утворює
особливий грошовий фонд попереджувальних заходів, источ
ніком формування якого служать відрахування від страхових
платежів. Фінансування заходів з попередження на
ступления страхових випадків сприяє розвитку різних

Схема 2
галузей економіки (електроніки, гідрометеорології, будів
тва та ін.);
3) відновна функція. Відшкодування заподіяної
шкоди фізичним та юридичним особам здійснюється в готелі зі
відповідно до умов договору страхування або закону. Право
на відшкодування шкоди мають ті особи, які є участ
ніками формування страхового фонду, а також встановлений
ві законодавством окремі категорії граждан1. Порядок
відшкодування шкоди визначається страховими організаціями в
відповідно до договору і регулюється державою. Посред
ством цієї функції економічно забезпечується страхова
1 Див: Федеральний закон від 27 травня 1998 р. № 76-ФЗ «Про статус військовослужбовців
щих »/ / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 22. - Ст. 2331.

Захист і отримує об'єктивну реалізацію основна мета стра
хування;
4) захисна функція. Дана функція випливає з сутності
страхування, оскільки воно в першу чергу направлено на забезпе
печення захисту інтересів держави в цілому, державно
них і муніципальних утворень, а також громадян та юриди
чеських осіб.
У науковій літературі виділяють і інші функції страхова
ня, такі, як ощадна (накопичувальна), инвестицион
ная та ін Це пов'язано з розширенням економічного потенціалу
страхування як елемента фінансової системи держави, уве
личен обсягу і видів страхових послуг, з одного боку, і
підвищенням зацікавленості фізичних та юридичних осіб
у матеріальному забезпеченні захисту своїх прав - з іншого. Сущ
ність страхування і його функції відображені в схемі 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 44. Сутність і функції страхування "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  сутності були ті ж відносини, що і у предмета цивільного права. Так, один з авторів писав: «Не можна не визнати умовності і відносності поділу обороту на торговельний і цивільний і системи приватного права на дві самостійні області. Торгово-промисловий характер дій, угод і відносин становить особливий зміст торгового права. Але це є особливості загальногромадянських
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  сутністю банку як кредитної організації, що володіє ексклюзивним, тобто винятковим, як визначено в ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», правом «здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення,
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  сутності, завданням і функціям Центральний банк Російської Федерації має двоїсту природу: може працювати в режимі кредитної організації і в той же час є органом виконавчої влади держави щодо всіх інших кредитних організацій і всіх учасників кредитно-розрахункових правовідносин [3]. Основні цілі та завдання Центрального банку Російської Федерації полягають у
 4. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  сутність розрахунків полягає в перерозподілі грошових ресурсів між учасниками підприємницьких та інших відносин. У розрахунках реалізується основна корисна соціальна функція грошей - вони виступають як засіб платежу. Юридичний зміст розрахунків полягає в тому, що гроші від зобов'язаних осіб-платників надходять уповноваженою особам-переводополучателей. З точки зору своєї юридичної
 5. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  сутності, позбавляються своїх бюджетних прав. Ці права переходять до тимчасової фінансової адміністрації (її статус був розглянутий у § 2 гл. IV цієї роботи), яка має право розробляти та вносити до органів місцевого самоврядування проекти нормативних правових актів з будь-яким фінансових питань, включаючи і питання формування нового проекту бюджету. У разі якщо підготовлений тимчасової фінансової
 6. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  функціонувати і без набуття статусу юридичної особи, тобто без державної реєстрації (абз. 2, 9 п. 1 ст. 8 Закону про профспілки). Самостійними способами створення юридичної особи є дозвільний, при якому засновники повинні отримати дозвіл (санкцію) з боку того чи іншого державного органу (зокрема, антимонопольного), а також розпорядчий, коли
 7. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  суті, одне і те ж. * (132) Див, напр.: Генкін Д.М. Право власності в СРСР. М., 1961. С. 32-46; Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. С. 188-190; Цивільне право. Ч. 1 / під ред. В.П. Мозоліна, А.І. Масляєва. С. 94 (автор глави - В.П. Мозолин) та ін * (133) Див: Райхер В.К. Абсолютні і відносні права / / Известия економічного факультету
 8. § 1. Загальні положення про підряд
  сутність? За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його (п. 1 ст. 702 ЦК). Звідси, а також з обігу до інших правил § 1 гл. 37 ГК можна зробити такі загальні висновки. 1. Договір підряду є двостороннім (взаємним,
 9. § 3. Договір будівельного підряду
  сутності, нова правова база відносин в галузі капітального будівництва. Основне ядро ??чинного законодавства про капітальне будівництво становлять правила, закріплені гл. 37 ЦК. Принципово новим моментом є те, що в розглянутій сфері відтепер діє переважна більшість загальних норм про договори підряду. Водночас багато правил, які раніше застосовувалися в
 10. § 1 . Загальна характеристика страхування
  страхування як економічного поняття розкривається в наступних основних ознаках. Страхування: - припускає наявність небезпеки настання випадкових і несприятливих для особи обставин, які викликають шкідливі наслідки в його майнової чи особистої сфері; - полягає в освіті страхового фонду за рахунок об'єднання коштів кількох страхувальників. Страховим фондом розпоряджається
© 2014-2020  yport.inf.ua