Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Порядок і стадії укладання договору

. Виходячи із суті договору як процесу узгодження волі двох або більше що у ньому осіб, укладення договору передбачає таку процедуру вираження воль зацікавлених осіб, яка завершується її остаточним збігом.
Укладення договору проходить, як правило, дві стадії. Так, договір укладається шляхом направлення однією стороною (оферентом) оферти (пропозиції укласти договір) іншій стороні (акцептанту) і прийняття цієї пропозиції (акцепту) акцептантом (п. 2 ст. 432 ЦК). Отже, найважливішими поняттями договірного права є оферта і акцепт.
Під офертою розуміється адресована одній або кільком конкретним особам пропозиція, яке досить виразно і висловлює намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе що уклали договір з адресатом, яким буде прийнято пропозицію (п. 1 ст. 435 ГК). Зазначена легальна дефініція оферти дозволяє виділити декілька ознак оферти.
По-перше, офертою визнається пропозиція укласти договір, тобто виявленнями зовні устремління зацікавленої особи зв'язати себе майбутнім договором.
По-друге, в оферті повинні міститися всі істотні умови майбутнього договору, на що вказує вимога закону про те, що відповідна пропозиція має бути достатньо визначеним. Якщо оферта не містить необхідних істотних умов, то особа, яка зробила відповідну пропозицію, не пов'язане ім.
По-третє, за загальним правилом оферта повинна мати конкретного адресата (адресатів), тобто спрямована конкретним особам.
Правові наслідки оферти полягають в тому, що оферент виявляється пов'язаним зробленим ним пропозицією. Оферент не має права без згоди акцептанта відкликати оферту, якщо інше не обумовлено в оферті або не випливає із суті пропозиції чи обстановки, в якій воно було зроблено (принцип безвідкличну оферту). Однак правило про безвідкличну оферту починає діяти з моменту отримання оферти акцептантом, а не з моменту її напрямки оферентом. З цього ж моменту (тобто з моменту отримання оферти акцептантом) починає текти термін, наданий оферентом акцептанту для відповіді на зроблену пропозицію.
Акцепт - це відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття (п. 1 ст. 438 ЦК). Така відповідь визнається акцептом за умови, що він є повним і беззастережним. Мовчання не розглядається як акцепту, якщо інше не випливає з закону, звичаю ділового обороту або з колишніх ділових відносин сторін.
У законодавстві встановлено різні правила для тих оферт, які визначають термін для акцепту, і для тих, в яких відповідний термін не визначено.
Так, якщо в оферті визначений термін для відповіді, то договір вважається укладеним за умови, що акцепт отриманий оферентом в межах зазначеного в ньому строку.
Що стосується письмової оферти, в якій не визначено термін для акцепту, то договір вважається укладеним тоді, коли акцепт отриманий оферентом до закінчення терміну, встановленого законом або іншими правовими актами, а якщо такий строк не встановлено, - протягом нормально необхідного для цього терміну. Для усного оферти, зробленої без зазначення строку, діє правило, згідно з яким договір вважається укладеним за умови, якщо інша сторона негайно заявила про її акцепт.
Законодавець передбачив наслідки і для випадків, коли акцепт отриманий із запізненням. Договір вважається укладеним, якщо повідомлення про акцепт було направлено своєчасно, а оферент, отримавши акцепт, негайно не повідомив акцептанта про одержання акцепту із запізненням.
Якщо ж акцептант направив оференту відповідь про згоду укласти договір, сформулювавши інші умови, ніж ті, що були в оферті, то така відповідь не є акцептом. Разом з тим така відповідь розглядається в якості нової оферти, звичайно ж, якщо в ньому були дотримані всі вимоги, пропоновані до офертах.
За загальним правилом моментом укладення договору визнається момент отримання оферентом акцепту з боку акцептанта. Водночас з цього правила є три винятки.
По-перше, якщо для укладення договору необхідна передача майна (а це може бути передбачено законом), то договір вважається укладеним з моменту передачі цього майна. Під передачею речі маються на увазі її вручення набувачеві, а також здача перевізникові для відправлення набувачу або здача в організацію зв'язку для пересилання набувачеві речей, відчужених без зобов'язання доставки (п. 1 ст. 224 ЦК).
По-друге, договори, які підлягають державній реєстрації, вважаються укладеними з моменту реєстрації, якщо інше не встановлено законом.
По-третє, в законодавстві мають місце і спеціальні правила про момент укладення договору. Так, відповідно до п. 1 ст. 540 ГК моментом укладення договору енергопостачання для побутового споживання вважається момент першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі.
Досить часто для осіб, які уклали договір, принципове значення набуває місце його укладення. У зв'язку з цим в законі вказується, що якщо в договорі не зафіксовано місце його укладення, то договір визнається укладеної місці проживання громадянина або у місці знаходження юридичної особи, який направив оферту.
Сучасна практика економічного обороту породила різні форми пропозицій зацікавлених осіб до укладення договору (через телебачення, шляхом оголошень в газетах, електронних засобах масової інформації, масових поштових розсилок і інш.). У зв'язку з цим законодавець врегулював ті чи інші форми звернень з приводу укладання договору.
Так, в російському праві міститься поняття "публічна оферта" - пропозиція укласти договір, що містить всі істотні умови, з якого вбачається воля особи, що робить пропозицію, укласти договір на зазначених у пропозиції умовах з кожним, хто відгукнеться на неї. Мета норм про публічній оферті - захист інтересів учасників обороту з тим, щоб виключити можливі зловживання у зв'язку з адресацією пропозиції укласти договір невизначеному колу осіб.
Публічна оферта акцептується і тим самим погашається першим відгукнувся на неї особою. Виняток стосується договору роздрібної купівлі-продажу. Якщо пропозиція товару в рекламі, каталогах і описах товарів звернено до невизначеного кола осіб, то воно визнається публічною офертою за умови, що містить всі істотні пункти договору роздрібної купівлі-продажу, і в цьому випадку його акцепт може бути здійснений одночасно кількома особами.
Від публічної оферти слід відрізняти рекламу та інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, якщо такі не підпадають під ознаки, сформульовані щодо публічної оферти. Подібного роду пропозиції можуть розглядатися як запрошення робити оферти, якщо інше прямо не вказано в пропозиції (п. 1 ст. 437 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок і стадії укладання договору "
 1. § 4. Укладення договору
  порядок укладення договорів за результатами торгів, передбачені Цивільним кодексом (ст. 447-449). Крім того, деякі спеціальні закони, що регулюють ту чи іншу область відносин, також містять положення, присвячені торгам. Так, відповідно до Федерального закону від 21 липня 1997 р. "Про виконавче провадження" (з наступними зм. Та доп.) * (1167) реалізація нерухомості
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  порядок участі публічно-правових утворень в речових, зобов'язальних та інших цивільних правовідносинах. Особливості майнової відповідальності публічно-правових утворень. Судовий імунітет держави. Тема 9. Об'єкти цивільних правовідносин Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин. Майно
 3. 2. Порядок і стадії укладання договору
  порядок розгляду оферти (проекту договору). Наприклад, порядок і термін розгляду оферти передбачений законодавством щодо тих договорів, укладення яких є обов'язковим для однієї зі сторін (ст. 445
 4. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  порядок проходження диспансеризації, перелік захворювань і форма висновку медичного закладу встановлюються постановою Уряду РФ); близької спорідненості чи властивості (батьки, подружжя, діти, брати, сестри, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя) з муніципальним службовцям, якщо заміщення муніципальної посади пов'язане з безпосередньою підпорядкованістю або
 5. § 1. Поняття комерційного права
  порядок захисту прав підприємця, наприклад, арбітражно-судовий порядок захисту прав і охоронюваних законом інтересів підприємців. Іноді особливості правового регулювання підприємницької діяльності є досить значними, що пояснюється більшою, ніж зазвичай, пронизанность тих чи інших правил та інститутів публічним початком: обмеженнями, заборонами, приписами,
 6. § 2. Створення комерційних організацій
  порядок установи комерційних організацій? Стосовно до тієї чи іншої організаційно-правовій формі комерційних організацій порядок установи визначається відповідними статтями ГК або спеціальними законами, наприклад, Федеральним законом РФ «Про банки і банківську діяльність» (у редакції від 3 лютого 1996 р. [4]). Загальний порядок установи комерційних організацій полягає в наступному.
 7. § 4. Акціонерні товариства
  порядок його об'єднання, розподілу, порядок Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 105 отримання дивідендів від використання тощо. При всій своїй важливості організаційна форма не може визначати вид майна або характер власності цього майна. У цьому сенсі терміни «організаційна форма» і
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
  порядок, відповідно до якого визначається особа, яка має майнове право (або їх сукупність), засвідчене цінним папером. Таким особою може виступати пред'явник цінного паперу - в цьому випадку легітимізує підставою є сам факт перебування цінних паперів у даної особи. Уповноваженою по цінному паперу може бути особа, яка безпосередньо пойменоване в самому тексті цінного
 9. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  порядок визначення кількості товару. Якщо договір не дозволяє визначити кількість підлягає передачі товару, договір вважається неукладеним. Решта умов договору купівлі-продажу, які стосуються предмета (якість, асортимент, комплектність, тара і упаковка) - також можуть бути узгоджені в договорі. Якщо ці умови не передбачені договором, правила їх визначення встановлюються
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
  порядок і строки видачі грошей для виплати заробітної плати, порядок сподоби-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 320 Веренах прав розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку, порядок видачі дозволів на право витрачання грошової виручки та ін Ці умови неможливо типізувати, вони індивідуалізуються по
© 2014-2022  yport.inf.ua